Regulamin Środków Travelist i Kart Podarunkowych

Regulamin znajduje się pod tym adresem: Regulamin Środków Travelist i Kart PodarunkowychRegulamin Usługi Zakwaterowania

Regulamin znajduje się pod tym adresem: Regulamin Usługi ZakwaterowaniaRegulamin Promocji „Gwarancja Najlepszej Ceny"

Regulamin znajduje się pod tym adresem: Regulamin Promocji „Gwarancja Najlepszej Ceny"Regulamin Publikowania Opinii

Regulamin znajduje się pod tym adresem: Regulamin Publikowania OpiniiRegulamin korzystania z serwisu Travelist.pl

Stosowany do umów zawartych od dnia 1 czerwca 2023 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu („Regulamin Serwisu”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego stanowiącego powiązany funkcjonalnie zbiór stron internetowych umieszczonych pod adresem www.travelist.pl („Serwis”). Serwis prowadzony jest przez spółkę Travelist sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440014, NIP 7010359657, REGON 146394313, o kapitale zakładowym w wysokości 49.500,00 złotych („Travelist”).
 2. W Serwisie prezentowane są oferty pojedynczych usług (dalej „Oferty” lub „Oferta”) świadczonych przez współpracujących z Travelist, lub współpracujących z innymi podmiotami i serwisami pośredniczącymi (w tym podmiotami powiązanymi z Travelist) profesjonalnych dostawców zakwaterowania (np. hotele), atrakcji (np. parki tematyczne, muzea, zwiedzanie), transportu (np. wynajem samochodów, transfery, bilety lotnicze), operatorów wycieczek (dalej „Oferenci Usług”) oraz wszelkich innych produktów i usług związanych z branżą turystyczną (dalej łącznie „Usługi”). W ramach Ofert Oferentów Usług Travelist działa jako pośrednik Oferentów Usług. W Serwisie mogą być prezentowane także usługi lub produkty (w tym karty podarunkowe) oferowane bezpośrednio przez Travelist („Produkty”).
 3. W Serwisie prezentowane mogą być również oferty połączonych co najmniej kilku Usług (dalej „Pakiety”), których sprzedającym jest podmiot będący polskim lub zagranicznym organizatorem turystyki („Organizator”) w rozumieniu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2019, poz. 548, tekst jednolity) (dalej „Ustawa o Imprezach Turystycznych”). W zakresie sprzedaży Pakietów Travelist działa jako agent turystyczny Organizatora (w rozumieniu Ustawy o Imprezach Turystycznych) lub Organizator (co jest każdorazowo wprost wskazane w Ofercie Pakietu). Oferty w których prezentowane są Pakiety są zwane w dalszej części „Ofertami Organizatora”.
 4. Z funkcjonalności Serwisu mogą korzystać pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne („Użytkownicy”). Serwis umożliwia dokonywanie przez Użytkowników zamówienia, nabycia, opłacenia i dokonania rezerwacji Pakietów lub Usług Oferentów Usług przedstawionych w Ofercie/Ofercie Organizatora („Rezerwacja”). Serwis umożliwia również dokonywanie Rezerwacji grupowych.
 5. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest bezpłatne. Travelist nie pobiera od Użytkownika żadnych opłat z tytułu dokonywanych Rezerwacji, chyba, że co innego wynika z regulaminu świadczenia konkretnej usługi wskazanej w Ofercie lub Ofercie Organizatora. Serwis może przekierować Użytkownika na strony internetowe innych analogicznych serwisów – wówczas zastosowanie mają określone tam zasady, regulaminy i polityki prywatności.
 6. Uwagi i zapytania dotyczące funkcjonowania Serwisu Użytkownik może kierować do Travelist na adres e-mail: kontakt@travelist.pl lub telefonicznie pod numerem udostępnianym każdorazowo w Serwisie.
 7. Użytkownik, rozpoczynając korzystanie z funkcjonalności Serwisu (zakładając konto Użytkownika w Serwisie), zawiera w sposób dorozumiany z Travelist umowę korzystania z funkcjonalności Serwisu („Umowa”), której treść reguluje Regulamin Serwisu. Umowa nie powoduje powstania po stronie Użytkownika żadnych obowiązków, uprawnia natomiast do korzystania z funkcjonalności Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem Serwisu i funkcjonalnościami Serwisu.
 8. Poprzez rozpoczęcie z korzystania z funkcjonalności Serwisu, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:
  1. spełnia wszystkie przewidziane w Regulaminie Serwisu warunki do korzystania z funkcjonalności Serwisu;
  2. zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu Serwisu, a zgoda ta jest potwierdzana przez każdorazowe skorzystanie przez niego z funkcjonalności Serwisu;
  3. podane przez niego dane w Serwisie są kompletne i rzetelne, oraz że uwzględniają wszelkie zastrzeżenia i przeciwwskazania co do korzystania z funkcjonalności Serwisu;
  4. zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu Serwisu i innych regulaminów świadczenia konkretnych Usług wskazanych w Ofercie na podstawie poszczególnych regulaminów Usług;
  5. nie będzie dostarczał w ramach korzystania z Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających prawa autorskie, dobra osobiste lub dobre obyczaje.
 9. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej w stosunku do Travelist o treści wypowiadającej Umowę na adres mailowy kontakt@travelist.pl lub w sposób wskazany w § 3 ust. 4 Regulaminu Serwisu.
 10. Regulamin Serwisu nie stanowi treści umowy świadczenia Usługi zawieranej przez Użytkownika z Oferentem Usług lub umowy świadczenia Pakietu zawieranej przez Użytkownika z Organizatorem („Umowa o świadczenie Usług”), a wszelkie jego postanowienia odnoszące się do wykonania Usługi lub Pakietu mają charakter informacyjny.
 11. Travelist udziela Użytkownikowi rzetelnych informacji, do przekazania których obowiązany jest przez obowiązujące przepisy prawa, nie ponosząc odpowiedzialności za informacje przekazywane przez Oferentów Usług lub Organizatora.

§ 2 Funkcjonalność Serwisu

 1. Podstawowym przedmiotem działania Serwisu jest udostępnianie Ofert Oferentów Usług i Ofert Organizatora oraz umożliwianie dokonywania przez Użytkowników Rezerwacji Usług określonych w Ofertach i Pakietów określonych w Ofertach Organizatora („Funkcjonalność Serwisu”). Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może rezerwować i nabywać Usługi świadczone przez Oferentów Usług oraz Pakiety Organizatora, uzyskiwać informacje o świadczonych Usługach i Pakietach oraz uzyskiwać porady i informacje od Travelist. 
 2. Serwis umożliwia Użytkownikom korzystanie nieodpłatnie z takich usług elektronicznych jak: Konto Użytkownika, Newsletter, Czat, powiadomienia push. 
 3. W celu skontaktowania się z Travelist Użytkownik ma możliwość skorzystania z nieodpłatnej usługi elektronicznej w postaci Czatu, jeśli jest ona dostępna w Serwisie. Rozpoczęcie korzystania z tej usługi następuje poprzez wysłanie wiadomości w dostępnym oknie Czatu. Konsultant Serwisu może odpowiedzieć na pytania Użytkownika, a po zakończeniu kontaktu wymiana wiadomości zostaje zarchiwizowana. 
 4. Travelist działa jako pośrednik Oferenta Usług i jedynie Oferent Usług ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie Usługi objętej Ofertą. Szczegółowe warunki Umowy o świadczenie Usług z Oferentem Usług określone są w poszczególnych regulaminach konkretnej Usługi dostępnych w Serwisie. Każda Oferta/Oferta Organizatora zawiera odesłanie do regulaminu danej Usługi, której dotyczy.
 5. W zakresie oferowania Pakietów Travelist działa jako agent turystyczny Organizatora lub jako Organizator. Z tytułu sprzedaży Pakietów, Travelist ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Użytkownika tylko i wyłącznie w zakresie odpowiedzialności agenta Organizatora lub Organizatora, gdy sam nim jest. Treść Umowy o świadczenie Usług zawieranej przez Użytkownika z Organizatorem będzie określona na stronie Serwisu oraz w regulaminie Pakietów.
 6. W zakresie Produktów Travelist działa jako sprzedający.
 7. Z wyłączeniem przypadków, gdzie Travelist jest Organizatorem lub sprzedaje Produkty, Travelist pośredniczy wyłącznie w przekazaniu oświadczenia woli Użytkownika o akceptacji Oferty lub Oferty Organizatora i w żadnym wypadku:
  1. nie jest stroną jakiejkolwiek zawartej pomiędzy Oferentem Usług/Organizatorem a Użytkownikiem umowy, w szczególności Umowy o świadczenie Usług,
  2. nie jest pełnomocnikiem Oferenta Usług ani Użytkownika w zakresie zawarcia jakiejkolwiek umowy między nimi, w szczególności Umowy o świadczenie Usług, (przy czym z wyłączeniem Umowy o świadczenie Usług Użytkownika z Organizatorem, gdzie działa jako agent turystyczny Organizatora);
  3. nie jest pośrednikiem działającym na zlecenie Użytkownika,
  4. nie jest oferentem lub organizatorem Usług objętych Ofertą lub Pakietem,
  5. nie sprzedaje, nie wynajmuje i nie oferuje żadnych Usług lub Pakietów,
  6. chyba, że co innego wynika wprost z regulaminu konkretnej Usługi lub regulaminu Pakietów.
 8. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne lub nieodpłatne inne usługi na rzecz Użytkowników, związane z przedmiotem działalności Travelist lub z Usługami, Pakietami lub produktami oferowanymi przez Oferentów Usług lub Organizatorów.
 9. Travelist zastrzega możliwość zmiany Funkcjonalności Serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników, jak i zmiany w Funkcjonalności Serwisu w dowolnej chwili. Poszerzanie Funkcjonalności Serwisu o nowe usługi lub oferty będzie każdorazowo określone w odrębnych regulaminach świadczenia danych Usług.

§ 3 Konto Użytkownika

 1. Do korzystania z Funkcjonalności Serwisu konieczne jest założenie konta użytkownika w Serwisie („Konto”).
 2. Utworzenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne. Konto jest niezbywalne, utworzenie Konta odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i/lub hasła lub zaimportowanie danych z serwisu Facebook, Google lub Apple ID. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu (adresu e-mail) oraz hasła.
 3. Użytkownik w każdej chwili może zmienić dane swojego Konta, korzystając z odpowiednich opcji dostępnych po zalogowaniu w zakładce moje Konto. Zmiana nie jest możliwa w przypadku, jeśli zmiana dotyczy adresu e-mail, który został już przypisany do innego Konta.
 4. Użytkownik może usunąć Konto po zalogowaniu się i kliknięciu w zakładkę „Usuń konto”. Usunięcie Konta jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem zdania następnego. Usunięcie Konta nie będzie możliwe, jeśli Użytkownik będzie miał niezrealizowaną Rezerwację w systemie. W tym wypadku usunięcie Konta może nastąpić po zrealizowaniu Rezerwacji, jej anulowaniu lub odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usług na zasadach określonych w odrębnych regulaminach Usług.
 5. W przypadku dezaktualizacji jakichkolwiek danych Użytkownika podanych podczas utworzenia Konta, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z formularzy dostępnych w odpowiedniej zakładce Konta.
 6. Travelist zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta w przypadku stwierdzenia prób nadużycia lub działania na szkodę Serwisu.

§ 4 Newsletter

 1. Travelist w ramach działalności Serwisu świadczy na rzecz Użytkowników („Subskrybent”) usługę dostarczenia Newslettera („Newsletter”). Newsletter jest treścią cyfrową w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta obejmującą informacje handlowe dotyczące bieżącej działalności Serwisu. 
 2. W celu zapisu na Newsletter wysyłany za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub wiadomości tekstowej SMS Subskrybent powinien wejść na stronę internetową Serwisu i w odpowiednim formularzu wpisać adres poczty elektronicznej i/lub numer telefonu, podjąć kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Serwisu oraz zaakceptować odpowiednie zgody, jeśli są dostępne i wymagane w Serwisie. 
 3. Subskrybent może się zapisać na Newsletter wysyłany za pośrednictwem poczty elektronicznej również w koncie Klienta w sekcji Ustawienia e-mail w Serwisie Travelist. 
 4. Umowa o dostarczenie Newslettera polega na bezpłatnym informowaniu o promocjach, treściach dotyczących Magazynu Travelist, nowościach w ofertach Travelist w ramach Serwisu, a także o usługach świadczonych przez Travelist, w tym również o poradach, wydarzeniach targowych i innych poprzez wysyłanie wybranych treści drogą poczty elektronicznej na podany przez Subskrybenta adres poczty elektronicznej lub za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS na numer telefonu podany przez Subskrybenta.
 5. Dokonanie zapisu na Newsletter wysyłany za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub wiadomości tekstowej SMS jest równoznaczne z zawarciem Umowy o dostarczenie Newslettera.
 6. Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony. 
 7. Administrator informuje, a Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że: 
  1. terminy dostarczania Newsletterów nie są z góry określone,
  2. dostarczanie Newslettera następuje za pomocą poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany przez Subskrybenta w formularzu lub za pomocą wiadomości tekstowej SMS na wskazany numer telefonu. 
 8. Subskrybent może wypowiedzieć Umowę o dostarczenie Newslettera drogą mailową w każdym czasie poprzez:
  1. kliknięcie w link anulujący subskrypcję w treści e-mail,
  2. kliknięcie „Zrezygnuj z Newslettera” w koncie użytkownika w sekcji Ustawienia e-mail w Serwisie Travelist,
  3. wysłanie e-mail na adres iod@travelist.pl lub kontakt@travelist.pl.
 9. Subskrybent może wypowiedzieć Umowę o dostarczenie Newslettera za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS w każdym czasie poprzez wysłanie e-mail na adres iod@travelist.pl lub kontakt@travelist.pl.
 10. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Travelist stanowić może naruszenie prawa.
 11. Travelist zastrzega, że w przypadku uznania, że w wyniku zmian technicznych usługa dostarczenia Newslettera może ograniczyć jego dostępność, Travelist poinformuje o tym Subskrybenta, a Subskrybent ma możliwość wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez kliknięcie w link anulujący subskrypcję zawartym w treści maila.
 12. Travelist ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Użytkownika.

§ 5 Oferty

 1. W Ofercie prezentowane są informacje (w tym zdjęcia i opisy) tworzone na podstawie informacji przekazywanej i dostarczonej lub zaakceptowanej przez Oferenta Usług.
 2. Każdy Oferent Usług jest wyłącznie odpowiedzialny za informacje podane w Ofercie, w tym jej dostępność.
 3. W każdej Ofercie zostaną podane aktualne i pełne dane Oferenta Usług (w tym m.in. nazwa/firma, siedziba, adres, numer NIP) oraz mające zastosowanie w zakresie Usług objętych treścią Oferty stosowne informacje wymagane przepisami prawa.
 4. Każda Oferta będzie zawierała informacje o warunkach i terminach dokonywania zmian lub anulowania Rezerwacji. Użytkownik ma prawo dokonać zmiany lub anulowania Rezerwacji na warunkach przedstawionych w Ofercie, a jeżeli Oferta nie będzie przewidywała możliwości dokonania zmiany lub anulowania Rezerwacji, informacja ta zostanie wprost wskazana w treści Oferty.
 5. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 5 Regulaminu Serwisu Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia w całości lub w części od Umowy o świadczenie Usług w przypadkach wskazanych w art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014 r. poz. 827) („Ustawa o prawach konsumenta”). Tym samym Oferta może nie przewidywać możliwości jej zmiany lub anulacji.
 6. Oferty wyświetlane na stronie internetowej Serwisu są uporządkowane według konkretnych parametrów. Na pozycję Oferty wyświetlanej w liście wyników wyszukiwania mają wpływ m.in. takie kryteria jak: 
  1. popularność obiektu Oferenta, czyli liczba kliknięć danej Oferty, 
  2. prowizja oraz jej wysokość, 
  3. konwersja, 
  4. dostępność pokoi w danym obiekcie Oferenta. 
 7. Zdarza się, że podczas domyślnego sortowania Ofert Serwis korzysta z jednego, dwóch lub kilku parametrów jednocześnie. 
 8. Użytkownicy mogą wyszukiwać Ofert również zgodnie ze swoimi kryteriami za pomocą filtrów (region, rodzaj obiektu, udogodnienia, termin) dostępnych w wyszukiwarce Serwisu.
 9. Jeśli Użytkownik nie korzysta z powyżej wymienionych kryteriów może posortować Oferty również według popularności, ceny oraz oceny danego obiektu Oferenta. 
 10. Serwis zastrzega, że bez względu na zastosowane przez Użytkownika filtry czy opcje sortowania może uwzględnić również dodatkowe parametry. 

§ 6 Oferty Organizatora

 1. W Ofercie Organizatora prezentowane są informacje (w tym zdjęcia i opisy) tworzone na podstawie informacji przekazywanej i dostarczonej lub zaakceptowanej przez Organizatora.
 2. Organizator jest wyłącznie odpowiedzialny za informacje podane w Ofercie Organizatora w tym jej dostępność.
 3. W każdej Ofercie Organizatora zostaną zawarte informacje o których mowa w art. 40 ust. 1 Ustawy o Imprezach Turystycznych.
 4. Każda zmiana w Ofercie Organizatora, w tym w zakresie informacji o których mowa w ust. 3, zostanie niezwłocznie wprowadzona w Ofercie Organizatora publikowanej w Serwisie.
 5. Każda Oferta Organizatora będzie zawierała informacje o warunkach i terminach dokonywania zmian lub anulowania Rezerwacji. Użytkownik ma prawo dokonać zmiany lub anulowania Rezerwacji na warunkach przedstawionych w Ofercie Organizatora, a jeżeli Oferta nie będzie przewidywała możliwości dokonania zmiany lub anulowania Rezerwacji, informacja ta zostanie wprost wskazana w treści Oferty.
 6. Użytkownik może odstąpić od Umowy o świadczenie Usług z Organizatorem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, jeśli Umowa o świadczenie Usług została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy o prawach konsumenta oraz w przypadkach wprost wskazanych w Umowie o świadczenie Usług.
 7. W terminie najpóźniej na 7 dni przed realizacją Pakietu Użytkownik może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Pakiecie wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy o świadczenie Usług uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z niej obowiązki. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, będzie wiązać się dla Organizatora z dodatkowymi kosztami, może żądać ich zapłaty. Przeniesienie obowiązków następuje za pośrednictwem Travelist, drogą mailową na adres kontakt@travelist.pl.
 8. Za nieuiszczoną część ceny Pakietu oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany podróżnego uczestniczącego w realizacji Pakietu Użytkownik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

§ 7 Rezerwacje

 1. Aby dokonać Rezerwacji Użytkownik aktywuje widoczne w Serwisie odpowiednie opcje (wypełnia formularz) i postępuje zgodnie ze wskazówkami podawanymi na każdym etapie procedury Rezerwacji.
 2. Wypełniając formularz Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe i pełne dane wymagane do dokonania Rezerwacji.
 3. Po dokonaniu Rezerwacji Użytkownik otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem dokonania skutecznej Rezerwacji na adres e-mail podany w toku założenia Konta. Dokument ten stanowi potwierdzenie dokonania skutecznej Rezerwacji i jest równoznaczny z zawarciem Umowy o świadczenie Usług.
 4. Serwis zastrzega sobie prawo anulowania Rezerwacji w przypadku niedokonania przez Użytkownika płatności za Rezerwację zgodnie z warunkami Oferty/Oferty Organizatora i odpowiednio regulaminu konkretnej Usługi lub regulaminu Pakietu. Anulacja może wiązać się z zatrzymaniem części kwoty Rezerwacji z tytułu poniesionych przez Oferenta Usług/Organizatora kosztów.
 5. Oferta może przewidywać możliwość odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług. Szczegółowe warunki odstąpienia wskazane są w regulaminie konkretnej Usługi.

§ 8 Płatności

 1. Travelist jest upoważniony do pobrania od Użytkownika, w imieniu Oferenta Usług należności za zakupione Usługi w ramach Oferty lub w imieniu Organizatora należności za zakupione Pakiety w ramach Oferty Organizatora. Każdorazowo płatności dokonywane są na rzecz drugiej strony Umowy o świadczenie Usług. Jeżeli Użytkownik chce otrzymać od Oferenta Usług/Organizatora fakturę VAT za zakupione Usługi podczas dokonywania Rezerwacji musi podać numer NIP oraz wszelkie inne wymagane w Serwisie dane podmiotu na jaki ma zostać wystawiona przez Oferenta Usług/Organizatora faktura. W innym przypadku wystawienie faktury będzie niemożliwe. Użytkownik powinien podać numer NIP oraz inne wymagane w Serwisie dane także w wypadku zakupu Produktów oferowanych bezpośrednio przez Travelist.
 2. Płatności dokonywane są za pośrednictwem kanałów płatności aktualnie dostępnych w Serwisie. Użytkownik może zostać przekierowany na stronę internetową prowadzoną przez podmioty trzecie, umożliwiającą dokonanie płatności za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi płatnicze.
 3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu obsługi płatności elektronicznych zewnętrznego dostawcy usługi płatności.
 4. Szczegóły dotyczące płatności są uregulowane w regulaminach poszczególnych usług.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur potwierdzających zakup Usługi lub Produktu w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Użytkownika w Serwisie. Faktury korygujące i duplikaty do faktur będą przesyłane w ten sam sposób. Użytkownik ma prawo wyrazić sprzeciw lub wycofać akceptację na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej w dowolnym czasie.

§ 9 Uwarunkowania techniczne

 1. Do pełnego korzystania z Funkcjonalności Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
  1. urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu,
  2. aktywnego konta poczty elektronicznej,
  3. aktywnego numeru telefonu,
  4. przeglądarki internetowej,
  5. systemu operacyjnego.
 2. Zmiana wymogów co do warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Funkcjonalności Serwisu nie stanowi zmiany Regulaminu Serwisu w przypadku, gdy nie prowadzi do ograniczenia dotychczasowych Funkcjonalności Serwisu.
 3. Travelist nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści wynikające z niezbędnych prac konserwatorskich lub innych niespodziewanych utrudnień Funkcjonalności Serwisu lub dostępności Serwisu powodujących jego czasową niedostępność lub zmniejszenie Funkcjonalności Serwisu wynikające z przyczyn niezależnych od Travelist.

§ 10 Prawa Autorskie

 1. Wyłączne prawa autorskie do Serwisu, kodu źródłowego należą do Travelist lub podmiotów z grupy kapitałowej Travelist i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Udostępnianie Ofert oraz innej zawartości Serwisu osobom trzecim oraz kopiowanie wszelkich materiałów z nimi związanych jest prawnie zabronione.

§ 11 Dane osobowe

 1. Travelist jest administratorem danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu, w tym w związku z pośredniczeniem przez Travelist przy Rezerwacji przez Użytkowników Usług/Pakietów, w tym w szczególności przyjmowaniem i przekazywaniem przez Travelist na rzecz Oferentów Usług i Organizatora płatności Użytkowników z tytułu Rezerwacji, w zakresie i na zasadach określonych w polityce prywatności, udostępnionej na stronie Serwisu („Polityka prywatności”).

§ 12 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem Usług lub Pakietów, w tym z ich standardem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem lub niezgodnością z Ofertą/Ofertą Organizatora są rozpatrywane przez Oferenta Usług lub odpowiednio Organizatora jako organizatora świadczeń objętych Umową o świadczenie Usług. Użytkownik powinien w pierwszej kolejności zgłosić reklamację bezpośrednio do Oferenta Usług lub Organizatora. Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące pobytu mogą być zgłaszane na miejscu bezpośrednio obsłudze Oferenta Usług lub Organizatora.
 2. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji także za pośrednictwem Travelist, który niezwłocznie przekaże reklamację Oferentowi Usług/Organizatorowi. Reklamacja będzie rozpatrzona na warunkach wskazanych w Umowie o świadczenie Usług.
 3. Wszelkie reklamacje Użytkowników związane z działaniem Serwisu, powinny być kierowane do Travelist na adres poczty elektronicznej Travelist: kontakt@travelist.pl. Oceny przedmiotu takiej reklamacji oraz jej zasadności Travelist dokonuje w ciągu 30 (trzydziestu) dni, a w przypadku jeśli przedmiotem reklamacji jest dostawa towaru ciągu 14 (czternastu) dni. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji i jej powodach Travelist poinformuje Użytkownika wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany podczas założenia Konta lub wskazany w toku postępowania reklamacyjnego, w tym adres z którego Użytkownik wysłał reklamację.
 4. W przypadku, gdy podmiotem zgłaszającym reklamację jest osoba trzecia, która korzystała z Usług/Pakietów będących przedmiotem Rezerwacji, jednak nie jest Użytkownikiem, Travelist zastrzega sobie prawo do żądania otrzymania od takiej osoby trzeciej informacji umożliwiających identyfikację tej osoby i konkretnej rezerwacji, której dotyczy reklamacja, w postaci: numeru Rezerwacji, imienia, nazwiska i adresu mailowego osoby zgłaszającej reklamację.
 5. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Travelist lub Oferentem Usług/Organizatorem a Użytkownikiem co do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl.

§ 13 Opinie użytkowników

 1. Użytkownicy korzystający z Serwisu mają możliwość wyrażenia opinii na temat usług hotelarskich świadczonych przez obiekty (“Obiekty”) i przyznawania ocen po zakończeniu pobytu w Obiekcie danego Oferenta („Opinia”).
 2. Użytkownik przesyłając do Serwisu Opinię akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad publikowania Opinii, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz Regulaminie publikowania opinii o Obiektach, który jest dostępny w Serwisie.
 3. Użytkownik publikując Opinię wyraża zgodę na jej wykorzystanie (w całości lub w części) według uznania Travelist (w celach marketingowych, promocyjnych lub w celu ulepszenia Usług/Pakietów) i umieszczona w Serwisie lub w mediach społecznościowych, w Newsletterze, specjalnych promocjach lub za pośrednictwem innych kanałów informacyjnych należących lub wykorzystywanych przez Travelist.
 4. Jeśli w Serwisie wyświetla się wiele Opinii to najnowsze będą widoczne u góry, a najstarsze na dole. Niezależnie od tego istnieje możliwość sortowania/filtrowania opinii według daty czy oceny.
 5. Oferenci Obiektów mają możliwość odpowiedzi na opinie.
 6. Travelist dba o to by Serwis był miejscem, w którym każdy może podzielić się swoją Opinią, która może być również pomocna dla innych Użytkowników szukających Ofert w Serwisie.
 7. Travelist pracuje nad tym, aby Opinie były aktualne i autentyczne więc na bieżąco je weryfikuje, żeby były zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem publikowania opinii o Obiektach. Użytkownik może również edytować swoją Opinię lub zwrócić się do Travelist z prośbą o jej usunięcie.

§ 14 środki Travelist

 1. Na zasadach opisanych w odrębnym regulaminie dotyczącym środków Travelist i kart podarunkowych, Użytkownik może otrzymać od Serwisu środki płatnicze przyznawane w formie elektronicznej do wyłącznego wykorzystania w ramach Serwisu w ramach Ofert lub Ofert Organizatora, w których wprost wskazana jest dopuszczalność ich wykorzystania („środki Travelist”).

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin Serwisu jest dostępny w siedzibie Travelist oraz w Serwisie.
 2. Travelist zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Serwisu oraz Funkcjonalności Serwisu z ważnych przyczyn w każdym czasie. O treści zmian Regulaminu Serwisu każdy Użytkownik zostanie poinformowany z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez przesłanie na adresy poczty elektronicznej Użytkowników wskazane w Kontach lub przez umieszczenie przez Travelist na stronie Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu Serwisu zawierającej jego nowe brzmienie lub odnośnik do zmienionego Regulaminu Serwisu.
 3. Zmiana informacji zawartych w Regulaminie Serwisu, dla dokonania których Ustawa o prawach konsumenta wymaga porozumienia stron, może być dokonana po dokonaniu pierwszej Rezerwacji wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody.
 4. W przypadku braku zgody Użytkownika na zmianę Regulaminu Serwisu, może on niezwłocznie odstąpić od umowy poprzez kliknięcie opcji „Usuń Konto” w zakładce Konto w Serwisie. Usunięcie Konta nie będzie możliwe, jeśli Użytkownik będzie miał niezrealizowaną Rezerwację w systemie. Rezerwacja zostanie zrealizowana na podstawie Regulaminu Serwisu obowiązującego w dniu jej dokonania.
 5. Jeżeli pojedyncze postanowienia warunków Regulaminu Serwisu są lub okażą się nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień.
 6. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu Serwisu jest prawo polskie.


Regulamin korzystania z serwisu Travelist.pl

Stosowany do umów zawartych od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 maja 2023 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu („Regulamin Serwisu”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego stanowiącego powiązany funkcjonalnie zbiór stron internetowych umieszczonych pod adresem www.travelist.pl („Serwis”). Serwis prowadzony jest przez spółkę Travelist sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440014, NIP 7010359657, REGON 146394313, o kapitale zakładowym w wysokości 49.500,00 złotych („Travelist").
 2. W Serwisie prezentowane są oferty pojedynczych usług (dalej „Oferty” lub „Oferta”) świadczonych przez współpracujących z Travelist, lub współpracujących z innymi podmiotami i serwisami pośredniczącymi (w tym podmiotami powiązanymi z Travelist) profesjonalnych dostawców zakwaterowania (np. hotele), atrakcji (np. parki tematyczne, muzea, zwiedzanie), transportu (np. wynajem samochodów, transfery, bilety lotnicze), operatorów wycieczek (dalej „Oferenci Usług”) oraz wszelkich innych produktów i usług związanych z branżą turystyczną (dalej łącznie „Usługi”). W ramach Ofert Oferentów Usług Travelist działa jako pośrednik Oferentów Usług. W Serwisie mogą być prezentowane także usługi lub produkty (w tym karty podarunkowe) oferowane bezpośrednio przez Travelist („Produkty”).
 3. W Serwisie prezentowane mogą być również oferty połączonych co najmniej kilku Usług (dalej „Pakiety”), których sprzedającym jest podmiot będący polskim lub zagranicznym organizatorem turystyki („Organizator”) w rozumieniu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2019, poz. 548, tekst jednolity) (dalej „Ustawa o Imprezach Turystycznych”). W zakresie sprzedaży Pakietów Travelist działa jako agent turystyczny Organizatora (w rozumieniu Ustawy o Imprezach Turystycznych) lub Organizator (co jest każdorazowo wprost wskazane w Ofercie Pakietu). Oferty w których prezentowane są Pakiety są zwane w dalszej części „Ofertami Organizatora”.
 4. Z funkcjonalności Serwisu mogą korzystać pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne („Użytkownicy”). Serwis umożliwia dokonywanie przez Użytkowników zamówienia, nabycia, opłacenia i dokonania rezerwacji Pakietów lub Usług Oferentów Usług przedstawionych w Ofercie/Ofercie Organizatora („Rezerwacja”). Serwis umożliwia również dokonywanie Rezerwacji grupowych.
 5. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest bezpłatne. Travelist nie pobiera od Użytkownika żadnych opłat z tytułu dokonywanych Rezerwacji, chyba, że co innego wynika z regulaminu świadczenia konkretnej usługi wskazanej w Ofercie lub Ofercie Organizatora. Serwis może przekierować Użytkownika na strony internetowe innych analogicznych serwisów – wówczas zastosowanie mają określone tam zasady, regulaminy i polityki prywatności.
 6. Uwagi i zapytania dotyczące funkcjonowania Serwisu Użytkownik może kierować do Travelist na adres e-mail: kontakt@travelist.pl lub telefonicznie pod numerem udostępnianym każdorazowo w Serwisie.
 7. Użytkownik, rozpoczynając korzystanie z funkcjonalności Serwisu (zakładając konto Użytkownika w Serwisie), zawiera w sposób dorozumiany z Travelist umowę korzystania z funkcjonalności Serwisu („Umowa”), której treść reguluje Regulamin Serwisu. Umowa nie powoduje powstania po stronie Użytkownika żadnych obowiązków, uprawnia natomiast do korzystania z funkcjonalności Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem Serwisu i funkcjonalnościami Serwisu.
 8. Poprzez rozpoczęcie z korzystania z funkcjonalności Serwisu, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:
  1. spełnia wszystkie przewidziane w Regulaminie Serwisu warunki do korzystania z funkcjonalności Serwisu;
  2. zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu Serwisu, a zgoda ta jest potwierdzana przez każdorazowe skorzystanie przez niego z funkcjonalności Serwisu;
  3. podane przez niego dane w Serwisie są kompletne i rzetelne, oraz że uwzględniają wszelkie zastrzeżenia i przeciwwskazania co do korzystania z funkcjonalności Serwisu;
  4. zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu Serwisu i innych regulaminów świadczenia konkretnych Usług wskazanych w Ofercie na podstawie poszczególnych regulaminów Usług;
  5. nie będzie dostarczał w ramach korzystania z Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających prawa autorskie, dobra osobiste lub dobre obyczaje.
 9. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej w stosunku do Travelist o treści wypowiadającej Umowę na adres mailowy kontakt@travelist.pl lub w sposób wskazany w pkt 3.5 Regulaminu Serwisu.
 10. Regulamin Serwisu nie stanowi treści umowy świadczenia Usługi zawieranej przez Użytkownika z Oferentem Usług lub umowy świadczenia Pakietu zawieranej przez Użytkownika z Organizatorem („Umowa o świadczenie Usług”), a wszelkie jego postanowienia odnoszące się do wykonania Usługi lub Pakietu mają charakter informacyjny.
 11. Travelist udziela Użytkownikowi rzetelnych informacji, do przekazania których obowiązany jest przez obowiązujące przepisy prawa, nie ponosząc odpowiedzialności za informacje przekazywane przez Oferentów Usług lub Organizatora.

