Regulamin korzystania z serwisu Travelist.pl

Regulamin Środków Travelist i Kart Podarunkowych

Regulamin znajduje się pod tym adresem: Regulamin Środków Travelist i Kart Podarunkowych

Regulamin Usługi Zakwaterowania - stosowany do umów zawartych po 1.12.2023

Regulamin znajduje się pod tym adresem: Regulamin Usługi Zakwaterowania - nowy

Regulamin Usługi Zakwaterowania - stosowany do umów zawartych przed 1.12.2023

Regulamin znajduje się pod tym adresem: Regulamin Usługi Zakwaterowania

Regulamin Promocji „Gwarancja Najlepszej Ceny" - stosowany do umów zawartych po 1.12.2023

Regulamin znajduje się pod tym adresem: Regulamin Promocji „Gwarancja Najlepszej Ceny" - nowy

Regulamin Promocji „Gwarancja Najlepszej Ceny" - stosowany do umów zawartych przed 1.12.2023

Regulamin znajduje się pod tym adresem: Regulamin Promocji „Gwarancja Najlepszej Ceny"

Regulamin Publikowania Opinii

Regulamin znajduje się pod tym adresem: Regulamin Publikowania Opinii

Regulamin Czatu

Regulamin znajduje się pod tym adresem: Regulamin Czatu

Regulamin korzystania z serwisu Travelist.pl

Stosowany do umów zawartych od dnia 1 grudnia 2023 r.

Regulamin znajduje się również pod tym adresem: Regulamin korzystania z serwisu Travelist.pl - nowy

