Regulamin korzystania z serwisu Travelist.pl

Stosowany do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady korzystania przez użytkownika z serwisu prowadzonego na stronie internetowej www.travelist.pl ("Serwis").
 2. Serwis jest prowadzony przez spółkę Travelist Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Cicha 7, 00-353 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440014, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 7010359657 oraz numer statystyczny REGON 146394313, o kapitale zakładowym w wysokości 49.500,00 złotych, adres e-mail: kontakt@travelist.pl, tel.: 22 460 21 91 ("Travelist").
 3. Travelist jest administratorem danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych w związku z korzystaniem przez użytkowników z Serwisu, w tym w związku z pośredniczeniem przez Travelist przy rezerwacji przez użytkowników Serwisu usług hotelarskich świadczonych przez hotele współpracujące z Serwisem oraz usług dodatkowych oferowanych przez te hotele, w tym w szczególności przyjmowaniem i przekazywaniem przez Travelist na rzecz Hoteli płatności użytkowników z tytułu takich rezerwacji, w zakresie i na zasadach określonych w polityce prywatności, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu ("Polityka Prywatności").
 4. Za pośrednictwem Serwisu użytkownik może rezerwować usługi hotelarskie świadczone przez hotele współpracujące z Serwisem ("Hotel", "Hotele") oraz usługi dodatkowe oferowane przez Hotele (dalej łącznie "Usługi"), a tym samym doprowadzić do zawarcia pomiędzy użytkownikiem a Hotelem umowy o świadczenie Usług.
 5. W ramach Serwisu Travelist prezentuje na zlecenie Hotelu ofertę Usług Hotelu i pośredniczy w przyjmowaniu na rzecz Hotelu od użytkowników Serwisu rezerwacji Usług ("Rezerwacja") oraz w przyjmowaniu i przekazywaniu Hotelowi płatności z tytułu takich Rezerwacji, dokonywanych na rzecz Hotelu przez użytkowników Serwisu ("Funkcjonalność Serwisu"). Serwis pełni funkcję platformy komunikacji pomiędzy Hotelem a użytkownikiem Serwisu.
 6. Travelist nie świadczy Usług, a jedynie umożliwia korzystanie przez użytkownika z Funkcjonalności Serwisu w celu, o którym mowa w § 1 ust. 4 Regulaminu.
 7. W żadnym wypadku Travelist nie jest: a) stroną Rezerwacji ani jakiejkolwiek umowy zawieranej pomiędzy Hotelem a użytkownikiem Serwisu, b) pełnomocnikiem Hotelu lub użytkownika Serwisu w zakresie dokonania Rezerwacji lub zawarcia jakiejkolwiek umowy pomiędzy Hotelem a użytkownikiem Serwisu; c) pośrednikiem działającym na zlecenie użytkownika Serwisu; d) oferentem lub organizatorem usług objętych ofertą Hotelu.
 8. Regulamin nie określa treści zawieranej za pośrednictwem Serwisu umowy pomiędzy użytkownikiem a Hotelem, w szczególności nie stanowi on wzorca lub ogólnych warunków umowy zawieranej pomiędzy użytkownikiem a Hotelem.
 9. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz bazy danych są własnością Travelist i podlegają ochronie prawnej.

§ 2 Formularz rezerwacji i założenie konta użytkownika

 1. Przy pierwszym wejściu na stronę Serwisu, użytkownik zostanie poproszony o podanie swojego adresu e-mail lub zaimportowanie danych z serwisu Facebook, zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz, nieobowiązkowo, przesyłanie niezamówionych informacji handlowych. Klikając przycisk "Dołącz" użytkownik wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1.
 2. W celu skorzystania z oferty Hotelu prezentowanej w Serwisie ("Oferta") i dokonania Rezerwacji Usług objętych Ofertą za pośrednictwem Serwisu użytkownik jest obowiązany do prawidłowego wypełnienia w Serwisie formularza Rezerwacji Usług. Travelist wskazuje w formularzu Rezerwacji, które dane użytkownika są niezbędne do dokonania Rezerwacji, w tym przyjęcia płatności na rzecz Hotelu, a tym samym zawarcia umowy pomiędzy użytkownikiem a Hotelem ("Podstawowe Dane Osobowe"). Odmowa podania Podstawowych Danych Osobowych przez użytkownika bądź podanie danych niepełnych lub nieprawdziwych uniemożliwia dokonanie Rezerwacji, a w konsekwencji skutkuje niezawarciem umowy pomiędzy użytkownikiem a Hotelem.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu Rezerwacji pełnych i prawdziwych danych.
 4. Poprzez zaznaczenie odpowiednich, odrębnych pól w formularzu Rezerwacji użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Travelist oraz wybrany w ramach Rezerwacji Hotel podanych przez użytkownika danych osobowych w zakresie niezbędnym do: (i) umożliwienia użytkownikowi korzystania z Serwisu; (ii) dokonania Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu oraz przekazania Hotelowi danych użytkownika dokonującego Rezerwacji, (iii) przyjmowania i przekazywania na rzecz Hotelu płatności dokonywanych przez użytkownika tytułem Rezerwacji, (iii) świadczenia przez Hotel Usług, a także (iv) do celów badania rynku, zachowań i preferencji użytkowników, dostosowania oferty Serwisu do oczekiwań użytkowników, polepszenia jakości świadczonych usług, tworzenia zbiorowego wizerunku użytkowników i reklamy, w celach statystycznych, administracyjnych i księgowych. Poprzez zaznaczenie odpowiednich, odrębnych pól w formularzu Rezerwacji użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Travelist oraz partnerów Travelist (w tym osoby trzecie) podanych przez użytkownika danych osobowych w zakresie niezbędnym do celów marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywać się będzie w zakresie oraz na zasadach określonych w Polityce Prywatności. Po zakończeniu korzystania przez użytkownika z Serwisu, Travelist jest uprawniony do przetwarzania danych, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Poprzez zaznaczenie odpowiednich, odrębnych pól w formularzu Rezerwacji użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych o promocjach i nowościach dostępnych w Serwisie, a także innych wysłanych przez Travelist w imieniu własnym lub na jego zlecenie na adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika przy dokonywaniu Rezerwacji, w tym także po zakończeniu korzystania przez użytkownika z Serwisu.
 6. Wraz z dokonaniem pierwszej Rezerwacji następuje rejestracja użytkownika w Serwisie ("Rejestracja") oraz zostaje zawarta umowa o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu pomiędzy Travelist a użytkownikiem ("Umowa"). Zostaje również utworzone konto użytkownika w Serwisie, przypisane do adresu e-mail, podanego przez użytkownika w formularzu Rezerwacji Usług ("Konto"). Konto zawiera dane użytkownika podane przez niego w formularzu Rezerwacji Usług, pozwala użytkownikowi na zmianę tych danych, śledzenie dokonanych przez niego Rezerwacji oraz zarządzanie innymi usługami stanowiącymi Funkcjonalność Serwisu. Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony.
 7. Dokonując Rejestracji użytkownik zaznacza odpowiednie, odrębne pole w formularzu rejestracyjnym, zgłaszając żądanie rozpoczęcia świadczenia Usług przez Travelist przed upływem terminu na odstąpienie przez użytkownika od Umowy, o którym mowa w § 9 Regulaminu. W przypadku niewyrażenia przez użytkownika zgody na rozpoczęcie świadczenia usług Funkcjonalności Serwisu przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, Travelist umożliwi użytkownikowi korzystanie ze wszystkich Funkcjonalności Serwisu dopiero po upływie tego terminu. Użytkownik może wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług Funkcjonalności Serwisu przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy po zawarciu Umowy, zaznaczając odpowiednie, odrębne pole, znajdujące się w Serwisie.
 8. W przypadku dezaktualizacji jakichkolwiek danych podczas Rejestracji, użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z formularzy dostępnych w odpowiedniej zakładce Konta.
 9. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu (adresu e-mail) oraz hasła, podanych w toku Rejestracji. W przypadku, gdy użytkownik zapomni hasła, po prawidłowym wypełnieniu formularza odzyskiwania hasła i weryfikacji danych przez system Travelist użytkownik otrzyma przypomnienie drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas Rejestracji.
 10. Konto jest niezbywalne.
 11. Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy hasło do Konta. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania Konta do korzystania osobom trzecim.
 12. Niezbędne dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci internetowej, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konta poczty internetowej.

§ 3 Rezerwacja

 1. Dokonanie Rezerwacji następuje poprzez aktywowanie widocznych w Serwisie odpowiednich opcji, dostępnych przy każdej Ofercie Hotelu i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi użytkownikowi na każdym etapie procedury dokonywania Rezerwacji. W procesie dokonywania Rezerwacji (poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji) użytkownik ma możliwość zaakceptowania treści Regulaminu i wyrażenia zgody na stosowanie Regulaminu. Brak akceptacji treści Regulaminu i wyrażenia zgody na jego stosowanie powoduje, że nie jest możliwe dokonanie Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu.
 2. Dokonanie Rezerwacji wiąże się z obowiązkiem dokonania przez użytkownika zapłaty za Usługi na rzecz Hotelu.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu Rezerwacji pełnych i prawdziwych danych.
 4. Każda Oferta będzie zawierała określenie co najmniej jednej metody płatności dla danej Rezerwacji. W ramach danej Oferty, w przypadku gdy przewiduje ona więcej niż jedną metodę płatności lub więcej niż jeden sposób płatności, Użytkownik ma możliwość wyboru metody i sposobu płatności dla danej Rezerwacji poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu, odpowiednich opcji, dostępnych przy danej Ofercie. W toku składania Zamówienia użytkownik otrzymuje informację o dostępnych sposobach i terminie dokonania płatności za rezerwowane Usługi.
 5. Jeżeli Oferta przewiduje sposób płatności online, w przypadku wyboru takiego sposobu płatności przez użytkownika, użytkownik może zostać przekierowany poza Serwis w celu dokonania płatności.
 6. Usługi obsługi płatności świadczone są przez osoby trzecie na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług przez te podmioty ("Podmiot świadczący usługi płatnicze").
 7. Po dokonaniu Rezerwacji użytkownik otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem jej dokonania na adres e-mail podany w toku Rejestracji.