§ 2 Funkcjonalność Serwisu

 1. Podstawowym przedmiotem działania Serwisu jest udostępnianie Ofert Oferentów Usług i Ofert Organizatora oraz umożliwianie dokonywania przez Użytkowników Rezerwacji Usług określonych w Ofertach i Pakietów określonych w Ofertach Organizatora („Funkcjonalność Serwisu”). Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może rezerwować i nabywać Usługi świadczone przez Oferentów Usług oraz Pakiety Organizatora, uzyskiwać informacje o świadczonych Usługach i Pakietach oraz uzyskiwać porady i informacje od Travelist.
 2. Travelist działa jako pośrednik Oferenta Usług i jedynie Oferent Usług ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie Usługi objętej Ofertą. Szczegółowe warunki Umowy o świadczenie Usług z Oferentem Usług określone są w poszczególnych regulaminach konkretnej Usługi dostępnych w Serwisie. Każda Oferta/Oferta Organizatora zawiera odesłanie do regulaminu danej Usługi, której dotyczy.
 3. W zakresie oferowania Pakietów Travelist działa jako agent turystyczny Organizatora lub jako Organizator. Z tytułu sprzedaży Pakietów, Travelist ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Użytkownika tylko i wyłącznie w zakresie odpowiedzialności agenta Organizatora lub Organizatora gdy sam nim jest. Treść Umowy o świadczenie Usług zawieranej przez Użytkownika z Organizatorem będzie określona na stronie Serwisu oraz w regulaminie Pakietów.
 4. W zakresie Produktów Travelist działa jako sprzedający.
 5. Z wyłączeniem przypadków gdzie Travelist jest Organizatorem lub sprzedaje Produkty, Travelist pośredniczy wyłącznie w przekazaniu oświadczenia woli Użytkownika o akceptacji Oferty lub Oferty Organizatora i w żadnym wypadku:
  1. nie jest stroną jakiejkolwiek zawartej pomiędzy Oferentem Usług/Organizatorem a Użytkownikiem umowy, w szczególności Umowy o świadczenie Usług,
  2. nie jest pełnomocnikiem Oferenta Usług ani Użytkownika w zakresie zawarcia jakiejkolwiek umowy między nimi, w szczególności Umowy o świadczenie Usług, (przy czym z wyłączeniem Umowy o świadczenie Usług Użytkownika z Organizatorem, gdzie działa jako agent turystyczny Organizatora);
  3. nie jest pośrednikiem działającym na zlecenie Użytkownika,
  4. nie jest oferentem lub organizatorem Usług objętych Ofertą lub Pakietem,
  5. nie sprzedaje, nie wynajmuje i nie oferuje żadnych Usług lub Pakietów,
  6. chyba, że co innego wynika wprost z regulaminu konkretnej Usługi lub regulaminu Pakietów.
 6. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne lub nieodpłatne inne usługi na rzecz Użytkowników, związane z przedmiotem działalności Travelist lub z Usługami, Pakietami lub produktami oferowanymi przez Oferentów Usług lub Organizatorów.
 7. Travelist zastrzega możliwość zmiany Funkcjonalności Serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników, jak i zmiany w Funkcjonalności Serwisu w dowolnej chwili. Poszerzanie Funkcjonalności Serwisu o nowe usługi lub oferty będzie każdorazowo określone w odrębnych regulaminach świadczenia danych Usług.

§ 3 Konto Użytkownika

 1. Do korzystania z Funkcjonalności Serwisu konieczne jest założenie konta użytkownika w Serwisie („Konto”).
 2. Utworzenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne. Konto jest niezbywalne, utworzenie Konta odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i/lub hasła lub zaimportowanie danych z serwisu Facebook, Google lub Apple ID. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu (adresu e-mail) oraz hasła.
 3. Tworząc Konto Użytkownik może wyrazić zgodę (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola) na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych o nowościach i promocjach dostępnych w Serwisie oraz innych wysyłanych przez Travelist we własnym imieniu lub w imieniu osób trzecich („Newsletter”) lub zgodę na kontakt telefoniczny, w tym otrzymywanie wiadomości SMS w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przez Travelist, a także na otrzymywanie innych informacji, o ile taka możliwość została udostępniona w Serwisie.
 4. Użytkownik w każdej chwili może zmienić dane swojego Konta, korzystając z odpowiednich opcji dostępnych po zalogowaniu w zakładce moje Konto. Zmiana nie jest możliwa w przypadku, jeśli zmiana dotyczy adresu e-mail, który został już przypisany do innego Konta.
 5. Użytkownik może usunąć Konto po zalogowaniu się i kliknięciu w zakładkę „Usuń konto”. Usunięcie Konta jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem zdania następnego. Usunięcie Konta nie będzie możliwe, jeśli Użytkownik będzie miał niezrealizowaną Rezerwację w systemie. W tym wypadku usunięcie Konta może nastąpić po zrealizowaniu Rezerwacji, jej anulowaniu lub odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usług na zasadach określonych w odrębnych regulaminach Usług.
 6. W przypadku dezaktualizacji jakichkolwiek danych Użytkownika podanych podczas utworzenia Konta, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z formularzy dostępnych w odpowiedniej zakładce Konta.
 7. Travelist zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta w przypadku stwierdzenia prób nadużycia lub działania na szkodę Serwisu.

§ 4 Oferty

 1. W Ofercie prezentowane są informacje (w tym zdjęcia i opisy) tworzone na podstawie informacji przekazywanej i dostarczonej lub zaakceptowanej przez Oferenta Usług.
 2. Każdy Oferent Usług jest wyłącznie odpowiedzialny za informacje podane w Ofercie, w tym jej dostępność.
 3. W każdej Ofercie zostaną podane aktualne i pełne dane Oferenta Usług (w tym m.in. nazwa/firma, siedziba, adres, numer NIP) oraz mające zastosowanie w zakresie Usług objętych treścią Oferty stosowne informacje wymagane przepisami prawa.
 4. Każda Oferta będzie zawierała informacje o warunkach i terminach dokonywania zmian lub anulowania Rezerwacji. Użytkownik ma prawo dokonać zmiany lub anulowania Rezerwacji na warunkach przedstawionych w Ofercie, a jeżeli Oferta nie będzie przewidywała możliwości dokonania zmiany lub anulowania Rezerwacji, informacja ta zostanie wprost wskazana w treści Oferty.
 5. Z zastrzeżeniem pkt 6.5 Regulaminu Serwisu Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia w całości lub w części od Umowy o świadczenie Usług w przypadkach wskazanych w art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014 r. poz. 827) („Ustawa o prawach konsumenta”). Tym samym Oferta może nie przewidywać możliwości jej zmiany lub anulacji.

§ 5 Oferty Organizatora

 1. W Ofercie Organizatora prezentowane są informacje (w tym zdjęcia i opisy) tworzone na podstawie informacji przekazywanej i dostarczonej lub zaakceptowanej przez Organizatora.
 2. Organizator jest wyłącznie odpowiedzialny za informacje podane w Ofercie Organizatora w tym jej dostępność.
 3. W każdej Ofercie Organizatora zostaną zawarte informacje o których mowa w art. 40 ust. 1 Ustawy o Imprezach Turystycznych.
 4. Każda zmiana w Ofercie Organizatora, w tym w zakresie informacji o których mowa w ust. 3, zostanie niezwłocznie wprowadzona w Ofercie Organizatora publikowanej w Serwisie.
 5. Każda Oferta Organizatora będzie zawierała informacje o warunkach i terminach dokonywania zmian lub anulowania Rezerwacji. Użytkownik ma prawo dokonać zmiany lub anulowania Rezerwacji na warunkach przedstawionych w Ofercie Organizatora, a jeżeli Oferta nie będzie przewidywała możliwości dokonania zmiany lub anulowania Rezerwacji, informacja ta zostanie wprost wskazana w treści Oferty.
 6. Użytkownik może odstąpić od Umowy o Świadczenie Usług z Organizatorem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, jeśli Umowa o Świadczenie Usług została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy o prawach konsumenta oraz w przypadkach wprost wskazanych w Umowie o Świadczenie Usług.
 7. W terminie najpóźniej na 7 dni przed realizacją Pakietu Użytkownik może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Pakiecie wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy o Świadczenie Usług uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z niej obowiązki. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, będzie wiązać się dla Organizatora z dodatkowymi kosztami, może żądać ich zapłaty. Przeniesienie obowiązków następuje za pośrednictwem Travelist, drogą mailową na adres kontakt@travelist.pl.
 8. Za nieuiszczoną część ceny Pakietu oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany podróżnego uczestniczącego w realizacji Pakietu Użytkownik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

§ 6 Rezerwacje

 1. Aby dokonać Rezerwacji Użytkownik aktywuje widoczne w Serwisie odpowiednie opcje (wypełnia formularz) i postępuje zgodnie ze wskazówkami podawanymi na każdym etapie procedury Rezerwacji.
 2. Wypełniając formularz Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe i pełne dane wymagane do dokonania Rezerwacji.
 3. Po dokonaniu Rezerwacji Użytkownik otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem dokonania skutecznej Rezerwacji na adres e-mail podany w toku założenia Konta. Dokument ten stanowi potwierdzenie dokonania skutecznej Rezerwacji i jest równoznaczny z zawarciem Umowy o świadczenie Usług.
 4. Serwis zastrzega sobie prawo anulowania Rezerwacji w przypadku niedokonania przez Użytkownika płatności za Rezerwację zgodnie z warunkami Oferty/Oferty Organizatora i odpowiednio regulaminu konkretnej Usługi lub regulaminu Pakietu. Anulacja może wiązać się z zatrzymaniem części kwoty Rezerwacji z tytułu poniesionych przez Oferenta Usług/Organizatora kosztów.
 5. Oferta może przewidywać możliwość odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług. Szczegółowe warunki odstąpienia wskazane są w regulaminie konkretnej Usługi.

§ 7 Płatności

 1. Travelist jest upoważniony do pobrania od Użytkownika, w imieniu Oferenta Usług należności za zakupione Usługi w ramach Oferty lub w imieniu Organizatora należności za zakupione Pakiety w ramach Oferty Organizatora. Każdorazowo płatności dokonywane są na rzecz drugiej strony Umowy o Świadczenie Usług. Jeżeli Użytkownik chce otrzymać od Oferenta Usług/Organizatora fakturę VAT za zakupione Usługi podczas dokonywania Rezerwacji musi podać numer NIP oraz wszelkie inne wymagane w Serwisie dane podmiotu na jaki ma zostać wystawiona przez Oferenta Usług/Organizatora faktura. W innym przypadku wystawienie faktury będzie niemożliwe. Użytkownik powinien podać numer NIP oraz inne wymagane w Serwisie dane także w wypadku zakupu Produktów oferowanych bezpośrednio przez Travelist.
 2. Płatności dokonywane są za pośrednictwem kanałów płatności aktualnie dostępnych w Serwisie. Użytkownik może zostać przekierowany na stronę internetową prowadzoną przez podmioty trzecie, umożliwiającą dokonanie płatności za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi płatnicze.
 3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu obsługi płatności elektronicznych zewnętrznego dostawcy usługi płatności.
 4. Szczegóły dotyczące płatności są uregulowane w regulaminach poszczególnych usług.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur potwierdzających zakup Usługi lub Produktu w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Użytkownika w Serwisie. Faktury korygujące i duplikaty do faktur będą przesyłane w ten sam sposób. Użytkownik ma prawo wyrazić sprzeciw lub wycofać akceptację na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej w dowolnym czasie.

§ 8 Uwarunkowania techniczne

 1. Do pełnego korzystania z Funkcjonalności Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
  1. urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu,
  2. aktywnego konta poczty elektronicznej,
  3. aktywnego numeru telefonu,
  4. przeglądarki internetowej,
  5. systemu operacyjnego.
 2. Zmiana wymogów co do warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Funkcjonalności Serwisu nie stanowi zmiany Regulaminu Serwisu w przypadku, gdy nie prowadzi do ograniczenia dotychczasowych Funkcjonalności Serwisu.
 3. Travelist nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści wynikające z niezbędnych prac konserwatorskich lub innych niespodziewanych utrudnień Funkcjonalności Serwisu lub dostępności Serwisu powodujących jego czasową niedostępność lub zmniejszenie Funkcjonalności Serwisu wynikające z przyczyn niezależnych od Travelist.

§ 9 Prawa Autorskie

 1. Wyłączne prawa autorskie do Serwisu, kodu źródłowego należą do Travelist lub podmiotów z grupy kapitałowej Travelist i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Udostępnianie Ofert oraz innej zawartości Serwisu osobom trzecim oraz kopiowanie wszelkich materiałów z nimi związanych jest prawnie zabronione.

§ 10 Dane osobowe

 1. Travelist jest administratorem danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu, w tym w związku z pośredniczeniem przez Travelist przy Rezerwacji przez Użytkowników Usług/Pakietów, w tym w szczególności przyjmowaniem i przekazywaniem przez Travelist na rzecz Oferentów Usług i Organizatora płatności Użytkowników z tytułu Rezerwacji, w zakresie i na zasadach określonych w polityce prywatności, udostępnionej na stronie Serwisu („Polityka prywatności").

§ 11 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem Usług lub Pakietów, w tym z ich standardem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem lub niezgodnością z Ofertą/Ofertą Organizatora są rozpatrywane przez Oferenta Usług lub odpowiednio Organizatora jako organizatora świadczeń objętych Umową o świadczenie Usług. Użytkownik powinien w pierwszej kolejności zgłosić reklamację bezpośrednio do Oferenta Usług lub Organizatora. Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące pobytu mogą być zgłaszane na miejscu bezpośrednio obsłudze Oferenta Usług lub Organizatora.
 2. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji także za pośrednictwem Travelist, który niezwłocznie przekaże reklamację Oferentowi Usług/Organizatorowi. Reklamacja będzie rozpatrzona na warunkach wskazanych w Umowie o świadczenie Usług.
 3. Wszelkie reklamacje Użytkowników związane z działaniem Serwisu, powinny być kierowane do Travelist na adres poczty elektronicznej Travelist: kontakt@travelist.pl. Oceny przedmiotu takiej reklamacji oraz jej zasadności Travelist dokonuje w ciągu 30 (trzydziestu) dni, a w przypadku jeśli przedmiotem reklamacji jest dostawa towaru ciągu 14 (czternastu) dni. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji i jej powodach Travelist poinformuje Użytkownika wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany podczas założenia Konta lub wskazany w toku postępowania reklamacyjnego, w tym adres z którego Użytkownik wysłał reklamację.
 4. W przypadku, gdy podmiotem zgłaszającym reklamację jest osoba trzecia, która korzystała z Usług/Pakietów będących przedmiotem Rezerwacji, jednak nie jest Użytkownikiem, Travelist zastrzega sobie prawo do żądania otrzymania od takiej osoby trzeciej informacji umożliwiających identyfikację tej osoby i konkretnej rezerwacji, której dotyczy reklamacja, w postaci: numeru Rezerwacji, imienia, nazwiska i adresu mailowego osoby zgłaszającej reklamację.
 5. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Travelist lub Oferentem Usług/Organizatorem a Użytkownikiem co do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl.

§ 12 Opinie użytkowników

 1. Użytkownicy mają możliwość wyrażenia opinii na temat Usługi/Pakietu i przyznanie jej oceny o ile taka możliwość przewidziana jest w Ofercie/Ofercie Organizatora („Opinia").
 2. Użytkownik przesyłając do Serwisu Opinię akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad dodawania Opinii, o których mowa w niniejszym paragrafie.
 3. Opinia Użytkownika może zostać wykorzystana (w całości lub w części) według uznania Travelist (w celach marketingowych, promocyjnych lub w celu ulepszenia Usług/Pakietów) i umieszczona w Serwisie lub w mediach społecznościowych, w Newsletterze, specjalnych promocjach lub za pośrednictwem innych kanałów informacyjnych należących do lub wykorzystywanych przez Travelist.
 4. Travelist zastrzega sobie prawo do odrzucania oraz usuwania Opinii bez podania przyczyny, jeśli łamią one zasady dodawania Opinii wskazane poniżej.
 5. W szczególności Travelist nie akceptuje Opinii, które:
  1. naruszają (także poprzez użyty Pseudonim) obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawierają treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za obraźliwe, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje, wulgaryzmy;
  2. naruszają (także poprzez użyty Pseudonim) dobra osobiste i prawa osób trzecich w tym w szczególności zawierają ataki personalne w kierunku pracowników Oferenta Usług lub Organizatora;
  3. zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym;
  4. zawierają adresy stron www;
  5. zawierają dane osobowe lub kontaktowe (w tym imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu lub adres e-mail);
  6. nie dotyczą w całości lub części Usługi lub Pakietu;
  7. nie mają wartości merytorycznej, a w szczególności wyrażają subiektywne oceny rzeczy lub okoliczności mogących być różnie interpretowane przez inne osoby,
  8. dotyczą sytuacji, które zostały pozytywnie rozstrzygnięte w drodze reklamacji.
 6. W celu opublikowania Opinii Użytkownik powinien podać prawidłowe dane wymagane przez Serwis (niewidoczne dla innych Użytkowników) oraz dowolne oznaczenie Użytkownika („Pseudonim”), które będzie widoczne w Serwisie.
 7. Mając na uwadze konieczność weryfikacji Opinii, Travelist zastrzega sobie prawo do ich opublikowania z opóźnieniem, w terminie do 30 dni od dnia ich przesłania przez Użytkownika.

§ 13 Środki Travelist

 1. Na zasadach opisanych w odrębnym regulaminie dotyczącym środków Travelist i kart podarunkowych, Użytkownik może otrzymać od Serwisu środki płatnicze przyznawane w formie elektronicznej do wyłącznego wykorzystania w ramach Serwisu w ramach Ofert lub Ofert Organizatora, w których wprost wskazana jest dopuszczalność ich wykorzystania ("Środki Travelist").

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin Serwisu jest dostępny w siedzibie Travelist oraz w Serwisie.
 2. Travelist zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Serwisu oraz Funkcjonalności Serwisu z ważnych przyczyn w każdym czasie. O treści zmian Regulaminu Serwisu każdy Użytkownik zostanie poinformowany z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez przesłanie na adresy poczty elektronicznej Użytkowników wskazane w Kontach lub przez umieszczenie przez Travelist na stronie Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu Serwisu zawierającej jego nowe brzmienie lub odnośnik do zmienionego Regulaminu Serwisu.
 3. Zmiana informacji zawartych w Regulaminie Serwisu, dla dokonania których Ustawa o prawach konsumenta wymaga porozumienia stron, może być dokonana po dokonaniu pierwszej Rezerwacji wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody.
 4. W przypadku braku zgody Użytkownika na zmianę Regulaminu Serwisu, może on niezwłocznie odstąpić od umowy poprzez kliknięcie opcji „Usuń Konto” w zakładce Konto w Serwisie. Usunięcie Konta nie będzie możliwe, jeśli Użytkownik będzie miał niezrealizowaną Rezerwację w systemie. Rezerwacja zostanie zrealizowana na podstawie Regulaminu Serwisu obowiązującego w dniu jej dokonania.
 5. Jeżeli pojedyncze postanowienia warunków Regulaminu Serwisu są lub okażą się nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień.
 6. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu Serwisu jest prawo polskie.


Regulamin korzystania z serwisu Travelist.pl

Stosowany do umów zawartych od dnia 23 stycznia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.


 1. Postanowienia ogólne.

  1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.travelist.pl („Serwis”). Serwis prowadzony jest przez spółkę Travelist spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440014, posiadającą NIP 7010359657 oraz numer statystyczny REGON 146394313, o kapitale zakładowym w wysokości 49.500,00 złotych, adres e-mail: kontakt@travelist.pl, tel.: 22 460 21 91 („Travelist").

  2. Travelist jest administratorem danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych w związku z korzystaniem przez użytkowników z Serwisu, w tym w związku z pośredniczeniem przez Travelist przy rezerwacji przez użytkowników Serwisu usług hotelarskich świadczonych przez obiekty hotelarskie oraz innych organizatorów turystyki w tym w szczególności usług biur podróży współpracujących z Serwisem oraz usług dodatkowych oferowanych przez te podmioty, w tym w szczególności przyjmowaniem i przekazywaniem przez Travelist na rzecz obiektów hotelarskich oraz innych organizatorów turystyki, w tym w szczególności biur podróży, płatności użytkowników z tytułu takich rezerwacji, w zakresie i na zasadach określonych w polityce prywatności, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu („Polityka prywatności").

  3. W Serwisie prezentowane są zaproszenia do składania ofert na usługi świadczone przez współpracujące z Travelist hotele/biura podróży („Zaproszenia do Składania Ofert”) jako organizatorów turystyki, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. 2017.2361, dalej „Ustawa o Imprezach Turystycznych”) („Hotel/Biuro podróży”, „Hotele/Biura podróży”).

  4. Serwis pośredniczy w przekazywaniu ofert użytkowników w odpowiedzi na Zaproszenia do Składania Ofert i o treści zgodnej z Zaproszeniem do Składania Ofert („Oferta”), akceptowaniu Ofert użytkowników przez Hotele/Biura podróży i w efekcie w zawieraniu umowy pomiędzy użytkownikiem a Hotelem/Biurem podróży („Rezerwacja”).

  5. Serwis pełni funkcję platformy komunikacji pomiędzy Hotelem/Biurem podróży a użytkownikiem Serwisu.

  6. Zamieszczone w Serwisie Zaproszenia do Składania Ofert, w tym zdjęcia i opisy usług Hoteli/Biur podróży, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert na zawarcie umowy o świadczenie tych usług w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

  7. Korzystanie z Serwisu jest całkowicie darmowe dla użytkownika Serwisu. Travelist nie pobiera żadnych dodatkowych opłat od użytkownika za dokonanie Rezerwacji.

  8. Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie dostępu do sieci Internet, przeglądarki internetowej z obsługą języka javascript, akceptacja plików cookies oraz aktywne konto e-mail.

  9. Serwis może również dystrybuować różne produkty, w tym karty podarunkowe, vouchery, bilety na imprezy realizowane przez podmioty trzecie, bilety wstępu do miejsc prowadzonych przez podmioty trzecie, a także oferować różne inne usługi („Produkty"), przy czym Serwis w żadnym przypadku nie jest organizatorem tych imprez. Informacje dotyczące Produktów dystrybuowanych przez Serwis i innych usług znajdują się na stronie www.travelist.pl. Zasady nabywania Produktów zostały sprecyzowane w § 11 Regulaminu, a pozostałe zapisy Regulaminu dotyczące usług mają zastosowanie do nabywania Produktów wyłącznie, jeżeli wynika to bezpośrednio z treści Regulaminu.


 1. Stosunek umowny.

  1. W wyniku dokonania Rezerwacji pomiędzy użytkownikiem a Hotelem/Biurem podróży zostaje zawarta umowa o świadczenie usług określonych w Zaproszeniu do Składania Ofert i Ofercie („Umowa”).

  2. Travelist działa w imieniu Hotelu/Biura podróży jako agent turystyczny („Agent”) w rozumieniu Ustawy o Imprezach Turystycznych.

  3. Hotel/Biuro podróży jako organizator świadczeń zawartych w Umowie ponosi wyłączną odpowiedzialność prawną za wykonanie usługi objętej Ofertą.

  4. Travelist wyłącznie pośredniczy w przekazaniu oświadczenia woli użytkownika Serwisu (przekazaniu Oferty użytkownika Hotelowi/Biuru podróży w odpowiedzi na Zaproszenie do Składania Ofert) i w żadnym wypadku nie jest:

   1. stroną Rezerwacji ani jakiejkolwiek umowy zawieranej pomiędzy Hotelem/Biurem podróży a użytkownikiem Serwisu,

   2. pełnomocnikiem Hotelu/Biura podróży ani użytkownika Serwisu w zakresie zawarcia jakiejkolwiek umowy między nimi,

   3. pośrednikiem działającym na zlecenie użytkownika Serwisu,

   4. oferentem,

   5. organizatorem turystyki, o którym mowa w art. 4 pkt 8 Ustawy o Imprezach Turystycznych.

  1. Travelist jako Agent ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec użytkownika Serwisu za swoje błędy w Rezerwacji, chyba że odpowiedzialność za błąd ponosi użytkownik lub błąd ten powstał na skutek nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.


 1. Zaproszenia do Składania Ofert.

  1. W Zaproszeniu do Składania Ofert prezentowane są informacje (w tym zdjęcia i opisy) tworzone na podstawie informacji przekazywanej przez Hotele/Biura podróży.

  2. Hotele/Biura podróży mają dostęp do platformy zarządzania Zaproszeniami do Składania Ofert („Extranet”), za pomocą której mają wgląd do aktualnego statusu Rezerwacji, formy i sposobu realizacji płatności, treści Zaproszenia do Składania Ofert oraz mogą zarządzać funkcjami swojego konta Extranet. Każdy Hotel/Biuro podróży jest wyłącznie odpowiedzialny za informacje podane w Zaproszeniu do Składania Ofert w tym informacje o których mowa w art. 39 i 40 Ustawy o Imprezach Turystycznych mające zastosowanie w zakresie usług objętych treścią Zaproszenia do Składania Ofert.

  3. W każdym Zaproszeniu do Składania Ofert zostaną podane aktualne i pełne dane Hotelu/Biura podróży (w tym m.in. nazwa/firma, siedziba, adres, numer NIP) oraz mające zastosowanie w zakresie usług objętych treścią Zaproszenia do Składania Ofert stosowne informacje o których mowa w art. 39 i art. 40 ust. 1 Ustawy o Imprezach Turystycznych.

  4. Każde Zaproszenie do Składania Ofert będzie zawierało informacje o warunkach i terminach dokonywania zmian lub anulowania Rezerwacji.


 1. Zmiany Rezerwacji.

  1. Jeżeli Zaproszenie do Składania Oferty nie stanowi inaczej, Użytkownik w terminie 5 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji usług objętych Ofertą wskazanym w Rezerwacji może zgodnie z ust. 4.6 zwrócić się o dokonanie zmiany Rezerwacji (z zastrzeżeniem poniższych pkt 4.2 - 4.6) w odniesieniu do terminu podróży (niezależnie od liczby pokoi objętych Rezerwacją), której skuteczność wymaga akceptacji przez dany Hotel/Biuro podróży („Zmiana Terminu Rezerwacji”). Zmiana Rezerwacji po terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nie jest możliwa. Zmiana Rezerwacji może zostać dokonana tylko raz w ramach danej Oferty.

  2. Forma płatności (§ 7) pierwotnie wybrana przez użytkownika w Ofercie w ramach Rezerwacji nie podlega zmianie.

  3. Travelist nie pobiera od użytkownika opłaty za Zmianę Terminu Rezerwacji. Hotel/Biuro podróży może pobrać od użytkownika opłatę z tytułu Zmiany Terminu Rezerwacji. Z tytułu Zmiany Terminu Rezerwacji Hotel/Biuro podróży pobierze od użytkownika opłatę w wysokości 100,00 zł brutto, powiększającą kwotę dokonanej Rezerwacji. Opłata zostanie pobrana w recepcji / biurze Hotelu zgodnie z dostępnymi formami płatności, z chwilą stawiennictwa użytkownika w Hotelu. W przypadku Zmiany Terminu Rezerwacji na termin, w którym koszt Rezerwacji jest wyższy, użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy pomiędzy ceną pierwotnie zrobionej Rezerwacji i nowej Rezerwacji. Dopłata z tytułu różnicy ceny pomiędzy pierwotnym terminem Rezerwacji a nowym terminem Rezerwacji zostanie dokonana w sposób uprzednio uzgodniony pomiędzy użytkownikiem a pracownikiem Biura Obsługi Klienta Travelist.

  4. Zmiana Terminu Rezerwacji następuje zgodnie z ogólnymi warunkami danego Hotelu/Biura podróży.

  5. Każda Zmiana Terminu Rezerwacji, wymaga indywidualnej akceptacji Hotelu/Biura podróży działającym w porozumieniu z Travelist. Travelist nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Hoteli/Biur podróży w sprawach dotyczących Zmiany Terminu Rezerwacji w tym za wysokość opłat pobieranych przez Hotel/Biuro Podróży z tytułu Zmiany Terminu Rezerwacji.

  6. W celu Zmiany Terminu Rezerwacji użytkownik skontaktuje się bezpośrednio z Travelist lub Hotelem/Biurem Podróży. Aby Zmiana Terminu Rezerwacji stała się skuteczna, użytkownik musi otrzymać potwierdzenie dokonania Zmian Terminu Rezerwacji bezpośrednio od Hotelu/Biura podróży lub za pośrednictwem Travelist.

  7. Użytkownik może bez zgody Hotelu/Biura podróży przenieść na osobę spełniającą warunki uczestnictwa wskazane w Ofercie będącej przedmiotem Rezerwacji uprawnienia z tytułu Umowy pod warunkiem przejęcia przez tę osobę trzecią wszystkich wynikających z Umowy obowiązków oraz zawiadomienia na trwałym nośniku o tym fakcie Hotelu/Biura podróży nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji usług będących przedmiotem Rezerwacji wskazanym w Ofercie („Zawiadomienie o Przeniesieniu”). Niezwłocznie po złożeniu Zawiadomienia o Przeniesieniu użytkownik zawiadomi Travelist drogą mailową na adres: kontakt@travelist.pl o dokonaniu stosownej zmiany w Rezerwacji wskazując dane osoby (imię, nazwisko, adres email) na którą mają zostać przeniesione prawa i obowiązki wynikające z Umowy, z zastrzeżeniem uzyskania przez użytkownika zgody takiej osoby trzeciej na ich przekazanie. Przeniesienie uprawnień o którym mowa w niniejszym ustępie wymaga uprzedniego założenia konta w Serwisie przez osobę trzecią zgodnie z ust. 5 Regulaminu lub mailowego potwierdzenia przez taką osobę trzecią okoliczności zapoznania się i akceptacji Regulaminu. Powstałe z tytułu przeniesienia uprawnień o którym mowa w niniejszym ustępie koszty dodatkowe obciążają solidarnie pierwotnego użytkownika i osobę na którą przeniesione zostały prawa i obowiązki wynikające z Umowy. Wysokość kosztów dodatkowych ustalana jest przez Hotel/Biuro podróży i może zmieniać się w zależności od zbliżającego się terminu wyjazdu, dostępności pokoi, itp.

  8. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia w całości lub w części od Umowy w przypadkach wskazanych w art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014 r. poz. 827) („Ustawa o prawach konsumenta”).


 1. Konto użytkownika i newsletter.

  1. Do korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu w tym dokonywania Rezerwacji konieczne jest założenie konta użytkownika w Serwisie („Konto”).

  2. Utworzenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne. Konto jest niezbywalne, utworzenie Konta odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła lub zaimportowanie danych z serwisu Facebook. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu (adresu e-mail) oraz hasła. W przypadku, gdy użytkownik zapomni hasła, po prawidłowym wypełnieniu formularza odzyskiwania hasła i weryfikacji danych przez system Travelist użytkownik otrzyma przypomnienie drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji.

  3. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy haseł dostępu do Konta. Wszelkie czynności dokonane przez jakąkolwiek osobę trzecią z wykorzystaniem hasła dostępu do Konta traktuje się, jako czynności wykonane przez użytkownika, na którego one wskazują.

  4. Tworząc Konto użytkownik może wyrazić zgodę (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru) na otrzymywanie drogą elektroniczną niezamówionych informacji handlowych o nowościach i promocjach dostępnych w Serwisie oraz innych wysyłanych przez Travelist we własnym imieniu lub w imieniu osób trzecich („Newsletter”).

  5. Użytkownik w każdej chwili może zmienić dane swojego Konta (w tym częstotliwość otrzymywania Newslettera) korzystając z odpowiednich opcji dostępnych po zalogowaniu w zakładce moje Konto.

  6. Użytkownik może usunąć Konto po zalogowaniu się i kliknięciu w zakładkę „Usuń konto”.

  7. W przypadku dezaktualizacji jakichkolwiek danych użytkownika podanych podczas utworzenia Konta, użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z formularzy dostępnych w odpowiedniej zakładce Konta.


 1. Złożenie Oferty i dokonanie Rezerwacji.

  1. Aby złożyć Ofertę użytkownik aktywuje widoczne w serwisie odpowiednie opcje (wypełnia formularz) i postępuje zgodnie ze wskazówkami podawanymi na każdym etapie procedury składania Oferty.

  2. Wypełniając formularz użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe i pełne dane wymagane do złożenia Oferty.

  3. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji Rezerwacji w szczególności przekazywania danych osobowych do Hotelu/Biura podróży.

  4. Po złożeniu Oferty użytkownik otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem złożenia Oferty na adres e-mail podany w toku rejestracji. Potwierdzenie złożenia Oferty jest jedynie dokumentem potwierdzającym wybór wycieczki, hotelu, dat, pokoju, liczby osób oraz warunków pakietu. Dokument ten nie stanowi jeszcze potwierdzenia dokonania Rezerwacji.

  5. Przyjęcie lub odrzucenie przez Serwis złożonej Oferty następuje do 48 godzin od chwili wysłania formularza Oferty na Zaproszenie do Składania Ofert. Zasada ta nie dotyczy umów zawartych za pośrednictwem Serwisu z Biurami podróży, które mogą odrębnie regulować zasady dokonywania Zmian Rezerwacji.

  6. W przypadku odrzucenia Oferty, użytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie poprzez wiadomość e-mailową z oświadczeniem o odrzuceniu Oferty wysłaną nie później niż do 48 godzin od chwili wysłania formularza Oferty na Zaproszenie do Składania Ofert na adres e-mail podany w toku rejestracji. Brak odpowiedzi na złożoną Ofertę w przeciągu 48 godzin od chwili wysłania formularza Oferty na Zaproszenie do Składania Ofert oznacza akceptację złożonej przez użytkownika Oferty i tym samym dokonanie Rezerwacji. Zasada ta nie dotyczy umów zawartych za pośrednictwem Serwisu z Biurami podróży, które mogą odrębnie regulować zasady dokonywania Zmian Rezerwacji.

  7. Rezerwację uważa się za dokonaną albo z chwilą upływu wskazanych wyżej 48 godzin albo z chwilą otrzymania potwierdzenia Rezerwacji od Travelist, otrzymanego przed upływem wskazanego terminu 48 godzin, z zastrzeżeniem innych zasad określanych przez umowy zawierane z Biurem podróży.

  8. W przypadku złożenia Oferty na rezerwację usług, których świadczenie ma rozpocząć się w terminie krótszym niż 72 godziny od chwili złożenia Oferty, Rezerwację uważa się za dokonaną w przypadku braku otrzymania odpowiedzi na Ofertę w terminie 4 godzin od chwili złożenia Oferty na Zaproszenie do Składania Ofert lub w chwili otrzymania potwierdzenia Rezerwacji, jeżeli takowe zostanie wysłane przed upływem wskazanych wyżej 4 godzin - z zastrzeżeniem innych zasad określanych przez umowy zawierane z Biurem podróży, jeżeli zasady takie zostały ustalone.

  9. Serwis zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Oferty bez podawania przyczyn. W przypadku odmowy przyjęcia Oferty, na rzecz użytkownika zostaje niezwłocznie zwrócone 100% wpłaconych przez niego środków finansowych z tytułu płatności ceny za taką Ofertę.


 1. Płatności.

  1. Travelist jest upoważniony do pobrania od użytkownika, w imieniu Hotelu/Biura podróży należności za zakupione usługi w ramach Oferty.

  2. Użytkownik ma do wyboru co najmniej jedną z następujących metod płatności:

   1. płatność całości kwoty należnej Hotelowi/Biuru podróży tytułem Rezerwacji w momencie składania Oferty („Płatność z góry”);

   2. płatność zaliczki na poczet kwoty należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji w wysokości 30% (słownie: trzydziestu procent) w momencie składania Oferty oraz pozostałej części tej kwoty w momencie rozpoczęcia pobytu w Hotelu („Płatność zaliczką”);

   3. płatność zaliczki na poczet kwoty należnej Hotelowi/dla Biura podróży tytułem Rezerwacji w wysokości 30% (słownie: trzydziestu procent) w momencie składania Oferty oraz pozostałej części tej kwoty tj. 70% ceny Rezerwacji najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem pobytu w Hotelu, w zakresie usług Hotelu/Biura podróży – płatność zaliczki na poczet kwoty należnej Hotelowi/ dla Biura podróży w wysokości określonej w ogólnych warunkach umowy/warunkach imprez turystycznych obowiązujących w Hotelu/Biurze podróży w momencie składania Oferty oraz pozostałej części tej kwoty w terminie najpóźniej na 36 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej a w przypadku imprezy turystycznej przewidującej dojazd własny użytkownika najpóźniej na 50 dni przed rozpoczęciem takiej imprezy („Płatność dwuczęściowa”);

   4. płatność na miejscu w Hotelu, z chwilą rozpoczęcia pobytu w Hotelu („Płatność na miejscu”).