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu („Regulamin Serwisu”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego stanowiącego powiązany funkcjonalnie zbiór stron internetowych umieszczonych pod adresem www.travelist.pl („Serwis”). Serwis prowadzony jest przez spółkę Travelist sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440014, NIP 7010359657, REGON 146394313, o kapitale zakładowym w wysokości 49.500,00 złotych („Travelist").
 2. W Serwisie prezentowane są oferty pojedynczych usług (dalej „Oferty” lub „Oferta”) świadczonych przez współpracujących z Travelist, lub współpracujących z innymi podmiotami i serwisami pośredniczącymi (w tym podmiotami powiązanymi z Travelist) przedsiębiorców świadczących usługi zakwaterowania (np. hotele), atrakcji (np. parki tematyczne, muzea, zwiedzanie), transportu (np. wynajem samochodów, transfery, bilety lotnicze), operatorów wycieczek (dalej „Oferenci Usług”) oraz wszelkich innych produktów i usług związanych z branżą turystyczną (dalej łącznie „Usługi”). W ramach Ofert Oferentów Usług Travelist działa jako pośrednik Oferentów Usług. W Serwisie mogą być prezentowane także usługi lub produkty (w tym karty podarunkowe) oferowane bezpośrednio przez Travelist („Produkty”).
 3. W Serwisie prezentowane mogą być również oferty połączonych co najmniej kilku Usług (dalej „Pakiety”), których sprzedającym jest podmiot będący polskim lub zagranicznym organizatorem turystyki („Organizator”) w rozumieniu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2019, poz. 548, tekst jednolity) (dalej „Ustawa o Imprezach Turystycznych”). W zakresie sprzedaży Pakietów Travelist działa jako agent turystyczny Organizatora (w rozumieniu Ustawy o Imprezach Turystycznych) lub Organizator (co jest każdorazowo wprost wskazane w Ofercie Pakietu). Oferty w których prezentowane są Pakiety są zwane w dalszej części „Ofertami Organizatora”.
 4. Z funkcjonalności Serwisu mogą korzystać pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne („Użytkownicy”). Serwis umożliwia dokonywanie przez Użytkowników zamówienia, nabycia, opłacenia i dokonania rezerwacji Pakietów lub Usług Oferentów Usług przedstawionych w Ofercie/Ofercie Organizatora („Rezerwacja”). Serwis umożliwia również dokonywanie Rezerwacji grupowych.
 5. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest bezpłatne. Travelist nie pobiera od Użytkownika żadnych opłat z tytułu dokonywanych Rezerwacji, chyba, że co innego wynika z regulaminu świadczenia konkretnej usługi wskazanej w Ofercie lub Ofercie Organizatora. Serwis może przekierować Użytkownika na strony internetowe innych analogicznych serwisów – wówczas zastosowanie mają określone tam zasady, regulaminy i polityki prywatności.
 6. Uwagi i zapytania dotyczące funkcjonowania Serwisu Użytkownik może kierować do Travelist na adres e-mail: kontakt@travelist.pl lub telefonicznie pod numerem udostępnianym każdorazowo w Serwisie.
 7. Użytkownik, rozpoczynając korzystanie z funkcjonalności Serwisu (zakładając konto Użytkownika w Serwisie), zawiera w sposób dorozumiany z Travelist umowę korzystania z funkcjonalności Serwisu („Umowa”), której treść reguluje Regulamin Serwisu. Umowa nie powoduje powstania po stronie Użytkownika żadnych obowiązków, uprawnia natomiast do korzystania z funkcjonalności Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem Serwisu i funkcjonalnościami Serwisu.
 8. Poprzez rozpoczęcie z korzystania z funkcjonalności Serwisu, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:
 1. spełnia wszystkie przewidziane w Regulaminie Serwisu warunki do korzystania z funkcjonalności Serwisu;
 2. zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu Serwisu, a zgoda ta jest potwierdzana przez każdorazowe skorzystanie przez niego z funkcjonalności Serwisu;
 3. podane przez niego dane w Serwisie są kompletne i rzetelne, oraz że uwzględniają wszelkie zastrzeżenia i przeciwwskazania co do korzystania z funkcjonalności Serwisu;
 4. zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu Serwisu i innych regulaminów świadczenia konkretnych Usług wskazanych w Ofercie na podstawie poszczególnych regulaminów Usług;
 5. nie będzie dostarczał w ramach korzystania z Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających prawa autorskie, dobra osobiste lub dobre obyczaje.
 1. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej w stosunku do Travelist o treści wypowiadającej Umowę na adres mailowy kontakt@travelist.pl lub w sposób wskazany w § 3 ust. 4 Regulaminu Serwisu.
 2. Regulamin Serwisu nie stanowi treści umowy świadczenia Usługi zawieranej przez Użytkownika z Oferentem Usług lub umowy świadczenia Pakietu zawieranej przez Użytkownika z Organizatorem („Umowa o świadczenie Usług”), a wszelkie jego postanowienia odnoszące się do wykonania Usługi lub Pakietu mają charakter informacyjny.
 3. Travelist udziela Użytkownikowi rzetelnych informacji, do przekazania których obowiązany jest przez obowiązujące przepisy prawa, nie ponosząc odpowiedzialności za informacje przekazywane przez Oferentów Usług lub Organizatora.