§ 4 Płatności

 1. Każda Oferta Hotelu prezentowana w Serwisie będzie zawierać informacje dotyczące Rezerwacji oraz metody i/lub sposobu płatności na rzecz Hotelu oraz terminu na dokonanie płatności. W zależności od zastosowanej metody płatności i/lub sposobu płatności, płatność będzie dokonywana za pośrednictwem Travelist działającego na rzecz Hotelu lub bezpośrednio Hotelowi, zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej.
 2. Dana Oferta może przewidywać jedną, dwie lub wszystkie wskazane poniżej metody płatności, to jest:
  1. płatność całości kwoty należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji w momencie dokonania Rezerwacji (dalej: "płatność z góry");
  2. płatność zaliczki na poczet kwoty należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji w wysokości 30% (słownie: trzydziestu procent) w momencie dokonania Rezerwacji oraz pozostałej części tej kwoty w momencie rozpoczęcia pobytu w Hotelu (dalej: "płatność zaliczką")
  3. płatność na miejscu w Hotelu, z chwilą rozpoczęcia pobytu w Hotelu (dalej: "płatność na miejscu").
 3. W przypadku, gdy Oferta przewiduje metodę płatności z góry, w zależności od warunków Oferty możliwe jest dokonanie płatności według jednego, dwóch lub wszystkich, wskazanych poniżej sposobów płatności:
  1. przelewem internetowym na rachunek bankowy Travelist;
  2. kartą płatniczą;
  3. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist.
 4. Jeżeli Oferta przewiduję metodę płatności z góry oraz sposób płatności przelewem internetowym na rachunek bankowy Travelist, to w przypadku dokonania przez użytkownika wyboru takiej metody i sposobu płatności:
  1. po dokonaniu wyboru Oferty użytkownik zostanie przekierowany na odpowiednią stronę internetową umożliwiającą dokonanie płatności całości kwoty tytułem Rezerwacji za pośrednictwem serwisu PayU, prowadzonego przez Podmiot świadczący usługi płatnicze;
  2. po dokonaniu płatności całości kwoty w sposób określony powyżej, użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie Rezerwacji;
  3. Travelist przekaże Hotelowi wpłaconą przez użytkownika kwotę należną Hotelowi tytułem Rezerwacji.
 5. W przypadku dokonania przez użytkownika wyboru metody płatności z góry oraz sposobu płatności kartą płatniczą:
  1. po dokonaniu wyboru Oferty użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową, na której zostanie poproszony o złożenie oświadczeń i podanie danych wymaganych w celu umożliwienia obciążenia przez Travelist karty płatniczej użytkownika to jest: imienia, nazwiska, numeru karty płatniczej, daty ważności karty płatniczej oraz kodu zabezpieczającego;
  2. Travelist będzie uprawniony do wykorzystania danych wymienionych powyżej wyłączenie do pobrania z karty płatniczej użytkownika całości kwoty tytułem Rezerwacji za pośrednictwem serwisu prowadzonego przez Podmiot świadczący usługi płatnicze;
  3. Travelist obciąży kartę płatniczą użytkownika kwotą należną z tytułu Rezerwacji, a następnie użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie Rezerwacji. Potwierdzenie Rezerwacji zostanie przekazane przez Travelist Hotelowi po dokonaniu powyższej płatności przez użytkownika.
 6. Jeżeli Oferta przewiduje metodę płatności z góry oraz sposób płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist, to w przypadku dokonania przez użytkownika wyboru takiej metody i sposobu płatności:
  1. po dokonaniu wyboru Oferty użytkownik niezwłocznie otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej informację określającą dane niezbędne do dokonania płatności całości kwoty tytułem Rezerwacji przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist (dalej "Dane do Przelewu");
  2. użytkownik zobowiązany jest do dokonania przelewu całości kwoty tytułem Rezerwacji na rachunek bankowy Travelist w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia przesłania użytkownikowi Danych do Przelewu, nie później jednak niż na 2 (dwa) dni przed dniem rozpoczęcia pobytu w Hotelu;
  3. momentem dokonania przelewu jest moment uznania rachunku bankowego Travelist całością kwoty tytułem Rezerwacji przelaną przez użytkownika;
  4. po dokonaniu płatności całości kwoty w sposób określony powyżej, użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie Rezerwacji;
  5. Travelist przekaże Hotelowi wpłaconą przez użytkownika kwotę należną Hotelowi tytułem Rezerwacji.
 7. W przypadku, gdy Oferta przewiduje metodę płatności zaliczką, w zależności od warunków Oferty możliwe jest dokonanie płatności według jednego, dwóch lub wszystkich, wskazanych poniżej sposobów płatności:
  1. przelewem internetowym na rachunek bankowy Travelist;
  2. kartą płatniczą;
  3. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist.
 8. Jeżeli Oferta przewiduje metodę płatności zaliczką oraz sposób płatności przelewem internetowym na rachunek bankowy Travelist, to w przypadku dokonania przez użytkownika wyboru takiej metody i sposobu płatności:
  1. po dokonaniu wyboru Oferty użytkownik zostanie przekierowany na odpowiednią stronę internetową umożliwiającą dokonanie płatności zaliczki za pośrednictwem serwisu PayU, prowadzonego przez Podmiot świadczący usługi płatnicze;
  2. po dokonaniu płatności zaliczki w sposób określony powyżej użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie Rezerwacji;
  3. Travelist przekaże Hotelowi wpłaconą przez użytkownika kwotę zaliczki należną Hotelowi tytułem Rezerwacji;
  4. pozostałą część kwoty tytułem Rezerwacji użytkownik zobowiązany jest zapłacić bezpośrednio Hotelowi z chwilą rozpoczęcia pobytu w Hotelu.
 9. Jeżeli Oferta przewiduje metodę płatności zaliczką oraz sposób płatności kartą płatniczą, to w przypadku dokonania przez użytkownika wyboru takiej metody i sposobu płatności:
  1. po dokonaniu wyboru Oferty użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową, na której zostanie poproszony o złożenie oświadczeń i podanie danych wymaganych w celu umożliwienia obciążenia przez Travelist karty płatniczej użytkownika to jest: imienia, nazwiska, numeru karty płatniczej, daty ważności karty płatniczej oraz numeru zabezpieczającego;
  2. Travelist będzie uprawniony do wykorzystania wymienionych powyżej danych wyłączenie do pobrania z karty płatniczej użytkownika kwoty odpowiadającej wartości zaliczki;
  3. Travelist obciąży kartę płatniczą użytkownika kwotą należną z tytułu Rezerwacji, a następnie użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie Rezerwacji. Potwierdzenie Rezerwacji zostanie przekazane przez Travelist Hotelowi po dokonaniu powyższej płatności przez użytkownika;
  4. pozostałą część kwoty tytułem Rezerwacji użytkownik zobowiązany jest zapłacić Hotelowi z chwilą rozpoczęcia pobytu w Hotelu.
 10. Jeżeli Oferta przewiduje metodę płatności zaliczką oraz sposób płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist, to w przypadku dokonania przez użytkownika wyboru takiej metody i sposobu płatności:
  1. po dokonaniu wyboru Oferty użytkownik niezwłocznie otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej informację określającą dane niezbędne do dokonania płatności kwoty zaliczki przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist (dalej "Dane do Przelewu");
  2. użytkownik zobowiązany jest do dokonania przelewu kwoty zaliczki na rachunek bankowy Travelist w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia przesłania użytkownikowi Danych do Przelewu, nie później jednak niż na 3 (trzy) dni przed dniem rozpoczęcia pobytu w Hotelu;
  3. momentem dokonania przelewu jest moment uznania rachunku bankowego Travelist kwotą zaliczki przelaną przez użytkownika;
  4. po dokonaniu płatności całości kwoty zaliczki w sposób określony powyżej, użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie Rezerwacji;
  5. pozostałą część kwoty tytułem Rezerwacji użytkownik zobowiązany jest zapłacić bezpośrednio Hotelowi z chwilą rozpoczęcia pobytu w Hotelu;
  6. Travelist przekaże Hotelowi wpłaconą przez użytkownika kwotę zaliczki należną Hotelowi tytułem Rezerwacji.
 11. W przypadku gdy Oferta przewiduje jedynie płatność na miejscu lub w przypadku wyboru przez użytkownika metody płatności na miejscu spośród metod płatności dostępnych w ramach danej Oferty:
  1. po dokonaniu wyboru Oferty użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową, na której zostanie poproszony o złożenie oświadczeń i podanie danych wymaganych w celu umożliwienia pre-autoryzacji przez Hotel kwoty należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji na karcie płatniczej użytkownika;
  2. Hotel będzie uprawniony do preautoryzacji karty płatniczej z wykorzystaniem terminalu POS. Pre-autoryzacja polegać będzie na sprawdzeniu karty płatniczej użytkownika i zablokowaniu na karcie płatniczej użytkownika kwoty odpowiadającej kwocie należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji do czasu dokonania płatności przez użytkownika w Hotelu;
  3. Travelist prześle dane wymienione powyżej Hotelowi używając systemu płatności dostarczanego przez Podmiot świadczący usługi płatnicze;
  4. Hotel będzie uprawniony do wykorzystania wymienionych powyżej danych wyłączenie do pre-autoryzacji kwoty odpowiadającej wartości Rezerwacji na karcie płatniczej użytkownika;
  5. użytkownik otrzyma potwierdzenie Rezerwacji po podaniu danych i złożeniu oświadczeń wymaganych w celu umożliwienia pre-autoryzacji przez Hotel kwoty należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji na karcie płatniczej użytkownika;
  6. powyższe potwierdzenie Rezerwacji będzie stanowić warunkowe potwierdzenie Rezerwacji, co oznacza, że w przypadku, gdy nie będzie możliwa pre-autoryzacja przez Hotel kwoty należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji na karcie płatniczej użytkownika na podstawie oświadczeń i danych użytkownika przekazanych zgodnie z pkt 11 lit. a powyżej, Hotel będzie uprawniony do anulowania Rezerwacji (odstąpienia od Rezerwacji) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia dokonania Rezerwacji, ze wskazaniem przyczyny anulowania Rezerwacji;
  7. oświadczenie Hotelu o anulowaniu Rezerwacji zostanie przekazane przez Travelist użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej;
  8. z chwilą rozpoczęcia pobytu w Hotelu użytkownik jest zobowiązany do zapłaty kwoty należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji;
  9. jeśli użytkownik nie stawi się w Hotelu w terminie rozpoczęcia pobytu określonym w Rezerwacji lub odwoła Rezerwację po upływie terminu na jej odwołanie, wskazanego w treści Oferty, Hotel będzie uprawniony do obciążenia karty płatniczej użytkownika na kwotę równą kwocie należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji, zablokowaną na tej karcie płatniczej w ramach pre-autoryzacji karty płatniczej.
 12. Wszystkie ceny Usług podane w Ofertach prezentowanych w Serwisie są cenami brutto.
 13. Ceny wskazane w danej Ofercie są cenami za Usługi objęte daną Ofertą.
 14. Travelist nie pobiera od użytkownika żadnych opłat za korzystanie z Serwisu.