  3. Użytkownik dokonujący wyboru metody Płatności z góry w zależności od warunków Oferty będzie mógł dokonać płatności według jednego, dwóch lub wszystkich, wskazanych poniżej sposobów płatności:

   1. przelewem internetowym na rachunek bankowy Travelist;

   2. kartą płatniczą;

   3. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist.

  4. W przypadku dokonania przez użytkownika wyboru metody Płatności z góry oraz sposobu płatności przelewem internetowym na rachunek bankowy Travelist:

   1. po dokonaniu złożenia Oferty użytkownik zostanie przekierowany na odpowiednią stronę internetową umożliwiającą dokonanie płatności całości kwoty tytułem Rezerwacji za pośrednictwem serwisu obsługi płatności elektronicznych PayU.pl prowadzonego przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495 (dalej: „PayU”);

   2. Istnieje również możliwość wyboru rozłożenia płatności ww. kwoty na raty – „Raty PayU decyzja ratalna w kilkanaście minut” za pośrednictwem serwisu PayU, z zastrzeżeniem, iż powyższa możliwość dotyczy płatności mieszczących się w przedziale od 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) do 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Usługa ta polega na umożliwieniu użytkownikom złożenia wniosku o pożyczkę (dalej: „Wniosek”) w celu sfinansowania transakcji dokonanej w ramach Serwisu. W celu złożenia Wniosku użytkownik powinien wybrać Raty PayU jako metodę płatności w Serwisie. Podmiotem udzielającym pożyczki jest jeden z partnerów pożyczkowych – Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, mBank S.A. z siedzibą w Warszawie albo Monedo Now, oferowane przez Kreditech Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Partner Pożyczkowy”). Travelist oświadcza, że nie jest stroną umowy, którą użytkownik zawiera z Partnerem Pożyczkowym. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego pożyczkobiorcy (użytkownika) przez Partnera Pożyczkowego. Szczegółowe zasady i opis wykorzystania metody płatności, jak również szczegóły oferty i warunki udzielania pożyczki znajdują się na http://payu.pl/payu-raty-dla-ciebie. W celu uniknięcia wątpliwości, zasady wnioskowania, udzielania oraz wykorzystania pożyczki odbywają się na zasadach określonych dla Rat PayU, zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem: http://payu.pl/payu-raty-dla-ciebie oraz na zasadach określonych odrębnie przez Partnerów Pożyczkowych, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.

   3. w zależności od wyboru metody płatności – tj. po dokonaniu płatności całości kwoty tytułem Rezerwacji w sposób określony powyżej, bądź - w przypadku wyboru rozłożenia płatności ww. kwoty na raty - po otrzymaniu pozytywnej decyzji Partnera Pożyczkowego, użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie Rezerwacji.

  5. W przypadku dokonania przez użytkownika wyboru metody Płatności z góry oraz sposobu płatności kartą płatniczą:

   1. po złożeniu Oferty użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową, na której zostanie poproszony o złożenie oświadczeń i podanie danych wymaganych w celu umożliwienia obciążenia przez Travelist karty płatniczej użytkownika to jest: imienia, nazwiska, numeru karty płatniczej, daty ważności karty płatniczej oraz kodu zabezpieczającego;

   2. Travelist obciąży kartę płatniczą użytkownika kwotą należną z tytułu Rezerwacji, a następnie użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie Rezerwacji.

  6. W przypadku dokonania przez użytkownika wyboru metody Płatności z góry oraz sposobu płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist:

   1. po złożeniu Oferty użytkownik niezwłocznie otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej informację określającą dane niezbędne do dokonania płatności całości kwoty tytułem Rezerwacji przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist (dalej „Dane do Przelewu”);

   2. użytkownik zobowiązany jest do dokonania przelewu całości kwoty tytułem Rezerwacji na rachunek bankowy Travelist w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia przesłania użytkownikowi Danych do Przelewu, nie później jednak niż na 2 (dwa) dni przed dniem rozpoczęcia pobytu w Hotelu;

   3. momentem dokonania przelewu jest moment uznania rachunku bankowego Travelist całością kwoty tytułem Rezerwacji przelaną przez użytkownika;

   4. po dokonaniu płatności całości kwoty tytułem Rezerwacji w sposób określony powyżej, użytkownik po upływie co najmniej 48 h od zaksięgowania dokonania kwoty tytułem Rezerwacji - otrzyma potwierdzenie Rezerwacji.

  7. W przypadku wyboru przez użytkownika metody płatności zaliczką, postanowienia od ust. 7.3 do ust. 7.6 Regulaminu dotyczące płatności z góry całości kwoty tytułem Rezerwacji mają odpowiednie zastosowanie do płatności zaliczką, przy czym:

   1. pozostałą część kwoty tytułem Rezerwacji użytkownik zobowiązany jest zapłacić bezpośrednio Hotelowi z chwilą rozpoczęcia pobytu w Hotelu;

   2. wszelkie roszczenia wynikające z ewentualnego braku uregulowania należności użytkownika wobec Hotelu dotyczące pozostałych 70% części kwoty będą dochodzone od użytkownika przez Hotel bez udziału Travelist i nie dotyczą Travelist.

  8. Dla uchylenia jakichkolwiek wątpliwości, ilekroć w postanowieniach od ust. 7.3 do ust. 7.6. Regulaminu mowa jest o całości kwoty (należnej Hotelowi/Biuru podróży) tytułem Rezerwacji — w przypadku wyboru metody płatności zaliczką należy rozumieć, że mowa jest o zaliczce na poczet kwoty należnej Hotelowi/Biuru podróży tytułem Rezerwacji. Zaliczka stanowi formę zabezpieczenia – w przypadku niewykorzystania Rezerwacji przez użytkownika kwota wpłaconej zaliczki nie podlega zwrotowi.

  9. W przypadku wyboru przez użytkownika metody płatności dwuczęściowej, postanowienia od ust. 7.3 do ust. 7.6 Regulaminu dotyczące Płatności z góry całości kwoty tytułem Rezerwacji mają odpowiednie zastosowanie do płatności dwuczęściowej, przy czym płatność pierwszej części kwoty tytułem Rezerwacji w wysokości 30% (słownie: trzydziestu procent) będzie miała miejsce w momencie złożenia Oferty przez użytkownika, a płatność pozostałej części tej kwoty tj. 70% ceny Rezerwacji najpóźniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji usług objętych Ofertą wskazanych w Rezerwacji. Dla uchylenia jakichkolwiek wątpliwości, ilekroć w postanowieniach od ust. 7.3 do ust. 7.6. Regulaminu mowa jest o całości kwoty tytułem Rezerwacji — w przypadku wyboru metody Płatności dwuczęściowej należy rozumieć, że mowa jest odpowiednio o pierwszej części kwoty i drugiej części kwoty na poczet kwoty należnej tytułem Rezerwacji.

  10. W przypadku wyboru przez użytkownika metody Płatności na miejscu możliwa jest płatność na następujących zasadach:

   1. W przypadku gdy do terminu realizacji usług określonych w Zaproszeniu do Składania Ofert pozostaje mniej niż 72 godziny:

    1. użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową, na której zostanie poproszony o złożenie oświadczeń i podanie danych wymaganych w celu umożliwienia pre-autoryzacji przez Hotel kwoty należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji na karcie płatniczej użytkownika;

    2. Hotel będzie uprawniony do pre-autoryzacji karty płatniczej z wykorzystaniem terminalu POS w ciągu 24 godzin od dokonania Rezerwacji przez użytkownika. Pre-autoryzacja polegać będzie na sprawdzeniu karty płatniczej użytkownika i zablokowaniu na karcie płatniczej użytkownika kwoty odpowiadającej kwocie należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji do czasu dokonania płatności przez użytkownika w Hotelu;

    3. Travelist prześle dane wymienione powyżej Hotelowi używając systemu płatności dostarczanego przez Paymento S.A.;

    4. Hotel zobowiązuje się do wykorzystania wymienionych powyżej danych wyłączenie do pre-autoryzacji kwoty odpowiadającej wartości Rezerwacji na karcie płatniczej użytkownika;

    5. użytkownik otrzyma potwierdzenie Rezerwacji po podaniu danych i złożeniu oświadczeń wymaganych w celu umożliwienia pre-autoryzacji przez Hotel kwoty należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji na karcie płatniczej użytkownika; potwierdzenie Rezerwacji zostanie przekazane przez Travelist Hotelowi po podaniu przez użytkownika danych i złożeniu oświadczeń wymaganych w celu umożliwienia pre-autoryzacji przez Hotel kwoty należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji na karcie płatniczej użytkownika;

    6. powyższe potwierdzenie Rezerwacji będzie stanowić warunkowe potwierdzenie Rezerwacji;

    7. w przypadku niemożności dokonania blokady pre-autoryzacyjnej (autoryzacja negatywna) z powodu braku środków na karcie płatniczej użytkownika Rezerwacja nie dochodzi do skutku; wówczas Hotel skontaktuje się z użytkownikiem w celu zagwarantowania płatności wyznaczając użytkownikowi termin 24 godzin na wskazanie innej karty płatniczej użytkownika; jeżeli użytkownik nie wskaże nowej karty płatniczej lub ponownie będzie miała miejsce autoryzacja negatywna, następuje anulacja Rezerwacji zgodnie z ust. 7.11 poniżej, a Oferta Hotelu ponownie jest publikowana w Serwisie; w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek przypadku autoryzacji negatywnej Hotel w sposób określony w ust 7.11 zawiadomi o tym fakcie Travelist w terminie nie dłuższym niż 24 h (dwadzieścia cztery godziny) od zaistnienia zdarzenia;

    8. w przypadku autoryzacji pozytywnej Hotel blokuje na karcie płatniczej użytkownika kwotę odpowiadającą kwocie należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji do czasu dokonania płatności przez użytkownika w Hotelu;

   2. W przypadku gdy do terminu realizacji usług określonych w Zaproszeniu do Składania Ofert pozostaje więcej niż 72 godziny:

    1. zastosowanie ma procedura określona w ust. 7.10.1. pkt lit. a) -g), przy czym Hotel dokona pre-autoryzacji o której mowa w ust. 7.10.1 pkt lit. b) niezwłocznie;

    2. w przypadku autoryzacji pozytywnej Hotel blokuje na karcie płatniczej użytkownika kwotę odpowiadającą kwocie należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji – w przypadku karty debetowej – na 7 dni, a w przypadku karty kredytowej – 14 dni;

    3. niezależnie od blokady o której mowa w pkt lit. b) powyżej, na 7 dni przed datą rozpoczęcia świadczenia usług określonych w Zaproszeniu do Składania Ofert Hotel ponownie dokonuje pre-autoryzacji karty płatniczej zgodnie z postanowieniami ust. 7.10.1 pkt lit. b). W przypadku autoryzacji pozytywnej środki zostają zablokowane do czasu dokonania płatności przez użytkownika w Hotelu, w przypadku autoryzacji negatywnej zastosowanie mają postanowienia ust. 7.10.1 pkt lit. g) powyżej;

     przy czym w każdym ze wskazanych w ust. 7.10.1 i 7.10.2 przypadków z chwilą rozpoczęcia pobytu w Hotelu użytkownik jest zobowiązany do zapłaty kwoty należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji, a jeśli użytkownik nie stawi się w Hotelu w terminie rozpoczęcia pobytu określonym w Rezerwacji lub odwoła Rezerwację po upływie terminu na jej odwołanie, Hotel będzie uprawniony do obciążenia karty płatniczej użytkownika na kwotę równą kwocie należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji, zablokowaną na tej karcie płatniczej w ramach pre-autoryzacji karty płatniczej.

  11. W każdym przypadku anulowania przez Hotel Rezerwacji, Hotel przekaże Travelist oświadczenie o anulowaniu Rezerwacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni od dnia dokonania anulowania Rezerwacji. Informacja o której mowa w zdaniu poprzednim zostaje uznana za przekazaną w przypadku jej przesłania na adres kontakt@travelist.pl w taki sposób, że Travelist może zapoznać się z jej treścią. W przypadku nieprzekazania Travelist przez Hotel powyższego oświadczenia w terminie, Rezerwację uznaje się za opłaconą w całości przez użytkownika. Oświadczenie Hotelu o anulowaniu Rezerwacji zostanie przekazane przez Travelist użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.


 1. Uprawnienia i odpowiedzialność Travelist.

  1. Travelist dołoży wszelkich starań, aby zapewnić pełną funkcjonalność Serwisu.

  2. Travelist zastrzega sobie prawo do zwiększania lub zmniejszania funkcjonalności Serwisu ze względu na niezbędne prace konserwatorskie lub inne niespodziewane utrudnienia funkcjonalności lub dostępności Serwisu. Wystąpienie takich okoliczności może doprowadzić do utraty danych i z tego powodu Travelist nie gwarantuje pełnej dostępności Serwisu, czy pełnego zabezpieczenia przed utratą danych.

  3. Travelist nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści wynikające z czasowej niedostępności lub zmniejszonej funkcjonalności Serwisu wynikające z okoliczności opisanych w ust 8.2. powyżej oraz z przyczyn niezależnych od Travelist.

  4. Travelist zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta użytkownika w przypadku stwierdzenia prób nadużycia lub działania na szkodę Serwisu.

  5. Travelist w każdym wypadku udziela użytkownikowi rzetelnych informacji, do przekazania których obowiązany jest przez obowiązujące przepisy prawa, nie ponosząc odpowiedzialności za informacje przekazywane przez Hotele/Biura podróży.


 1. Reklamacje.

  1. Z zastrzeżeniem ust. 9.2. poniżej, użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem świadczonych usług objętych Ofertą bezpośrednio w lub do Hotelu lub za pośrednictwem Travelist zgodnie z ust. 9.4.

  2. Dla uniknięcia wątpliwości Travelist informuje, że wszelkie reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem usług objętych Rezerwacją, w tym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, niezgodnością usług z Zaproszeniem do Składania Ofert są rozpatrywane przez Hotel/Biuro podróży jako organizatora świadczeń objętych Umową na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa danej imprezy turystycznej i to wyłącznie od decyzji Hotelu/Biura podróży zależy ostateczna decyzja w zakresie złożonej reklamacji. Za standard usług oraz za odstępstwa i niezgodności z Zaproszeniem do Składania Ofert i Rezerwacją odpowiada Hotel.

  3. W przypadku, gdy reklamacje, o których mowa powyżej w ust. 9.1, 9.2. zostaną złożone Travelist, Travelist niezwłocznie przekaże reklamację Hotelowi/do Biura podróży, którego usługi dotyczy reklamacja, zaś w przypadku gdy reklamacje dotyczące Serwisu kierowane do Travelist zostaną złożone Hotelowi/do Biura Podróży, Hotel/Biuro Podróży niezwłocznie przekaże reklamacje Travelist.

  4. Wszelkie reklamacje użytkowników związane z działaniem Serwisu, w tym związane z dokonywaniem za pośrednictwem Travelist płatności („Reklamacje”) powinny być kierowane do Travelist na adres poczty elektronicznej Travelist: kontakt@travelist.pl.

  5. W przypadku gdy podmiotem zgłaszającym reklamację jest osoba trzecia, która korzystała z usług będących przedmiotem Rezerwacji, jednak nie jest użytkownikiem Serwisu, Travelist zastrzega sobie prawo do żądania otrzymania od takiej osoby trzeciej informacji umożliwiających identyfikację tej osoby i konkretnej Rezerwacji której dotyczy reklamacja, w postaci: numeru Rezerwacji, imienia, nazwiska i adresu mailowego osoby zgłaszającej reklamację.

  6. Oceny przedmiotu Reklamacji oraz jej zasadności Travelist dokonuje w ciągu 30 (trzydziestu) dni.

  7. O odmowie uwzględnienia Reklamacji i jej powodach Travelist poinformuje użytkownika wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej użytkownika, podany podczas składania pierwszej Oferty. Jeśli Travelist nie odniesie się do Reklamacji w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że Reklamacja została uznana za uzasadnioną.

  8. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Travelist a użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia Reklamacji, użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa roszczenia przysługujące użytkownikowi w zakresie, o którym mowa w niniejszym ustępie przedawniają się z upływem 3 lat.


 1. Środki Travelist.

  1. Na zasadach niżej opisanych, użytkownik może otrzymać od Serwisu środki płatnicze przyznawane w formie elektronicznej do wyłącznego wykorzystania w ramach Serwisu ("Środki Travelist").

  2. Środki Travelist umożliwiają wyłącznie składanie Ofert na rezerwacje usług świadczonych przez polskie hotele oraz wybrane zagraniczne hotele, prezentowane w Serwisie oraz dokonanie płatności, za pośrednictwem Serwisu, na rzecz danego Hotelu.

  3. Środki Travelist mają formę kodu cyfrowo - liczbowego, generowanego przez Serwis, przypisanego do konkretnego użytkownika, o określonym terminie możliwości ich wykorzystania, o określonej z góry wartości wyrażonej w polskich złotych ("Wartość Środków Travelist"). Środki Travelist nie są kartą płatniczą, ani nie są instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

  4. Przyznane Środki Travelist są widoczne na koncie użytkownika. Serwis wyśle na adres e-mail użytkownika informację o przyznaniu Środków Travelist. Środki Travelist są ważne, tj. uprawniają do działań określonych w ust. 10.2 w okresie w nich wskazanym. Środki Travelist mogą mieć zastrzeżoną minimalną wartość Rezerwacji od której można dokonać Płatności za ich pomocą („Wartość Minimalna”). Informacje o terminie ważności Środków Travelist i Wartości Minimalnej wskazane są w mailu zawierającym informację o ich przyznaniu. Termin ważności Środków Travelist i Wartość Minimalna zależy od uznania Serwisu.

  5. Środki Travelist podlegają sumowaniu. Wykorzystanie Środków Travelist następuje przy pierwszej Rezerwacji, przy której użytkownik wybiera jedną z opcji płatności: przelewem internetowym na rachunek bankowy Travelist, kartą płatniczą, przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist – możliwość zapłaty Środkami Travelist dotyczy jedynie Płatności z góry, Płatności zaliczką i Płatności dwuczęściowej Środki Travelist nie mogą zostać wykorzystane w przypadku Płatności na miejscu. Wysokość opłaty, którą należy uiścić wraz ze złożeniem Oferty automatycznie zostaje pomniejszona o wartość przyznanych użytkownikowi Środków Travelist.

  6. Środki Travelist są przyznawane przez Serwis w przypadku:

   1. polecenia Serwisu przez użytkownika osobie niebędącej do chwili polecenia użytkownikiem Serwisu,

   2. pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej przez użytkownika Serwisu,

   3. wybranych akcji marketingowych Serwisu, z zastrzeżeniem poniżej opisanych zasad.

  7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji użytkownika, Serwis może przyznać Środki Travelist w wysokości według własnego uznania. W takim przypadku Serwis skontaktuje się z użytkownikiem drogą mailową i poinformuje go o przyznaniu Środków Travelist, zgodnie z ust. 10.4 powyżej. Użytkownik ma prawo odmowy przyjęcia przyznanych Środków Travelist.

  8. W przypadku polecenia Serwisu przez użytkownika innej osobie, nie będącej dotychczas użytkownikiem Serwisu, polecającemu użytkownikowi przysługuje premia za polecenie w postaci Środków Travelist o wartości 50,00 zł za każdą poleconą osobę.

  9. Środki Travelist za polecenie Serwisu innej osobie są przyznawane użytkownikowi dopiero w chwili zarejestrowania się przez tą poleconą osobę jako użytkownik Serwisu i wykonanie oraz pełne opłacenie przez tą poleconą osobę przynajmniej jednej Rezerwacji w Serwisie.

  10. Wysokość opłaty, którą należy uiścić za złożenie wybranej Oferty na Zaproszenie do Składania Ofert, zostaje automatycznie pomniejszona przez Serwis o wysokość uprzednio przyznanych użytkownikowi Środków Travelist.

  11. Wszystkie posiadane przez użytkownika Środki Travelist mogą zostać wykorzystane wyłącznie do dokonania jednej Rezerwacji. Oznacza to, że w przypadku, gdy wartość Oferty jest niższa od posiadanej przez użytkownika Wartości Środków Travelist, różnica między wartością Oferty a Wartością Środków Travelist przepada - nie podlega późniejszemu wykorzystaniu przez użytkownika, wypłacie użytkownikowi jako „reszta” i nie jest możliwa inna forma spieniężenia Wartości Środków Travelist pozostałych po dokonaniu Rezerwacji.

  12. W przypadku, gdy wartość Oferty przekracza posiadaną przez użytkownika Wartość Środków Travelist, rezerwacja będzie mogła być zrealizowana pod warunkiem zapłaty przez użytkownika różnicy pomiędzy posiadaną Wartością Środków Travelist a ceną Oferty.

  13. Środki Travelist są odczytywane wyłącznie w środowisku elektronicznym, tj. każda operacja podlega weryfikacji w zakresie jej dopuszczalności oraz ustalenia Wartości Środków Travelist wyłącznie w Serwisie.

  14. Serwis ma prawo odmówić realizacji płatności Środkami Travelist w następujących przypadkach:

   1. upływu terminu ważności Środków Travelist,

   2. braku odpowiednich środków - Wartości Środków Travelist - w stosunku do ceny prezentowanej w wybranej przez użytkownika Ofercie,

   3. wystąpienia problemów natury technicznej uniemożliwiających realizację Środków Travelist, które wystąpiły z przyczyn niezależnych od Serwisu. W takim wypadku Serwis w miarę możliwości techniczno-organizacyjnych podejmie kroki niezbędne do usunięcia zaistniałych przeszkód w realizacji Środków Travelist,

   4. w przypadku Płatności na miejscu,

   5. w przypadku gdy Wartość Minimalna nie będzie wystarczająca na dokonanie Rezerwacji.

  15. Reklamacje związane z Środkami Travelist będą rozpatrywane przez Serwis zgodnie z zasadami reklamacji określonymi w § 9 Regulaminu.

  16. Środki Travelist w żadnym przypadku nie podlegają wymianie na pieniądze lub gotówkę.


 1. Nabywanie Produktów.

  1. Zamówienia dotyczące nabywania Produktów przyjmowane są poprzez stronę internetową www.travelist.pl.

  2. Przedmiotem sprzedaży są tylko Produkty (w tym karty podarunkowe i vouchery) przedstawione w chwili składania zamówienia w Serwisie.

  3. Szczegółowe zasady sprzedaży poszczególnych Produktów będą każdorazowo określane w regulaminach sprzedaży konkretnego Produktu. Regulamin Kart Podarunkowych znajduje się pod adresem: https://travelist.pl/statics/owu. Formy płatności przewidziane w §7 Regulaminu w odniesieniu do konkretnych Produktów mogą podlegać ograniczeniom (np. w przypadku dokonywania płatności za kartę podarunkową opcje płatności nie podlegają łączeniu, zaś w przypadku zakupu voucheru możliwa jest jedynie Płatność z góry).

  4. Serwis zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Produktów z Serwisu, przy czym wycofanie danego towaru nie będzie mieć wpływu na realizację wcześniej złożonego przez użytkownika zamówienia.

  5. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Produktów do Serwisu.

  6. Informacje umieszczone przy poszczególnych Produktach w Serwisie nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

  7. Złożenie zamówienia na Produkt następuje poprzez aktywowanie widocznych w Serwisie odpowiednich opcji, dostępnych przy każdym Produkcie i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi użytkownikowi na każdym etapie procedury składania zamówienia. W procesie składania zamówienia użytkownik ma możliwość zaakceptowania treści Regulaminu i wyrażenia zgody na stosowanie Regulaminu. Brak akceptacji treści Regulaminu i wyrażenia zgody na jego stosowanie powoduje, że nie jest możliwe złożenie zamówienia za pośrednictwem Serwisu. Specyfika Produktu może powodować, iż warunkiem nabycia Produktu będzie wyrażenie dodatkowej zgody, której nie wyrażenie spowoduje, że nie będzie możliwe złożenie zamówienia za pośrednictwem Serwisu.

  8. Travelist zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przyjętego zamówienia, w sytuacji, gdy użytkownik w terminie 7 dni od momentu wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Serwis nie dokona płatności za zamówiony Produkt, z wyjątkiem zamówień, za które opłata zostanie pobrana przy odbiorze.

  9. Akceptując Regulamin użytkownik zamawiający Produkt żąda wystawienia faktury VAT lub noty księgowej w przypadkach gdy wystawienie faktury VAT przez wzgląd na specyfikę stosunku jest niemożliwe. Do realizacji zamówienia oraz do wystawienia faktury/noty księgowej, konieczne jest podanie przez użytkownika potrzebnych danych wskazanych na stronie Serwisu.

  10. Serwis może kontaktować się z użytkownikiem na podany przez użytkownika adres e-mail lub telefonicznie, jeśli użytkownik podał swój nr telefonu w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

  11. Jeżeli dostarczenie do użytkownika Produktu ma nastąpić w drodze elektronicznej, Produkt zostanie dostarczony użytkownikowi niezwłocznie jak to jest możliwe, najpóźniej 7 dnia od złożenia zamówienia, wraz z fakturą VAT/notą księgową. W innym przypadku Produkt zostanie wysłany do użytkownika w wybranej formie, przy czym faktura VAT/nota księgowa może zostać wysłana w postaci elektronicznej.

  12. Zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. W innych przypadkach użytkownikowi będącemu konsumentem, przysługuje na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Ustawy o prawach konsumenta.

  13. Do reklamacji Produktów stosuje się odpowiednio § 9.2 Regulaminu.


 1. Opinie użytkowników.

  1. Użytkownicy, którzy zrealizowali pobyt w Hotelu lub nabyli Produkt mają możliwość wyrażenia opinii na temat swojego pobytu w tym Hotelu lub nabytego Produktu oraz przyznanie mu oceny za poszczególne aspekty pobytu, a także opinii na temat nabytego Produktu („Opinia"/ „Opinie").

  2. Użytkownik przesyłając do Serwisu Opinię akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad dodawania Opinii, o których mowa w niniejszym paragrafie.

  3. Opinia użytkownika może zostać wykorzystana (w całości lub w części) według uznania Travelist (w celach marketingowych, promocyjnych lub w celu ulepszenia usług) i umieszczona w Serwisie lub w mediach społecznościowych, w Newsletterze, specjalnych promocjach lub za pośrednictwem innych kanałów informacyjnych należących do lub wykorzystywanych przez Travelist.

  4. Opinie, mogą być dodawane przez określony czas (30 dni) po zrealizowaniu pobytu lub nabyciu Produktu, a każda opinia dostępna będzie przez określony czas (12 miesięcy) od jej opublikowania.

  5. Travelist zastrzega sobie prawo do odrzucania oraz usuwania Opinii bez podania przyczyny, jeśli łamią one zasady dodawania opinii wskazane poniżej.

  6. W szczególności Travelist nie akceptuje Opinii, które:

   1. naruszają obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawierają treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgaryzmy, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje;

   2. naruszają prawa osób trzecich w tym w szczególności zawierają ataki personalne w kierunku obsługi hotelu;

   3. zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym;

   4. zawierają adresy stron www;

   5. zawierają dane osobowe lub kontaktowe (w tym imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu lub adres e-mail);

   6. nie dotyczą w całości lub części pobytu w opiniowanym Hotelu lub nabytego Produktu;

   7. nie mają wartości merytorycznej, a w szczególności wyrażają subiektywne oceny rzeczy lub okoliczności mogących być różnie interpretowane przez inne osoby.

  7. W celu opublikowania opinii użytkownik powinien podać prawidłowe dane wymagane przez Serwis (niewidoczne dla innych użytkowników Serwisu) oraz dowolne oznaczenie użytkownika („Pseudonim”), które będzie widoczne w Serwisie.

  8. Pseudonim użytkownika nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa i praw osób trzecich w szczególności dóbr osobistych oraz dobrych obyczajów. Jeżeli Travelist uzna, że użyty przez użytkownika Pseudonim jest niestosowny przysługuje mu prawo żądania dokonania jego zmiany lub odmowy publikacji albo usunięcia Opinii.


 1. Prawa własności intelektualnej

  Wszystkie materiały udostępnione w Serwisie są objęte ochroną prawną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W związku z tym zabronione jest ich kopiowanie oraz wykorzystywanie do innych celów bez uprzedniej wyraźnej zgody właściciela praw do materiałów. 1. Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Travelist oraz w Serwisie.

  2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018.

  3. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.

  4. Travelist zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn w każdym czasie. O treści zmian Regulaminu każdy użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Travelist na stronie głównej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu lub jego nowe brzmienie i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez Travelist poprzez przesłanie na ich adres poczty elektronicznej informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu lub Regulaminu w nowym brzmieniu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy użytkownik posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Travelist w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do już dokonanych Rezerwacji.

  5. Zmiana informacji zawartych w Regulaminie, dla dokonania których Ustawa o prawach konsumenta wymaga porozumienia stron, może być dokonana po dokonaniu pierwszej Rezerwacji wyłącznie po wyrażeniu przez użytkownika zgody.

  6. Użytkownik jest uprawniony do wstawiania komentarzy na temat Hotelu i wykonywanych przez niego usług w terminie do 30 dni od dnia zakończenia korzystania z usług Hotelu. Komentarze umieszczanie po tym terminie nie będą publikowane w Serwisie.

  7. W przypadku braku zgody użytkownika na zmianę Regulaminu, może on niezwłocznie odstąpić od umowy poprzez kliknięcie opcji „Usuń Konto” w zakładce Konto w Serwisie.

  8. Jeżeli pojedyncze postanowienia warunków Regulaminu są lub okażą się nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień.

  9. Wszystkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

  10. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.16


Regulamin korzystania z serwisu Travelist.pl

Stosowany do umów zawartych od dnia 25 maja 2018 r. do dnia 22 stycznia 2019 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady korzystania przez użytkownika z serwisu prowadzonego na stronie internetowej www.travelist.pl ("Serwis").
 2. Serwis jest prowadzony przez spółkę Travelist Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Cicha 7, 00-353 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440014, posiadającą NIP 7010359657 oraz numer statystyczny REGON 146394313, o kapitale zakładowym w wysokości 49.500,00 złotych, adres e-mail: kontakt@travelist.pl, tel.: 22 113 40 44 ("Travelist").
 3. Travelist jest administratorem danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych w związku z korzystaniem przez użytkowników z Serwisu, w tym w związku z pośredniczeniem przez Travelist przy rezerwacji przez użytkowników Serwisu usług hotelarskich świadczonych przez obiekty hotelarskie oraz innych organizatorów turystyki w tym w szczególności usług biur podróży współpracujących z Serwisem oraz usług dodatkowych oferowanych przez te podmioty, w tym w szczególności przyjmowaniem i przekazywaniem przez Travelist na rzecz obiektów hotelarskich oraz innych organizatorów turystyki, w tym w szczególności biur podróży, płatności użytkowników z tytułu takich rezerwacji, w zakresie i na zasadach określonych w polityce prywatności, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu ("Polityka Prywatności").
 4. Za pośrednictwem Serwisu użytkownik może składać oferty rezerwacji usług hotelarskich świadczonych przez obiekty hotelarskie współpracujące z Serwisem ("Hotel", "Hotele"), oferty rezerwacji wycieczek organizatorów turystyki w tym w szczególności biur podróży ("Biuro Podróży", "Biura Podróży") oraz usług dodatkowych oferowanych przez Hotele lub Biura Podróży (dalej łącznie "Usługi"), a tym samym, po zaakceptowaniu przez Serwis złożonej przez użytkownika oferty, doprowadzić do zawarcia pomiędzy użytkownikiem a Hotelem lub pomiędzy użytkownikiem a Biurem Podróży umowy o świadczenie Usług. Ponadto Serwis świadczy na rzecz swoich użytkowników usługę informacji handlowej w zakresie Usług świadczonych przez Hotele oraz Biura Podróży.
 5. W ramach Serwisu, Travelist prezentuje na zlecenie Hotelu/Biura Podróży zaproszenia do składania ofert na Usługi Hotelu/Biura Podróży i pośredniczy w przyjmowaniu na rzecz Hotelu/Biura Podróży od użytkowników Serwisu ofert składanych przez tych użytkowników na rezerwację Usług, a także pośredniczy w akceptowaniu tych ofert przez Hotel/Biuro Podróży i w efekcie w zawieraniu umowy pomiędzy użytkownikiem a Hotelem/Biurem Podróży na wykonanie Usług Hotelu/Biura Podróży ("Rezerwacja") oraz w przyjmowaniu i przekazywaniu Hotelowi/do Biura Podróży płatności z tytułu takich Rezerwacji, dokonywanych na rzecz Hotelu/Biura Podróży przez użytkowników Serwisu, jak również prowadzi usługę przekazywania informacji handlowej w zakresie Usług Hoteli/Biur Podróży na rzecz użytkowników ("Funkcjonalność Serwisu"). Serwis pełni funkcję platformy komunikacji pomiędzy Hotelem/Biurem Podróży a użytkownikiem Serwisu.
 6. Travelist nie świadczy Usług, a jedynie umożliwia korzystanie przez użytkownika z Funkcjonalności Serwisu w celu, o którym mowa w § 1 ust. 4 Regulaminu.
 7. W żadnym wypadku Travelist nie jest: a) stroną Rezerwacji ani jakiejkolwiek umowy zawieranej pomiędzy Hotelem/Biurem Podróży a użytkownikiem Serwisu, b) pełnomocnikiem Hotelu/Biura Podróży lub użytkownika Serwisu w zakresie dokonania Rezerwacji lub zawarcia jakiejkolwiek umowy pomiędzy Hotelem/Biurem Podróży a użytkownikiem Serwisu; c) pośrednikiem działającym na zlecenie użytkownika Serwisu; d) oferentem lub organizatorem usług objętych prezentowanymi zaproszeniami do składania ofert na rzecz Hotelu/Biura Podróży.
 8. Regulamin nie określa treści zawieranej za pośrednictwem Serwisu umowy pomiędzy użytkownikiem a Hotelem, w szczególności nie stanowi on wzorca lub ogólnych warunków umowy zawieranej pomiędzy użytkownikiem a Hotelem Regulamin nie określa również treści zawieranej za pośrednictwem Serwisu umowy pomiędzy użytkownikiem a Biurem Podróży, w szczególności nie stanowi on wzorca lub ogólnych warunków umowy zawieranej pomiędzy użytkownikiem a Biurem Podróży.
 9. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz bazy danych są własnością Travelist i podlegają ochronie prawnej.
 10. Zamieszczone w Serwisie zdjęcia i opisy Usług Hoteli lub Biur Podróży, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert na zawarcie umowy o świadczenie tych Usług w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 11. Poza funkcjonalnościami wskazanymi wcześniej, Serwis może również dystrybuować różne produkty, w tym bilety na imprezy realizowane przez podmioty trzecie, bilety wstępu do miejsc prowadzonych przez podmioty trzecie, a także oferować różne inne usługi (dalej łącznie "Produkty"), przy czym Serwis w żadnym przypadku nie jest organizatorem tych imprez. Informacje dotyczące Produktów dystrybuowanych przez Serwis i innych usług znajdują się na stronie www.travelist.pl. Zasady nabywania Produktów zostały sprecyzowane w § 10 Regulaminu, a pozostałe zapisy Regulaminu dotyczące Usług mają zastosowanie do nabywania Produktów wyłącznie, jeżeli wynika to bezpośrednio z treści Regulaminu.