§ 2 Funkcjonalność Serwisu

 1. Podstawowym przedmiotem działania Serwisu jest udostępnianie Ofert Oferentów Usług i Ofert Organizatora oraz umożliwianie dokonywania przez Użytkowników Rezerwacji Usług określonych w Ofertach i Pakietów określonych w Ofertach Organizatora („Funkcjonalność Serwisu”). Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może rezerwować i nabywać Usługi świadczone przez Oferentów Usług oraz Pakiety Organizatora, uzyskiwać informacje o świadczonych Usługach i Pakietach oraz uzyskiwać porady i informacje od Travelist. 
 2. Serwis umożliwia Użytkownikom korzystanie nieodpłatnie z takich usług elektronicznych jak: Konto Użytkownika, Newsletter, Czat, powiadomienia push. 
 3. W celu skontaktowania się z Travelist Użytkownik ma możliwość skorzystania z nieodpłatnej usługi elektronicznej w postaci Czatu, jeśli jest ona dostępna w Serwisie. Rozpoczęcie korzystania z tej usługi następuje poprzez wysłanie wiadomości w dostępnym oknie Czatu. Konsultant Serwisu może odpowiedzieć na pytania Użytkownika, a po zakończeniu kontaktu wymiana wiadomości zostaje zarchiwizowana. 
 4. Travelist działa jako pośrednik Oferenta Usług i jedynie Oferent Usług ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie Usługi objętej Ofertą. Szczegółowe warunki Umowy o świadczenie Usług z Oferentem Usług określone są w poszczególnych regulaminach konkretnej Usługi dostępnych w Serwisie. Każda Oferta/Oferta Organizatora zawiera odesłanie do regulaminu danej Usługi, której dotyczy.
 5. W zakresie oferowania Pakietów Travelist działa jako agent turystyczny Organizatora lub jako Organizator. Z tytułu sprzedaży Pakietów, Travelist ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Użytkownika tylko i wyłącznie w zakresie odpowiedzialności agenta Organizatora lub Organizatora, gdy sam nim jest. Treść Umowy o świadczenie Usług zawieranej przez Użytkownika z Organizatorem będzie określona na stronie Serwisu oraz w regulaminie Pakietów.
 6. W zakresie Produktów Travelist działa jako sprzedający.
 7. Z wyłączeniem przypadków, gdzie Travelist jest Organizatorem lub sprzedaje Produkty, Travelist pośredniczy wyłącznie w przekazaniu oświadczenia woli Użytkownika o akceptacji Oferty lub Oferty Organizatora i w żadnym wypadku:
 1. nie jest stroną jakiejkolwiek zawartej pomiędzy Oferentem Usług/Organizatorem a Użytkownikiem umowy, w szczególności Umowy o świadczenie Usług,
 2. nie jest pełnomocnikiem Oferenta Usług ani Użytkownika w zakresie zawarcia jakiejkolwiek umowy między nimi, w szczególności Umowy o świadczenie Usług, (przy czym z wyłączeniem Umowy o świadczenie Usług Użytkownika z Organizatorem, gdzie działa jako agent turystyczny Organizatora);
 3. nie jest pośrednikiem działającym na zlecenie Użytkownika,
 4. nie jest oferentem lub organizatorem Usług objętych Ofertą lub Pakietem,
 5. nie sprzedaje, nie wynajmuje i nie oferuje żadnych Usług lub Pakietów,
 6. chyba, że co innego wynika wprost z regulaminu konkretnej Usługi lub regulaminu Pakietów.
 1. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne lub nieodpłatne inne usługi na rzecz Użytkowników, związane z przedmiotem działalności Travelist lub z Usługami, Pakietami lub produktami oferowanymi przez Oferentów Usług lub Organizatorów.
 2. Travelist zastrzega możliwość zmiany Funkcjonalności Serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników, jak i zmiany w Funkcjonalności Serwisu w dowolnej chwili. Poszerzanie Funkcjonalności Serwisu o nowe usługi lub oferty będzie każdorazowo określone w odrębnych regulaminach świadczenia danych Usług.

§ 3 Konto Użytkownika

 1. Do korzystania z Funkcjonalności Serwisu konieczne jest założenie konta użytkownika w Serwisie („Konto”).
 2. Utworzenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne. Konto jest niezbywalne, utworzenie Konta odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i/lub hasła lub zaimportowanie danych z serwisu Facebook, Google lub Apple ID. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu (adresu e- mail) oraz hasła.
 3. Użytkownik w każdej chwili może zmienić dane swojego Konta, korzystając z odpowiednich opcji dostępnych po zalogowaniu w zakładce moje Konto. Zmiana nie jest możliwa w przypadku, jeśli zmiana dotyczy adresu e-mail, który został już przypisany do innego Konta.
 4. Użytkownik może usunąć Konto po zalogowaniu się i kliknięciu w zakładkę „Usuń konto”. Usunięcie Konta jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem zdania następnego. Usunięcie Konta nie będzie możliwe, jeśli Użytkownik będzie miał niezrealizowaną Rezerwację w systemie. W tym wypadku usunięcie Konta może nastąpić po zrealizowaniu Rezerwacji, jej anulowaniu lub odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usług na zasadach określonych w odrębnych regulaminach Usług.
 5. W przypadku dezaktualizacji jakichkolwiek danych Użytkownika podanych podczas utworzenia Konta, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z formularzy dostępnych w odpowiedniej zakładce Konta.
 6. Travelist zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta w przypadku stwierdzenia prób nadużycia lub działania na szkodę Serwisu.