§ 5 Uprawnienia i odpowiedzialność Travelist

 1. Travelist zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta, włącznie z usunięciem Konta, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez użytkownika lub próby działania na szkodę Travelist.
 2. Travelist nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane przez użytkownika w Serwisie.
 3. Travelist nie ponosi odpowiedzialności za treść Oferty Hotelu oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług przez Hotel. Za treść Oferty Hotelu oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług odpowiedzialność wobec użytkownika Serwisu ponosi wyłącznie Hotel.

§ 6 Działania na rzecz ochrony własności intelektualnej

 1. Wszelkie materiały oferowane lub udostępniane za pośrednictwem Serwisu stanowią przedmiot ochrony, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. W przypadku uzyskania przez Travelist informacji o naruszeniach praw do materiałów, o których mowa w ust. 1, Travelist wezwie użytkownika do usunięcia skutków naruszeń na koszt użytkownika. W przypadku niedostosowania się użytkownika do wezwania Travelist w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty otrzymania przez użytkownika wezwania, Travelist może wobec niego kierować roszczenia z tytułu naruszania praw do danych materiałów.

§ 7 Reklamacje

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem Usług objętych Rezerwacją, w tym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług, będą przekazywane przez użytkownika bezpośrednio Hotelowi, którego Usług reklamacja dotyczy lub Hotelowi za pośrednictwem Travelist na adres poczty elektronicznej Travelist: kontakt@travelist.pl. W przypadku, gdy reklamacje, o których mowa powyżej zostaną złożone Travelist, Travelist niezwłocznie przekaże reklamację Hotelowi, którego Usługi dotyczy reklamacja, nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Travelist.
 2. Wszelkie reklamacje użytkowników związane z działaniem Serwisu, w tym związane z dokonywaniem za pośrednictwem Travelist płatności powinny być kierowane do Travelist. Travelist rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Travelist poinformuje użytkownika wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej użytkownika, podany podczas dokonywania pierwszej Rezerwacji. Jeśli Travelist nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.
 3. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Travelist a użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl.

§ 8 Zmiana lub anulowanie rezerwacji - stosowany od dnia 28 marca 2016 r.

 1. Każda Oferta Hotelu prezentowana w Serwisie będzie zawierać informacje dotyczące warunków i terminów dokonywania zmiany lub anulowania Rezerwacji przez użytkownika. W przypadku, gdy w ramach danej Oferty nie została przewidziana możliwość zmiany lub anulowania Rezerwacji, informacja w tym zakresie zostanie wskazana w treści Oferty. Jeśli zmiana lub anulowanie Rezerwacji jest możliwe w ramach danej Oferty, użytkownik Serwisu będzie uprawniony do zmiany lub anulowania Rezerwacji w terminach i na warunkach określonych szczegółowo w Ofercie.
 2. W celu dokonania zmian lub anulowania Rezerwacji, użytkownik skontaktuje się bezpośrednio z Travelist.
 3. Aby zmiana lub anulowanie Rezerwacji stały się skuteczne, użytkownik musi otrzymać potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania Rezerwacji bezpośrednio od Hotelu lub za pośrednictwem Travelist.
 4. Użytkownik może złożyć zapytanie o możliwość zmiany Rezerwacji nawet, gdy z Oferty wyraźnie wynika, że zmiana Rezerwacji jest niemożliwa. W takim przypadku użytkownik winien złożyć zapytanie o możliwość zmiany Rezerwacji bezpośrednio do Travelist. W takim przypadku zmiana Rezerwacji uzależniona jest od dostępności Oferty w innym terminie lub na innych warunkach, a decyzję co do możliwości zmiany podejmuje Hotel, przekazując ją użytkownikowi za pośrednictwem Travelist.
 5. Użytkownik nie ponosi kosztów dokonania zmian lub anulowania Rezerwacji, jeśli są one dokonywane w terminie określonym w Ofercie, o ile Oferta nie stanowi inaczej.
 6. W przypadku złożenia zapytania, o którym mowa w powyższym ust. 3, Travelist bezzwłocznie poinformuje użytkownika o możliwości lub braku możliwości zmiany. Brak możliwości zmiany Rezerwacji nie powoduje wygaśnięcia dokonanej już Rezerwacji oraz nie daje użytkownikowi prawa do odstąpienia od umowy Rezerwacji, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) ("Ustawa o Prawach Konsumenta"). W przypadku możliwości zmiany Rezerwacji, użytkownik otrzyma drogą elektroniczną na adres e-mail informacje o dokonanej zmianie i związanych z tym obowiązkach, omówionych dalej w ust. 6 i 7 niniejszego § 8.
 7. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy Rezerwacji, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) ("Ustawa o Prawach Konsumenta").
 8. Aby zmiana lub anulowanie Rezerwacji stały się skuteczne, użytkownik musi otrzymać potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania Rezerwacji bezpośrednio od Travelist.
 9. Użytkownik nie ponosi kosztów dokonania zmian lub anulowania Rezerwacji, jeśli są one dokonywane w terminie określonym w Ofercie, o ile Oferta nie stanowi inaczej. Dokonanie zmiany Rezerwacji, w sposób opisany w powyższych ust. 3 i 4 (a więc, w przypadku gdy Oferta nie przewiduje takiej możliwości) powoduje obowiązek zapłaty kwoty 100 zł tytułem zmiany Rezerwacji. Opłata za zmianę Rezerwacji pobierana jest w recepcji / biurze Hotelu, z chwilą stawiennictwa użytkownika w Hotelu.
 10. W przypadku zmiany terminu Rezerwacji na termin, w którym koszt Rezerwacji jest wyższy, poza opłatą określoną w ust. 6, użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy pomiędzy ceną pierwotnie zrobionej Rezerwacji i nowej Rezerwacji. Dopłata z tytułu różnicy ceny pomiędzy pierwotnym terminem Rezerwacji a nowym terminem Rezerwacji zostanie dokonana w sposób uprzednio uzgodniony z Pracownikiem Biura Obsług Klienta Serwisu.
 11. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy Rezerwacji, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) ("Ustawa o Prawach Konsumenta").
 12. Jakiekolwiek zmiany Rezerwacji mogą być dokonywane wyłącznie jednokrotnie.

§ 9 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
 2. Odstąpienie następuje poprzez kliknięcie w link "Usuń Konto", znajdujący się w zakładce Moje Konto. Po potwierdzeniu zamiaru usunięcia Konta, Travelist usunie Konto użytkownika z Serwisu, a użytkownik otrzyma potwierdzenie usunięcia Konta.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez użytkownika, Umowę uważa się za niezawartą.