§ 2 Formularz rezerwacji i założenie konta użytkownika

 1. Przy pierwszym wejściu na stronę Serwisu, użytkownik zostanie poproszony o podanie swojego adresu e-mail lub zaimportowanie danych z serwisu Facebook, zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych. Klikając przycisk "Dołącz" użytkownik wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług oraz na rozpoczęcie świadczenia usługi przekazywania informacji handlowej w zakresie Usług Hoteli/Biur Podróży przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, o którym mowa w § 12 ust. 1.
 2. W celu skorzystania z zaproszenia do złożenia oferty na Rezerwację Usług Hotelu lub Biura Podróży ("Zaproszenie"), prezentowanego w Serwisie i złożenia tym samym przez użytkownika na rzecz Hotelu oferty Rezerwacji Usług Hotelu lub na rzecz Biura Podróży oferty rezerwacji usług Biura Podróży ("Oferta") i dokonania, w efekcie przyjęcia przez Serwis Oferty, Rezerwacji Usług za pośrednictwem Serwisu, użytkownik jest obowiązany do prawidłowego wypełnienia w Serwisie formularza Oferty na Rezerwację Usług. Travelist wskazuje w formularzu Oferty na Rezerwację, które dane użytkownika są niezbędne do złożenia Oferty, w tym przyjęcia płatności na rzecz Hotelu/Biura Podróży, a ostatecznie do zawarcia umowy pomiędzy użytkownikiem a Hotelem lub umowy pomiędzy użytkownikiem a Biurem Podróży ("Podstawowe Dane Osobowe"). Odmowa podania Podstawowych Danych Osobowych przez użytkownika bądź podanie danych niepełnych lub nieprawdziwych uniemożliwia przyjęcie złożonej Oferty i tym samym dokonanie Rezerwacji, a w konsekwencji skutkuje niezawarciem umowy pomiędzy użytkownikiem a Hotelem/Biurem Podróży.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu Oferty na Rezerwację pełnych i prawdziwych danych.
 4. Travelist oraz wybrany w ramach Rezerwacji Hotel/Biuro Podróży przetwarza podane przez użytkownika dane osobowe w zakresie niezbędnym do: (i) umożliwienia użytkownikowi korzystania z Serwisu; (ii) dokonania Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu oraz przekazania Hotelowi/Biuru Podróży danych użytkownika składającego Ofertę i dokonującego Rezerwacji, (iii) przyjmowania i przekazywania na rzecz Hotelu/Biura Podróży płatności dokonywanych przez użytkownika tytułem Rezerwacji, (iii) świadczenia przez Hotel/Biuro Podróży Usług, a także (iv) do celów badania rynku, zachowań i preferencji użytkowników, dostosowania oferty Serwisu do oczekiwań użytkowników, polepszenia jakości świadczonych usług, tworzenia zbiorowego wizerunku użytkowników i reklamy, w celach statystycznych, administracyjnych i księgowych. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywać się będzie w zakresie oraz na zasadach określonych w Polityce Prywatności. Po zakończeniu korzystania przez użytkownika z Serwisu, Travelist jest uprawniony do przetwarzania danych, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Poprzez kliknięcie odpowiednich, odrębnych pól w formularzu Oferty na Rezerwację użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w zakresie Usług świadczonych przez Hotele/Biura Podróży, o promocjach i nowościach dostępnych w Serwisie, a także innych wysłanych przez Travelist w imieniu własnym lub na jego zlecenie na adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika przy dokonywaniu Rezerwacji, w tym także po zakończeniu korzystania przez użytkownika z Serwisu.
 6. Wraz ze złożeniem pierwszej Oferty następuje rejestracja użytkownika w Serwisie ("Rejestracja") oraz zostaje zawarta umowa o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu pomiędzy Travelist a użytkownikiem ("Umowa"). Zostaje również utworzone konto użytkownika w Serwisie, przypisane do adresu e-mail, podanego przez użytkownika w formularzu Oferty na Rezerwację Usług ("Konto"). Konto zawiera dane użytkownika podane przez niego w formularzu Oferty na Rezerwację Usług, pozwala użytkownikowi na zmianę tych danych, śledzenie złożonych przez niego Ofert oraz dokonanych przez niego Rezerwacji oraz zarządzanie innymi usługami stanowiącymi Funkcjonalność Serwisu. Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony.
 7. W przypadku dezaktualizacji jakichkolwiek danych podczas Rejestracji, użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z formularzy dostępnych w odpowiedniej zakładce Konta.
 8. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu (adresu e-mail) oraz hasła, podanych w toku Rejestracji. W przypadku, gdy użytkownik zapomni hasła, po prawidłowym wypełnieniu formularza odzyskiwania hasła i weryfikacji danych przez system Travelist użytkownik otrzyma przypomnienie drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas Rejestracji.
 9. Konto jest niezbywalne.
 10. Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy hasło do Konta. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania Konta do korzystania osobom trzecim.
 11. Niezbędne dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci internetowej, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konta poczty internetowej.

§ 3 Złożenie Oferty i Rezerwacja

 1. Złożenie Oferty następuje poprzez aktywowanie widocznych w Serwisie odpowiednich opcji, dostępnych przy każdym Zaproszeniu i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi użytkownikowi na każdym etapie procedury składania Oferty. W procesie składania Oferty użytkownik ma możliwość zaakceptowania treści Regulaminu i wyrażenia zgody na stosowanie Regulaminu. Brak akceptacji treści Regulaminu i wyrażenia zgody na jego stosowanie powoduje, że nie jest możliwe złożenie Oferty za pośrednictwem Serwisu. W zakresie Usług świadczonych przez Biura Podróży w procesie składania Oferty użytkownik ma możliwość zaakceptowania treści ogólnych warunków umowy/warunków imprez turystycznych obowiązujących w Biurze Podróży i wyrażenia zgody na ich stosowanie. Brak akceptacji treści ogólnych warunków umowy/warunków imprez turystycznych obowiązujących w Biurze Podróży i wyrażenia zgody na ich stosowanie powoduje, że nie jest możliwe złożenie Oferty za pośrednictwem Serwisu.
 2. Złożenie Oferty, w zależności od dostępnych możliwości płatności, może wiązać się z obowiązkiem dokonania przez użytkownika zapłaty za Usługi Hotelu/Biura Podróży lub zapłaty zaliczki na poczet tych Usług w chwili składania Oferty.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu Oferty na Rezerwację pełnych i prawdziwych danych.
 4. Po złożeniu Oferty użytkownik otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem złożenia Oferty na adres e-mail podany w toku Rejestracji. Potwierdzenie złożenia Oferty jest jedynie dokumentem potwierdzającym wybór wycieczki, hotelu, dat, pokoju, liczby osób oraz warunków pakietu. Dokument ten nie stanowi jeszcze potwierdzenia dokonania Rezerwacji.
 5. Przyjęcie lub odrzucenie przez Serwis złożonej Oferty następuje do 48 godzin od chwili wysłania formularza Oferty na Rezerwację. Zasada ta nie dotyczy umów zawartych za pośrednictwem Serwisu z Biurami Podróży, które mogą odrębnie regulować zasady dokonywania zmian Rezerwacji.
 6. W przypadku odrzucenia Oferty, użytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie poprzez wiadomość e-mailową z oświadczeniem o odrzuceniu Oferty wysłaną nie później niż do 48 godzin od chwili wysłania formularza Oferty na Rezerwację na adres e-mail podany w toku Rejestracji. Brak odpowiedzi na złożoną Ofertę w przeciągu 48 godzin od chwili wysłania formularza Oferty na Rezerwację oznacza akceptację złożonej przez użytkownika Oferty i tym samym dokonanie Rezerwacji. Zasada ta nie dotyczy umów zawartych za pośrednictwem Serwisu z Biurami Podróży, które mogą odrębnie regulować zasady dokonywania zmian Rezerwacji.
 7. Rezerwację uważa się wiec za dokonaną albo z chwilą upływu wskazanych wyżej 48 godzin albo z chwilą otrzymania potwierdzenia Rezerwacji od Travelist, otrzymanego przed upływem wskazanego terminu 48 godzin, z zastrzeżeniem innych zasad określanych przez umowy zawierane z Biurem Podróży.
 8. W przypadku złożenia Oferty na Rezerwację Usług, których świadczenie ma rozpocząć się w terminie krótszym niż 72 godziny od chwili złożenia Oferty, Rezerwację uważa się za dokonaną w przypadku braku otrzymania odpowiedzi na Ofertę w terminie 4 godzin od chwili złożenia Oferty na Rezerwację lub w chwili otrzymania potwierdzenia Rezerwacji, jeżeli takowe zostanie wysłane przed upływem wskazanych wyżej 4 godzin - z zastrzeżeniem innych zasad określanych przez umowy zawierane z Biurem Podróży.
 9. Serwis zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Oferty bez podawania przyczyn. W przypadku odmowy przyjęcia Oferty, na rzecz użytkownika zostaje niezwłocznie zwrócone 100% wpłaconych przez niego środków finansowych.
 10. Każde Zaproszenie będzie zawierało określenie co najmniej jednej metody płatności dla danej Rezerwacji. W ramach danego Zaproszenia w przypadku, gdy przewiduje ono więcej niż jedną metodę płatności lub więcej niż jeden sposób płatności, Użytkownik ma możliwość wyboru metody i sposobu płatności dla danej Rezerwacji poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu, odpowiednich opcji, dostępnych przy danym Zaproszeniu. W toku składania Oferty, użytkownik otrzymuje informację o dostępnych sposobach i terminie dokonania płatności za Usługi, na które składa Ofertę.
 11. Jeżeli Zaproszenie przewiduje sposób płatności online, w przypadku wyboru takiego sposobu płatności przez użytkownika, użytkownik może zostać przekierowany poza Serwis w celu dokonania płatności.
 12. Usługi obsługi płatności świadczone są przez osoby trzecie na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług przez te podmioty ("Podmiot świadczący usługi płatnicze").
 13. Zarówno po złożeniu Oferty jak i po dokonaniu Rezerwacji użytkownik otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem jej dokonania na adres e-mail podany w toku Rejestracji.
 14. Wskazane w Zaproszeniach zdjęcia pokoi, hotelu, widoku itp. są przykładowe i Hotel, Biuro Podróży, Serwis ani Travelist nie zapewnia możliwości Rezerwacji konkretnego pokoju wskazanego na zdjęciu ani nie zapewnia takiego samego widoku z okna jak to zostało zaprezentowane na zdjęciach w danym Zaproszeniu.

§ 4 Płatności

 1. Każde Zaproszenie Hotelu/Biura Podróży prezentowane w Serwisie będzie zawierać informacje dotyczące składania Oferty i Rezerwacji oraz metody i/lub sposobu płatności na rzecz Hotelu/Biura Podróży oraz terminu na dokonanie płatności. W zależności od zastosowanej metody płatności i/lub sposobu płatności, płatność będzie dokonywana za pośrednictwem Travelist działającego na rzecz Biura Podróży, na rzecz Hotelu lub bezpośrednio Hotelowi, zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej.
 2. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 a poniżej, dane Zaproszenie może przewidywać jedną, dwie lub wszystkie wskazane poniżej metody płatności, to jest:
  1. płatność całości kwoty należnej Hotelowi/Biuru Podróży tytułem Rezerwacji w momencie składania Oferty (dalej: "płatność z góry");
  2. w zakresie Usług Hotelu - płatność zaliczki na poczet kwoty należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji w wysokości 30% (słownie: trzydziestu procent) w momencie składania Oferty oraz pozostałej części tej kwoty w momencie rozpoczęcia pobytu w Hotelu (dalej: "płatność zaliczką");
  3. w zakresie Usług Hotelu - płatność zaliczki na poczet kwoty należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji w wysokości 30% (słownie: trzydziestu procent) w momencie składania Oferty oraz pozostałej części tej kwoty tj. 70% ceny Rezerwacji najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem pobytu w Hotelu, w zakresie usług Biura Podróży – płatność zaliczki na poczet kwoty należnej Biuru Podróży w wysokości określonej w ogólnych warunkach umowy/warunkach imprez turystycznych obowiązujących w Biurze Podróży w momencie składania Oferty oraz pozostałej części tej kwoty w terminie najpóźniej na 36 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej a w przypadku imprezy turystycznej przewidującej dojazd własny użytkownika najpóźniej na 50 dni przed rozpoczęciem takiej imprezy (dalej: "płatność dwuczęściowa");
  4. płatność na miejscu w Hotelu, z chwilą rozpoczęcia pobytu w Hotelu (dalej: "płatność na miejscu").
 3. W przypadku, gdy Zaproszenie przewiduje metodę płatności z góry, w zależności od warunków Zaproszenia możliwe jest dokonanie płatności według jednego, dwóch lub wszystkich, wskazanych poniżej sposobów płatności:
  1. przelewem internetowym na rachunek bankowy Travelist;
  2. kartą płatniczą;
  3. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist.
 4. Jeżeli Zaproszenie przewiduje metodę płatności z góry oraz sposób płatności przelewem internetowym na rachunek bankowy Travelist, to w przypadku dokonania przez użytkownika wyboru takiej metody i sposobu płatności:
  1. po dokonaniu wyboru Zaproszenia i złożeniu Oferty, użytkownik zostanie przekierowany na odpowiednią stronę internetową umożliwiającą dokonanie płatności całości kwoty tytułem Rezerwacji za pośrednictwem serwisu PayU, prowadzonego przez Podmiot świadczący usługi płatnicze. W związku z zapewnieniem najwyższego poziomu obsługi użytkownika, Travelist oferuje użytkownikom Serwisu możliwość wyboru rozłożenia płatności ww. kwoty na raty za pośrednictwem serwisu PayU prowadzonego przez Podmiot świadczący usługi płatnicze – „Raty PayU decyzja ratalna w kilkanaście minut”, z zastrzeżeniem, iż dotyczy to wyłącznie płatności mieszczących się w przedziale od 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) do 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Usługa ta polega na umożliwieniu użytkownikom złożenia wniosku o pożyczkę (dalej: "Wniosek") w celu sfinansowania transakcji dokonanej w ramach Serwisu. W celu złożenia Wniosku użytkownik dokonuje wyboru metody i sposobu płatności dla danej Rezerwacji poprzez wybór opcji „Raty PayU”. Podmiotem udzielającym pożyczki jest jeden z partnerów pożyczkowych – Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, mBank S.A. z siedzibą w Warszawie albo Monedo Now, oferowane przez Kreditech Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Partner Pożyczkowy"). PayU S.A. jest jedynie podmiotem pośredniczącym pomiędzy pożyczkobiorcą (użytkownikiem) a Partnerem Pożyczkowym;
  2. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego pożyczkobiorcy (użytkownika) przez Partnera Pożyczkowego. Travelist oświadcza, że nie jest stroną umowy, którą użytkownik zawiera z Partnerem Pożyczkowym. Szczegółowe zasady i opis wykorzystania metody płatności w ratach, jak również szczegóły oferty i warunki udzielania pożyczki znajdują się na stronie internetowej: http://payu.pl/payu-raty-dla-ciebie oraz w odrębnych regulaminach Partnerów Pożyczkowych; użytkownik wybierając metodę płatności w ratach oświadcza jednocześnie względem Travelist, że zapoznał się z warunkami udzielania pożyczki przez Partnera Pożyczkowego.
  3. Po dokonaniu płatności całości kwoty w sposób określony powyżej lub po uruchomieniu kredytu otrzymanego w wyniku zawarcia umowy pożyczki z Partnerem Pożyczkowym i zaakceptowaniu Oferty, użytkownik otrzyma potwierdzenie Rezerwacji od Travelist;
  4. W przypadku odmowy przyznania pożyczki przez Partnera Pożyczkowego, złożona Oferta zostanie odrzucona. Oferta zostanie odrzucona także w przypadku, gdy w trakcie weryfikacji Wniosku inny użytkownik wykupi ostatnie pokoje w obiekcie, na który została złożona Oferta lub Zaproszenie w stosunku, do którego była złożona Oferta wygaśnie. Pożyczka nie będzie uruchomiona również w sytuacji, gdy w trakcie weryfikacji wniosku kredytowego zmieni się cena pokoju prezentowanego w Zaproszeniu, który użytkownik chce zarezerwować;
  5. po zaakceptowaniu Oferty, Travelist przekaże Hotelowi/Biuru Podróży wpłaconą przez użytkownika kwotę należną Hotelowi/Biuru Podróży tytułem Rezerwacji;
  6. W przypadku braku zaakceptowania Oferty, Travelist niezwłocznie zwróci użytkownikowi wpłacone środki.
 5. W przypadku dokonania przez użytkownika wyboru metody płatności z góry oraz sposobu płatności kartą płatniczą:
  1. po dokonaniu wyboru Zaproszenia i złożeniu Oferty, użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową, na której zostanie poproszony o złożenie oświadczeń i podanie danych wymaganych w celu umożliwienia obciążenia przez Travelist karty płatniczej użytkownika to jest: imienia, nazwiska, numeru karty płatniczej, daty ważności karty płatniczej oraz kodu zabezpieczającego;v
  2. Travelist będzie uprawniony do wykorzystania danych wymienionych powyżej wyłączenie do pobrania z karty płatniczej użytkownika całości kwoty tytułem Rezerwacji za pośrednictwem serwisu prowadzonego przez Podmiot świadczący usługi płatnicze;
  3. w przypadku zaakceptowania Oferty, Travelist obciąży kartę płatniczą użytkownika kwotą należną z tytułu Rezerwacji, a następnie użytkownik otrzyma potwierdzenie Rezerwacji od Travelist.
 6. Jeżeli Zaproszenie przewiduje metodę płatności z góry oraz sposób płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist, to w przypadku dokonania przez użytkownika wyboru takiej metody i sposobu płatności:
  1. po dokonaniu wyboru Zaproszenia oraz złożeniu Oferty użytkownik niezwłocznie otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej informację określającą dane niezbędne do dokonania płatności całości kwoty tytułem złożonej Oferty przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist (dalej "Dane do Przelewu");
  2. użytkownik zobowiązany jest do dokonania przelewu całości kwoty tytułem złożenia Oferty na Rezerwację na rachunek bankowy Travelist w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia przesłania użytkownikowi Danych do Przelewu;
  3. momentem dokonania przelewu jest moment uznania rachunku bankowego Travelist całością kwoty tytułem złożonej Oferty przelaną przez użytkownika;
  4. po dokonaniu płatności całości kwoty w sposób określony powyżej i po zaakceptowania Oferty, użytkownik otrzyma potwierdzenie Rezerwacji od Travelist;
  5. Travelist przekaże Hotelowi/Biuru Podróży wpłaconą przez użytkownika kwotę należną Hotelowi/Biuru Podróży tytułem Rezerwacji.
 7. W przypadku, gdy Zaproszenie przewiduje metodę płatności zaliczką, w zależności od warunków Zaproszenia możliwe jest dokonanie płatności według jednego, dwóch lub wszystkich, wskazanych poniżej sposobów płatności:
  1. przelewem internetowym na rachunek bankowy Travelist;
  2. kartą płatniczą;
  3. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist.
 8. Jeżeli Zaproszenie przewiduje metodę płatności zaliczką oraz sposób płatności przelewem internetowym na rachunek bankowy Travelist, to w przypadku dokonania przez użytkownika wyboru takiej metody i sposobu płatności:
  1. po dokonaniu wyboru Zaproszenia i złożeniu Oferty użytkownik zostanie przekierowany na odpowiednią stronę internetową umożliwiającą dokonanie płatności zaliczki za pośrednictwem serwisu PayU, prowadzonego przez Podmiot świadczący usługi płatnicze;
  2. W przypadku zaakceptowania Oferty i po dokonaniu płatności zaliczki w sposób określony powyżej użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie Rezerwacji;
  3. Travelist przekaże Hotelowi wpłaconą przez użytkownika kwotę zaliczki należną Hotelowi tytułem Rezerwacji;
  4. pozostałą część kwoty tytułem Rezerwacji użytkownik zobowiązany jest zapłacić bezpośrednio Hotelowi z chwilą rozpoczęcia pobytu w Hotelu.
 9. Jeżeli Zaproszenie przewiduje metodę płatności zaliczką oraz sposób płatności kartą płatniczą, to w przypadku dokonania przez użytkownika wyboru takiej metody i sposobu płatności:
  1. po dokonaniu wyboru Zaproszenia i złożeniu Oferty, użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową, na której zostanie poproszony o złożenie oświadczeń i podanie danych wymaganych w celu umożliwienia obciążenia przez Travelist karty płatniczej użytkownika to jest: imienia, nazwiska, numeru karty płatniczej, daty ważności karty płatniczej oraz numeru zabezpieczającego;
  2. Travelist będzie uprawniony do wykorzystania wymienionych powyżej danych wyłączenie do pobrania z karty płatniczej użytkownika kwoty odpowiadającej wartości zaliczki;
  3. W przypadku zaakceptowania Oferty Travelist obciąży kartę płatniczą użytkownika kwotą należną z tytułu Rezerwacji, a następnie użytkownik otrzyma potwierdzenie Rezerwacji;
  4. pozostałą część kwoty tytułem Rezerwacji użytkownik zobowiązany jest zapłacić Hotelowi z chwilą rozpoczęcia pobytu w Hotelu.
 10. Jeżeli Zaproszenie przewiduje metodę płatności zaliczką oraz sposób płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist, to w przypadku dokonania przez użytkownika wyboru takiej metody i sposobu płatności:
  1. po dokonaniu wyboru Zaproszenia użytkownik niezwłocznie otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej informację określającą dane niezbędne do dokonania płatności kwoty zaliczki przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist (dalej "Dane do Przelewu");
  2. użytkownik zobowiązany jest do dokonania przelewu kwoty zaliczki na rachunek bankowy Travelist w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia przesłania użytkownikowi Danych do Przelewu, nie później jednak niż na 2 (dwa) dni przed dniem rozpoczęcia pobytu w Hotelu;
  3. momentem dokonania przelewu jest moment uznania rachunku bankowego Travelist kwotą zaliczki przelaną przez użytkownika;
  4. po dokonaniu płatności całości kwoty zaliczki w sposób określony powyżej i po zaakceptowaniu Oferty, użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie Rezerwacji;
  5. pozostałą część kwoty tytułem Rezerwacji użytkownik zobowiązany jest zapłacić bezpośrednio Hotelowi z chwilą rozpoczęcia pobytu w Hotelu;
  6. Travelist przekaże Hotelowi wpłaconą przez użytkownika kwotę zaliczki należną Hotelowi tytułem Rezerwacji.
 11. W przypadku, gdy Zaproszenie przewiduje metodę płatności dwuczęściowej, w zależności od warunków Zaproszenia możliwe jest dokonanie płatności według jednego, dwóch lub wszystkich, wskazanych poniżej sposobów płatności:
  1. przelewem internetowym na rachunek bankowy Travelist;
  2. kartą płatniczą;
  3. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist.
 12. Jeżeli Zaproszenie przewiduje metodę płatności dwuczęściowej oraz sposób płatności przelewem internetowym na rachunek bankowy Travelist, to w przypadku dokonania przez użytkownika wyboru takiej metody i sposobu płatności:
  1. po dokonaniu wyboru Zaproszenia i złożeniu Oferty użytkownik zostanie przekierowany na odpowiednią stronę internetową umożliwiającą dokonanie płatności zaliczki za pośrednictwem serwisu PayU, prowadzonego przez Podmiot świadczący usługi płatnicze;
  2. W przypadku zaakceptowania Oferty i po dokonaniu płatności zaliczki w sposób określony powyżej użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie Rezerwacji;
  3. Travelist przekaże Hotelowi/Biuru Podróży wpłaconą przez użytkownika kwotę zaliczki należną Hotelowi/Biuru Podróży tytułem Rezerwacji;
  4. W zakresie Usług Hotelu - pozostałą część kwoty tytułem Rezerwacji użytkownik zobowiązany jest zapłacić w terminie nie późniejszym niż 30 dni przed rozpoczęciem pobytu w Hotelu, przelewem internetowym lub tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist na podane Dane do Przelewu, w zakresie usług Biura Podróży – pozostałą część kwoty tytułem Rezerwacji użytkownik zobowiązany jest zapłacić najpóźniej na 36 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, a w przypadku imprezy turystycznej przewidującej dojazd własny użytkownika najpóźniej na 50 dni przed rozpoczęciem takiej imprezy, przelewem internetowym lub tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist na podane Dane do Przelewu.
 13. Jeżeli Zaproszenie przewiduje metodę płatności dwuczęściowej oraz sposób płatności kartą płatniczą, to w przypadku dokonania przez użytkownika wyboru takiej metody i sposobu płatności:
  1. po dokonaniu wyboru Zaproszenia i złożeniu Oferty, użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową, na której zostanie poproszony o złożenie oświadczeń i podanie danych wymaganych w celu umożliwienia obciążenia przez Travelist karty płatniczej użytkownika to jest: imienia, nazwiska, numeru karty płatniczej, daty ważności karty płatniczej oraz numeru zabezpieczającego;
  2. Travelist będzie uprawniony do wykorzystania wymienionych powyżej danych wyłączenie do pobrania z karty płatniczej użytkownika kwoty odpowiadającej wartości zaliczki;
  3. W przypadku zaakceptowania Oferty Travelist obciąży kartę płatniczą użytkownika kwotą należną z tytułu Rezerwacji, a następnie użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie Rezerwacji. Potwierdzenie Rezerwacji zostanie przekazane przez Travelist Hotelowi/Biuru Podróży po dokonaniu powyższej płatności przez użytkownika;
  4. W zakresie Usług Hotelu - pozostałą część kwoty tytułem Rezerwacji użytkownik zobowiązany jest zapłacić w terminie nie późniejszym niż 30 dni przed rozpoczęciem pobytu w Hotelu, przelewem internetowym lub tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist na podane Dane do Przelewu, w zakresie usług Biura Podróży – pozostałą część kwoty tytułem Rezerwacji użytkownik zobowiązany jest zapłacić najpóźniej na 36 dni przed rozpoczęciem imprezy, a w przypadku imprezy turystycznej przewidującej dojazd własny użytkownika najpóźniej na 50 dni przed rozpoczęciem takiej imprezy, przelewem internetowym lub tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist na podane Dane do Przelewu.
 14. Jeżeli Zaproszenie przewiduje metodę płatności dwucześciowej oraz sposób płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist, to w przypadku dokonania przez użytkownika wyboru takiej metody i sposobu płatności:
  1. po dokonaniu wyboru Zaproszenia użytkownik niezwłocznie otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej informację określającą dane niezbędne do dokonania płatności kwoty zaliczki przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist (dalej "Dane do Przelewu");
  2. W zakresie Usług Hotelu - użytkownik zobowiązany jest do dokonania przelewu kwoty zaliczki na rachunek bankowy Travelist w terminie 2 (dwóch ) dni roboczych od dnia przesłania użytkownikowi Danych do Przelewu, nie później jednak niż na 2 (dwa) dni przed dniem rozpoczęcia pobytu w Hotelu, w zakresie Usług Biura Podróży użytkownik zobowiązany jest do dokonania przelewu kwoty zaliczki na rachunek bankowy Travelist w terminie 2 (dwóch ) dni roboczych od dnia przesłania użytkownikowi Danych do Przelewu, nie później jednak niż w terminie określonym w ogólnych warunkach umowy/warunkach imprez turystycznych obowiązujących w Biurze Podróży;
  3. momentem dokonania przelewu jest moment uznania rachunku bankowego Travelist kwotą zaliczki przelaną przez użytkownika;
  4. po dokonaniu płatności całości kwoty zaliczki w sposób określony powyżej i po zaakceptowaniu Oferty, użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie Rezerwacji;
  5. w zakresie usług Hotelu - pozostałą część kwoty tytułem Rezerwacji tj. 70% użytkownik zobowiązany jest zapłacić w terminie nie późniejszym niż 30 dni przed rozpoczęciem pobytu w Hotelu, przelewem internetowym lub tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist na podane Dane do Przelewu, w zakresie usług Biura Podróży – pozostałą część kwoty tytułem Rezerwacji użytkownik zobowiązany jest zapłacić najpóźniej na 36 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, a w przypadku imprezy turystycznej przewidującej dojazd własny użytkownika najpóźniej na 50 dni przed rozpoczęciem takiej imprezy , przelewem internetowym lub tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist na podane Dane do Przelewu.
 15. Jeżeli Zaproszenie przewiduje metodę płatności dwuczęściowej, a użytkownik skorzysta z takiej możliwości opłacenia Rezerwacji, zastosowanie znajdują następujące zasady:
  1. Przed nadejściem terminu wpłaty pozostałej części ceny Travelist poinformuje użytkownika o nadchodzącym terminie, wraz z podaniem metody płatności jaką można wykorzystać w celu uzupełnienia wpłaty oraz wraz z podaniem innych danych niezbędnych do zapłaty pozostałej części ceny za Rezerwację;
  2. W przypadku braku zapłaty w wymaganym terminie całości pozostałej części ceny za dokonaną Rezerwację, Travelist ma prawo do odstąpienia od umowy, w efekcie którego Rezerwacja zostaje anulowana. Użytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie na podany podczas Rejestracji adres email;
  3. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w powyższym pkt b, wpłacona zaliczka ceny zostaje zaliczona przez Travelist na poczet pokrycia kosztów poniesionych w celu właściwego wykonania Rezerwacji. Jeżeli użytkownik wpłacił, poza zaliczką inne środki finansowe, te pozostają mu niezwłocznie zwrócone w całości;
  4. W zakresie Usług Hoteli - jeżeli od chwili wpłaty zaliczki do dnia rozpoczęcia pobytu w Hotelu pozostaje mniej niż 30 dni, użytkownik jest zobowiązany do wpłaty pozostałej części ceny Rezerwacji niezwłocznie po otrzymaniu od Serwisu potwierdzenia Rezerwacji. Zalecany jest także kontakt użytkownika z działem obsługi klienta Travelist w celu potwierdzenia dokonania wpłaty pozostałej części ceny za Rezerwację. W zakresie Usług Biura Podróży - jeżeli od chwili wpłaty zaliczki do dnia rozpoczęcia imprezy turystycznej pozostaje mniej niż 36 dni, a w przypadku imprezy turystycznej przewidującej dojazd własny użytkownika 50 dni, użytkownik jest zobowiązany do wpłaty pozostałej części ceny Rezerwacji niezwłocznie po otrzymaniu od Serwisu potwierdzenia Rezerwacji. Zalecany jest także kontakt użytkownika z działem obsługi klienta Travelist w celu potwierdzenia dokonania wpłaty pozostałej części ceny za Rezerwację. Brak wpłaty w terminie 2 dni od dnia otrzymania Rezerwacji uprawnia Travelist do podjęcia działań wskazanych w powyższych pkt b oraz c.
 16. Wszelkie zaliczki, otrzymywane od użytkowników w ramach płatności za Rezerwacje, Travelist przekazuje Hotelowi/Biuru Podróży (w terminach zgodnych z zasadami rozliczeń pomiędzy Serwisem a tymi podmiotami) w celu zapewnienia właściwego wykonania Rezerwacji i tym samym stanowią one dla Travelist koszty poniesione w celu zapewnienia właściwego wykonania rezerwacji.
 17. Z przyczyn technicznych, skorzystanie z możliwości płatności dwuczęściowej, możliwe jest wyłącznie w przypadku rezerwacji dokonywanej na minimum 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia Usług określonych w danym Zaproszeniu. Oferty Rezerwacji składane na z naruszeniem powyższego postanowienia nie będą akceptowane – w powyższych przypadkach Serwis niezwłocznie skontaktuje się użytkownikiem w celu omówienia złożonej Oferty.
 18. W przypadku, gdy Zaproszenie przewiduje jedynie płatność na miejscu lub w przypadku wyboru przez użytkownika metody płatności na miejscu spośród metod płatności dostępnych w ramach danego Zaproszenia:
  1. po dokonaniu wyboru Zaproszenia użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową, na której zostanie poproszony o złożenie oświadczeń i podanie danych wymaganych w celu umożliwienia pre-autoryzacji przez Hotel kwoty należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji na karcie płatniczej użytkownika;
  2. Hotel będzie uprawniony do preautoryzacji karty płatniczej z wykorzystaniem terminalu POS. Pre-autoryzacja polegać będzie na sprawdzeniu karty płatniczej użytkownika i zablokowaniu na karcie płatniczej użytkownika kwoty odpowiadającej kwocie należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji do czasu dokonania płatności przez użytkownika w Hotelu;
  3. Travelist prześle dane wymienione powyżej Hotelowi używając systemu płatności dostarczanego przez Podmiot świadczący usługi płatnicze;
  4. Hotel będzie uprawniony do wykorzystania wymienionych powyżej danych wyłączenie do pre-autoryzacji kwoty odpowiadającej wartości Rezerwacji na karcie płatniczej użytkownika;
  5. użytkownik otrzyma potwierdzenie Rezerwacji po podaniu danych i złożeniu oświadczeń wymaganych w celu umożliwienia pre-autoryzacji przez Hotel kwoty należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji na karcie płatniczej użytkownika oraz po akceptacji złożonej Oferty;
  6. powyższe potwierdzenie Rezerwacji będzie stanowić warunkowe potwierdzenie Rezerwacji, co oznacza, że w przypadku, gdy nie będzie możliwa pre-autoryzacja przez Hotel kwoty należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji na karcie płatniczej użytkownika na podstawie oświadczeń i danych użytkownika przekazanych zgodnie z ust 18 lit. a powyżej, Hotel będzie uprawniony do anulowania Rezerwacji (odstąpienia od Rezerwacji) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia dokonania Rezerwacji, ze wskazaniem przyczyny anulowania Rezerwacji;
  7. oświadczenie Hotelu o anulowaniu Rezerwacji zostanie przekazane przez Travelist użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej;
  8. z chwilą rozpoczęcia pobytu w Hotelu użytkownik jest zobowiązany do zapłaty kwoty należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji;
  9. jeśli użytkownik nie stawi się w Hotelu w terminie rozpoczęcia pobytu określonym w Rezerwacji lub odwoła Rezerwację po upływie terminu na jej odwołanie, wskazanego w treści Oferty, Hotel będzie uprawniony do obciążenia karty płatniczej użytkownika na kwotę równą kwocie należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji, zablokowaną na tej karcie płatniczej w ramach pre-autoryzacji karty płatniczej.
 19. Wszystkie ceny Usług podane w Ofertach prezentowanych w Serwisie są cenami brutto.
 20. Ceny wskazane w danej Ofercie są cenami za Usługi objęte daną Ofertą.
 21. Travelist nie pobiera od użytkownika żadnych opłat za korzystanie z Serwisu.
 22. Bez względu na wybraną formę płatności, użytkownikowi zawsze przysługuje żądanie otrzymania faktury VAT, którą Hotel lub Biuro Podróży są zobowiązane wystawić - zgodnie z art. 106 b ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.), w przypadku otrzymania od nabywcy żądania wystawienia faktury VAT w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty podatnik (Hotel) jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT.