§ 4 Newsletter

 1. Travelist w ramach działalności Serwisu świadczy na rzecz Użytkowników („Subskrybent”) usługę dostarczenia Newslettera („Newsletter”). Newsletter jest treścią cyfrową w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta obejmującą informacje handlowe dotyczące bieżącej działalności Serwisu. 
 2. W celu zapisu na Newsletter wysyłany za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub wiadomości tekstowej SMS Subskrybent powinien wejść na stronę internetową Serwisu i w odpowiednim formularzu wpisać adres poczty elektronicznej i/lub numer telefonu, podjąć kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Serwisu oraz zaakceptować odpowiednie zgody, jeśli są dostępne i wymagane w Serwisie. 
 3. Subskrybent może się zapisać na Newsletter wysyłany za pośrednictwem poczty elektronicznej również w koncie Klienta w sekcji Ustawienia e-mail w Serwisie Travelist. 
 4. Umowa o dostarczenie Newslettera polega na bezpłatnym informowaniu o promocjach, treściach dotyczących Magazynu Travelist, nowościach w ofertach Travelist w ramach Serwisu, a także o usługach świadczonych przez Travelist, w tym również o poradach, wydarzeniach targowych i innych poprzez wysyłanie wybranych treści drogą poczty elektronicznej na podany przez Subskrybenta adres poczty elektronicznej lub za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS na numer telefonu podany przez Subskrybenta.
 5. Dokonanie zapisu na Newsletter wysyłany za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub wiadomości tekstowej SMS jest równoznaczne z zawarciem Umowy o dostarczenie Newslettera.
 6. Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony. 
 7. Administrator informuje, a Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że:

 

 1. terminy dostarczania Newsletterów nie są z góry określone,
 2. dostarczanie Newslettera następuje za pomocą poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany przez Subskrybenta w formularzu lub za pomocą wiadomości tekstowej SMS na wskazany numer telefonu.

  8. Subskrybent może wypowiedzieć Umowę o dostarczenie Newslettera drogą mailową w każdym czasie poprzez:

 1. kliknięcie w link anulujący subskrypcję w treści e-mail,
 2. kliknięcie „Zrezygnuj z Newslettera” w koncie użytkownika w sekcji Ustawienia e-mail w Serwisie Travelist,
 3. wysłanie e-mail na adres iod@travelist.pl lub kontakt@travelist.pl.
 1. Subskrybent może wypowiedzieć Umowę o dostarczenie Newslettera za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS w każdym czasie poprzez wysłanie e- mail na adres iod@travelist.pl lub kontakt@travelist.pl.
 2. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Travelist stanowić może naruszenie prawa.
 3. Travelist zastrzega, że w przypadku uznania, że w wyniku zmian technicznych usługa dostarczenia Newslettera może ograniczyć jego dostępność, Travelist poinformuje o tym Subskrybenta, a Subskrybent ma możliwość wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez kliknięcie w link anulujący subskrypcję zawartym w treści maila.
 4. Travelist ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Użytkownika.