§ 10 Wypowiedzenie umowy

 1. Wypowiedzenie Umowy przez użytkownika może nastąpić poprzez kliknięcie w link "Usuń Konto", znajdujący się w zakładce Moje Konto. Po potwierdzeniu zamiaru usunięcia Konta, Travelist usunie Konto użytkownika z Serwisu, a użytkownik otrzyma potwierdzenie usunięcia Konta W przypadku złożenia przez użytkownika oświadczenia, Umowa przestaje obowiązywać w momencie doręczenia Travelist oświadczenia.
 2. Wypowiedzenie Umowy przez Travelist może nastąpić w wypadku, kiedy użytkownik:
  1. umyślnie wykorzystuje Konto w sposób niezgodny z Regulaminem,
  2. umyślnie używa lub usiłuje używać Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
  3. umyślnie narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Serwisu w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Travelist.
  W takim wypadku Travelist jest uprawniony do wezwania użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się użytkownika do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez użytkownika w terminie 3 dni, Travelist ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Skutkiem rozwiązania umowy jest usunięcie Konta z Serwisu przez Travelist.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin będzie dostępny w siedzibie Travelist oraz w Serwisie.
 2. Travelist zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Informacja o zmianie Regulaminu i przyczynie jego zmiany zostanie udostępniona w Serwisie wraz z nową treścią Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do Rezerwacji, dla których procedura dokonywania Rezerwacji w Serwisie została rozpoczęta przez użytkownika przed wprowadzeniem zmian Regulaminu.
 3. Zmiana informacji zawartych w Regulaminie, dla dokonania których Ustawa o Prawach Konsumenta wymaga porozumienia stron, może być dokonana po dokonaniu pierwszej Rezerwacji wyłącznie po wyrażeniu przez użytkownika wyraźnej zgody.
 4. Zgoda użytkownika może być wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego, odrębnego pola w formularzu udostępnionym użytkownikowi w Serwisie przez Travelist.
 5. Wszystkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
 6. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie.

Regulamin korzystania z serwisu Travelist.pl

Stosowany do umów zawartych do dnia 25 grudnia 2014 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady korzystania przez użytkownika z serwisu prowadzonego na stronie internetowej www.travelist.pl ("Serwis").
 2. Serwis jest prowadzony przez spółkę Travelist Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Cicha 7, 00-353 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440014, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP 7010359657 oraz numer statystyczny REGON 146394313, o kapitale zakładowym w wysokości 49.500 złotych ("Travelist"). Travelist jest administratorem danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych w związku z korzystaniem przez użytkowników z Serwisu, w tym w związku z pośredniczeniem przez Travelist przy rezerwacji przez użytkowników Serwisu usług hotelarskich świadczonych przez hotele współpracujące z Serwisem oraz usług dodatkowych oferowanych przez te hotele, w tym w szczególności przyjmowaniem i przekazywaniem przez Travelist na rzecz Hoteli płatności użytkowników z tytułu takich rezerwacji, w zakresie i na zasadach określonych w polityce prywatności, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu ("Polityka Prywatności").
 3. Za pośrednictwem Serwisu użytkownik może rezerwować usługi hotelarskie świadczone przez hotele współpracujące z Serwisem ("Hotel", "Hotele") oraz usługi dodatkowe oferowane przez Hotele (dalej łącznie "Usługi"), a tym samym doprowadzić do zawarcia pomiędzy użytkownikiem a Hotelem umowy o świadczenie Usług.
 4. W ramach Serwisu Travelist prezentuje na zlecenie Hotelu ofertę Usług Hotelu i pośredniczy w przyjmowaniu na rzecz Hotelu od użytkowników Serwisu rezerwacji Usług ("Rezerwacja") oraz w przyjmowaniu i przekazywaniu Hotelowi płatności z tytułu takich Rezerwacji, dokonywanych na rzecz Hotelu przez użytkowników Serwisu. Serwis pełni funkcję platformy komunikacji pomiędzy Hotelem a użytkownikiem Serwisu.
 5. Travelist nie świadczy Usług, a jedynie umożliwia korzystanie przez użytkownika z Funkcjonalności Serwisu w celu, o którym mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu.
 6. W żadnym wypadku Travelist nie jest: a) stroną Rezerwacji ani jakiejkolwiek umowy zawieranej pomiędzy Hotelem a użytkownikiem Serwisu, b) pełnomocnikiem Hotelu lub użytkownika Serwisu w zakresie dokonania Rezerwacji lub zawarcia jakiejkolwiek umowy pomiędzy Hotelem a użytkownikiem Serwisu; c) pośrednikiem działającym na zlecenie użytkownika Serwisu; d) oferentem lub organizatorem usług objętych ofertą Hotelu.
 7. Regulamin nie określa treści zawieranej za pośrednictwem Serwisu umowy pomiędzy użytkownikiem a Hotelem, w szczególności nie stanowi on wzorca lub ogólnych warunków umowy zawieranej pomiędzy użytkownikiem a Hotelem.
 8. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz bazy danych są własnością Travelist i podlegają ochronie prawnej.

§ 2 Dokonanie rezerwacji i oświadczenia użytkownika w formularzu rejestracji

 1. W celu skorzystania z oferty Hotelu prezentowanej w Serwisie ("Oferta") i dokonania Rezerwacji Usług objętych Ofertą za pośrednictwem Serwisu użytkownik jest obowiązany do prawidłowego wypełnienia w Serwisie formularza Rezerwacji Usług. Travelist wskazuje w formularzu Rezerwacji, które dane użytkownika są niezbędne do dokonania Rezerwacji, w tym przyjęcia płatności na rzecz Hotelu, a tym samym zawarcia umowy pomiędzy użytkownikiem a Hotelem ("Podstawowe Dane Osobowe"). Odmowa podania Podstawowych Danych Osobowych przez użytkownika bądź podanie danych niepełnych lub nieprawdziwych uniemożliwia dokonanie Rezerwacji, a w konsekwencji skutkuje niezawarciem umowy pomiędzy użytkownikiem a Hotelem.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu Rezerwacji pełnych i prawdziwych danych.
 3. Poprzez oznaczenie odpowiednich, odrębnych pól w formularzu Rezerwacji użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Travelist oraz wybrany w ramach Rezerwacji Hotel podanych przez użytkownika danych osobowych w zakresie niezbędnym do: (i) umożliwienia użytkownikowi korzystania z Serwisu; (ii) dokonania Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu oraz przekazania Hotelowi danych użytkownika dokonującego Rezerwacji, (iii) przyjmowania i przekazywania na rzecz Hotelu płatności dokonywanych przez użytkownika tytułem Rezerwacji, (iii) świadczenia przez Hotel Usług, a także (iv) do celów badania rynku, zachowań i preferencji użytkowników, dostosowania oferty Serwisu do oczekiwań użytkowników, polepszenia jakości świadczonych usług, tworzenia zbiorowego wizerunku użytkowników i reklamy, w celach statystycznych, administracyjnych i księgowych. Poprzez oznaczenie odpowiednich, odrębnych pól w formularzu Rezerwacji użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Travelist oraz partnerów Travelist (w tym osoby trzecie) podanych przez użytkownika danych osobowych w zakresie niezbędnym do celów marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywać się będzie w zakresie oraz na zasadach określonych w Polityce Prywatności. Po zakończeniu korzystania przez użytkownika z Serwisu, Travelist jest uprawniony do przetwarzania danych, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Poprzez oznaczenie odpowiednich, odrębnych pól w formularzu Rezerwacji użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych o promocjach i nowościach dostępnych w Serwisie, a także innych wysłanych przez Travelist w imieniu własnym lub na jego zlecenie na adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika przy dokonywaniu Rezerwacji, w tym także po zakończeniu korzystania przez użytkownika z Serwisu.
 5. Niezbędne dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci internetowej, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konta poczty internetowej.

§ 3 Uprawnienia i odpowiedzialność Travelist

 1. Travelist zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania dostępu do wybranych treści Serwisu.
 2. Travelist zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych obostrzeń i blokad w Serwisie w przypadku stwierdzenia prób nadużycia lub działania na szkodę Serwisu.
 3. Travelist zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Serwisu w celu naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu lub też oprogramowania, bez wcześniejszego uprzedzenia o tym użytkownika.
 4. Travelist nie ponosi odpowiedzialności z tytułu korzyści utraconych przez użytkownika lub osoby trzecie w związku z przerwami lub zakłóceniami w korzystaniu z Serwisu, o których mowa w 3 punkcie 1, 2 i 3 Regulaminu.
 5. Travelist nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie czynności Travelist w ramach prowadzenia Serwisu z przyczyn niezależnych od Travelist, w tym jeżeli jest to spowodowane przez działania lub zaniechania osób trzecich, za które Travelist nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej, a także Hoteli.
 6. Travelist nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie czynności Travelist w ramach prowadzenia Serwisu, jeżeli jest to spowodowane przez siłę wyższą. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za siłę wyższą należy rozumieć w szczególności: strajk, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway innych podmiotów lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Internetu.
 7. Travelist nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wirusy komputerowe i inne tego typu oprogramowanie, powstałe w związku z korzystaniem przez użytkownika z Serwisu.
 8. Travelist nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane przez użytkownika w Serwisie.
 9. Travelist nie ponosi odpowiedzialności za treść Oferty Hotelu oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług przez Hotel. Za treść Oferty Hotelu oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług odpowiedzialność wobec użytkownika Serwisu ponosi wyłącznie Hotel.

§ 4 Rezerwacja

 1. Dokonanie Rezerwacji następuje poprzez aktywowanie widocznych w Serwisie odpowiednich opcji dostępnych przy każdej Ofercie Hotelu i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi użytkownikowi na każdym etapie procedury dokonywania Rezerwacji. W procesie dokonywania Rezerwacji (poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji) użytkownik będzie miał możliwość zaakceptowania treści Regulaminu i wyrażenia zgody na stosowanie niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji treści Regulaminu i wyrażenia zgody na jego stosowanie powoduje, że nie jest możliwe dokonanie Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu.
 2. Każda Oferta będzie zawierała określenie co najmniej jednej metody płatności dla danej Rezerwacji. W ramach danej Oferty, w przypadku gdy przewiduje ona więcej niż jedną metodę płatności lub więcej niż jeden sposób płatności, Użytkownik ma możliwość wyboru metody i sposobu płatności dla danej Rezerwacji poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy danej Ofercie.
 3. Jeżeli Oferta przewiduje sposób płatności online w przypadku wyboru takiego sposobu płatności przez użytkownika, użytkownik może zostać przekierowany poza Serwis w celu dokonania płatności.
 4. Usługi obsługi płatności świadczone są przez osoby trzecie na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług przez te podmioty ("Podmiot świadczący usługi płatnicze").