§ 5 Uprawnienia i odpowiedzialność Travelist

 1. Travelist zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta, włącznie z usunięciem Konta, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez użytkownika lub próby działania na szkodę Travelist.
 2. Travelist nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane przez użytkownika w Serwisie.
 3. Travelist nie ponosi odpowiedzialności za treść Zaproszenia Hotelu lub Biura Podróży oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług przez Hotel lub Biuro Podróży. Za treść Zaproszenia Hotelu lub Biura Podróży oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług odpowiedzialność wobec użytkownika Serwisu ponosi wyłącznie Hotel lub odpowiednio Biuro Podróży.

§ 6 Działania na rzecz ochrony własności intelektualnej

 1. Wszelkie materiały oferowane lub udostępniane za pośrednictwem Serwisu stanowią przedmiot ochrony, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. W przypadku uzyskania przez Travelist informacji o naruszeniach praw do materiałów, o których mowa w ust. 1, Travelist wezwie użytkownika do usunięcia skutków naruszeń na koszt użytkownika. W przypadku niedostosowania się użytkownika do wezwania Travelist w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty otrzymania przez użytkownika wezwania, Travelist może wobec niego kierować roszczenia z tytułu naruszania praw do danych materiałów.

§ 7 Reklamacje

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem Usług objętych Rezerwacją, w tym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług, będą przekazywane przez użytkownika bezpośrednio Hotelowi lub do Biura Podróży, którego Usług reklamacja dotyczy lub Hotelowi/Biuru Podróży za pośrednictwem Travelist na adres poczty elektronicznej Travelist: kontakt@travelist.pl. W przypadku, gdy reklamacje, o których mowa powyżej zostaną złożone Travelist, Travelist niezwłocznie przekaże reklamację Hotelowi/do Biura Podróży, którego Usługi dotyczy reklamacja, nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Travelist.
 2. Dla uniknięcia wątpliwości Serwis informuje, że wszelkie reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem Usług objętych Rezerwacją, w tym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług, są rozpatrywane przez Hotel lub Biuro Podróży i to wyłącznie od decyzji Hotelu lub Biura Podróży zależy ostateczna decyzja w zakresie złożonej reklamacji.
 3. Wszelkie reklamacje użytkowników związane z działaniem Serwisu, w tym związane z dokonywaniem za pośrednictwem Travelist płatności powinny być kierowane do Travelist. Travelist rozpatruje reklamacje w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Travelist poinformuje użytkownika wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej użytkownika, podany podczas składania pierwszej Oferty. Jeśli Travelist nie odniesie się do reklamacji w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.
 4. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Travelist a użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl.

§ 8 Zmiana lub anulowanie Rezerwacji

 1. Każde Zaproszenie prezentowane w Serwisie będzie zawierać informacje dotyczące warunków i terminów dokonywania zmiany lub anulowania Rezerwacji przez użytkownika. W przypadku, gdy w ramach danego Zaproszenia nie została przewidziana możliwość zmiany lub anulowania Rezerwacji, informacja w tym zakresie zostanie wskazana w treści Zaproszenia. Jeśli zmiana lub anulowanie Rezerwacji jest możliwe w ramach danego Zaproszenia, użytkownik Serwisu będzie uprawniony do zmiany lub anulowania Rezerwacji w terminach i na warunkach określonych szczegółowo w Zaproszeniu.
 2. W celu dokonania zmian lub anulowania Rezerwacji, użytkownik skontaktuje się bezpośrednio z Travelist.
 3. Aby zmiana lub anulowanie Rezerwacji stały się skuteczne, użytkownik musi otrzymać potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania Rezerwacji bezpośrednio od Hotelu, Biura Podróży lub za pośrednictwem Travelist.
 4. Użytkownik może złożyć zapytanie o możliwość zmiany Rezerwacji nawet, gdy z treści Oferty Zaproszenia wyraźnie wynika, że zmiana Rezerwacji jest niemożliwa. W takim przypadku użytkownik winien złożyć zapytanie o możliwość zmiany Rezerwacji bezpośrednio do Travelist. W takim przypadku zmiana Rezerwacji uzależniona jest od dostępności Oferty Usługi w innym terminie lub na innych warunkach, a decyzję co do możliwości zmiany podejmuje Hotel lub odpowiednio Biuro Podróży, przekazując ją użytkownikowi za pośrednictwem Travelist.
 5. Użytkownik nie ponosi kosztów dokonania zmian lub anulowania Rezerwacji, jeśli są one dokonywane w terminie określonym w Zaproszeniu, o ile Zaproszenie lub - w przypadku Usług Biura Podróży – ogólne warunki umowy / warunki imprez turystycznych obowiązujące w Biurze Podróży nie stanowią inaczej.
 6. W przypadku złożenia zapytania, o którym mowa w powyższym ust. 4, Travelist bezzwłocznie poinformuje użytkownika o możliwości lub braku możliwości zmiany. Brak możliwości zmiany Rezerwacji nie powoduje wygaśnięcia dokonanej już Rezerwacji oraz nie daje użytkownikowi prawa do odstąpienia od umowy Rezerwacji, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) ("Ustawa o Prawach Konsumenta"). W przypadku możliwości zmiany Rezerwacji, użytkownik otrzyma drogą elektroniczną na adres e-mail informacje o dokonanej zmianie i związanych z tym obowiązkach, omówionych dalej w ust. 8-10niniejszego § 8.
 7. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy Rezerwacji, zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o Prawach Konsumenta.
 8. Aby zmiana lub anulowanie Rezerwacji stały się skuteczne, użytkownik musi otrzymać potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania Rezerwacji bezpośrednio od Travelist.
 9. Użytkownik nie ponosi kosztów dokonania zmian lub anulowania Rezerwacji, jeśli są one dokonywane w terminie określonym w Zaproszeniu, o ile Zaproszenie lub - w przypadku Usług Biura Podróży – ogólne warunki umowy / warunki imprez turystycznych obowiązujące w Biurze Podróży nie stanowią inaczej. W zakresie Usług Hotelu dokonanie zmiany Rezerwacji, w sposób opisany w powyższych ust. 3 i 4 (a więc w przypadku, gdy Oferta Zaproszenie nie przewiduje takiej możliwości) powoduje obowiązek zapłaty kwoty 100 (sto) zł tytułem zmiany Rezerwacji. Opłata za zmianę Rezerwacji pobierana jest w recepcji / biurze Hotelu, z chwilą stawiennictwa użytkownika w Hotelu.
 10. W przypadku zmiany terminu Rezerwacji na termin, w którym koszt Rezerwacji jest wyższy, poza opłatą określoną w ust. 9, użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy pomiędzy ceną pierwotnie zrobionej Rezerwacji i nowej Rezerwacji. Dopłata z tytułu różnicy ceny pomiędzy pierwotnym terminem Rezerwacji a nowym terminem Rezerwacji zostanie dokonana w sposób uprzednio uzgodniony z Pracownikiem Biura Obsług Klienta Serwisu.
 11. Jakiekolwiek zmiany Rezerwacji mogą być dokonywane wyłącznie jednokrotnie. Jakiekolwiek zmiany Rezerwacji mogą być dokonane wyłącznie do 5 dni przed rozpoczęciem pobytu określonego Rezerwacją – zmiana Rezerwacji w terminie krótszym jest niemożliwa, z przyczyn technicznych. Zasada ta nie dotyczy umów zawartych za pośrednictwem Serwisu z Biurami Podróży, które mogą odrębnie regulować zasady dokonywania zmian Rezerwacji.

§ 9 Środki Travelist

 1. Niniejszy § 9 określa zasady korzystania przez użytkownika Serwisu z środków płatniczych przyznawanych w formie elektronicznej przez Serwis ("Środki Travelist"). Na zasadach niżej opisanych, użytkownik może otrzymać od Serwisu Środki Travelist do wyłącznego wykorzystania w ramach Serwisu.
 2. Wystawcą Środków Travelist jest Serwis prowadzony przez Travelist.
 3. Środki Travelist umożliwiają wyłącznie składanie Ofert na Rezerwacje Usług świadczonych przez polskie Hotele oraz wybrane zagraniczne Hotele, prezentowane w Serwisie oraz dokonanie płatności, za pośrednictwem Serwisu, na rzecz danego Hotelu.
 4. Środki Travelist mają formę kodu cyfrowo - liczbowego, generowanego przez Serwis, przypisanego do konkretnego użytkownika, o określonej z góry wartości wyrażonej w polskich złotych ("Wartość Środków Travelist"). Środki Travelist nie są kartą płatniczą, nie są instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
 5. Przyznane Środki Travelist są widoczne na koncie użytkownika. Serwis wyśle na adres e-mail użytkownika informację o przyznaniu Środków Travelist. Środki Travelist są ważne, tj. uprawniają do działań określonych w ust. 3 w okresie wskazanym w mailu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Termin ważności Środków Travelist zależy od uznania Serwisu.
 6. Wykorzystanie Środków Travelist następuje przy pierwszej Rezerwacji, przy której użytkownik wybiera jedną z opcji płatności określonych w § 4 ust. 3 lit. a, b lub c. W takim przypadku wysokość opłaty, którą należy uiścić wraz ze złożeniem Oferty automatycznie zostaje pomniejszona o wartość przyznanych użytkownikowi Środków Travelist.
 7. Środki Travelist są przyznawane przez Serwis w przypadku:
  1. polecenia Serwisu przez użytkownika osobie niebędącej do chwili polecenia użytkownikiem Serwisu,
  2. pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej przez użytkownika Serwisu,
  3. wybranych akcji marketingowych Serwisu, z zastrzeżeniem poniżej opisanych zasad.
 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji użytkownika, Serwis może przyznać Środki Travelist w wysokości według własnego uznania. W takim przypadku Serwis skontaktuje się z użytkownikiem drogą mailową i poinformuje go o przyznaniu Środków Travelist oraz o Wartości przyznanych Środków. Użytkownik ma prawo odmowy przyjęcia przyznanych Środków Travelist.
 9. W przypadku polecenia Serwisu przez użytkownika innej osobie, niebędącej dotychczas użytkownikiem Serwisu, polecającemu użytkownikowi przysługuje premia za polecenie w postaci Środków Travelist o wartości 50 zł za każdą poleconą osobę.
 10. Środki Travelist za polecenie Serwisu innej osobie są przyznawane użytkownikowi dopiero w chwili zarejestrowania się przez tą poleconą osobę jako użytkownik Serwisu i wykonanie oraz pełne opłacenie przez tą poleconą osobę przynajmniej jednej Rezerwacji w Serwisie.
 11. W celu skorzystania z Zaproszenia Hotelu prezentowanego w Serwisie i dokonania Rezerwacji Usług objętych Zaproszeniem za pośrednictwem Serwisu przy wykorzystaniu Środków Travelist, użytkownik winien wypełnić formularz Oferty na Rezerwację Usług zgodnie z § 2 oraz § 3 Regulaminu. Złożenie Oferty i Rezerwacja przy wykorzystaniu Środków Travelist jest możliwa wyłącznie przy wyborze metod określonych § 4 ust. 3 lit. a, b lub c Regulaminu. W takim przypadku, wysokość opłaty, którą należy uiścić za wybrane Zaproszenie zostaje automatycznie pomniejszona przez Serwis o wysokość uprzednio przyznanych użytkownikowi Środków Travelist – zgodnie z opisem z ust. 6.
 12. Wszystkie posiadane przez użytkownika Środki Travelist mogą zostać wykorzystane wyłącznie do dokonania jednej Rezerwacji. Oznacza to, że w przypadku, gdy wartość dokonanej Rezerwacji jest niższa od Wartości posiadanych Środków Travelist, różnica między wartością dokonanej Rezerwacji a Wartością Środków Travelist przepada - nie podlega późniejszemu wykorzystaniu przez użytkownika, wypłacie użytkownikowi jako „reszta” i nie jest możliwa inna forma spieniężenia Wartości Środków Travelist pozostałych po dokonaniu Rezerwacji.
 13. W przypadku, gdy wartość dokonanej Rezerwacji przekracza Wartość posiadanych Środków Travelist, Rezerwacja będzie mogła być zrealizowana pod warunkiem zapłaty przez użytkownika różnicy pomiędzy Wartością posiadanych Środków Travelist a ceną Rezerwacji za pomocą którejkolwiek z metod płatności wskazanych w § 4 ust. 3 lit a, b lub c Regulaminu.
 14. Środki Travelist są odczytywane wyłącznie w środowisku elektronicznym, tj. każda operacja podlega weryfikacji w zakresie jej dopuszczalności oraz ustalenia Wartości Środków Travelist wyłącznie w Serwisie.
 15. Serwis ma prawo odmówić realizacji płatności Środkami Travelist w następujących przypadkach:
  1. upływu terminu ważności Środków Travelist,
  2. braku odpowiednich środków - Wartości Środków Travelist - w stosunku do ceny prezentowanej w wybranym przez użytkownika Zaproszeniu,
  3. wystąpienia problemów natury technicznej uniemożliwiających realizację Środków Travelist, które wystąpiły z przyczyn niezależnych od Serwisu. W takim wypadku Serwis w miarę możliwości techniczno-organizacyjnych podejmie kroki niezbędne do usunięcia zaistniałych przeszkód w realizacji Środków Travelist.
 16. Zmiana lub anulowanie Rezerwacji wykonanej przy pomocy Środków Travelist odbywa się na zasadach zmiany i anulowania Rezerwacji określonych w § 8 Regulaminu.
 17. Reklamacje związane z Środkami Travelist będą rozpatrywane przez Serwis zgodnie z zasadami reklamacji określonymi w § 7 Regulaminu.
 18. Środki Travelist w żadnych przypadku nie podlegają wymianie na pieniądze lub gotówkę.

§ 10 Nabywanie Produktów

 1. Zamówienia dotyczące nabywania Produktów przyjmowane są poprzez stronę internetową www.travelist.pl.
 2. Przedmiotem sprzedaży są tylko Produkty przedstawione w chwili składania zamówienia w Serwisie.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Produktów z Serwisu, przy czym wycofanie danego towaru nie będzie mieć wpływu na realizację wcześniej złożonego przez użytkownika zamówienia.
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Produktów do Serwisu.
 5. Informacje umieszczone przy poszczególnych Produktach w Serwisie nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
 6. Złożenie zamówienia na Produkt następuje poprzez aktywowanie widocznych w Serwisie odpowiednich opcji, dostępnych przy każdym Produkcie i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi użytkownikowi na każdym etapie procedury składania zamówienia. W procesie składania zamówienia użytkownik ma możliwość zaakceptowania treści Regulaminu i wyrażenia zgody na stosowanie Regulaminu. Brak akceptacji treści Regulaminu i wyrażenia zgody na jego stosowanie powoduje, że nie jest możliwe złożenie zamówienia za pośrednictwem Serwisu. Specyfika Produktu może powodować, iż warunkiem nabycia Produktu będzie wyrażenie dodatkowej zgody, której nie wyrażenie spowoduje, że nie będzie możliwe złożenie zamówienia za pośrednictwem Serwisu.
 7. Travelist zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przyjętego zamówienia, w sytuacji, gdy użytkownik w terminie 7 dni od momentu wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Serwis nie dokona płatności za zamówiony Produkt, z wyjątkiem zamówień, za które opłata zostanie pobrana przy odbiorze.
 8. Akceptując Regulamin użytkownik zamawiający Produkt żąda wystawienia faktury VAT. Do realizacji zamówienia oraz do wystawienia faktury, konieczne jest podanie przez użytkownika potrzebnych danych wskazanych na stronie Serwisu.
 9. Serwis może kontaktować się z użytkownikiem na podany przez użytkownika adres e-mail lub telefonicznie, jeśli użytkownik podał swój nr telefonu w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.
 10. Jeżeli dostarczenie do użytkownika Produktu ma nastąpić w drodze elektronicznej, Produkt zostanie dostarczony użytkownikowi niezwłocznie jak to jest możliwe, najpóźniej 7 dnia od złożenia zamówienia, wraz z fakturą VAT. W innym przypadku Produkt zostanie wysłany do użytkownika w wybranej formie, przy czym faktura VAT może zostać wysłana w postaci elektronicznej.
 11. Płatności za Produkty odbywają się na sposoby określone w § 4 ust. 3 Regulaminu. Specyfika Produktu może przewidywać możliwość innego rodzaju płatności.
 12. Zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o Prawach Konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. W innych przypadkach użytkownikowi będącemu konsumentem, przysługuje na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Ustawy, o czym użytkownik zostanie poinformowany odrębnie przy nabywaniu Produktów, jeśli przy nabyciu danego Produktu przysługuje mu prawo odstąpienia.
 13. Do reklamacji Produktów stosuje się § 7 ust. 2 Regulaminu.

§ 11 Opinie użytkowników

 1. Tylko użytkownicy, którzy zrealizowali pobyt w Hotelu lub nabyli Produkt mają możliwość wyrażenia opinii na temat swojego pobytu w tym Hotelu lub nabytego Produktu oraz przyznanie mu oceny za poszczególne aspekty pobytu, a także opinii na temat nabytego Produktu (dalej "Opinia" lub "Opinie").
 2. Użytkownik przesyłając do Serwisu Opinię akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad dodawania Opinii wskazanych w § 11 Regulaminu.
 3. Opinia użytkownika może zostać wykorzystana (w całości lub w części) według uznania Travelist (w celach marketingowych, promocyjnych lub w celu ulepszenia usług) i umieszczona w Serwisie lub w mediach społecznościowych, w newsletterze, specjalnych promocjach lub za pośrednictwem innych kanałów informacyjnych należących do lub wykorzystywanych przez Travelist.
 4. Opinie, mogą być dodawane przez określony czas (30 dni) po zrealizowaniu pobytu lub nabycia Produktu, a każda opinia dostępna będzie przez określony czas (12 miesięcy) od jej opublikowania.
 5. Travelist zastrzega sobie prawo do odrzucania oraz usuwania Opinii bez podania przyczyny, jeśli łamią one zasady dodawania opinii wskazane poniżej.
 6. W szczególności Travelist nie akceptuje Opinii, które:
  1. naruszają obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawierają treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgaryzmy, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje;
  2. naruszają prawa osób trzecich w tym w szczególności zawierają ataki personalne w kierunku obsługi Hotelu;
  3. zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym;
  4. zawierają adresy stron www;
  5. zawierają dane osobowe lub kontaktowe (w tym imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu lub adres e-mail);
  6. nie dotyczą w całości lub części pobytu w opiniowanym Hotelu lub nabytego Produktu;
  7. nie mają wartości merytorycznej, a w szczególności wyrażają subiektywne oceny rzeczy lub okoliczności mogących być różnie interpretowane przez inne osoby.
 7. W celu opublikowania opinii użytkownik powinien podać prawidłowe dane wymagane przez Serwis (niewidoczne dla innych użytkowników Serwisu) oraz dowolne oznaczenie użytkownika („Pseudonim”), które będzie widoczne w Serwisie.
 8. Pseudonim użytkownika nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa i praw osób trzecich w szczególności dóbr osobistych oraz dobrych obyczajów. Jeżeli Travelist uzna, że użyty przez użytkownika Pseudonim jest niestosowny przysługuje mu prawo żądania dokonania jego zmiany lub odmowy publikacji albo usunięcia Opinii.

§ 12 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
 2. Odstąpienie następuje poprzez kliknięcie w link "Usuń Konto", znajdujący się w zakładce Moje Konto. Po potwierdzeniu zamiaru usunięcia Konta, Travelist usunie Konto użytkownika z Serwisu, a użytkownik otrzyma potwierdzenie usunięcia Konta.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez użytkownika, Umowę uważa się za niezawartą.

§ 13 Wypowiedzenie umowy

 1. Wypowiedzenie Umowy przez użytkownika może nastąpić poprzez kliknięcie w link "Usuń Konto", znajdujący się w zakładce Moje Konto. Po potwierdzeniu zamiaru usunięcia Konta, Travelist usunie Konto użytkownika z Serwisu, a użytkownik otrzyma potwierdzenie usunięcia Konta. W przypadku złożenia przez użytkownika oświadczenia, Umowa przestaje obowiązywać w momencie doręczenia Travelist oświadczenia.
 2. Wypowiedzenie Umowy przez Travelist może nastąpić w wypadku, kiedy użytkownik:
  1. umyślnie wykorzystuje Konto w sposób niezgodny z Regulaminem,
  2. umyślnie używa lub usiłuje używać Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
  3. umyślnie narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Serwisu w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Travelist.
 3. W takim wypadku Travelist jest uprawniony do wezwania użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się użytkownika do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez użytkownika w terminie 3 dni, Travelist ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Skutkiem rozwiązania umowy jest usunięcie Konta z Serwisu przez Travelist.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Travelist oraz w Serwisie.
 2. Travelist zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn w każdym czasie, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Informacja o zmianie Regulaminu i przyczynie jego zmiany zostanie udostępniona w Serwisie wraz z nową treścią Regulaminu lub zostanie rozesłana do użytkowników na wykorzystywane przez nich adresy e-mail. Zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do Rezerwacji, dla których procedura dokonywania Rezerwacji w Serwisie została rozpoczęta przez użytkownika przed wprowadzeniem zmian Regulaminu.
 3. Zmiana informacji zawartych w Regulaminie, dla dokonania których Ustawa o Prawach Konsumenta wymaga porozumienia stron, może być dokonana po dokonaniu pierwszej Rezerwacji wyłącznie po wyrażeniu przez użytkownika zgody.
 4. W przypadku braku zgody użytkownika na zmianę Regulaminu, może on niezwłocznie odstąpić od umowy poprzez kliknięcie opcji „Usuń Konto” w zakładce Konto w Serwisie.
 5. Wszystkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
 6. Użytkownik jest uprawniony do wstawiania komentarzy na temat Hotelu i wykonywanych przez niego Usług w terminie do 30 dni od dnia zakończenia korzystania z Usług Hotelu. Komentarze umieszczanie po tym terminie nie będą publikowane w Serwisie.
 7. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie.

Regulamin korzystania z serwisu Travelist.pl

Stosowany do umów zawartych od dnia 3 października 2017 r. do dnia 24 maja 2018 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady korzystania przez użytkownika z serwisu prowadzonego na stronie internetowej www.travelist.pl ("Serwis").
 2. Serwis jest prowadzony przez spółkę Travelist Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Cicha 7, 00-353 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440014, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 7010359657 oraz numer statystyczny REGON 146394313, o kapitale zakładowym w wysokości 49.500,00 złotych, adres e-mail: kontakt@travelist.pl, tel.: 22 113 40 44 ("Travelist").
 3. Travelist jest administratorem danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych w związku z korzystaniem przez użytkowników z Serwisu, w tym w związku z pośredniczeniem przez Travelist przy rezerwacji przez użytkowników Serwisu usług hotelarskich świadczonych przez obiekty hotelarskie współpracujące z Serwisem oraz usług dodatkowych oferowanych przez te obiekty hotelarskie, w tym w szczególności przyjmowaniem i przekazywaniem przez Travelist na rzecz obiektów hotelarskich płatności użytkowników z tytułu takich rezerwacji, w zakresie i na zasadach określonych w polityce prywatności, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu ("Polityka Prywatności").
 4. Za pośrednictwem Serwisu użytkownik może składać oferty rezerwacji usług hotelarskich świadczonych przez obiekty hotelarskie współpracujące z Serwisem ("Hotel", "Hotele") oraz usług dodatkowych oferowanych przez Hotele (dalej łącznie "Usługi"), a tym samym, po zaakceptowaniu przez Serwis złożonej przez użytkownika oferty, doprowadzić do zawarcia pomiędzy użytkownikiem a Hotelem umowy o świadczenie Usług.
 5. W ramach Serwisu, Travelist prezentuje na zlecenie Hotelu zaproszenia do składania ofert na Usługi Hotelu i pośredniczy w przyjmowaniu na rzecz Hotelu od użytkowników Serwisu ofert składanych przez tych użytkowników na rezerwację Usług, a także pośredniczy w akceptowaniu tych ofert przez Hotel i w efekcie w zawieraniu umowy pomiędzy użytkownikiem a Hotelem na wykonanie Usług Hotelu ("Rezerwacja") oraz w przyjmowaniu i przekazywaniu Hotelowi płatności z tytułu takich Rezerwacji, dokonywanych na rzecz Hotelu przez użytkowników Serwisu ("Funkcjonalność Serwisu"). Serwis pełni funkcję platformy komunikacji pomiędzy Hotelem a użytkownikiem Serwisu.
 6. Travelist nie świadczy Usług, a jedynie umożliwia korzystanie przez użytkownika z Funkcjonalności Serwisu w celu, o którym mowa w § 1 ust. 4 Regulaminu.
 7. W żadnym wypadku Travelist nie jest: a) stroną Rezerwacji ani jakiejkolwiek umowy zawieranej pomiędzy Hotelem a użytkownikiem Serwisu, b) pełnomocnikiem Hotelu lub użytkownika Serwisu w zakresie dokonania Rezerwacji lub zawarcia jakiejkolwiek umowy pomiędzy Hotelem a użytkownikiem Serwisu; c) pośrednikiem działającym na zlecenie użytkownika Serwisu; d) oferentem lub organizatorem usług objętych prezentowanymi zaproszeniami do składania ofert na rzecz Hotelu.
 8. Regulamin nie określa treści zawieranej za pośrednictwem Serwisu umowy pomiędzy użytkownikiem a Hotelem, w szczególności nie stanowi on wzorca lub ogólnych warunków umowy zawieranej pomiędzy użytkownikiem a Hotelem.
 9. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz bazy danych są własnością Travelist i podlegają ochronie prawnej.
 10. Zamieszczone w Serwisie zdjęcia i opisy Usług Hoteli, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert na zawarcie umowy o świadczenie tych Usług w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ 2 Formularz rezerwacji i założenie konta użytkownika

 1. Przy pierwszym wejściu na stronę Serwisu, użytkownik zostanie poproszony o podanie swojego adresu e-mail lub zaimportowanie danych z serwisu Facebook, zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz, nieobowiązkowo, przesyłanie niezamówionych informacji handlowych. Klikając przycisk "Dołącz" użytkownik wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1.
 2. W celu skorzystania z zaproszenia do złożenia oferty na Rezerwację Usług Hotelu („Zaproszenie”), prezentowanego w Serwisie i złożenia tym samym przez użytkownika na rzecz Hotelu oferty Rezerwacji Usług Hotelu ("Oferta") i dokonania, w efekcie przyjęcia przez Serwis Oferty, Rezerwacji Usług za pośrednictwem Serwisu, użytkownik jest obowiązany do prawidłowego wypełnienia w Serwisie formularza Oferty na Rezerwację Usług. Travelist wskazuje w formularzu Oferty na Rezerwację, które dane użytkownika są niezbędne do złożenia Oferty, w tym przyjęcia płatności na rzecz Hotelu, a ostatecznie do zawarcia umowy pomiędzy użytkownikiem a Hotelem ("Podstawowe Dane Osobowe"). Odmowa podania Podstawowych Danych Osobowych przez użytkownika bądź podanie danych niepełnych lub nieprawdziwych uniemożliwia przyjęcie złożonej Oferty i tym samym dokonanie Rezerwacji, a w konsekwencji skutkuje niezawarciem umowy pomiędzy użytkownikiem a Hotelem.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu Oferty na Rezerwację pełnych i prawdziwych danych.
 4. Poprzez zaznaczenie odpowiednich, odrębnych pól w formularzu Oferty na Rezerwację użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Travelist oraz wybrany w ramach Rezerwacji Hotel podanych przez użytkownika danych osobowych w zakresie niezbędnym do: (i) umożliwienia użytkownikowi korzystania z Serwisu; (ii) dokonania Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu oraz przekazania Hotelowi danych użytkownika składającego Ofertę i dokonującego Rezerwacji, (iii) przyjmowania i przekazywania na rzecz Hotelu płatności dokonywanych przez użytkownika tytułem Rezerwacji, (iii) świadczenia przez Hotel Usług, a także (iv) do celów badania rynku, zachowań i preferencji użytkowników, dostosowania oferty Serwisu do oczekiwań użytkowników, polepszenia jakości świadczonych usług, tworzenia zbiorowego wizerunku użytkowników i reklamy, w celach statystycznych, administracyjnych i księgowych. Poprzez zaznaczenie odpowiednich, odrębnych pól w formularzu Oferty na Rezerwację użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Travelist oraz partnerów Travelist (w tym osoby trzecie) podanych przez użytkownika danych osobowych w zakresie niezbędnym do celów marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywać się będzie w zakresie oraz na zasadach określonych w Polityce Prywatności. Po zakończeniu korzystania przez użytkownika z Serwisu, Travelist jest uprawniony do przetwarzania danych, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Poprzez zaznaczenie odpowiednich, odrębnych pól w formularzu Oferty na Rezerwację użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych o promocjach i nowościach dostępnych w Serwisie, a także innych wysłanych przez Travelist w imieniu własnym lub na jego zlecenie na adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika przy dokonywaniu Rezerwacji, w tym także po zakończeniu korzystania przez użytkownika z Serwisu.
 6. Wraz ze złożeniem pierwszej Oferty następuje rejestracja użytkownika w Serwisie ("Rejestracja") oraz zostaje zawarta umowa o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu pomiędzy Travelist a użytkownikiem ("Umowa"). Zostaje również utworzone konto użytkownika w Serwisie, przypisane do adresu e-mail, podanego przez użytkownika w formularzu Oferty na Rezerwację Usług ("Konto"). Konto zawiera dane użytkownika podane przez niego w formularzu Oferty na Rezerwację Usług, pozwala użytkownikowi na zmianę tych danych, śledzenie złożonych przez niego Ofert oraz dokonanych przez niego Rezerwacji oraz zarządzanie innymi usługami stanowiącymi Funkcjonalność Serwisu. Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony.
 7. Dokonując Rejestracji użytkownik zaznacza odpowiednie, odrębne pole w formularzu rejestracyjnym, zgłaszając żądanie rozpoczęcia świadczenia Usług przez Travelist przed upływem terminu na odstąpienie przez użytkownika od Umowy, o którym mowa w § 9 Regulaminu. W przypadku niewyrażenia przez użytkownika zgody na rozpoczęcie świadczenia usług Funkcjonalności Serwisu przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, Travelist umożliwi użytkownikowi korzystanie ze wszystkich Funkcjonalności Serwisu dopiero po upływie tego terminu. Użytkownik może wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług Funkcjonalności Serwisu przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy po zawarciu Umowy, zaznaczając odpowiednie, odrębne pole, znajdujące się w Serwisie.
 8. W przypadku dezaktualizacji jakichkolwiek danych podczas Rejestracji, użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z formularzy dostępnych w odpowiedniej zakładce Konta.
 9. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu (adresu e-mail) oraz hasła, podanych w toku Rejestracji. W przypadku, gdy użytkownik zapomni hasła, po prawidłowym wypełnieniu formularza odzyskiwania hasła i weryfikacji danych przez system Travelist użytkownik otrzyma przypomnienie drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas Rejestracji.
 10. Konto jest niezbywalne.
 11. Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy hasło do Konta. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania Konta do korzystania osobom trzecim.
 12. Niezbędne dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci internetowej, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konta poczty internetowej.

§ 3 Złożenie Oferty i Rezerwacja

 1. Złożenie Oferty następuje poprzez aktywowanie widocznych w Serwisie odpowiednich opcji, dostępnych przy każdym Zaproszeniu Hotelu i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi użytkownikowi na każdym etapie procedury składania Oferty. W procesie składania Oferty (poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji) użytkownik ma możliwość zaakceptowania treści Regulaminu i wyrażenia zgody na stosowanie Regulaminu. Brak akceptacji treści Regulaminu i wyrażenia zgody na jego stosowanie powoduje, że nie jest możliwe złożenie Oferty za pośrednictwem Serwisu.
 2. Złożenie Oferty , w zależności od dostępnych możliwości płatności, może wiązać się z obowiązkiem dokonania przez użytkownika zapłaty za Usługi Hotelu lub zapłaty zaliczki na poczet tych Usług w chwili składania Oferty.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu Oferty na Rezerwację pełnych i prawdziwych danych.
 4. Po złożeniu Oferty użytkownik otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem złożenia Oferty na adres e-mail podany w toku Rejestracji. Potwierdzenie złożenia Oferty jest jedynie dokumentem potwierdzającym wybór hotelu, dat, pokoju, liczby osób oraz warunków pakietu. Dokument ten nie stanowi jeszcze potwierdzenia dokonania Rezerwacji.
 5. Przyjęcie lub odrzucenie przez Serwis złożonej Oferty następuje do 48 godzin od chwili wysłania formularza Oferty na Rezerwację.
 6. W przypadku odrzucenia Oferty, użytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie poprzez wiadomość e-mailową z oświadczeniem o odrzuceniu Oferty wysłaną nie później niż do 48 godzin od chwili wysłania formularza Oferty na Rezerwację na adres e-mail podany w toku Rejestracji. Brak odpowiedzi na złożoną Ofertę w przeciągu 48 godzin od chwili wysłania formularza Oferty na Rezerwację oznacza akceptację złożonej przez użytkownika Oferty i tym samym dokonanie Rezerwacji.
 7. Rezerwację uważa się wiec za dokonaną albo z chwilą upływu wskazanych wyżej 48 godzin albo z chwilą otrzymania potwierdzenia Rezerwacji od Travelist, otrzymanego przed upływem wskazanego terminu 48 godzin.
 8. W przypadku złożenia Oferty na Rezerwację Usług, których świadczenie ma rozpocząć się w terminie krótszym niż 72 godziny od chwili złożenia Oferty, Rezerwację uważa się za dokonaną w przypadku braku otrzymania odpowiedzi na Ofertę w terminie 4 godzin od chwili złożenia Oferty na Rezerwację lub w chwili otrzymania potwierdzenia Rezerwacji, jeżeli takowe zostanie wysłane przed upływem wskazanych wyżej 4 godzin.
 9. Serwis zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Oferty bez podawania przyczyn. W przypadku odmowy przyjęcia Oferty, na rzecz użytkownika zostaje niezwłocznie zwrócone 100% wpłaconych przez niego środków finansowych.
 10. Każde Zaproszenie będzie zawierało określenie co najmniej jednej metody płatności dla danej Rezerwacji. W ramach danego Zaproszenia, w przypadku gdy przewiduje ono więcej niż jedną metodę płatności lub więcej niż jeden sposób płatności, Użytkownik ma możliwość wyboru metody i sposobu płatności dla danej Rezerwacji poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu, odpowiednich opcji, dostępnych przy danym Zaproszeniu. W toku składania Oferty, użytkownik otrzymuje informację o dostępnych sposobach i terminie dokonania płatności za Usługi na które składa Ofertę.
 11. Jeżeli Zaproszenie przewiduje sposób płatności online, w przypadku wyboru takiego sposobu płatności przez użytkownika, użytkownik może zostać przekierowany poza Serwis w celu dokonania płatności.
 12. Usługi obsługi płatności świadczone są przez osoby trzecie na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług przez te podmioty ("Podmiot świadczący usługi płatnicze").
 13. Zarówno po złożeniu Oferty jak i po dokonaniu Rezerwacji użytkownik otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem jej dokonania na adres e-mail podany w toku Rejestracji.
 14. Wskazane w Zaproszeniach zdjęcia pokoi, Hotelu, widoku itp. są przykładowe i Hotel, Serwis ani Travelist nie zapewnia możliwości Rezerwacji konkretnego pokoju wskazanego na zdjęciu ani nie zapewnia takiego samego widoku z okna jak to zostało zaprezentowane na zdjęciach w danym Zaproszeniu.