§ 5 Oferty

 1. W Ofercie prezentowane są informacje (w tym zdjęcia i opisy) tworzone na podstawie informacji przekazywanej i dostarczonej lub zaakceptowanej przez Oferenta Usług.
 2. Każdy Oferent Usług jest wyłącznie odpowiedzialny za informacje podane w Ofercie, w tym jej dostępność.
 3. W każdej Ofercie zostaną podane aktualne i pełne dane Oferenta Usług (w tym m.in. nazwa/firma, siedziba, adres, numer NIP) oraz mające zastosowanie w zakresie Usług objętych treścią Oferty stosowne informacje wymagane przepisami prawa.
 4. Każda Oferta będzie zawierała informacje o warunkach i terminach dokonywania zmian lub anulowania Rezerwacji. Użytkownik ma prawo dokonać zmiany lub anulowania Rezerwacji na warunkach przedstawionych w Ofercie, a jeżeli Oferta nie będzie przewidywała możliwości dokonania zmiany lub anulowania Rezerwacji, informacja ta zostanie wprost wskazana w treści Oferty.
 5. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 5 Regulaminu Serwisu Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia w całości lub w części od Umowy o świadczenie Usług w przypadkach wskazanych w art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014 r. poz. 827) („Ustawa o prawach konsumenta”). Tym samym Oferta może nie przewidywać możliwości jej zmiany lub anulacji.
 6. Oferty wyświetlane na stronie internetowej Serwisu są uporządkowane według konkretnych parametrów. Na pozycję Oferty wyświetlanej w liście wyników wyszukiwania mają wpływ m.in. takie kryteria jak:

 

 1. popularność obiektu Oferenta, czyli liczba kliknięć danej Oferty, 
 2. prowizja oraz jej wysokość, 
 3. konwersja, 
 4. dostępność pokoi w danym obiekcie Oferenta.

  7. Zdarza się, że podczas domyślnego sortowania Ofert Serwis korzysta z jednego, dwóch lub kilku parametrów jednocześnie.  8. Użytkownicy mogą wyszukiwać Ofert również zgodnie ze swoimi kryteriami za pomocą filtrów (region, rodzaj obiektu, udogodnienia, termin) dostępnych w wyszukiwarce Serwisu. 9. Jeśli Użytkownik nie korzysta z powyżej wymienionych kryteriów może posortować Oferty również według popularności, ceny oraz oceny danego obiektu Oferenta.  10. Serwis zastrzega, że bez względu na zastosowane przez Użytkownika filtry czy opcje sortowania może uwzględnić również dodatkowe parametry. 

§ 6 Oferty Organizatora

 1. W Ofercie Organizatora prezentowane są informacje (w tym zdjęcia i opisy) tworzone na podstawie informacji przekazywanej i dostarczonej lub zaakceptowanej przez Organizatora.
 2. Organizator jest wyłącznie odpowiedzialny za informacje podane w Ofercie Organizatora w tym jej dostępność.
 3. W każdej Ofercie Organizatora zostaną zawarte informacje o których mowa w art. 40 ust. 1 Ustawy o Imprezach Turystycznych.
 4. Każda zmiana w Ofercie Organizatora, w tym w zakresie informacji o których mowa w ust. 3, zostanie niezwłocznie wprowadzona w Ofercie Organizatora publikowanej w Serwisie.
 5. Każda Oferta Organizatora będzie zawierała informacje o warunkach i terminach dokonywania zmian lub anulowania Rezerwacji. Użytkownik ma prawo dokonać zmiany lub anulowania Rezerwacji na warunkach przedstawionych w Ofercie Organizatora, a jeżeli Oferta nie będzie przewidywała możliwości dokonania zmiany lub anulowania Rezerwacji, informacja ta zostanie wprost wskazana w treści Oferty.
 6. Użytkownik może odstąpić od Umowy o Świadczenie Usług z Organizatorem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, jeśli Umowa o Świadczenie Usług została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy o prawach konsumenta oraz w przypadkach wprost wskazanych w Umowie o Świadczenie Usług.
 7. W terminie najpóźniej na 7 dni przed realizacją Pakietu Użytkownik może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Pakiecie wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy o Świadczenie Usług uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z niej obowiązki. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, będzie wiązać się dla Organizatora z dodatkowymi kosztami, może żądać ich zapłaty. Przeniesienie obowiązków następuje za pośrednictwem Travelist, drogą mailową na adres kontakt@travelist.pl.
 8. Za nieuiszczoną część ceny Pakietu oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany podróżnego uczestniczącego w realizacji Pakietu Użytkownik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