§ 5 Płatności

 1. Każda Oferta Hotelu prezentowana w Serwisie będzie zawierać informacje dotyczące Rezerwacji oraz metody i/lub sposobu płatności na rzecz Hotelu. W zależności od zastosowanej metody płatności i/lub sposobu płatności, płatność będzie dokonywana za pośrednictwem Travelist działającego na rzecz Hotelu lub bezpośrednio Hotelowi, zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej.
 2. Dana Oferta może przewidywać jedną, dwie lub wszystkie wskazane poniżej metody płatności, to jest:
  1. płatność całości kwoty należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji w momencie dokonania Rezerwacji (dalej: "płatność z góry");
  2. płatność zaliczki na poczet kwoty należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji w wysokości 30% (słownie: trzydziestu procent) w momencie dokonania Rezerwacji oraz pozostałej części tej kwoty w momencie rozpoczęcia pobytu w Hotelu (dalej: "płatność zaliczką")
  3. płatność na miejscu w Hotelu, z chwilą rozpoczęcia pobytu w Hotelu (dalej: "płatność na miejscu").
 3. W przypadku, gdy Oferta przewiduje metodę płatności z góry, w zależności od warunków Oferty możliwe jest dokonanie płatności według jednego, dwóch lub wszystkich, wskazanych poniżej sposobów płatności:
  1. przelewem internetowym na rachunek bankowy Travelist;
  2. kartą płatniczą;
  3. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist.
 4. Jeżeli Oferta przewiduję metodę płatności z góry oraz sposób płatności przelewem internetowym na rachunek bankowy Travelist, to w przypadku dokonania przez użytkownika wyboru takiej metody i sposobu płatności:
  1. po dokonaniu wyboru Oferty użytkownik zostanie przekierowany na odpowiednią stronę internetową umożliwiającą dokonanie płatności całości kwoty tytułem Rezerwacji za pośrednictwem serwisu PayU, prowadzonego przez Podmiot świadczący usługi płatnicze;
  2. po dokonaniu płatności całości kwoty w sposób określony powyżej, użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie Rezerwacji;
  3. Travelist przekaże Hotelowi wpłaconą przez użytkownika kwotę należną Hotelowi tytułem Rezerwacji.
 5. W przypadku dokonania przez użytkownika wyboru metody płatności z góry oraz sposobu płatności kartą płatniczą:
  1. po dokonaniu wyboru Oferty użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową, na której zostanie poproszony o złożenie oświadczeń i podanie danych wymaganych w celu umożliwienia obciążenia przez Travelist karty płatniczej użytkownika to jest: imienia, nazwiska, numeru karty płatniczej, daty ważności karty płatniczej oraz kodu zabezpieczającego;
  2. Travelist będzie uprawniony do wykorzystania danych wymienionych powyżej wyłączenie do pobrania z karty płatniczej użytkownika całości kwoty tytułem Rezerwacji za pośrednictwem serwisu prowadzonego przez Podmiot świadczący usługi płatnicze;
  3. Travelist obciąży kartę płatniczą użytkownika kwotą należną z tytułu Rezerwacji, a następnie użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie Rezerwacji. Potwierdzenie Rezerwacji zostanie przekazane przez Travelist Hotelowi po dokonaniu powyższej płatności przez użytkownika.
 6. Jeżeli Oferta przewiduje metodę płatności z góry oraz sposób płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist, to w przypadku dokonania przez użytkownika wyboru takiej metody i sposobu płatności:
  1. po dokonaniu wyboru Oferty użytkownik niezwłocznie otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej informację określającą dane niezbędne do dokonania płatności całości kwoty tytułem Rezerwacji przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist (dalej "Dane do Przelewu");
  2. użytkownik zobowiązany jest do dokonania przelewu całości kwoty tytułem Rezerwacji na rachunek bankowy Travelist w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia przesłania użytkownikowi Danych do Przelewu, nie później jednak niż na 3 (trzy) dni przed dniem rozpoczęcia pobytu w Hotelu;
  3. momentem dokonania przelewu jest moment uznania rachunku bankowego Travelist całością kwoty tytułem Rezerwacji przelaną przez użytkownika;
  4. po dokonaniu płatności całości kwoty w sposób określony powyżej, użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie Rezerwacji;
  5. Travelist przekaże Hotelowi wpłaconą przez użytkownika kwotę należną Hotelowi tytułem Rezerwacji.
 7. W przypadku, gdy Oferta przewiduje metodę płatności zaliczką, w zależności od warunków Oferty możliwe jest dokonanie płatności według jednego, dwóch lub wszystkich, wskazanych poniżej sposobów płatności:
  1. przelewem internetowym na rachunek bankowy Travelist;
  2. kartą płatniczą;
  3. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist.
 8. Jeżeli Oferta przewiduje metodę płatności zaliczką oraz sposób płatności przelewem internetowym na rachunek bankowy Travelist, to w przypadku dokonania przez użytkownika wyboru takiej metody i sposobu płatności:
  1. po dokonaniu wyboru Oferty użytkownik zostanie przekierowany na odpowiednią stronę internetową umożliwiającą dokonanie płatności zaliczki za pośrednictwem serwisu PayU, prowadzonego przez Podmiot świadczący usługi płatnicze;
  2. po dokonaniu płatności zaliczki w sposób określony powyżej użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie Rezerwacji;
  3. Travelist przekaże Hotelowi wpłaconą przez użytkownika kwotę zaliczki należną Hotelowi tytułem Rezerwacji;
  4. pozostałą część kwoty tytułem Rezerwacji użytkownik zobowiązany jest zapłacić bezpośrednio Hotelowi z chwilą rozpoczęcia pobytu w Hotelu.
 9. Jeżeli Oferta przewiduje metodę płatności zaliczką oraz sposób płatności kartą płatniczą, to w przypadku dokonania przez użytkownika wyboru takiej metody i sposobu płatności:
  1. po dokonaniu wyboru Oferty użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową, na której zostanie poproszony o złożenie oświadczeń i podanie danych wymaganych w celu umożliwienia obciążenia przez Travelist karty płatniczej użytkownika to jest: imienia, nazwiska, numeru karty płatniczej, daty ważności karty płatniczej oraz numeru zabezpieczającego;
  2. Travelist będzie uprawniony do wykorzystania wymienionych powyżej danych wyłączenie do pobrania z karty płatniczej użytkownika kwoty odpowiadającej wartości zaliczki;
  3. Travelist obciąży kartę płatniczą użytkownika kwotą należną z tytułu Rezerwacji, a następnie użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie Rezerwacji. Potwierdzenie Rezerwacji zostanie przekazane przez Travelist Hotelowi po dokonaniu powyższej płatności przez użytkownika;
  4. pozostałą część kwoty tytułem Rezerwacji użytkownik zobowiązany jest zapłacić Hotelowi z chwilą rozpoczęcia pobytu w Hotelu.
 10. Jeżeli Oferta przewiduje metodę płatności zaliczką oraz sposób płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist, to w przypadku dokonania przez użytkownika wyboru takiej metody i sposobu płatności:
  1. po dokonaniu wyboru Oferty użytkownik niezwłocznie otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej informację określającą dane niezbędne do dokonania płatności kwoty zaliczki przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist (dalej "Dane do Przelewu");
  2. użytkownik zobowiązany jest do dokonania przelewu kwoty zaliczki na rachunek bankowy Travelist w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia przesłania użytkownikowi Danych do Przelewu, nie później jednak niż na 3 (trzy) dni przed dniem rozpoczęcia pobytu w Hotelu;
  3. momentem dokonania przelewu jest moment uznania rachunku bankowego Travelist kwotą zaliczki przelaną przez użytkownika;
  4. po dokonaniu płatności całości kwoty zaliczki w sposób określony powyżej, użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie Rezerwacji;
  5. pozostałą część kwoty tytułem Rezerwacji użytkownik zobowiązany jest zapłacić bezpośrednio Hotelowi z chwilą rozpoczęcia pobytu w Hotelu;
  6. Travelist przekaże Hotelowi wpłaconą przez użytkownika kwotę zaliczki należną Hotelowi tytułem Rezerwacji.
 11. W przypadku gdy Oferta przewiduje jedynie płatność na miejscu lub w przypadku wyboru przez użytkownika metody płatności na miejscu spośród metod płatności dostępnych w ramach danej Oferty:
  1. po dokonaniu wyboru Oferty użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową, na której zostanie poproszony o złożenie oświadczeń i podanie danych wymaganych w celu umożliwienia pre-autoryzacji przez Hotel kwoty należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji na karcie płatniczej użytkownika;
  2. Hotel będzie uprawniony do preautoryzacji karty płatniczej z wykorzystaniem terminalu POS. Pre-autoryzacja polegać będzie na sprawdzeniu karty płatniczej użytkownika i zablokowaniu na karcie płatniczej użytkownika kwoty odpowiadającej kwocie należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji do czasu dokonania płatności przez użytkownika w Hotelu;
  3. Travelist prześle dane wymienione powyżej Hotelowi używając systemu płatności dostarczanego przez Podmiot świadczący usługi płatnicze;
  4. Hotel będzie uprawniony do wykorzystania wymienionych powyżej danych wyłączenie do pre-autoryzacji kwoty odpowiadającej wartości Rezerwacji na karcie płatniczej użytkownika;
  5. pozostałą część kwoty tytułem Rezerwacji użytkownik zobowiązany jest zapłacić bezpośrednio Hotelowi z chwilą rozpoczęcia pobytu w Hotelu;
  6. użytkownik otrzyma potwierdzenie Rezerwacji po podaniu danych i złożeniu oświadczeń wymaganych w celu umożliwienia pre-autoryzacji przez Hotel kwoty należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji na karcie płatniczej użytkownika;
  7. powyższe potwierdzenie Rezerwacji będzie stanowić warunkowe potwierdzenie Rezerwacji, co oznacza, że w przypadku, gdy nie będzie możliwa pre-autoryzacja przez Hotel kwoty należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji na karcie płatniczej użytkownika na podstawie oświadczeń i danych użytkownika przekazanych zgodnie z pkt lit. a powyżej, Hotel będzie uprawniony do anulowania Rezerwacji (odstąpienia od Rezerwacji) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia dokonania Rezerwacji, ze wskazaniem przyczyny anulowania Rezerwacji;
  8. oświadczenie Hotelu o anulowaniu Rezerwacji zostanie przekazane przez Travelist użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej;
  9. z chwilą rozpoczęcia pobytu w Hotelu użytkownik jest zobowiązany do zapłaty kwoty należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji;
  10. jeśli użytkownik nie stawi się w Hotelu w terminie rozpoczęcia pobytu określonym w Rezerwacji lub odwoła Rezerwację po upływie terminu na jej odwołanie, wskazanego w treści Oferty, Hotel będzie uprawniony do obciążenia karty płatniczej użytkownika na kwotę równą kwocie należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji, zablokowaną na tej karcie płatniczej w ramach pre-autoryzacji karty płatniczej.
 12. Wszystkie ceny Usług podane w Ofertach prezentowanych w Serwisie są cenami brutto.
 13. Ceny wskazane w danej Ofercie są cenami za Usługi objęte daną Ofertą.
 14. Travelist nie pobiera od użytkownika żadnych opłat za korzystanie z Serwisu.