§ 4 Płatności

 1. Każde Zaproszenie Hotelu prezentowane w Serwisie będzie zawierać informacje dotyczące składania Oferty i Rezerwacji oraz metody i/lub sposobu płatności na rzecz Hotelu oraz terminu na dokonanie płatności. W zależności od zastosowanej metody płatności i/lub sposobu płatności, płatność będzie dokonywana za pośrednictwem Travelist działającego na rzecz Hotelu lub bezpośrednio Hotelowi, zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej.
 2. Dane Zaproszenie może przewidywać jedną, dwie lub wszystkie wskazane poniżej metody płatności, to jest:
  1. płatność całości kwoty należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji w momencie składania Oferty (dalej: "płatność z góry");
  2. płatność zaliczki na poczet kwoty należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji w wysokości 30% (słownie: trzydziestu procent) w momencie składania Oferty oraz pozostałej części tej kwoty w momencie rozpoczęcia pobytu w Hotelu (dalej: "płatność zaliczką");
  3. płatność zaliczki na poczet kwoty należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji w wysokości 30% (słownie: trzydziestu procent) w momencie składania Oferty oraz pozostałej części tej kwoty tj. 70% ceny Rezerwacji najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem pobytu w Hotelu (dalej: "płatność dwuczęściowa");
  4. płatność na miejscu w Hotelu, z chwilą rozpoczęcia pobytu w Hotelu (dalej: "płatność na miejscu").
 3. W przypadku, gdy Zaproszenie przewiduje metodę płatności z góry, w zależności od warunków Zaproszenia możliwe jest dokonanie płatności według jednego, dwóch lub wszystkich, wskazanych poniżej sposobów płatności:
  1. przelewem internetowym na rachunek bankowy Travelist;
  2. kartą płatniczą;
  3. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist.
 4. Jeżeli Zaproszenie przewiduję metodę płatności z góry oraz sposób płatności przelewem internetowym na rachunek bankowy Travelist, to w przypadku dokonania przez użytkownika wyboru takiej metody i sposobu płatności:
  1. po dokonaniu wyboru Zaproszenia i złożeniu Oferty, użytkownik zostanie przekierowany na odpowiednią stronę internetową umożliwiającą dokonanie płatności całości kwoty tytułem Rezerwacji za pośrednictwem serwisu PayU, prowadzonego przez Podmiot świadczący usługi płatnicze. W związku z zapewnieniem najwyższego poziomu obsługi użytkownika, Travelist oferuje użytkownikom Serwisu możliwość wyboru rozłożenia płatności ww. kwoty na raty za pośrednictwem serwisu PayU prowadzonego przez Podmiot świadczący usługi płatnicze – „Raty PayU decyzja ratalna w kilkanaście minut”, z zastrzeżeniem, iż dotyczy to wyłącznie płatności mieszczących się w przedziale od 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) do 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Usługa ta polega na umożliwieniu użytkownikom złożenia wniosku o pożyczkę (dalej: „Wniosek”) w celu sfinansowania transakcji dokonanej w ramach Serwisu. W celu złożenia Wniosku użytkownik dokonuje wyboru metody i sposobu płatności dla danej Rezerwacji poprzez wybór opcji „Raty PayU”. Podmiotem udzielającym pożyczki jest jeden z partnerów pożyczkowych – Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, mBank S.A. z siedzibą w Warszawie albo Monedo Now, oferowane przez Kreditech Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Partner Pożyczkowy”). PayU S.A. jest jedynie podmiotem pośredniczącym pomiędzy pożyczkobiorcą (użytkownikiem) a Partnerem Pożyczkowym.
  2. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego pożyczkobiorcy (użytkownika) przez Partnera Pożyczkowego. Travelist oświadcza, że nie jest stroną umowy, którą użytkownik zawiera z Partnerem Pożyczkowym. Szczegółowe zasady i opis wykorzystania metody płatności w ratach, jak również szczegóły oferty i warunki udzielania pożyczki znajdują się na stronie internetowej: http://payu.pl/payu-raty-dla-ciebie oraz w odrębnych regulaminach Partnerów Pożyczkowych; użytkownik wybierając metodę płatności w ratach oświadcza jednocześnie względem Travelist, że zapoznał się z warunkami udzielania pożyczki przez Partnera Pożyczkowego.
  3. Po dokonaniu płatności całości kwoty w sposób określony powyżej lub po uruchomieniu kredytu otrzymanego w wyniku zawarcia umowy pożyczki z Partnerem Pożyczkowym i zaakceptowaniu Oferty, użytkownik otrzyma potwierdzenie Rezerwacji od Travelist;
  4. W przypadku odmowy przyznania pożyczki przez Partnera Pożyczkowego, złożona Oferta zostanie odrzucona. Oferta zostanie odrzucona także w przypadku, gdy w trakcie weryfikacji Wniosku inny użytkownik wykupi ostatnie pokoje w obiekcie na który została złożona Oferta lub Zaproszenie w stosunku do którego była złożona Oferta wygaśnie. Pożyczka nie będzie uruchomiona również w sytuacji, gdy w trakcie weryfikacji wniosku kredytowego zmieni się cena pokoju prezentowanego w Zaproszeniu, który użytkownik chce zarezerwować.
  5. po zaakceptowaniu Oferty, Travelist przekaże Hotelowi wpłaconą przez użytkownika kwotę należną Hotelowi tytułem Rezerwacji;
  6. W przypadku braku zaakceptowania Oferty, Travelist niezwłocznie zwróci użytkownikowi wpłacone środki.
 5. W przypadku dokonania przez użytkownika wyboru metody płatności z góry oraz sposobu płatności kartą płatniczą:
  1. po dokonaniu wyboru Zaproszenia i złożeniu Oferty, użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową, na której zostanie poproszony o złożenie oświadczeń i podanie danych wymaganych w celu umożliwienia obciążenia przez Travelist karty płatniczej użytkownika to jest: imienia, nazwiska, numeru karty płatniczej, daty ważności karty płatniczej oraz kodu zabezpieczającego;
  2. Travelist będzie uprawniony do wykorzystania danych wymienionych powyżej wyłączenie do pobrania z karty płatniczej użytkownika całości kwoty tytułem Rezerwacji za pośrednictwem serwisu prowadzonego przez Podmiot świadczący usługi płatnicze;
  3. w przypadku zaakceptowania Oferty, Travelist obciąży kartę płatniczą użytkownika kwotą należną z tytułu Rezerwacji, a następnie użytkownik otrzyma potwierdzenie Rezerwacji od Travelist.
 6. Jeżeli Zaproszenie przewiduje metodę płatności z góry oraz sposób płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist, to w przypadku dokonania przez użytkownika wyboru takiej metody i sposobu płatności:
  1. po dokonaniu wyboru Zaproszenia oraz złożeniu Oferty użytkownik niezwłocznie otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej informację określającą dane niezbędne do dokonania płatności całości kwoty tytułem złożonej Oferty przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist (dalej "Dane do Przelewu");
  2. użytkownik zobowiązany jest do dokonania przelewu całości kwoty tytułem złożenia Oferty na Rezerwację na rachunek bankowy Travelist w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia przesłania użytkownikowi Danych do Przelewu,
  3. momentem dokonania przelewu jest moment uznania rachunku bankowego Travelist całością kwoty tytułem złożonej Oferty przelaną przez użytkownika;
  4. po dokonaniu płatności całości kwoty w sposób określony powyżej i po zaakceptowania Oferty, użytkownik otrzyma potwierdzenie Rezerwacji od Travelist;
  5. Travelist przekaże Hotelowi wpłaconą przez użytkownika kwotę należną Hotelowi tytułem Rezerwacji.
 7. W przypadku, gdy Zaproszenie przewiduje metodę płatności zaliczką, w zależności od warunków Zaproszenia możliwe jest dokonanie płatności według jednego, dwóch lub wszystkich, wskazanych poniżej sposobów płatności:
  1. przelewem internetowym na rachunek bankowy Travelist;
  2. kartą płatniczą;
  3. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist.
 8. Jeżeli Zaproszenie przewiduje metodę płatności zaliczką oraz sposób płatności przelewem internetowym na rachunek bankowy Travelist, to w przypadku dokonania przez użytkownika wyboru takiej metody i sposobu płatności:
  1. po dokonaniu wyboru Zaproszenia i złożeniu Oferty użytkownik zostanie przekierowany na odpowiednią stronę internetową umożliwiającą dokonanie płatności zaliczki za pośrednictwem serwisu PayU, prowadzonego przez Podmiot świadczący usługi płatnicze;
  2. W przypadku zaakceptowania Oferty i po dokonaniu płatności zaliczki w sposób określony powyżej użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie Rezerwacji;
  3. Travelist przekaże Hotelowi wpłaconą przez użytkownika kwotę zaliczki należną Hotelowi tytułem Rezerwacji;
  4. pozostałą część kwoty tytułem Rezerwacji użytkownik zobowiązany jest zapłacić bezpośrednio Hotelowi z chwilą rozpoczęcia pobytu w Hotelu.
 9. Jeżeli Zaproszenie przewiduje metodę płatności zaliczką oraz sposób płatności kartą płatniczą, to w przypadku dokonania przez użytkownika wyboru takiej metody i sposobu płatności:
  1. po dokonaniu wyboru Zaproszenia i złożeniu Oferty, użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową, na której zostanie poproszony o złożenie oświadczeń i podanie danych wymaganych w celu umożliwienia obciążenia przez Travelist karty płatniczej użytkownika to jest: imienia, nazwiska, numeru karty płatniczej, daty ważności karty płatniczej oraz numeru zabezpieczającego;
  2. Travelist będzie uprawniony do wykorzystania wymienionych powyżej danych wyłączenie do pobrania z karty płatniczej użytkownika kwoty odpowiadającej wartości zaliczki;
  3. W przypadku zaakceptowania Oferty Travelist obciąży kartę płatniczą użytkownika kwotą należną z tytułu Rezerwacji, a następnie użytkownik otrzyma potwierdzenie Rezerwacji;
  4. pozostałą część kwoty tytułem Rezerwacji użytkownik zobowiązany jest zapłacić Hotelowi z chwilą rozpoczęcia pobytu w Hotelu.
 10. Jeżeli Zaproszenie przewiduje metodę płatności zaliczką oraz sposób płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist, to w przypadku dokonania przez użytkownika wyboru takiej metody i sposobu płatności:
  1. po dokonaniu wyboru Zaproszenia użytkownik niezwłocznie otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej informację określającą dane niezbędne do dokonania płatności kwoty zaliczki przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist (dalej "Dane do Przelewu");
  2. użytkownik zobowiązany jest do dokonania przelewu kwoty zaliczki na rachunek bankowy Travelist w terminie 2dwóch ) dni roboczych od dnia przesłania użytkownikowi Danych do Przelewu, nie później jednak niż na 2 (dwa) dni przed dniem rozpoczęcia pobytu w Hotelu;
  3. momentem dokonania przelewu jest moment uznania rachunku bankowego Travelist kwotą zaliczki przelaną przez użytkownika;
  4. po dokonaniu płatności całości kwoty zaliczki w sposób określony powyżej i po zaakceptowaniu Oferty, użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie Rezerwacji;
  5. pozostałą część kwoty tytułem Rezerwacji użytkownik zobowiązany jest zapłacić bezpośrednio Hotelowi z chwilą rozpoczęcia pobytu w Hotelu;
  6. Travelist przekaże Hotelowi wpłaconą przez użytkownika kwotę zaliczki należną Hotelowi tytułem Rezerwacji.
 11. W przypadku, gdy Zaproszenie przewiduje metodę płatności dwuczęściowej, w zależności od warunków Zaproszenia możliwe jest dokonanie płatności według jednego, dwóch lub wszystkich, wskazanych poniżej sposobów płatności:
  1. przelewem internetowym na rachunek bankowy Travelist;
  2. kartą płatniczą;
  3. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist.
 12. Jeżeli Zaproszenie przewiduje metodę płatności dwuczęściowej oraz sposób płatności przelewem internetowym na rachunek bankowy Travelist, to w przypadku dokonania przez użytkownika wyboru takiej metody i sposobu płatności:
  1. po dokonaniu wyboru Zaproszenia i złożeniu Oferty użytkownik zostanie przekierowany na odpowiednią stronę internetową umożliwiającą dokonanie płatności zaliczki 30% za pośrednictwem serwisu PayU, prowadzonego przez Podmiot świadczący usługi płatnicze;
  2. W przypadku zaakceptowania Oferty i po dokonaniu płatności zaliczki w sposób określony powyżej użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie Rezerwacji;
  3. Travelist przekaże Hotelowi wpłaconą przez użytkownika kwotę zaliczki należną Hotelowi tytułem Rezerwacji;
  4. pozostałą część kwoty tytułem Rezerwacji tj. 70% użytkownik zobowiązany jest zapłacić w terminie nie późniejszym niż 30 dni przed rozpoczęciem pobytu w Hotelu, przelewem internetowym lub tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist na podane Dane do Przelewu.
 13. Jeżeli Zaproszenie przewiduje metodę płatności dwuczęściowej oraz sposób płatności kartą płatniczą, to w przypadku dokonania przez użytkownika wyboru takiej metody i sposobu płatności:
  1. po dokonaniu wyboru Zaproszenia i złożeniu Oferty, użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową, na której zostanie poproszony o złożenie oświadczeń i podanie danych wymaganych w celu umożliwienia obciążenia przez Travelist karty płatniczej użytkownika to jest: imienia, nazwiska, numeru karty płatniczej, daty ważności karty płatniczej oraz numeru zabezpieczającego;
  2. Travelist będzie uprawniony do wykorzystania wymienionych powyżej danych wyłączenie do pobrania z karty płatniczej użytkownika kwoty odpowiadającej wartości zaliczki w wysokości 30%;
  3. W przypadku zaakceptowania Oferty Travelist obciąży kartę płatniczą użytkownika kwotą należną z tytułu Rezerwacji, a następnie użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie Rezerwacji. Potwierdzenie Rezerwacji zostanie przekazane przez Travelist Hotelowi po dokonaniu powyższej płatności przez użytkownika;
  4. pozostałą część kwoty tytułem Rezerwacji tj. 70% użytkownik zobowiązany jest zapłacić w terminie nie późniejszym niż 30 dni przed rozpoczęciem pobytu w Hotelu, przelewem internetowym lub tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist na podane Dane do Przelewu.
 14. Jeżeli Zaproszenie przewiduje metodę płatności dwucześciowej oraz sposób płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist, to w przypadku dokonania przez użytkownika wyboru takiej metody i sposobu płatności:
  1. po dokonaniu wyboru Zaproszenia użytkownik niezwłocznie otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej informację określającą dane niezbędne do dokonania płatności kwoty zaliczki 30% przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist (dalej "Dane do Przelewu");
  2. użytkownik zobowiązany jest do dokonania przelewu kwoty zaliczki na rachunek bankowy Travelist w terminie 2 (dwóch ) dni roboczych od dnia przesłania użytkownikowi Danych do Przelewu, nie później jednak niż na 2 (dwa) dni przed dniem rozpoczęcia pobytu w Hotelu;
  3. momentem dokonania przelewu jest moment uznania rachunku bankowego Travelist kwotą zaliczki przelaną przez użytkownika;
  4. po dokonaniu płatności całości kwoty zaliczki w sposób określony powyżej i po zaakceptowaniu Oferty, użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie Rezerwacji;
  5. pozostałą część kwoty tytułem Rezerwacji tj. 70% użytkownik zobowiązany jest zapłacić w terminie nie późniejszym niż 30 dni przed rozpoczęciem pobytu w Hotelu, przelewem internetowym lub tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist na podane Dane do Przelewu;
 15. Jeżeli Zaproszenie przewiduje metodę płatności dwuczęściowej, a użytkownik skorzysta z takiej możliwości opłacenia Rezerwacji, zastosowanie znajdują następujące zasady:
  1. Przed nadejściem terminu wpłaty pozostałej części ceny tj. 70%, Travelist poinformuje użytkownika o nadchodzącym terminie, wraz z podaniem metody płatności jaką można wykorzystać w celu uzupełnienia wpłaty oraz wraz z podaniem innych danych niezbędnych do zapłaty pozostałej części ceny za Rezerwację.
  2. W przypadku braku zapłaty w wymaganym terminie, nie późniejszym niż 30 dni przed rozpoczęciem pobytu w Hotelu, całości pozostałej części ceny (tj. 70%) za dokonaną Rezerwację, Travelist ma prawo do odstąpienia od umowy, w efekcie którego Rezerwacja zostaje anulowana. Użytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie na podany podczas Rejestracji adres email.
  3. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w powyższym pkt 2, wpłacona zaliczka w wysokości 30% ceny zostaje zaliczona przez Travelist na poczet pokrycia kosztów poniesionych w celu właściwego wykonania Rezerwacji. Jeżeli użytkownik wpłacił, poza zaliczką w wysokości 30% inne środki finansowe, te pozostają mu niezwłocznie zwrócone w całości.
  4. Jeżeli od chwili wpłaty zaliczki do dnia rozpoczęcia pobytu w Hotelu pozostaje mniej niż 30 dni, użytkownik jest zobowiązany do wpłaty pozostałej części tj. 70% ceny Rezerwacji niezwłocznie po otrzymaniu od Serwisu potwierdzenia Rezerwacji. Zalecany jest także kontakt użytkownika z działem obsługi klienta Travelist w celu potwierdzenia dokonania wpłaty pozostałej części ceny za Rezerwację. Brak wpłaty w terminie 2 dni od dnia otrzymania Rezerwacji uprawnia Travelist do podjęcia działań wskazanych w powyższych pkt b) oraz c).
 16. Wszelkie zaliczki, otrzymywane od użytkowników w ramach płatności za Rezerwacje, Travelist przekazuje niezwłocznie Hotelowi w celu zapewnienia właściwego wykonania Rezerwacji i tym samym stanowią one dla Travelist koszty poniesione w celu zapewnienia właściwego wykonania rezerwacji.
 17. Z przyczyn technicznych, skorzystanie z możliwości płatności dwuczęściowej, możliwe jest wyłącznie w przypadku rezerwacji dokonywanej na minimum 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia Usług określonych w danym Zaproszeniu. Oferty Rezerwacji składane na z naruszeniem powyższego postanowienia nie będą akceptowane – w powyższych przypadkach Serwis niezwłocznie skontaktuje się użytkownikiem w celu omówienia złożonej Oferty.
 18. W przypadku gdy Zaproszenie przewiduje jedynie płatność na miejscu lub w przypadku wyboru przez użytkownika metody płatności na miejscu spośród metod płatności dostępnych w ramach danego Zaproszenia:
  1. po dokonaniu wyboru Zaproszenia użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową, na której zostanie poproszony o złożenie oświadczeń i podanie danych wymaganych w celu umożliwienia pre-autoryzacji przez Hotel kwoty należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji na karcie płatniczej użytkownika;
  2. Hotel będzie uprawniony do preautoryzacji karty płatniczej z wykorzystaniem terminalu POS. Pre-autoryzacja polegać będzie na sprawdzeniu karty płatniczej użytkownika i zablokowaniu na karcie płatniczej użytkownika kwoty odpowiadającej kwocie należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji do czasu dokonania płatności przez użytkownika w Hotelu;
  3. Travelist prześle dane wymienione powyżej Hotelowi używając systemu płatności dostarczanego przez Podmiot świadczący usługi płatnicze;
  4. Hotel będzie uprawniony do wykorzystania wymienionych powyżej danych wyłączenie do pre-autoryzacji kwoty odpowiadającej wartości Rezerwacji na karcie płatniczej użytkownika;
  5. użytkownik otrzyma potwierdzenie Rezerwacji po podaniu danych i złożeniu oświadczeń wymaganych w celu umożliwienia pre-autoryzacji przez Hotel kwoty należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji na karcie płatniczej użytkownika oraz po akceptacji złożonej Oferty;
  6. powyższe potwierdzenie Rezerwacji będzie stanowić warunkowe potwierdzenie Rezerwacji, co oznacza, że w przypadku, gdy nie będzie możliwa pre-autoryzacja przez Hotel kwoty należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji na karcie płatniczej użytkownika na podstawie oświadczeń i danych użytkownika przekazanych zgodnie z pkt 11 lit. a powyżej, Hotel będzie uprawniony do anulowania Rezerwacji (odstąpienia od Rezerwacji) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia dokonania Rezerwacji, ze wskazaniem przyczyny anulowania Rezerwacji;
  7. oświadczenie Hotelu o anulowaniu Rezerwacji zostanie przekazane przez Travelist użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej;
  8. z chwilą rozpoczęcia pobytu w Hotelu użytkownik jest zobowiązany do zapłaty kwoty należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji;
  9. jeśli użytkownik nie stawi się w Hotelu w terminie rozpoczęcia pobytu określonym w Rezerwacji lub odwoła Rezerwację po upływie terminu na jej odwołanie, wskazanego w treści Oferty, Hotel będzie uprawniony do obciążenia karty płatniczej użytkownika na kwotę równą kwocie należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji, zablokowaną na tej karcie płatniczej w ramach pre-autoryzacji karty płatniczej.
 19. Wszystkie ceny Usług podane w Ofertach prezentowanych w Serwisie są cenami brutto.
 20. Ceny wskazane w danej Ofercie są cenami za Usługi objęte daną Ofertą.
 21. Travelist nie pobiera od użytkownika żadnych opłat za korzystanie z Serwisu.
 22. Bez względu na wybraną formę płatności, użytkownikowi zawsze przysługuje żądanie otrzymania faktury VAT, którą Hotel jest zobowiązany wystawić - zgodnie z art. 106 b ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.), w przypadku otrzymania od nabywcy żądania wystawienia faktury VAT w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty podatnik (Hotel) jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT.

§ 5 Uprawnienia i odpowiedzialność Travelist

 1. Travelist zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta, włącznie z usunięciem Konta, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez użytkownika lub próby działania na szkodę Travelist.
 2. Travelist nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane przez użytkownika w Serwisie.
 3. Travelist nie ponosi odpowiedzialności za treść Zaproszenia Hotelu oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług przez Hotel. Za treść Hotelu oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług odpowiedzialność wobec użytkownika Serwisu ponosi wyłącznie Hotel.

§ 6 Działania na rzecz ochrony własności intelektualnej

 1. Wszelkie materiały oferowane lub udostępniane za pośrednictwem Serwisu stanowią przedmiot ochrony, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. W przypadku uzyskania przez Travelist informacji o naruszeniach praw do materiałów, o których mowa w ust. 1, Travelist wezwie użytkownika do usunięcia skutków naruszeń na koszt użytkownika. W przypadku niedostosowania się użytkownika do wezwania Travelist w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty otrzymania przez użytkownika wezwania, Travelist może wobec niego kierować roszczenia z tytułu naruszania praw do danych materiałów.

§ 7 Reklamacje

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem Usług objętych Rezerwacją, w tym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług, będą przekazywane przez użytkownika bezpośrednio Hotelowi, którego Usług reklamacja dotyczy lub Hotelowi za pośrednictwem Travelist na adres poczty elektronicznej Travelist: kontakt@travelist.pl. W przypadku, gdy reklamacje, o których mowa powyżej zostaną złożone Travelist, Travelist niezwłocznie przekaże reklamację Hotelowi, którego Usługi dotyczy reklamacja, nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Travelist.
 2. Wszelkie reklamacje użytkowników związane z działaniem Serwisu, w tym związane z dokonywaniem za pośrednictwem Travelist płatności powinny być kierowane do Travelist. Travelist rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Travelist poinformuje użytkownika wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej użytkownika, podany podczas składania pierwszej Oferty. Jeśli Travelist nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.
 3. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Travelist a użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl.

§ 8 Zmiana lub anulowanie Rezerwacji - stosowany od dnia 28 marca 2016 r.

 1. Każde Zaproszenie Hotelu prezentowane w Serwisie będzie zawierać informacje dotyczące warunków i terminów dokonywania zmiany lub anulowania Rezerwacji przez użytkownika. W przypadku, gdy w ramach danego Zaproszenia nie została przewidziana możliwość zmiany lub anulowania Rezerwacji, informacja w tym zakresie zostanie wskazana w treści Zaproszenia. Jeśli zmiana lub anulowanie Rezerwacji jest możliwe w ramach danego Zaproszenia, użytkownik Serwisu będzie uprawniony do zmiany lub anulowania Rezerwacji w terminach i na warunkach określonych szczegółowo w Zaproszeniu.
 2. W celu dokonania zmian lub anulowania Rezerwacji, użytkownik skontaktuje się bezpośrednio z Travelist.
 3. Aby zmiana lub anulowanie Rezerwacji stały się skuteczne, użytkownik musi otrzymać potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania Rezerwacji bezpośrednio od Hotelu lub za pośrednictwem Travelist.
 4. Użytkownik może złożyć zapytanie o możliwość zmiany Rezerwacji nawet, gdy z treści  Oferty Zaproszenia wyraźnie wynika, że zmiana Rezerwacji jest niemożliwa. W takim przypadku użytkownik winien złożyć zapytanie o możliwość zmiany Rezerwacji bezpośrednio do Travelist. W takim przypadku zmiana Rezerwacji uzależniona jest od dostępności Oferty Usługi w innym terminie lub na innych warunkach, a decyzję co do możliwości zmiany podejmuje Hotel, przekazując ją użytkownikowi za pośrednictwem Travelist.
 5. Użytkownik nie ponosi kosztów dokonania zmian lub anulowania Rezerwacji, jeśli są one dokonywane w terminie określonym w Zaproszeniu, o ile Zaproszenie nie stanowi inaczej.
 6. W przypadku złożenia zapytania, o którym mowa w powyższym ust. 3, Travelist bezzwłocznie poinformuje użytkownika o możliwości lub braku możliwości zmiany. Brak możliwości zmiany Rezerwacji nie powoduje wygaśnięcia dokonanej już Rezerwacji oraz nie daje użytkownikowi prawa do odstąpienia od umowy Rezerwacji, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) ("Ustawa o Prawach Konsumenta"). W przypadku możliwości zmiany Rezerwacji, użytkownik otrzyma drogą elektroniczną na adres e-mail informacje o dokonanej zmianie i związanych z tym obowiązkach, omówionych dalej w ust. 6 i 7 niniejszego § 8.
 7. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy Rezerwacji, zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o Prawach Konsumenta.
 8. Aby zmiana lub anulowanie Rezerwacji stały się skuteczne, użytkownik musi otrzymać potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania Rezerwacji bezpośrednio od Travelist.
 9. Użytkownik nie ponosi kosztów dokonania zmian lub anulowania Rezerwacji, jeśli są one dokonywane w terminie określonym w OfercieZaproszeniu, o ile Oferta Zaproszenie nie stanowi inaczej. Dokonanie zmiany Rezerwacji, w sposób opisany w powyższych ust. 3 i 4 (a więc, w przypadku gdy Oferta Zaproszenie nie przewiduje takiej możliwości) powoduje obowiązek zapłaty kwoty 100 (sto) zł tytułem zmiany Rezerwacji. Opłata za zmianę Rezerwacji pobierana jest w recepcji / biurze Hotelu, z chwilą stawiennictwa użytkownika w Hotelu.
 10. W przypadku zmiany terminu Rezerwacji na termin, w którym koszt Rezerwacji jest wyższy, poza opłatą określoną w ust. 6, użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy pomiędzy ceną pierwotnie zrobionej Rezerwacji i nowej Rezerwacji. Dopłata z tytułu różnicy ceny pomiędzy pierwotnym terminem Rezerwacji a nowym terminem Rezerwacji zostanie dokonana w sposób uprzednio uzgodniony z Pracownikiem Biura Obsług Klienta Serwisu.
 11. Jakiekolwiek zmiany Rezerwacji mogą być dokonywane wyłącznie jednokrotnie.

§ 9 Środki Travelist (paragraf stosowany do umów zawartych od 25.02.2016 r.)

 1. Niniejszy § 9 określa zasady korzystania przez użytkownika Serwisu z środków płatniczych przyznawanych w formie elektronicznej przez Serwis („Środki Travelist”). Na zasadach niżej opisanych, użytkownik może otrzymać od Serwisu Środki Travelist do wyłącznego wykorzystania w ramach Serwisu.
 2. Wystawcą Środków Travelist jest Serwis prowadzony przez Travelist.
 3. Środki Travelist umożliwiają wyłącznie składanie Ofert na Rezerwacje Usług świadczonych przez polskie Hotele oraz wybrane zagraniczne Hotele, prezentowane w Serwisie oraz dokonanie płatności, za pośrednictwem Serwisu, na rzecz danego Hotelu.
 4. Środki Travelist mają formę kodu cyfrowo - liczbowego, generowanego przez Serwis, przypisanego do konkretnego użytkownika, o określonej z góry wartości wyrażonej w polskich złotych („Wartość Środków Travelist”). Środki Travelist nie są kartą płatniczą, nie są instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
 5. Przyznane Środki Travelist są widoczne na koncie użytkownika. Serwis wyśle na adres e-mail użytkownika informację o przyznaniu Środków Travelist. Środki Travelist są ważne, tj. uprawniają do działań określonych w ust. 3 w okresie wskazanym w mailu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Termin ważności Środków Travelist zależy od uznania Serwisu.
 6. Wykorzystanie Środków Travelist następuje przy pierwszej Rezerwacji, przy której użytkownik wybiera jedną z opcji płatności określonych w § 4 ust. 3 lit. a, b lub c. W takim przypadku wysokość opłaty, która należy uiścić wraz ze złożeniem Oferty automatycznie zostaje pomniejszona o wartość przyznanych użytkownikowi Środków Travelist.
 7. Środki Travelist są przyznawane przez Serwis w przypadku:
  1. polecenia Serwisu przez użytkownika osobie niebędącej do chwili polecenia użytkownikiem Serwisu,
  2. pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej przez użytkownika Serwisu,
  3. wybranych akcji marketingowych Serwisu, z zastrzeżeniem poniżej opisanych zasad.
 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji użytkownika, Serwis może przyznać Środki Travelist w wysokości według własnego uznania. W takim przypadku Serwis skontaktuje się z użytkownikiem drogą mailową i poinformuje go o przyznaniu Środków Travelist oraz o Wartości przyznanych Środków. Użytkownik ma prawo odmowy przyjęcia przyznanych Środków Travelist.
 9. W przypadku polecenia Serwisu przez użytkownika innej osobie, niebędącej dotychczas użytkownikiem Serwisu, polecającemu użytkownikowi przysługuje premia za polecenie w postaci Środków Travelist o wartości 50 zł za każdą poleconą osobę.
 10. Środki Travelist za polecenie Serwisu innej osobie są przyznawane użytkownikowi dopiero w chwili zarejestrowania się przez tą poleconą osobę jako użytkownik Serwisu i wykonanie oraz pełne opłacenie przez tą poleconą osobę przynajmniej jednej Rezerwacji w Serwisie.
 11. W celu skorzystania z Zaproszenia Hotelu prezentowanego w Serwisie i dokonania Rezerwacji Usług objętych Zaproszeniem za pośrednictwem Serwisu przy wykorzystaniu Środków Travelist, użytkownik winien wypełnić formularz Oferty na Rezerwację Usług zgodnie z § 2 oraz § 3 Regulaminu. Złożenie Oferty i Rezerwacja przy wykorzystaniu Środków Travelist jest możliwa wyłącznie przy wyborze metod określonych § 4 ust. 3 lit. a, b lub c Regulaminu.  W takim przypadku, wysokość opłaty, którą należy uiścić za wybrane Zaproszenie  zostaje automatycznie pomniejszona przez Serwis o wysokość uprzednio przyznanych użytkownikowi Środków Travelist – zgodnie z opisem z ust. 6.
 12. Wszystkie posiadane przez użytkownika Środki Travelist mogą zostać wykorzystane wyłącznie do dokonania jednej Rezerwacji. Oznacza to, że w przypadku gdy wartość dokonanej Rezerwacji jest niższa od Wartości posiadanych Środków Travelist, różnica między wartością dokonanej Rezerwacji a Wartością Środków Travelist przepada - nie podlega późniejszemu wykorzystaniu przez użytkownika, wypłacie użytkownikowi jako „reszta” i nie jest możliwa inna forma spieniężenia Wartości Środków Travelist pozostałych po dokonaniu Rezerwacji.
 13. W przypadku gdy wartość dokonanej Rezerwacji przekracza Wartość posiadanych Środków Travelist, Rezerwacja będzie mogła być zrealizowana pod warunkiem zapłaty przez użytkownika różnicy pomiędzy Wartością posiadanych Środków Travelist a ceną Rezerwacji za pomocą którejkolwiek z metod płatności wskazanych w § 4 ust. 3 lit a, b lub c Regulaminu.
 14. Środki Travelist są odczytywane wyłącznie w środowisku elektronicznym, tj. każda operacja podlega weryfikacji w zakresie jej dopuszczalności oraz ustalenia Wartości Środków Travelist wyłącznie w Serwisie.
 15. Serwis ma prawo odmówić realizacji płatności Środkami Travelist w następujących przypadkach:
  1. upływu terminu ważności Środków Travelist,
  2. braku odpowiednich środków - Wartości Środków Travelist - w stosunku do ceny prezentowanej w wybranym przez użytkownika Zaproszeniu,
  3. wystąpienia problemów natury technicznej uniemożliwiających realizację Środków Travelist, które wystąpiły z przyczyn niezależnych od Serwisu. W takim wypadku Serwis w miarę możliwości techniczno-organizacyjnych podejmie kroki niezbędne do usunięcia zaistniałych przeszkód w realizacji Środków Travelist.  
 16. Zmiana lub anulowanie Rezerwacji wykonanej przy pomocy Środków Travelist odbywa się na zasadach zmiany i anulowania Rezerwacji określonych w § 8 Regulaminu.
 17. Reklamacje związane z Środkami Travelist będą rozpatrywane przez Serwis zgodnie z zasadami reklamacji określonymi w § 7 Regulaminu.
 18. Środki Travelist w żadnych przypadku nie podlegają wymianie na pieniądze lub gotówkę.