§ 7 Rezerwacje

 1. Aby dokonać Rezerwacji Użytkownik aktywuje widoczne w Serwisie odpowiednie opcje (wypełnia formularz) i postępuje zgodnie ze wskazówkami podawanymi na każdym etapie procedury Rezerwacji.
 2. Wypełniając formularz Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe i pełne dane wymagane do dokonania Rezerwacji.
 3. Po dokonaniu Rezerwacji Użytkownik otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem dokonania skutecznej Rezerwacji na adres e-mail podany w toku założenia Konta. Dokument ten stanowi potwierdzenie dokonania skutecznej Rezerwacji i jest równoznaczny z zawarciem Umowy o świadczenie Usług.
 4. Serwis zastrzega sobie prawo anulowania Rezerwacji w przypadku niedokonania przez Użytkownika płatności za Rezerwację zgodnie z warunkami Oferty/Oferty Organizatora i odpowiednio regulaminu konkretnej Usługi lub regulaminu Pakietu. Anulacja może wiązać się z zatrzymaniem części kwoty Rezerwacji z tytułu poniesionych przez Oferenta Usług/Organizatora kosztów.
 5. Oferta może przewidywać możliwość odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług. Szczegółowe warunki odstąpienia wskazane są w regulaminie konkretnej Usługi.

§ 8 Płatności

 1. Travelist jest upoważniony do pobrania od Użytkownika, w imieniu Oferenta Usług należności za zakupione Usługi w ramach Oferty lub w imieniu Organizatora należności za zakupione Pakiety w ramach Oferty Organizatora. Każdorazowo płatności dokonywane są na rzecz drugiej strony Umowy o Świadczenie Usług. Jeżeli Użytkownik chce otrzymać od Oferenta Usług/Organizatora fakturę VAT za zakupione Usługi podczas dokonywania Rezerwacji musi podać numer NIP oraz wszelkie inne wymagane w Serwisie dane podmiotu na jaki ma zostać wystawiona przez Oferenta Usług/Organizatora faktura. W innym przypadku wystawienie faktury będzie niemożliwe. Użytkownik powinien podać numer NIP oraz inne wymagane w Serwisie dane także w wypadku zakupu Produktów oferowanych bezpośrednio przez Travelist.
 2. Płatności dokonywane są za pośrednictwem kanałów płatności aktualnie dostępnych w Serwisie. Użytkownik może zostać przekierowany na stronę internetową prowadzoną przez podmioty trzecie, umożliwiającą dokonanie płatności za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi płatnicze.
 3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu obsługi płatności elektronicznych zewnętrznego dostawcy usługi płatności.
 4. Szczegóły dotyczące płatności są uregulowane w regulaminach poszczególnych usług.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur potwierdzających zakup Usługi lub Produktu w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Użytkownika w Serwisie. Faktury korygujące i duplikaty do faktur będą przesyłane w ten sam sposób. Użytkownik ma prawo wyrazić sprzeciw lub wycofać akceptację na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej w dowolnym czasie.

§ 9 Uwarunkowania techniczne

 1. Do pełnego korzystania z Funkcjonalności Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu,
 2. aktywnego konta poczty elektronicznej,
 3. aktywnego numeru telefonu,
 4. przeglądarki internetowej,
 5. systemu operacyjnego.
 1. Zmiana wymogów co do warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Funkcjonalności Serwisu nie stanowi zmiany Regulaminu Serwisu w przypadku, gdy nie prowadzi do ograniczenia dotychczasowych Funkcjonalności Serwisu.
 2. Travelist nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści wynikające z niezbędnych prac konserwatorskich lub innych niespodziewanych utrudnień Funkcjonalności Serwisu lub dostępności Serwisu powodujących jego czasową niedostępność lub zmniejszenie Funkcjonalności Serwisu wynikające z przyczyn niezależnych od Travelist.

§ 10 Prawa Autorskie

 1. Wyłączne prawa autorskie do Serwisu, kodu źródłowego należą do Travelist lub podmiotów z grupy kapitałowej Travelist i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Udostępnianie Ofert oraz innej zawartości Serwisu osobom trzecim oraz kopiowanie wszelkich materiałów z nimi związanych jest prawnie zabronione.