§ 6 Działania na rzecz ochrony własności intelektualnej

 1. Wszelkie materiały oferowane lub udostępniane za pośrednictwem Serwisu stanowią przedmiot ochrony, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. W przypadku uzyskania przez Travelist informacji o naruszeniach praw do materiałów, o których mowa w ust. 1, Travelist wezwie użytkownika do usunięcia skutków naruszeń na koszt użytkownika. W przypadku niedostosowania się użytkownika do wezwania Travelist w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty otrzymania przez użytkownika wezwania, Travelist może wobec niego kierować roszczenia z tytułu naruszania praw do danych materiałów.

§ 7 Reklamacje

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem Usług objętych Rezerwacją, w tym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług, będą przekazywane przez użytkownika bezpośrednio Hotelowi, którego Usług reklamacja dotyczy lub Hotelowi za pośrednictwem Travelist na adres poczty elektronicznej Travelist: kontakt@travelist.pl. W przypadku, gdy reklamacje, o których mowa powyżej zostaną złożone Travelist, Travelist niezwłocznie przekaże reklamację Hotelowi, którego Usługi dotyczy reklamacja, nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia wpływu reklamacji do Travelist.
 2. Wszelkie reklamacje użytkowników związane z działaniem Serwisu, w tym związane z dokonywaniem za pośrednictwem Travelist płatności powinny być kierowane do Travelist. Travelist rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od otrzymania reklamacji. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Travelist poinformuje użytkownika wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej użytkownika, podany podczas Rejestracji. Jeśli Travelist nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

§ 8 Zmiana lub anulowanie rezerwacji

 1. Każda Oferta Hotelu prezentowana w Serwisie będzie zawierać informacje dotyczące warunków i terminów dokonywania zmiany lub anulowania Rezerwacji przez użytkownika. W przypadku, gdy w ramach danej Oferty nie została przewidziana możliwość zmiany lub anulowania Rezerwacji, informacja w tym zakresie zostanie wyraźnie wskazana w treści Oferty. Jeśli zmiana lub anulowanie Rezygnacji jest możliwe w ramach danej Oferty, użytkownik Serwisu będzie uprawniony do zmiany lub anulowania Rezerwacji w terminach i na warunkach określonych szczegółowo w Ofercie.
 2. W celu dokonania zmian lub anulowania Rezerwacji, użytkownik skontaktuje się z Hotelem bezpośrednio lub za pośrednictwem Travelist w sposób wskazany w danej Ofercie.
 3. Aby zmiana lub anulowanie Rezerwacji stały się skuteczne, użytkownik musi otrzymać potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania Rezerwacji bezpośrednio od Hotelu lub za pośrednictwem Travelist.
 4. Użytkownik nie ponosi kosztów dokonania zmian lub anulowania Rezerwacji, jeśli są one dokonywane w terminie określonym w Ofercie, o ile Oferta nie stanowi inaczej.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin będzie dostępny w siedzibie Travelist oraz w Serwisie.
 2. Travelist zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Informacja o zmianie Regulaminu i przyczynie jego zmiany zostanie udostępniona w Serwisie wraz z nową treścią Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do Rezerwacji, dla których procedura dokonywania Rezerwacji w Serwisie została rozpoczęta przez użytkownika przed wprowadzeniem zmian Regulaminu.
 3. Wszystkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
 4. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie.

Polityka prywatności serwisu internetowego Travelist

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności ("Polityka Prywatności") stanowi część regulaminu korzystania z serwisu www.travelist.pl ("Regulamin", "Serwis").
 2. Polityka Prywatności określa zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ("Ustawa").
 3. Serwis jest prowadzony przez spółkę Travelist Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Cicha 7, 00-353 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000440014, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 7010359657 oraz numer statystyczny REGON 146394313, o kapitale zakładowym w wysokości 49.500 złotych ("Travelist"). Travelist jest administratorem danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych w związku z korzystaniem przez użytkowników z Serwisu, w tym w związku z pośredniczeniem przez Travelist przy rezerwacji przez użytkowników Serwisu usług hotelarskich świadczonych przez hotele współpracujące z Serwisem oraz usług dodatkowych oferowanych przez te hotele ("Rezerwacja"), w tym w szczególności z przyjmowaniem i przekazywaniem przez Travelist na rzecz hoteli płatności użytkowników z tytułu Rezerwacji.
 4. Za pośrednictwem Serwisu użytkownik może rezerwować usługi hotelarskie świadczone przez hotele współpracujące z Serwisem ("Hotel", "Hotele") oraz usługi dodatkowe oferowane przez Hotele (dalej łącznie "Usługi"), a tym samym doprowadzić do zawarcia pomiędzy użytkownikiem a Hotelem umowy o świadczenie Usług.