§ 10 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
 2. Odstąpienie następuje poprzez kliknięcie w link "Usuń Konto", znajdujący się w zakładce Moje Konto. Po potwierdzeniu zamiaru usunięcia Konta, Travelist usunie Konto użytkownika z Serwisu, a użytkownik otrzyma potwierdzenie usunięcia Konta.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez użytkownika, Umowę uważa się za niezawartą.

§ 11 Wypowiedzenie umowy

 1. Wypowiedzenie Umowy przez użytkownika może nastąpić poprzez kliknięcie w link "Usuń Konto", znajdujący się w zakładce Moje Konto. Po potwierdzeniu zamiaru usunięcia Konta, Travelist usunie Konto użytkownika z Serwisu, a użytkownik otrzyma potwierdzenie usunięcia Konta. W przypadku złożenia przez użytkownika oświadczenia, Umowa przestaje obowiązywać w momencie doręczenia Travelist oświadczenia.
 2. Wypowiedzenie Umowy przez Travelist może nastąpić w wypadku, kiedy użytkownik:
  1. umyślnie wykorzystuje Konto w sposób niezgodny z Regulaminem,
  2. umyślnie używa lub usiłuje używać Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
  3. umyślnie narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Serwisu w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Travelist.
 3. W takim wypadku Travelist jest uprawniony do wezwania użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się użytkownika do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez użytkownika w terminie 3 dni, Travelist ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Skutkiem rozwiązania umowy jest usunięcie Konta z Serwisu przez Travelist.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Travelist oraz w Serwisie.
 2. Travelist zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn w każdym czasie, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Informacja o zmianie Regulaminu i przyczynie jego zmiany zostanie udostępniona w Serwisie wraz z nową treścią Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do Rezerwacji, dla których procedura dokonywania Rezerwacji w Serwisie została rozpoczęta przez użytkownika przed wprowadzeniem zmian Regulaminu.
 3. Zmiana informacji zawartych w Regulaminie, dla dokonania których Ustawa o Prawach Konsumenta wymaga porozumienia stron, może być dokonana po dokonaniu pierwszej Rezerwacji wyłącznie po wyrażeniu przez użytkownika wyraźnej zgody.
 4. Zgoda użytkownika może być wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego, odrębnego pola w formularzu udostępnionym użytkownikowi w Serwisie przez Travelist.
 5. Wszystkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
 6. Użytkownik jest uprawniony do wstawiania komentarzy na temat Hotelu i wykonywanych przez niego Usług w terminie do 30 dni od dnia zakończenia korzystania z Usług Hotelu. Komentarze umieszczanie po tym terminie nie będą publikowane w Serwisie.
 7. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie.

Regulamin kart podarunkowych


Stosowany do umów zawartych do dnia 31 stycznia 2022 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie wyrażenia rozpoczynające się z dużej litery, o ile niniejszy regulamin kart podarunkowych ("Regulamin Kart Podarunkowych") nie stanowi inaczej, mają takie znaczenie jakie zostało im nadane w regulaminie korzystania z serwisu travelist.pl ("Regulamin").
 2. Niniejszy Regulamin Kart Podarunkowych określa zasady korzystania przez użytkownika serwisu prowadzonego na stronie internetowej www.travelist.pl ("Serwis") z kart podarunkowych ("Karty Podarunkowe"). Poprzez użytkownika należy rozumieć zarówno osobę zakupującą Kartę Podarunkową jak i osobę z niej korzystającą.
 3. Wystawcą Karty Podarunkowej jest Serwis prowadzony przez spółkę Travelist Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Cicha 7, 00-353 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440014, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP 7010359657 oraz numer statystyczny REGON 146394313, o kapitale zakładowym w wysokości 49.500 złotych ("Travelist").
 4. Karta Podarunkowa umożliwia Rezerwacje Usług świadczonych przez Hotele, prezentowane w Serwisie oraz dokonanie płatności, za pośrednictwem Serwisu, na rzecz danego Hotelu.
 5. Karta Podarunkowa umożliwia składanie Ofert i dokonywanie Rezerwacji wyłącznie na portalu www.travelist.pl
 6. Karta Podarunkowa jest elektroniczną formą bonu wartościowego na okaziciela (mająca postać kodu liczbowo-literowego lub tylko liczbowego) generowaną przez Serwis, o określonej z góry wartości wyrażonej w polskich złotych ("Wartość Karty"), potwierdzającą prawa jej posiadacza określone w powyższym ust. 4, o określonej dacie ważności, z elektronicznie przypisanymi informacjami o wartości Karty. Karta Podarunkowa nie jest kartą płatniczą, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa
 7. Karta Podarunkowa jest wysyłana na adres e-mail podany przez użytkownika.
 8. Karta Podarunkowa jest ważna, tj. uprawnia do działań określonych w ust. 4 w okresie wskazanym na Karcie.
 9. Wystawca Karty nie ponosi odpowiedzialności za błędy użytkownika przy kreowaniu Karty skutkujące jej dostarczeniem niewłaściwej osobie (np. błędnie podany adres e-mail użytkownika). Użytkownik uprawniony jest do zgłoszenia utraty lub uszkodzenia Karty Podarunkowej w celu jej zablokowania. Blokada Karty Podarunkowej nastąpi niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym.
 10. Użytkownik uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu Karty Podarunkowej w terminie 14 dni od dnia przesłania Karty Podarunkowej na adres e-mail użytkownika wskazany przez użytkownika. Odstąpienie może mieć formę wiadomości e-mail przesłanej na adres Serwisu kontakt@travelist.pl. W takim wypadku dezaktywacja Karty Podarunkowej nastąpi niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu otrzymania przez Serwis wiadomości o odstąpieniu przez użytkownika od umowy zakupu Karty Podarunkowej.
 11. Odstępując od umowy zakupu Karty Podarunkowej (tj. przesyłając wiadomość e-mail o odstąpieniu od umowy zakupu Karty Podarunkowej) użytkownik gwarantuje, że do czasu dezaktywacji Karty Podarunkowej użytkownik nie skorzysta z Karty Podarunkowej. W razie gdyby w okresie między otrzymaniem maila użytkownika o odstąpieniu od umowy zakupu Karty Podarunkowej ("Umowa") a dezaktywacją Karty Podarunkowej użytkownik skorzystał z Karty Podarunkowej, Serwis będzie zwolniony z obowiązku zwrotu użytkownikowi zapłaconej ceny za Kartę Podarunkową.

§ 2 Karta podarunkowa

 1. Warunkiem przesłania Karty Podarunkowej użytkownikowi jest zapłata za Kartę Podarunkową w jeden ze sposobów zapłaty podanych w Serwisie, w zakładce "Karta podarunkowa".
 2. Serwis ani Travelist nie odpowiadają za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej wynikające z okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności dotyczące upływu terminu ważności Karty Podarunkowej, czy zbyt małej Wartości Karty w stosunku do cen wskazanych w Zaproszeniach prezentowanych w Serwisie.
 3. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej użytkownikowi nie przysługują wobec Serwisu żadne roszczenia.
 4. Kartę Podarunkową może zakupić jedynie użytkownik posiadający konto w Serwisie. Skorzystanie z Karty Podarunkowej jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym założeniu konta i zalogowaniu się w Serwisie.
 5. Niezbędne dla korzystania z Karty Podarunkowej jest posiadanie przez użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci internetowej, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konta poczty internetowej.

§ 3 Korzystanie z karty podarunkowej

 1. Karta Podarunkowa nie może być wymieniana na pieniądze.
 2. Wystawca Karty Podarunkowej, w celu ochrony interesów użytkownika Karty Podarunkowej zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania możliwości posługiwania się Kartą Podarunkową na wniosek użytkownika.
 3. W celu skorzystania z Zaproszenia Hotelu prezentowanego w Serwisie i dokonania Rezerwacji Usług objętych Zaproszeniem za pośrednictwem Serwisu przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej użytkownik winien wypełnić formularz Oferty na Rezerwację Usług zgodnie z § 2 oraz § 4 Regulaminu. Na etapie wyboru metod płatności za wybrane Zaproszenie podane jest pole do wpisania kodu Karty Podarunkowej. W pole to należy wprowadzić kod Karty Podarunkowej przed dokonaniem i ostatecznym potwierdzeniem metody płatności. Złożenie Oferty na Rezerwację przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej jest możliwa wyłącznie przy wyborze metod płatności z góry, określonych § 5 ust 3 lit. , b lub c Regulaminu.
 4. Po wyborze metody płatności, wprowadzeniu kodu Karty Podarunkowej i zaakceptowaniu Rezerwacji kwota do zapłaty za wybrane Zaproszenie obniżą się o Wartość Karty Podarunkowej.
 5. Karta Podarunkowa jest odczytywana wyłącznie w środowisku elektronicznym, tj. każda operacja podlega weryfikacji w zakresie jej dopuszczalności oraz ustalenia Wartości Karty wyłącznie w Serwisie.
 6. W przypadku gdy wartość Zaproszenia, na które Ofertę składa użytkownik przekracza Wartość Karty, Rezerwacja będzie mogła być zrealizowana pod warunkiem zapłaty przez użytkownika różnicy pomiędzy Wartością Karty a ceną Zaproszenia za pomocą którejkolwiek z metod płatności z góry, w sposób określony w § 5 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy wartość Zaproszenia, na które Ofertę składa użytkownik jest niższa od Wartości Karty, różnica między Wartością Karty a wartością Zaproszenia nie podlega późniejszemu wykorzystaniu przez użytkownika. Żadna kwota nie może być w takim przypadku wypłacona użytkownikowi jako "reszta" i nie jest możliwa inna forma spieniężenia wartości Karty Podarunkowej pozostałej po dokonaniu Rezerwacji z danego Zaproszenia.
 8. Użytkownik może wykorzystać tylko jedną Kartę Podarunkową w jednym zamówieniu. Kart Podarunkowych nie można łączyć.

§ 4 Pozostałe regulacje dotyczące kart podarunkowych

 1. Karta Podarunkowa może być używana w okresie ważności podanym na Karcie Podarunkowej lub do czasu jej zablokowania, na wniosek użytkownika.
 2. W przypadku utraty Karty Podarunkowej możliwa jest jej blokada przez Serwis, na podstawie zgłoszenia dokonanego przez użytkownika za pośrednictwem infolinii lub wiadomości e-mail na adres: kontakt@travelist.pl. Serwis ani Travelist nie odpowiada za ewentualną Rezerwację dokonaną przed dokonaniem zgłoszenia. Warunkiem niezbędnym do zablokowania Karty Podarunkowej jest podanie przez użytkownika przypisanego Karcie Podarunkowej numeru.
 3. Serwis ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:
  1. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
  2. braku odpowiednich środków - Wartości Karty - na Karcie Podarunkowej w stosunku do ceny Rezerwowanej przez użytkownika Oferty,
  3. wystąpienia problemów natury technicznej uniemożliwiających realizację Karty Podarunkowej, które wystąpiły z przyczyn niezależnych od Serwisu. W takim wypadku Serwis w miarę możliwości techniczno-organizacyjnych podejmie kroki niezbędne do usunięcia zaistniałych przeszkód w realizacji Karty Podarunkowej.
 4. Realizacja Karty Podarunkowej przez użytkownika stanowi ważną Rezerwację nawet wówczas, gdy wejdzie on w posiadanie Karty Podarunkowej w sposób nieuprawniony, chyba że Karta, pomimo zgłoszenia zablokowania, nie zostanie wcześniej zablokowana przez Serwis w terminie określonym w niniejszym Regulaminie Kart Podarunkowych.
 5. Zmiana lub anulowanie Rezerwacji wykonanej przy pomocy Karty Podarunkowej odbywa się na zasadach zmiany i anulowania Rezerwacji Oferty określonych w § 8 Regulaminu.
 6. W przypadku wystąpienia problemów w złożeniu Oferty na Rezerwację przy użyciu Karty Podarunkowej, użytkownik zgłosi powyższe do Serwisu za pośrednictwem infolinii lub wiadomości e-mail na adres: kontakt@travelist.pl
 7. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Serwis zgodnie z zasadami reklamacji określonymi w §7 Regulaminu.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu Karty Podarunkowej mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Regulaminu, polityki Prywatności Serwisu Internetowego Travelist oraz i przepisy prawa.
 2. Użytkownik przed wpłatą środków pieniężnych na Kartę Podarunkową, a także przed skorzystaniem z Karty Podarunkowej, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem Karty Podarunkowej i przestrzegania jego postanowień.
 3. Treść niniejszego Regulaminu Karty Podarunkowej jest dostępna na stronie internetowej pod adresem https://travelist.pl/static/owu. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie Karty Podarunkowej w razie zaistnienia ważnej przyczyny. Zmiany Regulaminu Karty Podarunkowej nie mogą naruszać praw użytkowników, którzy nabyli Kartę Podarunkową przed zmianą Regulaminu Karty Podarunkowej.

Regulamin Płatności Bonem


Stosowany do umów zawartych do dnia 31 marca 2023 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie wyrażenia rozpoczynające się dużą literą, o ile niniejszy regulamin płatności Bonem ("Regulamin") nie stanowi inaczej, mają takie znaczenie jakie zostało im nadane w Regulaminie Korzystania z Serwisu Travelist.pl ("Regulamin Serwisu").
 2. Przez Polski Bon Turystyczny ("Bon") należy rozumieć dokument elektroniczny potwierdzający uprawnienie do świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym, Dz. U. z 2020 r. poz. 1262 ze zm. (dalej: "Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym").
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkownika ze świadczenia w formie Bonu w ramach Ofert prezentowanych w Serwisie, w których wskazana jest dopuszczalność wykorzystania Bonu.
 4. Bon umożliwia dokonanie płatności za pośrednictwem Serwisu, na rzecz danego Oferenta Usług w ramach Ofert, w których wprost jego wykorzystanie jest przewidziane.
 5. Bon ma formę 16-cyfrowego kodu, generowanego w Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ("PUE ZUS”), o określonym terminie możliwości jego wykorzystania, o określonej z góry wartości wyrażonej w polskich złotych, zgodnie z przepisami Ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.

§ 2 Stosunek umowny

 1. Prawo do przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą Bonu przysługuje wyłącznie Oferentom Usług znajdującym się na liście przedsiębiorców turystycznych oraz organizacjom pożytku publicznego mającym prawo do przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą Bonu prowadzonej przez Polską Organizację Turystyczną ("POT"), dostępnej na stronie internetowej www.pot.gov.pl.
 2. W stosunku do Ofert, w których możliwe jest przekazanie płatności za pomocą Bonu z tytułu dokonania Rezerwacji przez Użytkowników na rzecz Oferentów Usług, Travelist działa w imieniu Oferentów Usług jako agent w rozumieniu Kodeksu cywilnego. w szczególności dotyczące upływu terminu ważności Karty Podarunkowej, czy zbyt małej Wartości Karty w stosunku do cen wskazanych w Zaproszeniach prezentowanych w Serwisie.
 3. Travelist (we wskazanych w ust. 2 Ofertach) wyłącznie pośredniczy w przekazaniu Bonu otrzymanego od Użytkownika dokonującego Rezerwacji w Serwisie na rzecz Oferenta Usług i w żadnym wypadku nie jest w tym zakresie przedsiębiorcą turystycznym lub organizacją pożytku publicznego realizującą płatność za pomocą Bonu poprzez PUE ZUS w rozumieniu Ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.

§ 3 Przeznaczenie Bonu

 1. Bon umożliwia dokonywanie płatności za realizację Umów o świadczenie Usług przez Oferentów Usług związanych z oznaczonymi Ofertami prezentowanymi w Serwisie. W przypadku Ofert, w których Użytkownik może podać Kod Obsługi Płatności możliwe jest dokonanie płatności Bonem za Rezerwację za pośrednictwem Serwisu. W pozostałych przypadkach, nie jest możliwe opłacenie Oferty Bonem za pośrednictwem Serwisu.
 2. Bon może zostać wykorzystany wyłącznie na usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez Oferentów Usług wpisanych do rejestru POT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz dziecka, na które przyznano Bon.
 3. Bon nie podlega wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze oraz inne środki wymiany.

§ 4 Płatności

 1. Travelist jest upoważniony do pobrania od Użytkownika, w imieniu Oferenta Usług należności za zakupione Usługi w ramach dokonanej Rezerwacji.
 2. W celu opłacenia należności za Rezerwację przy pomocy Bonu, konieczne jest dokonanie uprzedniej aktywacji Bonu w PUE ZUS przez Użytkownika. Po aktywacji Bonu Użytkownik otrzyma kod obsługi płatności („Kod Obsługi Płatności”), który umożliwi przekazanie płatności za pośrednictwem Serwisu.
 3. W celu dokonania Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu w ramach Oferty umożliwiającej wykorzystanie Bonu, Użytkownik na etapie wyboru metod płatności za wybrane usługi może wybrać pole do wpisania informacji dotyczących Bonu. W momencie dokonywania Rezerwacji, przed dokonaniem i ostatecznym potwierdzeniem metody płatności Użytkownik podaje następujące informacje:
  1. Kod Obsługi Płatności (o ile zostanie o to poproszony, dotyczy wyłącznie Ofert, w ramach których można płacić Bonem za pośrednictwem Serwisu),
  2. kwotę na jaką chce zrealizować Bon,
  3. numer telefonu osoby uprawnionej do realizacji Bonu oraz
  4. adres e-mail osoby uprawnionej do realizacji Bonu.
 4. Po wyborze metody płatności, po wprowadzeniu powyższych informacji dotyczących Bonu i zaakceptowaniu Rezerwacji kwota do zapłaty za Usługi w ramach Oferty obniży się o podaną przez Użytkownika wartość Bonu.
 5. W przypadku gdy cena Oferty przekracza wartość Bonu wskazaną przez Użytkownika, Użytkownik powinien pokryć różnicę pomiędzy wartością Bonu a ceną Oferty. Rezerwacja będzie mogła być zrealizowana pod warunkiem zapłaty przez Użytkownika różnicy pomiędzy podaną przez Użytkownika wartością Bonu a ceną Oferty.
 6. Możliwość zapłaty Bonem dotyczy Płatności z góry i Płatności zadatkiem (o których mowa w Regulaminie Usługi Zakwaterowania) lub innych metod płatności w zależności od warunków danej Oferty. Przekazanie Kodu Obsługi Płatności następuje podczas Rezerwacji wyłącznie w tych przypadkach, gdy możliwa jest płatność Bonem za pośrednictwem Serwisu.
 7. Wysokość ceny, którą należy uiścić za daną Ofertę automatycznie zostaje pomniejszona o wartość Bonu, którą wskazał Użytkownik. Różnica pomiędzy wartością Bonu a ceną Oferty może zostać pokryta przez Użytkownika w zależności od warunków Oferty według kanałów płatności dostępnych w Serwisie dla tej Oferty.
 8. W przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu Płatności zadatkiem Użytkownik wybiera czy kwota zadatku ma zostać opłacona, w zależności od udostępnionych w Serwisie możliwości: Bonem, środkami płatniczymi czy jednym i drugim. Każdorazowo Użytkownik ma obowiązek wskazać kwotę na jaką Bon ma być zrealizowany w ramach Rezerwacji. W przypadku wyboru zapłaty zadatku Bonem w całości lub w części, Oferent Usług może skontaktować się z Użytkownikiem w sposób wskazany w pkt 4.10 Regulaminu poniżej, przy czym warunkiem dokonania Rezerwacji jest zapłata zadeklarowanej części lub całości zadatku środkami płatniczymi w trakcie procesu Rezerwacji. Punkt 4.14 poniżej ma zastosowanie w przypadku deklaracji płatności całości zadatku Bonem.
 9. W przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu Płatności z góry (jeżeli taki sposób będzie możliwy dla danej Oferty), Użytkownik wybiera jaka kwota ma zostać opłacona Bonem, a jaka środkami płatniczymi. Każdorazowo Użytkownik ma obowiązek wskazać kwotę na jaką Bon ma być zrealizowany w ramach Rezerwacji. Oferent Usług w celu dokonania płatności Bonem może skontaktować się z Użytkownikiem w sposób wskazany w pkt 4.10 poniżej przy czym warunkiem dokonania Rezerwacji jest zapłata pozostałej części płatności środkami płatniczymi w trakcie procesu Rezerwacji. Postanowienia o anulowaniu Rezerwacji o których mowa w pkt 4.11 mają odpowiednie zastosowanie.
 10. W celu realizacji płatności za dokonaną Rezerwację za pomocą Bonu, Oferent Usług może skontaktować się z Użytkownikiem na podany w trakcie Rezerwacji adres e-mail oraz numer telefonu w celu weryfikacji danych Bonu i dokonania płatności Bonem przez Użytkownika. Oferent Usług podejmie wówczas co najmniej dwie próby kontaktu, w tym jedną przy pomocy adresu e-mail, a drugą przy użyciu numeru telefonu podanych przez Użytkownika.
 11. Rezerwacja Użytkownika w ramach której zadeklarował płatność Bonem może zostać anulowana w następujących przypadkach spełnionych łącznie:
  1. w terminie 72 h od chwili dokonania przez Użytkownika Rezerwacji, Oferent Usług mimo podjęcia próby mailowej i telefonicznej (określonej w pkt 4.10 zd. drugie) nie zdołał skontaktować się z Użytkownikiem w celu realizacji płatności za pomocą Bonu oraz
  2. wartość Rezerwacji, która ma zostać opłacona za pomocą Bonu wynosi więcej niż 70% (siedemdziesiąt procent) wartości całej Rezerwacji lub jeśli Użytkownik przy wyborze Płatności zadatkiem zadeklarował, że cała kwota zadatku (tj. 30%) zostanie opłacona za pomocą Bonu.
  W przypadku anulowania Rezerwacji uiszczona przez Użytkownika kwota Rezerwacji nie podlega zwrotowi.
 12. W sytuacji, gdy płatność za Rezerwację jest dokonywana przy pomocy więcej niż jednego Bonu do których realizacji jest uprawniona więcej niż jedna osoba, warunkiem zrealizowania płatności za pomocą Bonu jest przekazanie danych tych osób niezbędnych do przyjęcia płatności przez Oferenta Usług, tj. imienia i nazwiska, nr telefonu oraz adresu e-mail przez Użytkownika bezpośrednio Oferentowi Usług. W przypadku nieprzekazania tych danych, Rezerwacja zostanie anulowana na zasadach określonych w punkcie 4.11 Regulaminu.
 13. W przypadku gdy pomiędzy dokonaniem Rezerwacji a rozpoczęciem świadczenia usług przez Oferenta Usług (jednak przed dokonaniem płatności Bonem) okaże się, że Oferent Usług nie posiada lub utracił możliwość przyjmowania płatności Bonem wówczas taka Rezerwacja może zostać anulowana, przy czym wszystkie dokonane przez Użytkownika płatności w ramach takiej Rezerwacji podlegają zwrotowi.
 14. Utrata przez Oferenta Usług statusu podmiotu uprawnionego do przyjmowania płatności Bonem w przypadku Rezerwacji opłaconych nie wpływa na możliwość realizacji usługi przez Oferenta Usług.

§ 5 Dodatkowe postanowienia

 1. Użytkownik dokonujący zapłaty za Rezerwację przy użyciu Bonu, ma możliwość zmiany terminu rozpoczęcia realizacji usług objętych Ofertą wskazanym w Rezerwacji zgodnie z pkt 2 Regulaminu Zakwaterowania.
 2. W przypadku ofert zwrotnych (charakteryzujących się możliwością anulacji dokonanej Rezerwacji oferty zwrotnej przez Użytkownika na warunkach określonych każdorazowo w treści Oferty i w ściśle określonym w jej treści terminie przed rozpoczęciem pobytu), Bon nie może być faktycznie zrealizowany przez Oferenta Usług przed upływem terminu na zwrot oferty zwrotnej. W takim wypadku prawo anulowania Rezerwacji, o którym mowa w punkcie 4.11 powyżej, ma odpowiednie zastosowanie, przy czym upływ 72h liczony jest od upływu terminu na zwrot Oferty.
 3. Bon może być również wykorzystany w przypadku dokonania Rezerwacji na mniej niż 24h przed rozpoczęciem realizacji usług objętych Ofertą. W takim przypadku Rezerwacja nie może zostać anulowana przed planowanym terminem rozpoczęcia świadczenia Usług. Postanowienia pkt 5.6 poniżej dotyczące niepojawienia się Użytkownika u Oferenta Usług stosuje się odpowiednio.
 4. Możliwość płatności Bonem za Rezerwację nie jest możliwa w połączeniu z możliwością zapłaty Kartą Podarunkową lub Środkami Travelist.
 5. W przypadku naruszenia przez Oferenta Usług postanowienia o którym mowa w punkcie 5.2 zd. 2 Regulaminu, jak również w przypadku pobrania kwoty Bonu nienależnie, w szczególności gdy realizacja płatności Bonem nie była prawnie dopuszczalna, do zwrotu środków na rzecz Użytkownika, otrzymanych przez Oferenta Usług w ramach płatności Bonem zobowiązany jest tylko i wyłącznie Oferent Usług. Zwrot zostanie dokonany za pośrednictwem systemu PUE ZUS.
 6. W przypadku dokonania płatności za Rezerwację z wykorzystaniem Bonu, czy to w całości czy w części (zależnie od wybranego sposobu płatności), braku zwrotu oferty zwrotnej w terminie w niej przewidzianym oraz niepojawienia się Użytkownika u Oferenta Usług w dniu rozpoczęcia świadczenia Usługi, Oferent Usług ma prawo zatrzymać środki otrzymane z tytułu płatności za Rezerwację, w tym płatność dokonaną Bonem i nie jest zobowiązany do ich zwrotu na rzecz Użytkownika. Jeżeli w ramach Rezerwacji doszło już do pobrania płatności z Bonu Oferent Usług nie dokonuje zwrotu Bonu na rzecz Użytkownika.
 7. W przypadku dokonania anulacji Rezerwacji oferty zwrotnej w terminie w niej przewidzianym, zwrot płatności dokonanej za pomocą Bonu zostanie dokonany przez Oferenta Usług za pośrednictwem systemu PUE ZUS. W związku z tym, w przypadku anulowania Rezerwacji oferty zwrotnej opłaconej Bonem, zwrot w Środkach Travelist nie przysługuje w tej części, w jakiej płatność ceny Rezerwacji została dokonana za pomocą Bonu.
 8. O anulacji Rezerwacji Użytkownik zostanie każdorazowo powiadomiony na adres mailowy wskazany podczas Rezerwacji.

§ 6 Reklamacja

 1. W przypadku wystąpienia problemów w dokonaniu Rezerwacji przy użyciu Bonu, Użytkownik zgłosi powyższe do Serwisu za pośrednictwem infolinii lub wiadomości e-mail na adres: kontakt@travelist.pl.
 2. Reklamacje związane z Bonami będą rozpatrywane przez Serwis zgodnie z zasadami reklamacji określonymi w pkt 11 Regulaminu Serwisu.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Z chwilą wyboru przez Użytkownika sposobu płatności Bonem i dokonania Rezerwacji, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Regulaminu Serwisu, Polityki Prywatności Serwisu Internetowego Travelist, innych Regulaminów Usług oraz przepisy prawa.
 3. Travelist zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw Użytkowników, którzy dokonali Rezerwacji przy użyciu Bonu przed zmianą Regulaminu.
 4. O każdorazowej zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem Serwisu.

Regulamin korzystania z ofert zagranicznych na portalu Travelist.pl

Stosowany do umów zawartych od dnia 23 października 2013 r.

Postanowienia ogólne

Niniejsza Umowa jest umową zawartą między Użytkownikiem Strony Internetowej a Travelist Sp. z o.o., właścicielem tej Strony Internetowej [Strony]. Przyjmuje się, że Użytkownik akceptuje te warunki i zaczynają go one obowiązywać przy pierwszym korzystaniu ze Strony. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje tych Warunków, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze Strony. Travelist Sp. z o.o. jest zarejestrowaną nazwą spółki używaną przez i obsługiwaną przez Secret Escapes Ltd za i w imieniu Travelist Sp. z o.o.

Strona jest prowadzona przez spółkę Travelist Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Cicha 7, 00-353 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440014, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 7010359657 oraz numer statystyczny REGON 146394313, o kapitale zakładowym w wysokości 49.500,00 złotych, adres e-mail: kontakt@travelist.pl, tel.: 22 460 21 91 ("Travelist").

Definicje i interpretacja

W niniejszej Polityce poniższe pojęcia będą miały następujące znaczenie:

"Akceptacja" oznacza proces, za pomocą którego Travelist Sp. z o.o. akceptuje ofertę Użytkownika polegającą na zakupie pobytu hotelowego, pobytu wakacyjnego lub zorganizowanego wyjazdu wakacyjnego [package] (z przejazdem) reklamowanym do zakupu na Stronie, szczegółowo opisaną w Par.7(b) niniejszych Warunków;

"Klient" oznacza łącznie informacje o osobie, płatności oraz dane logowania podane i wykorzystywane przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Usługi i/lub Systemu komunikacji na Stronie;

"Treść" oznacza tekst, grafikę, obrazy, materiał dźwiękowy i filmowy, zbiory danych i wszelkie inne formy informacji, które można gromadzić na komputerze, która pojawia się lub stanowi część niniejszej Strony;

"Użytkownicy" oznacza Użytkowników, którzy zdecydowali się zostać Użytkownikami Travelist Sp. z o.o. i zostali zaakceptowani.

"Travelist" oznacza Travelist jako stronę internetową obsługiwaną w całości przez Secret Escapes Ltd w imieniu Travelist Sp. Z o. o. na http://www.zagranica.travelist.pl

"Secret Escapes" oznacza Secret Escapes, podmiot zależny Secret Escapes Limited (spółkę zarejestrowaną w Anglii i Walii, numer spółki 07026107)) z siedzibą: 32-38 Saffron Hill, London, EC1N 8FH.

"Usługa" oznacza łącznie wszelkie narzędzia, udogodnienia, usługi lub informacje w trybie on-line udostępnianie przez Travelist przez Stronę teraz lub w przyszłości;

"System" oznacza dowolną infrastrukturę komunikacyjną w trybie on-line udostępnianą przez Travelist Sp. z o.o. przez Stronę obecnie lub w przyszłości. W tym między innymi, lecz nie tylko możliwość wysyłania poczty elektronicznej, czat internetowy w trybie "live", linki do poczty elektronicznej oraz tablice ogłoszeń;

"Użytkownik" / "Użytkownicy" oznacza osoby trzecie korzystające ze Strony, a niezatrudnione przez Travelist Sp. Z o.o. i nie działające w okresie swojego zatrudnienia;

"Strona Internetowa" oznacza aktualnie używaną przez Użytkownika stronę www.secretescapes.com oraz wszelkie subdomeny tej strony, o ile nie zostały one wyraźnie wyłączone zgodnie z ich odrębnymi warunkami.

Własność intelektualna.

Z zastrzeżeniem wyjątków przedstawionych w Par. 3 niniejszych Warunków, cała Treść na Stronie, za wyjątkiem treści wprowadzonej przez Użytkowników, w tym, lecz nie tylko, tekst, grafiki, loga, ikony, obrazy, klipy dźwiękowe, wideoklipy, zbiory danych, układ strony, kody strony i oprogramowanie stanowi własność Travelist Sp. z o.o. lub naszych podmiotów stowarzyszonych lub licencjobiorców. Pozostając na Stronie Użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że materiał taki podlega ochronie na mocy obowiązujących przepisów prawa własności intelektualnej i innych ustaw brytyjskich i międzynarodowych.

Z zastrzeżeniem Art. 4 niniejszych Warunków dopuszcza się drukowanie, powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, gromadzenie lub inne ponowne wykorzystanie Treści ze Strony dla celów osobistych, o ile inaczej nie podano na Stronie lub za wyraźną pisemną zgodą Travelist Sp. z o.o. Wykorzystanie do celów osobistych obejmuje między innymi wykorzystanie do celów rekreacyjnych, towarzyskich oraz wykorzystanie do celów edukacyjnych przez studentów lub nauczycieli. W szczególności Użytkownik zgadza się, że:

- nie będzie wykorzystywał Treści Strony do celów komercyjnych; oraz

- nie będzie w sposób systematyczny kopiować Treści ze Strony w celu Stworzenia lub zgromadzenia kompleksowego zbioru, kompilacji, katalogu lub bazy danych, chyba że za wyraźna pisemną zgodą Travelist Sp. z o.o.

Logo Travelist Sp. i logo secretescapes.com stanowią znaki handlowe Travelist Sp. z o.o. Wszelkie pozostałe znaki handlowe, znaki usługowe i nazwy handlowe wykorzystywane na Stronie stanowią własność ich odnośnych właścicieli i są używane na podstawie licencji. Zabrania się odtwarzania, kopiowania, ściągania lub użytkowania w inny sposób wszystkich takich znaków handlowych, usługowych lub nazw handlowych bez zgody Travelist Sp. z o.o. lub odnośnego właściciela.

Własność intelektualna osób trzecich

W miejscach wyraźnie wskazanych pewna Treść oraz Prawa własności intelektualnej w niej zawarte należą do osób trzecich. O ile wyraźnie nie podano inaczej, Treść ta nie podlega zezwoleniom i zgodom udzielonym w Par. 2 niniejszych Warunków dot. wykorzystywania Treści z niniejszej Strony. Treści takiej będzie towarzyszyła informacja z danymi kontaktowymi jej (ich) właściciela oraz odrębna polityka korzystania z tej Treści, która może mieć wówczas zastosowanie.

Uczciwe korzystanie z własności intelektualnej

Możliwe jest ponowne wykorzystanie materiału ze Strony bez pisemnej zgody w przypadkach, w których ma zastosowanie wyjątek lub wyjątki wymienione szczegółowo w rozdziale III brytyjskiej ustawy Copyright Designs and Patents Act z 1988 r. [ustawa o prawach autorskich do projektów i patentów].

Linki do innych stron internetowych

Niniejsza Strona może zawierać linki do innych stron. O ile wyraźnie nie podano inaczej, strony te nie są kontrolowane przez Travelist Sp. z o.o. lub którąś ze spółek powiązanych Travelist Sp. z o.o. Nie odpowiadamy za treść takich stron i zrzekamy się odpowiedzialności za jakiekolwiek i wszelkie formy strat lub szkód wynikające z korzystania z nich. Włączenie linka do innej strony na tej Stronie nie sugeruje promocji czy aprobaty takiej strony lub stron, które ona kontroluje.

Linki do tej Strony

Chcąc zamieścić link do tej Strony lub innych stron można to zrobić linkując wyłącznie stronę główną [home page] strony www.secretescapes.com bez uprzedniej zgody. Linkowanie głębokie (tj. linki do konkretnych stron w ramach Strony) wymaga wyraźnej zgody Travelist Sp. z o.o. Więcej informacji na ten temat udzielamy pod adresem mailowym support@secretescapes.com

Usługa

Czym zajmuje się Travelist Sp. z o.o.:

Travelist Sp. z o.o. jest ekskluzywnym klubem travelowym tylko dla członków klubu. Sprzedaje oferty pobytowe w hotelach, pobyty wakacyjne i wyjazdy zorganizowane (z przejazdami). Każda sprzedaż może się składać z jednej lub więcej ofert. Użytkownicy kupują pojedyncze oferty w ramach jednej sprzedaży. Przykładowo: sprzedaż noclegów w Hearbreak Hotel może obejmować ofertę 1- lub 2-dniowego pobytu w pokojach typu standard i superior. Oferty mogą obejmować dodatkowe pozycje i elementy np. posiłki lub atrakcje. W celu uniknięcia wątpliwości - o ile inaczej nie podano wyraźnie w ofercie lub opisie sprzedaży, oferty dotyczą wyłącznie zakwaterowania. Travelist Sp. z o.o. negocjuje zniżki cenowe z hotelami i podmiotami hotelowymi. Cena sprzedaży wyświetlona na stronie jest ceną ze zniżką i jest powiększona o prowizję płaconą Travelist Sp. z o.o. Dokonując zakupu od Travelist Sp. z o.o. Użytkownik zawiera umowę ze sprzedającym (np. operatorem hotelowym), a nie z Travelist Sp. z o.o. Travelist Sp. działa wyłącznie jako pośrednik sprzedającego. W związku z powyższym Travelist Sp. z o.o. nie odpowiada za warunki lub ograniczenia nałożone na sprzedaż przez dostawcę sprzedawanego produktu lub usługi (przykładowo za niemożliwość anulacji rezerwacji po jej złożeniu). Rezerwacja i zakup pozycji nabytych w ramach sprzedaży na Stronie mogą podlegać odrębnym warunkom. Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie warunków zakupu narzuconych przez dostawcę, z którym zawiera umowę, w tym przestrzeganie zasad i ograniczeń dostawcy dot. dostępności i zastosowania opłat, produktów lub usług. Użytkownik rozumie, że wszelkie naruszenie takich warunków zakupu ustalonych przez dostawcę może spowodować anulację rezerwacji lub zakupu (zakupów) Użytkownikach, odmowy dostępu do lotów lub hoteli, przepadkiem środków wpłaconych z tytułu takich rezerwacji lub zakupów oraz obciążeniem przez Travelist Sp. z o.o. rachunku Użytkownika kosztami poniesionymi przez Travelist Sp. z o.o. z tytułu takiego naruszenia.

Informacje sprzedażowe

Wszystkie nasze ceny zawierają VAT. Travelist Sp. z o.o. sprzedaje pobyty hotelowe i wyjazdy wakacyjne po cenach ze zniżką. Opis sprzedaży na Stronie szczegółowo określa ceny oraz dokładną zawartość zakupu oraz ewentualne obowiązujące warunki specjalne. Dokładamy wszelkich starań, by unikać błędów w opisach naszych ofert sprzedażowych i cenach. Zastrzegamy sobie jednak prawo poprawiania błędów w opisach ofert sprzedażowych i cenach przed Akceptacją zamówienia Użytkownika. Staramy się wykorzystywać zdjęcia i opisy przedstawiające trafnie sprzedawaną ofertę. Przedstawienie to nie musi być jednak dokładne - przykładowo, nie gwarantujemy widoku z okna identycznego jak widok pokazany na zdjęciu sprzedażowym. O ile w opisie oferty nie podano inaczej, podane ceny są wyłącznie cenami za noclegi i nie zawierają innych ewentualnych kosztów, takich jak koszty podróży czy lokalne podatki. Procentowa zniżka pokazywana jest jako część informacji sprzedażowej. W ten sposób nasza cena porównywana jest ze standardową ceną pokoju obowiązującą w danym hotelu (tzw. rack rate) podaną przez hotel. Tam, gdzie oferta obejmuje dodatkowe usługi (np. posiłki lub atrakcje), dodajemy je do standardowej ceny pokoju (rack rate).

Składanie zamówienia i Akceptowanie zamówienia Użytkownika

Reklama produktów na Stronie stanowi "zaproszenie do rokowań"; a zamówienie produktów przez Użytkownika stanowi ofertę w oparciu o umowę. Bez i aż do Akceptacji zamówienia złożonego przez Użytkownika, nie obowiązuje jakakolwiek oferta sprzedażowa pomiędzy Użytkownikiem a Travelist Sp. z o.o. Akceptacja wymaga realizacji następujących działań:
-Użytkownik musi złożyć ofertę zakupu oferty sprzedaży na Stronie;
-Travelist Sp. z o.o. wystawi automatyczne przyjęcie do wiadomości zamówienia, wykonane w trybie online, potwierdzające otrzymanie zamówienia;
-Travelist Sp. z o.o. ma pięć dni roboczych od wystawienia automatycznej odpowiedzi wzmiankowanej w punkcie (ii) powyżej na poprawienie wszelkich przypadkowych błędów lub pominięć dot. tej sprzedaży i w razie konieczności poprawy takich błędów lub pominięć, Travelist Sp. z o.o. zawiadomi o tym Użytkownika w ciągu pięciu (5) dni roboczych;
-w przypadku, gdy Travelist Sp. z o.o. nie wyda zawiadomienia o wszelkich przypadkowych błędach lub pominięciach dot. tej sprzedaży w okresie pięciu (5) dni roboczych od wystawienia automatycznej odpowiedzi wzmiankowanej w punkcie (ii) powyżej, zamówienie Użytkownika staje się wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem a sprzedającym i nastąpi wówczas "Akceptacja";
-w mało prawdopodobnej sytuacji, gdy Travelist Sp. z o.o. nie może zaakceptować zamówienia Użytkownika (z powodu przypadkowego błędu lub pominięcia dot. tej oferty), Travelist Sp. z o.o. potwierdzi za pośrednictwem poczty elektronicznej naszą niezdolność do realizacji zamówienia Użytkownikach (w którym to przypadku nie dochodzi do zawarcia wiążącej umowy sprzedaży) i nie nastąpi Akceptacja.

Dla uniknięcia wątpliwości, Travelist Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmienia lub uzupełnienia szczegółów oferty sprzedaży lub jej wycofania w dowolnym momencie do chwili Akceptacji w przypadku, gdy zda sobie sprawę z istnienia błędu lub pominięcia dotyczących szczegółów oferty lub w przypadku otrzymania takiej prośby od dostawcy oferty.

Przed złożeniem zamówienia Użytkownik musi upewnić się, że może i że jest w stanie podróżować w terminach urlopu do wybranego miejsca przeznaczenia. W przypadku specjalnych życzeń należy je podać podczas dokonywania rezerwacji. Travelist Sp. z o.o. podejmie próbę przekazania wszystkich rozsądnych [uzasadnionych] życzeń, jednak nie gwarantuje ich realizacji przez dostawcę oferty. Travelist Sp. z o.o. nie może przyjąć rezerwacji złożonych pod warunkiem spełnienia specjalnego życzenia. W przypadku sytuacji zdrowotnej mogącej mieć wpływ na rezerwację Użytkownika, uprasza się o powiadomienie nas o tym przed dokonaniem rezerwacji, abyśmy mogli zorientować się co do odpowiedniości oferty przez dokonaniem rezerwacji przez Użytkownika.

Przy większości naszych ofert dostępna jest funkcja "zatrzymania" oferty. Polega ona na "zatrzymaniu" oferty dla danego terminu w okresie jej obowiązywania za opłatą w wysokości 25 GBP. Dodatkowo wyjaśnia się tutaj, że "zatrzymanie" oferty nie stanowi umowy kupna, a po prostu uniemożliwia innym użytkownikom Travelist Sp. z o.o. rezerwację danego miejsca.

"Zatrzymanie" NIE JEST kaucją na poczet rezerwacji i nie jest zagwarantowaną lub potwierdzoną rezerwacją. W przypadku anulacji "zatrzymania" oferty przez Travelist Sp. z o.o. z powodu ostatecznej weryfikacji przez dostawcę, uznamy konto Użytkownika w Travelist Sp. z o.o. kwotą 25 GBP, natomiast niestety nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie dodatkowe koszty poniesione przez klienta (przykładowo w przypadku dokonania odrębnej rezerwacji podróży).

Po otrzymaniu dokumentacji dot. pobytu hotelowego/ urlopu, prosimy o jej dokładne sprawdzenie jej poprawności, a w przypadku wyjazdu zagranicznego, o sprawdzenie poprawności imion, nazwisk i wieku w paszporcie/paszportach.

Travelist Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za bilety i/lub dokumenty podróżny, które nie dotarły drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku ich nieotrzymania, prosimy o kontakt z hotelem/ tour operatorem.

Zmiany i anulacje

Użytkownik - jako kupujący - musi mieć świadomość, że wszystkie oferty są wiążące.
O ile inaczej nie podano w opisie sprzedaży, wszystkie oferty na Stronie są wiążące po ich Akceptacji. W przypadku, gdy hotel/ operator dopuszcza zmiany lub anulacje, mogą one podlegać opłacie zgodnej z jego Warunkami Sprzedaży.
Travelist Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, by pomóc Użytkownikowi w podejmowanych przez Użytkownika próbach anulacji lub zmiany rezerwacji, jednak nie gwarantuje powodzenia takich prób i nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie obowiązujące ewentualnie wówczas opłaty.
W przypadku naszych rezerwacji obowiązuje polityka niedopuszczalności anulacji i zwrotów, jednak po skontaktowaniu się z nami przez Użytkownika z prośba o anulację rezerwacji, skontaktujemy się z odnośnym operatorem. Jednak Użytkownik podlega również warunkom operatora, anulacja nie zawsze jest możliwa, a tam, gdzie jest możliwa, mogą być pobierane opłaty.
W zależności od przyczyny anulacji może pojawić się możliwość wystąpienia o zwrot tych opłat z tytułu anulacji (z potrąceniem ew. nadwyżek, o ile obowiązują) zgodnie z warunkami posiadanej polisy ubezpieczeniowej. Z wszelkimi roszczeniami trzeba występować bezpośrednio do danego ubezpieczyciela.

Anulacje przez Travelist Sp. z o.o.

Zasadniczo nie wprowadzamy większych zmian. Niekiedy musimy powiadomić Użytkownika o "istotnej zmianie". Istotna zmiana to zmiana dokonana przed wyjazdem, uwzględniająca informacje podane nam w momencie dokonywania rezerwacji, co do której można było od nas oczekiwać, że będzie nam o niej wiadomo i możemy przewidzieć z dużym prawdopodobieństwem, że będzie ona miała zasadniczy wpływ na pobyt Użytkownika. Istotne zmiany mogą obejmować następujące zmiany dokonane przed odjazdem przez dostawcę: zmiana zakwaterowania na zakwaterowanie o niższym oficjalnym standardzie lub lub kategorii na całość lub większą część czasu wyjazdu, zmiana obszaru zakwaterowania na całość lub większą część wyjazdu, zmiana godziny wyjazdu o 12 lub więcej godzin, zmiana miejsca wyjazdu w Wielkiej Brytanii na takie, które jest dla Członka mniej dogodne, overbooking w hotelu oraz, w przypadku wycieczek objazdowych, znacząca zmiana trasy pomijająca znacząco lub całkowicie jedno lub więcej niż jedno ważne miejsce. W przypadku rezerwacji obejmujących przeloty prosimy sprawdzić warunki oferowane przez operatora wycieczek.
W mało prawdopodobnym przypadku anulacji lub zmiany rezerwacji Użytkownika przez dostawcę po dokonaniu rezerwacji, Użytkownik zostanie przez nas niezwłocznie powiadomiony. Jeżeli termin wyjazdu na to pozwala, zaproponujemy Użytkownikowi następujący wybór:
- (w przypadku istotnych zmian) akceptacja zmienionych ustaleń lub
- w przypadku tylko rezerwacji noclegów, wybór akceptacji alternatywnej oferty lub anulację rezerwacji Użytkownika z pełnym zwrotem zapłaconych środków. W przypadku, gdy dostawca nie daje alternatywnej oferty, może on polecić nam dokonanie anulacji i pełnego zwrotu środków.
- zakup u nas alternatywnego pobytu zorganizowanego, o podobnym standardzie do pierwotnie zarezerwowanego, o ile jest on dostępny. Użytkownik musi zapłacić obowiązującą cenę takiego pobytu. Oznacza to wyższą kwotę, jeżeli jest on droższy, lub otrzymanie zwrotu, gdy jest tańszy lub anulację lub akceptację anulacji, w którym to przypadku Użytkownik otrzyma pełen i szybki zwrot wszystkich wpłaconych nam środków.

UWAGA! Ponieważ działamy jako pośrednik dostawcy, dostawca może nie dać nam powyżej opisanych opcji w przypadku nieznaczącej zmiany. Zmiana godziny lotu o mniej niż 12 godzin, zmiana rodzaju samolotu lub linii lotniczych (o ile zostanie podana do informacji) lub lotniska miejsca przeznaczenia zaliczane są najczęściej do nieznaczących zmian. W przypadku anulacji lub zmian, Travelist Sp. z o.o. nie odpowiada za dodatkowe koszty poniesione np. z tytułu kosztów podróży lub innego zakwaterowania, o których zwrot można wystąpić być może z ubezpieczenia podróżnego.

Anulacje przez Użytkownika

W przypadku naszych rezerwacji obowiązuje polityka niedopuszczalności anulacji i zwrotów, jednak po skontaktowaniu się z nami przez Użytkownika z prośba o anulację rezerwacji, skontaktujemy się z odnośnym operatorem. Jednak Użytkownik podlega również warunkom operatora, anulacja nie zawsze jest możliwa, a tam, gdzie jest możliwa, mogą być pobierane opłaty.
Uwaga! Wszelkie anulacje wpływające na lot w ramach wyjazdu zorganizowanego przez tour operatora obejmą minimalne opłaty z tytułu anulacji odpowiadające cenie lotów.

Anulacje przez Dostawcę

W tych rzadkich sytuacjach, kiedy to dostawca, organizator wypoczynku lub hotel anuluje rezerwację Użytkownika po jej dokonaniu na naszej stronie, Użytkownik zostanie o tym powiadomiony przez dostawcę, organizatora wypoczynku lub hotel lub Travelist Sp. z o.o. działającej w ich imieniu.
Ponieważ Travelist Sp. z o.o. jest pośrednikiem, a po dokonaniu rezerwacji Użytkownik ma zawartą umowę z dostawcą, będziemy wspierać Użytkownika w działaniach zmierzających do uzyskaniu zwrotu lub zmiany terminów. Travelist Sp. z o.o. nie odpowiada za koszty związane z anulacją przez dostawcę. Z tego powodu zawsze zalecamy wykupienie ubezpieczenia podróżnego z opcją na wypadek anulacji.

Rozwiązanie Umowy i Zawieszenie

W przypadku naruszenia warunków niniejszej Umowy Użytkownika przez Użytkownika, Travelist Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub przerwania dostępu Użytkownika do Usług i zawieszenia członkostwa Użytkownika. Wszyscy zablokowani w ten sposób Użytkownicy nie mogą podejmować prób korzystania ze Strony pod innym nazwiskiem lub przy wykorzystaniu danych dostępowych innego Użytkownika, za jego zgodą lub bez niej.

Skargi

W przypadku otrzymania pozycji wymienionych w szczegółach oferty przez Użytkownika, gdy jest on niezadowolony z dowolnego aspektu hotelu lub ośrodka i chce złożyć skargę, prosimy skierować ją bezpośrednio do kierownictwa hotelu, przedstawiciela organizatora wypoczynku lub agenta/ pośrednika w danym momencie tak, aby mogli oni odpowiedzieć na tę skargę (oraz w miarę możliwości złożyć ją do nich na piśmie - niektórzy organizatorzy wypoczynku rozdają specjalne ankiety dla klientów). Jeżeli sprawa nie zostanie załatwiona, prosimy o bezpośredni kontakt z dostawcą oferty w ciągu 30 dni od powrotu. Powinni wówczas zareagować zgodnie z wytycznymi ABTA/ ATOL (potwierdzenie otrzymania) w ciągu 14 dni i odpowiedzieć w pełni w ciągu 28 dni lub przestawić wyjaśnienie wszelkich opóźniej poza podane powyżej terminy).
Jeżeli hotel lub pobyt jest zgodny z naszym opisem, ale Użytkownik jest niezadowolony z dowolnego aspektu pobytu, prosimy o zwrócenie się z tą sprawą do kierownictwa hotelu, przedstawiciela organizatora wypoczynku lub agenta/ pośrednika. Podejmą oni niezwłocznie działanie w tej sprawie lub zajmą się zgłoszeniem Użytkownika w podanych powyżej terminach. W takich przypadkach Travelist Sp. z o.o nie może pomóc Użytkownikowi.
Jeżeli Użytkownik ma wrażenie, że urlop lub hotel nie odpowiada opisowi na Travelist Sp. z o.o., proszę najpierw zwrócić się z tym do kierownictwa hotelu, organizatora wypoczynku lub przedstawiciela na miejscu. Prosimy jednak także o jak najszybszą informację o tej sprawie, abyśmy mogli pomóc w uzyskaniu rozwiązania.
W przypadku problemów z lotami lub transportem prosimy o kontakt z organizatorem wypoczynku (Użytkownik powinien posiadać numer kontaktowy do wykorzystania w nagłych sytuacja. Opóźnieniami lotów, itp. powinien zająć się organizator wypoczynku.
Prosimy zawsze o przeczytanie wszystkich informacji udzielonych przez organizatora wypoczynku i sprawdzenie jego warunków przed wyjazdem na wakacje. Travelist Sp. z o.o. nie odpowiada za wszelkie problemy z lotem, które mogą mieć wpływ na pobyt Użytkownika, i sprawę tą należy skierować do organizatora wypoczynku.

Godziny wylotu

Nie zawsze w momencie dokonywania rezerwacji jesteśmy w stanie potwierdzić godziny lotów dla lotów w rezerwacji Użytkownika. Godziny lotów podane na naszej stronie i/lub szczegółowo podane na potwierdzeniu są podane przez organizatora wypoczynku wyłącznie orientacyjnie i mogą zawsze ulec zmianie lub anulacji. Organizator wypoczynku potwierdzi godziny lotów, które zostały przydzielone Użytkownikowi. Tam, gdzie godziny lotów podane są w przedziale czasowym, przydział lotów Użytkownikowi będzie odbywał się w ramach tego przedziału zgodnie z dostępnością w dniu zarezerwowanym przez Użytkownika przez organizatora wypoczynku. Nie przyjmujemy reklamacji dotyczących godzin lotów przydzielonych Użytkownikowi, jeżeli mieszczą się one w tym przedziale. Nie mamy wpływu na godziny odlotu. Są one ustalane przez linie lotnicze i stanowią wypadkową wielu czynników, w tym zmian tras lub anulacji; ograniczeń wynikających z kontroli lotów, warunków pogodowych, potencjalnych problemów technicznych oraz zdolności pasażerów do punktualnej odprawy.
Użytkownik otrzyma szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu i podróży wraz z biletem lotniczym lub innymi biletami mniej więcej dwa tygodnie przed wyjazdem. Należy wówczas sprawdzić starannie przesłane bilety/ e-bilety w chwili ich otrzymania pod kątem poprawnych godzin odlotu. Zmiany godzin odlotu mogą nastąpić nawet po wysłaniu biletów. W takiej sytuacji my (lub organizator wypoczynku) skontaktujemy się z Użytkownikiem w miarę możliwości jak najszybciej. Po więcej informacji na temat lotów odsyłamy do Warunków lotów danego organizatora wypoczynku. Ponieważ Travelist Sp. z o.o. jest pośrednikiem, nie ma żadnych zobowiązań wynikających z umów, które dotyczą produktu będącego przelotem.

Ubezpieczenie

Uważamy, że posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia podróżnego zabezpieczającego Użytkownika podczas wyjazdu jest bardzo ważne. Prosimy o zapewnienie sobie polisy ubezpieczeniowej na podróż ważnej od chwili rezerwacji urlopu na kraje przez które lub do których podróżuje Użytkownik. Jest bardzo ważne, aby ubezpieczenie obejmowało wszystkich członków grupy (w przypadku rodzin) lub by posiadali oni własne polisy ubezpieczeniowe. Użytkownik musi przeczytać wszystkie warunki i informacje dotyczące nabywanej polisy.
Należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi szczegółowymi informacjami zawartymi w polisie i zabrać ją ze sobą na urlop. Obowiązek dopilnowania, że posiadane ubezpieczenie jest odpowiednie i wystarczające i odpowiada indywidualnym potrzebom jest po stronie Użytkownika.

Prywatność

Korzystanie ze Strony podlega także zasadom naszej Privacy Policy [Polityki prywatności] włączonej do niniejszych Warunków przez odniesienie. Polityka prywatności znajduje się pod poniżej podanym linkiem.

Zrzeczenie się odpowiedalności

Travelist Sp. z o.o. nie oświadcza ani nie zapewnia, że Strona spełni wymagania Użytkownika, że jej jakość będzie zadowalająca, że będzie odpowiednia do konkretnego celu, że nie naruszy praw osób trzecich, że będzie kompatybilna z wszystkimi systemami, że będzie bezpieczna i że wszystkie podane na niej informacje będą dokładne. Nie gwarantujemy żadnych konkretnych rezultatów wynikających z korzystania z naszych Usług.
Żadna z części niniejszej Strony nie jest przewidziana jako porada i/lub doradztwo i nie należy polegać na Treści tej Strony przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji lub działań.
Informacje na tej Stronie nie zostały zaprojektowane dla celów komercyjnych. Wykorzystanie Treści tej Strony dla celów komercyjnych jest zabronione zgodnie z postanowieniami Art.2.2.1 niniejszych Warunków. Wszelkie takie wykorzystanie stanowi naruszenie tych Warunków, a Travelist Sp. z o.o. nie oświadcza ani też nie zapewnia, że ta Treść nadaje się do wykorzystania w sytuacjach komercyjnych czy też że stanowi dokładne dane i/lub rady, mogące stanowić podstawę decyzji gospodarczych.
Dokładając wszelkich starań w celu zapewnienia, że wszystkie opisy usług dostępne u Travelist Sp. z o.o. odpowiadają faktycznym dostępnym usługom, Travelist Sp. z o.o. nie odpowiada za różnice pomiędzy tymi opisami a stanem faktycznym.
Strona może zawierać opinie, rekomendacje, oświadczenia i informacje od osób trzecich. Travelist Sp. z o.o. nie potwierdza, nie gwarantuje i nie zaświadcza prawdziwości, dokładności lub rzetelności takich Treści osób trzecich ani tez nie potwierdza takich opinii i rekomendacji wyrażonych przez takie osoby trzecie. Użytkownicy rozumieją i wyrażają zgodę na ściąganie materiału lub danych lub otrzymywanie ich w inny sposób poprzez korzystanie ze Strony według własnego uznania i na własne ryzyko oraz że na Treści osób trzecich mogą polegać tylko na własne ryzyko. Użytkownik zgadza się ponosić wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia jego systemu komputerowego lub utratę danych spowodowane ściąganiem takiego materiału lub danych.

Dostępność Strony

Usługa jest dostarczana na zasadzie aktualnej dostępności i w przedstawionym kształcie. Nie gwarantujemy, że Usługa będzie wolna od wad i/lub błędów. W największym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie dajemy żadnych gwarancji (dosłownych lub dorozumianych) odpowiedniości do danego celu, dokładności informacji i zadowalającej jakości.
Travelist Sp. z o.o. nie odpowiada za wszelkie zaburzenia w działaniu lub brak dostępności Strony spowodowane przyczynami zewnętrznymi w tym, lecz nie tylko, awaria sprzętu ISP, awaria sprzętową serwera hosta, awaria sieci komunikacyjnej, awaria zasilania, zdarzenia wywołane działaniem sił przyrody, działania wojenne lub ograniczenia prawne i cenzura.

Użytek międzynarodowy

Oświadczamy, że nie potwierdzamy odpowiedniości lub dostępności Treści na Stronie do wykorzystania w miejscach poza Wielką Brytanią oraz dostępu do niej z terytoriów, gdzie Treść jest nielegalna i zakazana. Decydując się na wejście na Stronę z miejsca poza Wielką Brytanią, Użytkownik robi to z własnej inicjatywy i ponosi odpowiedzialność za zgodność z przepisami obowiązującymi na miejscu.

Ograniczenie odpowiedzialności.

W zakresie najbardziej dopuszczalnym przez prawo Travelist Sp. z o.o. nie przyjmuje odpowiedzialności za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody, przewidywalne lub nie, w tym wszelkie szkody pośrednie, wynikowe, specjalne lub sanacyjne wynikające z korzystania ze Strony lub zawartych w niej informacji. Użytkownicy powinni mieć świadomość, że korzystają ze Strony i jej Treści na własne ryzyko.

Nic w treści niniejszych Warunków nie wyłącza lub nie ogranicza odpowiedzialności Travelist Sp. z o.o. za śmierć lub uszczerbek na zdrowiu wynikły z zaniedbań lub oszustwa popełnionych przez Travelist Sp. z o.o. z o.o.

Dołożono wszelkich starań, by zapewnić zgodność niniejszych Warunków z odnośnymi postanowieniami brytyjskiej ustawy Unfair Contract Terms Act z 1977 r. , jednak w przypadku, gdyby któryś z ich warunków okazał się niezgodny z prawem, nieważny lub w inny sposób niemożliwy do wyegzekwowania, wówczas uzna się ten warunek za usunięty z niniejszych Warunków i nie wpłynie on na ważność i egzekwowalność pozostałych warunków. Niniejszy warunek obowiązuje wyłącznie w jurysdykcjach, w których konkretny warunek jest niezgodny z prawem.

UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ, ABY TRAVELIST SP. Z O.O. ANI TEŻ CZŁONKOWIE JEJ ZARZĄDU, KADRA ZARZĄDZAJĄCA WYŻSZEGO SZCZEBLA, PRACOWNICY, KONSULTANCI, AGENCI, POŚREDNICY, AKCJONARIUSZE, WSPÓLNICY, PODMIOTY POWIĄZANE LUB DOSTAWCY NIE PONOSILI ODPOWIEDZIALNOŚCI W STOSUNKU DO UŻYTKOWNIKA WYNIKAJĄCEJ Z DOWOLNEGO ŹRÓDŁA LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ, W TYM, LECZ NIE TYLKO, ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKOWE, WTÓRNE, BEZPOŚRENIE, POŚREDNIE, KARNE, ZWYCZAJE, WYNIKŁE Z DZIAŁAŃ W RAMACH NINIEJSZEJ UMOWY, ZANIEDBAŃ LUB INNEGO ŹRÓDŁA, W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY PRZEZ UŻYTKOWNIKA, W TYM, LECZ NIE TYLKO:
- KORZYSTANIE LUB NIEZDOLNOŚCI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZE STRONY;
- POLEGANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA TREŚCI NA STRONIE; ORAZ
- WSZELKIE TOWARY, USŁUGI LUB INNE STRONY INTERNETOWE REKLAMOWANE NA STRONIE, NAWET JEŻELI TRAVELIST SP. Z O.O. LUB TAKA POWIĄZANA STRONA ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD.

NINIEJSZYM UŻYTKOWNIK ZWALNIA TRAVELIST SP. Z O.O. I UCHYLA NA ZAWSZE WSZELKIE ROSZCZENIA, JAKIE MOŻE POSIADAĆ WZGLĘDEM TRAVELIST SP. Z O.O., CZŁONKOWÓW JEJ ZARZĄDU, KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ WYŻSZEGO SZCZEBLA, PRACOWNIKÓW, KONSULTANTÓW, AGENTÓW, POŚREDNIKÓW, AKCJONARIUSZY, WSPÓLNIKÓW, PODMIOTÓW POWIĄZANYCH LUB DOSTAWCÓW (W TYM, LECZ NIE TYLKO, ROSZCENIA OPARTE NA ZANIEDBANIACH TYCH OSÓB) Z TYTUŁU STRAT LUB SZKÓD PONIESIONYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZE STRONY.

Ważność wszystkich Warunków

W przypadku braku egzekucji dowolnego prawa lub środka naprawczego tutaj zawartego przez którąś ze Stron niniejszych Warunków nie stanowi to ani też nie będzie to traktowane jako uchylenie tego prawa czy środka naprawczego.

Poprzednie warunki

W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszymi Warunkami a ich wcześniejszymi wersjami, obowiązują postanowienia tych warunków, o ile wyraźnie nie zostanie podane inaczej.

Zawiadomienia

Wszelkie zawiadomienia/ korespondencję należy kierować do nas drogą mailową na adres:kontakt@travelist.pl. Zawiadomienie takie będzie uważane za otrzymane 3 dni po jego nadaniu, jeżeli zostanie wysłane listem poleconym, w dniu wysłania w przypadku otrzymania pełnego emaila w dniu roboczym oraz w następnym dniu roboczym, jeżeli email zostanie wysłany w weekend lub w dzień wolny od pracy.

Właściwe prawo i jurysdykcja

Prawem właściwym dla niniejszych Warunków oraz stosunku pomiędzy Użytkownikiem a Travelist Sp. z o.o. jest prawo Anglii i Walii, a Travelist Sp. z o.o. i Użytkownik zgadzają się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

Siła Wyższa

Wszelkie opóźnienia w wykonaniu postanowień niniejszej Umowy lub jej niewykonanie przez Travelist Sp. z o.o. nie będzie uważane za naruszenie postanowień niniejszej Umowy i zostanie usprawiedliwione o ile zostało spowodowane zdarzeniem będącym poza kontrolą Travelist Sp. z o.o. w tym, lecz nie tylko, działanie siły wyższej, brak dostaw energii, klęski żywiołowe, zamknięcie przestrzeni powietrznej i restrykcje władz centralnych.

Rachunki i płatności

Akceptujemy wyłącznie płatności kartami kredytowymi, debetowymi i płatności przez system Pay Pal. Dla wygody Użytkownika i dla bezpieczeństwa informacji płatniczych Użytkownika, wszystkie płatności są realizowane na bezpiecznym serwerze naszego dostawcy przetwarzania płatności w trybie on-line i po prawidłowym wpisaniu wszystkich odnośnych informacji nastąpi automatyczne pobranie płatności. Faktury będą przesyłane Użytkownikom niezwłocznie pocztą elektroniczną, można również mieć do nich dostęp w dowolnym czasie poprzez swoje Konto.

Traktujemy bardzo poważnie bezpieczeństwo danych osobowych i bezpieczeństwo finansowe naszych Użytkowników. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce prywatności.

Warunki płatności

Przy płaceniu rachunków bardzo liczy się czas. Dlatego prosimy o upewnienie się co do ważności i poprawności danych karty Użytkownika oraz zapewnienie dostępności wystarczających środków.
W przypadku niezrealizowania płatności poprosimy Użytkownika o dostarczenie zaktualizowanych szczegółowych informacji dot. płatności. Konto Użytkownika może zostać czasowo zawieszone w przypadku niezapłacenia kwoty przez okres dłuższy niż 14 dni. Zastrzegamy sobie prawo pobrania odsetek w wysokości 4% rocznie powyżej stopy bazowej obowiązującej w Bank of England od wszystkich niezapłaconych kwot od 30 dnia po wystawieniu przez nas faktury.

Zwroty i anulacje

W przypadku pytań dotyczących kwoty, jaką obciążyliśmy kartę Użytkownika, prosimy o natychmiastowych kontakt. W przypadku, gdy ustalimy, że płatność została pobrana przez pomyłkę, dokonamy niezwłocznego zwrotu kwot na kartę kredytową lub debetową Użytkownika.
Zwroty dokonywane przez Travelist Sp. z o.o. mają wyłącznie charakter uznaniowy.

Przepisy Distance Selling Regulations

Zwracamy uwagę, że stanowimy wyłącznie platformę dla Członków służącą do zakupu od dostawców będących stronami trzecimi i, w związku z tym, do zakupów pozycji przez niniejszą Stronę od dostawców będących osobami trzecimi nie mają zastosowania postanowienia dot. anulacji wynikające z brytyjskich przepisów Distance Selling Regulations z 2000 r.

Dodatkowe środki i zachęty

Nie ma górnego limitu środków, które można otrzymać od Travelist Sp. z o.o. Wręcz zależy nam, by nasi Użytkownicy promowali nas wśród znajomych. Jednak środki uzyskane poprzez "obchodzenie" systemu, na przykład dzięki tworzeniu wielu fałszywych kont nie będą uważane za ważne i w razie wykrycia zostaną anulowane. O ile nie podano daty wygaśnięcia, środki pozostaną na rachunku Użytkownika do 12 miesięcy.

Zmiany Warunków niniejszej Umowy Użytkownika

Travelist Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w razie konieczności według własnego uznanie lub z mocy prawa. Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie umieszczone na Stronie i przyjmuje się ich akceptację przez Użytkownika w momencie pierwszego korzystania ze Strony po ich wprowadzeniu. W przypadku istotnych zmian niniejszych Warunków, Travelist Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, by poinformować Użytkownika o dokonanych zmianach, jednak to Użytkownik ma obowiązek regularnego sprawdzania tych Warunków pod kątem ich aktualizacji. Każda wersja niniejszych Warunków posiada datę ich wejścia w życie, umieszczoną na wstępie do nich. O ile nie podano inaczej, aktualnie obowiązujące Warunki obowiązują i dotyczą korzystania przez Użytkownika ze Strony i z Usług.

Postanowienia ogólne

W przypadku, gdy któryś z niniejszych Warunków stanie się nieważny lub niemożliwy do wyegzekwowania, nie wpłynie to na pozostałe postanowienia, które pozostaną w mocy. Niewyekzekwowanie lub opóźnienie w wyegzekwowaniu przez Travelist Sp. z o.o. w całości lub w części niektórych postanowień niniejszych Warunków nie uchyla żadnego z praw Travelist Sp. z o.o. wynikających z niniejszych Warunków.

Zasady wyświetlania i sortowania ofert na stronie Travelist.plOferty wyświetlane na naszej stronie są uporządkowane według konkretnych parametrów. Parametry te nie są wybierane automatycznie i mogą być zależne od wielu rozmaitych czynników, jak np. dostępność terminów w danym obiekcie.Na pozycję oferty na liście wyników wyszukiwania mają wpływ następujące kryteria:


 • popularność obiektu, czyli liczba kliknięć w daną ofertę
 • prowizja oraz jej wysokość
 • konwersja
 • dostępność pokoi w danym obiekcie


Zdarza się, że przy domyślnym sortowaniu ofert korzystamy z jednego, dwóch albo kilku parametrów jednocześnie.Wyniki wyszukiwania mogą być również sortowane zgodnie z Twoimi kryteriami. Jeśli szukasz propozycji najlepiej dopasowanych do Twoich preferencji, możesz skorzystać z filtrów, które pozwolą Ci przeglądać oferty np. według regionów, rodzaju obiektu, udogodnień czy terminu.Jeśli Twoje kryteria nie są sprecyzowane, możesz posortować oferty według popularności, ceny oraz oceny danego obiektu.Bez względu na to, jakie filtry czy opcje sortowania wybierzesz, kolejność wyświetlanych ofert może uwzględniać również dodatkowe parametry, które naszym zdaniem mają optymalny wpływ na sprzedaż ofert.

Biuro obsługi klienta

22 113 40 44
Pn-Pt 8:00-20:00, Sb-Nd 10:00-18:00
Używamy plików Cookies, aby optymalizować naszą witrynę. Możesz zaktualizować ustawienia przeglądarki, jeśli nie wyrażasz na to zgody.
Polityka plików Cookies