§ 2 Dane osobowe

 1. Korzystanie przez użytkowników z Serwisu może wiązać się ze zbieraniem i przetwarzaniem przez Travelist danych użytkowników oraz osób korzystających z Usług Hotelu na podstawie Rezerwacji. W celu skorzystania z oferty Hotelu prezentowanej w Serwisie ("Oferta") i dokonania Rezerwacji Usług objętych Ofertą za pośrednictwem Serwisu użytkownik jest obowiązany do podania jego danych lub danych osób korzystających z Usług Hotelu na podstawie Rezerwacji.. Część danych zbieranych i przetwarzanych przez Travelist stanowi dane osobowe w rozumieniu Ustawy. Travelist może także przetwarzać zbiorcze informacje o użytkownikach Serwisu lub osobach korzystających z Usług Hotelu na podstawie Rezerwacji, oraz świadczonych im przez Hotele Usługach.
 2. Dane użytkownika lub osób korzystających z Usług Hotelu na podstawie Rezerwacji są niezbędne do dokonania Rezerwacji, w tym przyjęcia płatności na rzecz Hotelu, a tym samym zawarcia umowy pomiędzy użytkownikiem a Hotelem. Travelist zbiera dane podawane przez użytkownika w trakcie rejestracji użytkownika w Serwisie lub podjęcia przez użytkownika czynności związanych z dokonaniem przez niego Rezerwacji Usług objętych Ofertą w ramach Serwisu.
 3. Poprzez akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w celu przyjęcia Rezerwacji dokonanej przez Użytkownika, w tym, przyjmowania i przekazywania przez Travelist płatności od użytkowników na rzecz Hotelu, jak również w celu rozpoznawania reklamacji na zasadach wskazanych w Regulaminie oraz w celach marketingowych, Travelist zbiera i przetwarza dane osobowe użytkownika w zakresie zawartym w formularzu rejestracji w Serwisie i w formularzu Rezerwacji Usługi. Poprzez oznaczenie odpowiednich, odrębnych pól w formularzu Rezerwacji użytkownik oświadcza w szczególności, że wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Travelist oraz wybrany w ramach Rezerwacji Hotel podanych przez użytkownika danych osobowych w zakresie niezbędnym do: (i) umożliwienia użytkownikowi korzystania z Serwisu; (ii) dokonania Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu oraz przekazania Hotelowi danych użytkownika dokonującego Rezerwacji, (iii) przyjmowania i przekazywania na rzecz Hotelu płatności dokonywanych przez użytkownika tytułem Rezerwacji, (iii) świadczenia przez Hotel Usług, a także (iv) do celów badania rynku, zachowań i preferencji użytkowników, dostosowania oferty Serwisu do oczekiwań użytkowników, polepszenia jakości świadczonych usług, tworzenia zbiorowego wizerunku użytkowników i reklamy, w celach statystycznych, administracyjnych i księgowych. W szczególności użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w przypadku dokonywania przez użytkownika płatności kartą płatniczą, Travelist przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, numer karty płatniczej, datę ważności karty płatniczej oraz kod zabezpieczający. Poprzez oznaczenie odpowiednich, odrębnych pól w formularzu Rezerwacji użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Travelist oraz partnerów Travelist (w tym osoby trzecie) podanych przez użytkownika danych osobowych w zakresie niezbędnym do celów marketingowych.
 4. Travelist jest administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu. Dane osobowe są przekazywane do Hotelu, którego dotyczy Usługa objęta Rezerwacją, na co użytkownik wyraża zgodę. Jednocześnie, przez dokonanie Rezerwacji użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Hotel w celach związanych z zawarciem umowy o świadczenie Usług z użytkownikiem i wykonaniem Usług objętych Rezerwacją. Dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów marketingowych są przekazywane do osób trzecich współpracujących z Travelist w tym zakresie, na co użytkownik wyraża zgodę.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do korzystania z Serwisu i dokonania Rezerwacji Usług Hotelu, w tym przyjmowania i przekazywania przez Travelist płatności od użytkowników na rzecz Hotelu, jak również w celu rozpoznawania reklamacji na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.
 7. W przypadku, gdy w ramach dokonywania Rezerwacji użytkownik wskazuje osoby fizyczne korzystające z Usług Hotelu na podstawie Rezerwacji, Travelist jest również administratorem danych osobowych tych osób fizycznych i przetwarza je w związku z dokonaniem Rezerwacji w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności. Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez Travelist, mają prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Travelist informuje, że wszelkie dane takich osób fizycznych Travelist uzyskał od użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do (i) uzyskania zgody tych osób fizycznych na przetwarzanie ich danych osobowych przez Travelist, (ii) poinformowania ich o przysługującym im prawie dostępu do swoich danych i ich poprawiania, oraz, (iii) na żądanie Travelist, przedstawienia dowodu spełnienia tych zobowiązań. Osoby takie mają prawo (i) do wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania ich danych ze względu na ich szczególną sytuację, (ii) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych, gdy Travelist zamierzałby je przetwarzać w celach marketingowych lub przekazywałby ich dane osobowych innemu administratorowi danych.
 8. Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu do swoich danych i ich poprawiania poprzez ich samodzielną weryfikację w formularzu rezerwacyjnym. Dodatkowo użytkownik oraz inne osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane w związku z dokonaną przez użytkownika Rezerwacją, mogą skorzystać ze swojego prawa wglądu do danych osobowych oraz do ich poprawiania po zalogowaniu do Serwisu, w zakładce Moje Konto oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres kontakt@travelist.pl.

§ 3 Środki bezpieczeństwa

 1. Travelist wdrożył odpowiednie, zgodne z wymogami prawa środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 2. W szczególności, za pomocą szyfrowania Travelist zapewnia zabezpieczenie integralności i poufności danych osobowych przekazywanych przez internet.

§ 4 Polityka plików cookies i usługa Google Analytics

 1. Dane użytkownika mogą być także zbierane przez pliki cookies.
 2. W wyniku dostępu do Ofert Hoteli w Serwisie i korzystania z Serwisu, w urządzeniach użytkownika mogą być przechowywane pliki tekstowe (tzw. ciasteczka - cookies), których celem jest ułatwienie użytkownikowi dostępu do Serwisu i korzystania z niego, a także badanie preferencji i zachowań użytkownika, aby umożliwić dostarczenie spersonalizowanych treści w Serwisie oraz polepszyć funkcjonowanie Serwisu. Dane są zbierane przez pliki cookies także w celach statystycznych.
 3. Jeśli użytkownik nie wyłączył plików cookies, przyjmuje się, że wyraził zgodę na umieszczenie i przechowywanie ich w swoich urządzeniach. Użytkownik może wyłączyć umieszczanie i przechowywanie plików cookies z poziomu używanej przez siebie przeglądarki internetowej. Sposób wyłączenia plików cookies zależy od stosowanej przez użytkownika przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookies może spowodować, że Serwis, a w konsekwencji możliwość dokonywania Rezerwacji w Serwisie, nie będzie działał poprawnie.

Dodatkowe objaśnienia do plików cookies

 1. Czym są pliki "cookies"?
  Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Jakich plików "cookies" używamy?
  Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików "cookies" - "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
  Wyróżnić można szczegółowy podział cookies, ze względu na:
 • A. Ze względu na niezbędność do realizacji usługi:
RodzajOpis
Niezbędne Są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności, z których użytkownik chce skorzystać
Funkcjonalne Są ważne dla działania serwisu:
- służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika,
- służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu, bez ustawień zapisanych w pliku cookie może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej,
- służą bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.
Biznesowe Umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu o który udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności serwisu ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu. Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe.
 • B. Ze względu na czas przez jaki cookie będzie umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika:
RodzajOpis
Cookies tymczasowe (session cookies) Cookie umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu
Cookies stałe (persistent cookies) Nie jest kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostaje w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny
 • C. Ze względu na pochodzenie - administratora serwisu, który zarządza cookies:
RodzajOpis
Cookie własne (first-party cookie) Cookie umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona
Cookie zewnętrzne (third-party cookie) Cookie umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny
 • Uwaga: cookie mogą być wywołane przez administratora za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera, umiejscowionych w innej lokalizacji - innym kraju lub nawet zupełnie innym systemie prawnym. W przypadku wywołania przez administratora witryny komponentów serwisu pochodzących spoza systemu administratora mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki cookies niż polityka prywatności / cookies administratora witryny

 • D. Ze względu na cel jakiemu służą:
RodzajOpis
Konfiguracja serwisu Umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie
Bezpieczeństwo i niezawodność serwisu Umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności serwisu
Uwierzytelnianie Umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje
Stan sesji Umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookie służące do zapisywania tzw. "stanu sesji" pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.
Procesy Umożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na niej funkcji
Reklamy Umożliwiają wyświetlać reklamy, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny)
Lokalizacja Umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika
Analiza i badania, audyt oglądalności Umożliwiają właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel witryny lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników
 • E. Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika:
RodzajOpis
Nieszkodliwe Obejmuje cookies:
- niezbędne do poprawnego działania witryny
- potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika
Badające Wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika

 1. Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe
  Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 2. Usuwanie plików "cookies"
  Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 1. W ramach prowadzenia Serwisu Travelist korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. Dane zbierane za pomocą plików cookies przez Google Analytics (włącznie z Państwa adresem IP) są przekazywane Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli Serwis anonimizuje adresy IP, adres IP użytkownika zostanie obcięty przez Google na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego zanim adres ten zostanie przesłany do Stanów Zjednoczonych. Wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP użytkownika zostanie przesłany na serwery Google w Stanach Zjednoczonych i obcięty na miejscu. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny sposobu korzystania z Serwisu przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów serwisów oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na serwisach internetowych i korzystaniem z internetu. Google nie będzie łączył adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jego posiadaniu.
 2. Korzystając z Serwisu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej w ust. 4. Użytkownik może uniemożliwić Google zbieranie danych z plików cookies i przetwarzanie ich (w tym adresu IP) poprzez pobranie i zainstalowanie odpowiednich aplikacji na swoich urządzeniach.

§ 5 Otrzymywanie informacji handlowych

 1. Poprzez oznaczenie odpowiednich, odrębnych pól podczas rejestracji użytkownika następującej przy pierwszym wejściu na stronę Serwisu oraz w formularzu Rezerwacji użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych o promocjach i nowościach dostępnych w Serwisie, a także innych wysłanych przez Travelist w imieniu własnym lub na jego zlecenie na adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika przy dokonywaniu Rezerwacji, w tym także po zakończeniu korzystania przez użytkownika z Serwisu. Zgoda, o której mowa w niniejszym ust. 1, może być w każdej chwili odwołana.
 2. Po zaznaczeniu w formularzu Rezerwacji pola, o którym mowa w ust. 1 powyżej, informacje handlowe będą przesyłane do użytkownika z częstotliwością wybraną przez użytkownika, przy czym nie częściej niż raz na dobę do użytkownika będzie wysyłany newsletter Travelist, a ponadto nie częściej niż trzy razy na dobę do użytkownika będą wysyłane wiadomości e-mail zawierające informacje wygenerowane na podstawie aktywności użytkownika w Serwisie. W powyższej informacji dotyczącej częstotliwości wysyłania wiadomości do użytkowników nie uwzględniono wiadomości zawierających potwierdzenie Rezerwacji.
 3. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez kliknięcie w służący do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych link ("Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości") znajdujący się w stopce każdej wiadomości e-mail lub poprzez zmianę ustawień konta użytkownika, po zalogowaniu się na konto w Serwisie.

Regulamin kart podarunkowych

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie wyrażenia rozpoczynające się z dużej litery, o ile niniejszy regulamin kart podarunkowych ("Regulamin Kart Podarunkowych") nie stanowi inaczej, mają takie znaczenie jakie zostało im nadane w regulaminie korzystania z serwisu travelist.pl ("Regulamin").
 2. Niniejszy Regulamin Kart Podarunkowych określa zasady korzystania przez użytkownika serwisu prowadzonego na stronie internetowej www.travelist.pl ("Serwis") z kart podarunkowych ("Karty Podarunkowe"). Poprzez użytkownika należy rozumieć zarówno osobę zakupującą Kartę Podarunkową jak i osobę z niej korzystającą.
 3. Wystawcą Karty Podarunkowej jest Serwis prowadzony przez spółkę Travelist Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Cicha 7, 00-353 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440014, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP 7010359657 oraz numer statystyczny REGON 146394313, o kapitale zakładowym w wysokości 49.500 złotych ("Travelist").
 4. Karta Podarunkowa umożliwia Rezerwacje Usług świadczonych przez Hotele, prezentowane w Serwisie oraz dokonanie płatności, za pośrednictwem Serwisu, na rzecz danego Hotelu.
 5. Karta Podarunkowa jest elektroniczną formą bonu wartościowego na okaziciela (mająca postać kodu liczbowo-literowego lub tylko liczbowego) generowaną przez Serwis, o określonej z góry wartości wyrażonej w polskich złotych ("Wartość Karty"), potwierdzającą prawa jej posiadacza określone w powyższym ust. 4, o określonej dacie ważności, z elektronicznie przypisanymi informacjami o wartości Karty. Karta Podarunkowa nie jest kartą płatniczą, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa
 6. Karta Podarunkowa jest wysyłana na adres e-mail podany przez użytkownika.
 7. Karta Podarunkowa jest ważna, tj. uprawnia do działań określonych w ust. 4 w okresie wskazanym na Karcie.
 8. Wystawca Karty nie ponosi odpowiedzialności za błędy użytkownika przy kreowaniu Karty skutkujące jej dostarczeniem niewłaściwej osobie (np. błędnie podany adres e-mail użytkownika). Użytkownik uprawniony jest do zgłoszenia utraty lub uszkodzenia Karty Podarunkowej w celu jej zablokowania. Blokada Karty Podarunkowej nastąpi niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym.
 9. Użytkownik uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu Karty Podarunkowej w terminie 14 dni od dnia przesłania Karty Podarunkowej na adres e-mail użytkownika wskazany przez użytkownika. Odstąpienie może mieć formę wiadomości e-mail przesłanej na adres Serwisu kontakt@travelist.pl. W takim wypadku dezaktywacja Karty Podarunkowej nastąpi niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu otrzymania przez Serwis wiadomości o odstąpieniu przez użytkownika od umowy zakupu Karty Podarunkowej.
 10. Odstępując od umowy zakupu Karty Podarunkowej (tj. przesyłając wiadomość e-mail o odstąpieniu od umowy zakupu Karty Podarunkowej) użytkownik gwarantuje, że do czasu dezaktywacji Karty Podarunkowej użytkownik nie skorzysta z Karty Podarunkowej. W razie gdyby w okresie między otrzymaniem maila użytkownika o odstąpieniu od umowy zakupu Karty Podarunkowej ("Umowa") a dezaktywacją Karty Podarunkowej użytkownik skorzystał z Karty Podarunkowej, Serwis będzie zwolniony z obowiązku zwrotu użytkownikowi zapłaconej ceny za Kartę Podarunkową.

§ 2 Karta podarunkowa

 1. Warunkiem przesłania Karty Podarunkowej użytkownikowi jest zapłata za Kartę Podarunkową w jeden ze sposobów zapłaty podanych w Serwisie, w zakładce "Karta podarunkowa".
 2. Serwis ani Travelist nie odpowiadają za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej wynikające z okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności dotyczące upływu terminu ważności Karty Podarunkowej, czy zbyt małej Wartości Karty w stosunku do cen Ofert prezentowanych w Serwisie.
 3. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej użytkownikowi nie przysługują wobec Serwisu żadne roszczenia.
 4. Kartę Podarunkową może zakupić jedynie użytkownik posiadający konto w Serwisie. Skorzystanie z Karty Podarunkowej jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym założeniu konta i zalogowaniu się w Serwisie.
 5. Niezbędne dla korzystania z Karty Podarunkowej jest posiadanie przez użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci internetowej, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konta poczty internetowej.

§ 3 Korzystanie z karty podarunkowej

 1. Karta Podarunkowa nie może być wymieniana na pieniądze.
 2. Wystawca Karty Podarunkowej, w celu ochrony interesów użytkownika Karty Podarunkowej zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania możliwości posługiwania się Kartą Podarunkową na wniosek użytkownika.
 3. W celu skorzystania z oferty Hotelu prezentowanej w Serwisie ("Oferta") i dokonania Rezerwacji Usług objętych Ofertą za pośrednictwem Serwisu przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej użytkownik winien wypełnić formularz Rezerwacji Usług zgodnie z § 2 oraz § 4 Regulaminu. Na etapie wyboru metod płatności za wybraną Ofertę podane jest pole do wpisania kodu Karty Podarunkowej. W pole to należy wprowadzić kod Karty Podarunkowej przed dokonaniem i ostatecznym potwierdzeniem metody płatności. Rezerwacja Oferty przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej jest możliwa wyłącznie przy wyborze metod płatności z góry, określonych § 5 ust 3 lit. , b lub c Regulaminu.
 4. Po wyborze metody płatności, wprowadzeniu kodu Karty Podarunkowej i zaakceptowaniu Rezerwacji kwota do zapłaty za wybraną Ofertę obniżą się o Wartość Karty Podarunkowej.
 5. Karta Podarunkowa jest odczytywana wyłącznie w środowisku elektronicznym, tj. każda operacja podlega weryfikacji w zakresie jej dopuszczalności oraz ustalenia Wartości Karty wyłącznie w Serwisie.
 6. W przypadku gdy wartość Rezerwowanej przez użytkownika Oferty przekracza Wartość Karty, Rezerwacja będzie mogła być zrealizowana pod warunkiem zapłaty przez użytkownika różnicy pomiędzy Wartością Karty a ceną Oferty za pomocą którejkolwiek z metod płatności z góry, w sposób określony w § 5 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy wartość Rezerwowanej przez użytkownika Oferty jest niższa od Wartości Karty, różnica między Wartością Karty a wartością Oferty nie podlega późniejszemu wykorzystaniu przez użytkownika. Żadna kwota nie może być w takim przypadku wypłacona użytkownikowi jako "reszta" i nie jest możliwa inna forma spieniężenia wartości Karty Podarunkowej pozostałej po dokonaniu Rezerwacji Oferty.
 8. Użytkownik może wykorzystać tylko jedną Kartę Podarunkową w jednym zamówieniu. Kart Podarunkowych nie można łączyć.

§ 4 Pozostałe regulacje dotyczące kart podarunkowych

 1. Karta Podarunkowa może być używana w okresie ważności podanym na Karcie Podarunkowej lub do czasu jej zablokowania, na wniosek użytkownika.
 2. W przypadku utraty Karty Podarunkowej możliwa jest jej blokada przez Serwis, na podstawie zgłoszenia dokonanego przez użytkownika za pośrednictwem infolinii lub wiadomości e-mail na adres: kontakt@travelist.pl. Serwis ani Travelist nie odpowiada za Rezerwację Oferty dokonaną przed dokonaniem zgłoszenia. Warunkiem niezbędnym do zablokowania Karty Podarunkowej jest podanie przez użytkownika przypisanego Karcie Podarunkowej numeru.
 3. Serwis ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:
  1. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
  2. braku odpowiednich środków - Wartości Karty - na Karcie Podarunkowej w stosunku do ceny Rezerwowanej przez użytkownika Oferty,
  3. wystąpienia problemów natury technicznej uniemożliwiających realizację Karty Podarunkowej, które wystąpiły z przyczyn niezależnych od Serwisu. W takim wypadku Serwis w miarę możliwości techniczno-organizacyjnych podejmie kroki niezbędne do usunięcia zaistniałych przeszkód w realizacji Karty Podarunkowej.
 4. Realizacja Karty Podarunkowej przez użytkownika stanowi ważną Rezerwację nawet wówczas, gdy wejdzie on w posiadanie Karty Podarunkowej w sposób nieuprawniony, chyba że Karta, pomimo zgłoszenia zablokowania, nie zostanie wcześniej zablokowana przez Serwis w terminie określonym w niniejszym Regulaminie Kart Podarunkowych.
 5. Zmiana lub anulowanie Rezerwacji Oferty wykonanej przy pomocy Karty Podarunkowej odbywa się na zasadach zmiany i anulowania Rezerwacji Oferty określonych w § 8 Regulaminu.
 6. W przypadku wystąpienia problemów w Rezerwacji Oferty przy użyciu Karty Podarunkowej, użytkownik zgłosi powyższe do Serwisu za pośrednictwem infolinii lub wiadomości e-mail na adres: kontakt@travelist.pl
 7. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Serwis zgodnie z zasadami reklamacji określonymi w §7 Regulaminu.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu Karty Podarunkowej mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Regulaminu, polityki Prywatności Serwisu Internetowego Travelist oraz i przepisy prawa.
 2. Użytkownik przed wpłatą środków pieniężnych na Kartę Podarunkową, a także przed skorzystaniem z Karty Podarunkowej, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem Karty Podarunkowej i przestrzegania jego postanowień.
 3. Treść niniejszego Regulaminu Karty Podarunkowej jest dostępna na stronie internetowej pod adresem https://travelist.pl/static/owu. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie Karty Podarunkowej bez podania przyczyny. Zmiany Regulaminu Karty Podarunkowej nie mogą naruszać praw użytkowników, którzy nabyli Kartę Podarunkową przed zmianą Regulaminu Karty Podarunkowej.

Biuro obsługi klienta

22 460 21 91
Pn-Pt 8:00-22:00, Sb-Nd 10:00-22:00
Używamy plików Cookies, aby optymalizować naszą witrynę. Możesz zaktualizować ustawienia przeglądarki, jeśli nie wyrażasz na to zgody.
Polityka plików Cookies