§ 11 Dane osobowe

 1. Travelist jest administratorem danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu, w tym w związku z pośredniczeniem przez Travelist przy Rezerwacji przez Użytkowników Usług/Pakietów, w tym w szczególności przyjmowaniem i przekazywaniem przez Travelist na rzecz Oferentów Usług i Organizatora płatności Użytkowników z tytułu Rezerwacji, w zakresie i na zasadach określonych w polityce prywatności, udostępnionej na stronie Serwisu („Polityka prywatności").

§ 12 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem Usług lub Pakietów, w tym z ich standardem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem lub niezgodnością z Ofertą/Ofertą Organizatora są rozpatrywane przez Oferenta Usług lub odpowiednio Organizatora jako organizatora świadczeń objętych Umową o świadczenie Usług. Użytkownik powinien w pierwszej kolejności zgłosić reklamację bezpośrednio do Oferenta Usług lub Organizatora. Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące pobytu mogą być zgłaszane na miejscu bezpośrednio obsłudze Oferenta Usług lub Organizatora.
 2. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji także za pośrednictwem Travelist, który niezwłocznie przekaże reklamację Oferentowi Usług/Organizatorowi. Reklamacja będzie rozpatrzona na warunkach wskazanych w Umowie o świadczenie Usług.
 3. Wszelkie reklamacje Użytkowników związane z działaniem Serwisu, powinny być kierowane do Travelist na adres poczty elektronicznej Travelist: kontakt@travelist.pl. Oceny przedmiotu takiej reklamacji oraz jej zasadności Travelist dokonuje w ciągu 14 (czternastu) dni, a w przypadku jeśli przedmiotem reklamacji jest dostawa towaru ciągu 14 (czternastu) dni. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji i jej powodach Travelist poinformuje Użytkownika wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany podczas założenia Konta lub wskazany w toku postępowania reklamacyjnego, w tym adres z którego Użytkownik wysłał reklamację.
 4. W przypadku, gdy podmiotem zgłaszającym reklamację jest osoba trzecia, która korzystała z Usług/Pakietów będących przedmiotem Rezerwacji, jednak nie jest Użytkownikiem, Travelist zastrzega sobie prawo do żądania otrzymania od takiej osoby trzeciej informacji umożliwiających identyfikację tej osoby i konkretnej rezerwacji, której dotyczy reklamacja, w postaci: numeru Rezerwacji, imienia, nazwiska i adresu mailowego osoby zgłaszającej reklamację.
 5. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Travelist lub Oferentem Usług/Organizatorem a Użytkownikiem co do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl.

§ 13 Opinie użytkowników

 1. Użytkownicy korzystający z Serwisu mają możliwość wyrażenia opinii na temat usług hotelarskich świadczonych przez obiekty (“Obiekty”) i przyznawania ocen po zakończeniu pobytu w Obiekcie danego Oferenta („Opinia").
 2. Użytkownik przesyłając do Serwisu Opinię akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad publikowania Opinii, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz Regulaminie publikowania opinii o Obiektach, który jest dostępny w Serwisie.
 3. Użytkownik publikując Opinię wyraża zgodę na jej wykorzystanie (w całości lub w części) według uznania Travelist (w celach marketingowych, promocyjnych lub w celu ulepszenia Usług/Pakietów) i umieszczona w Serwisie lub w mediach społecznościowych, w Newsletterze, specjalnych promocjach lub za pośrednictwem innych kanałów informacyjnych należących lub wykorzystywanych przez Travelist.
 4. Jeśli w Serwisie wyświetla się wiele Opinii to najnowsze będą widoczne u góry, a najstarsze na dole. Niezależnie od tego istnieje możliwość sortowania/filtrowania opinii według daty czy oceny.
 5. Oferenci Obiektów mają możliwość odpowiedzi na opinie.
 6. Travelist dba o to by Serwis był miejscem, w którym każdy może podzielić się swoją Opinią, która może być również pomocna dla innych Użytkowników szukających Ofert w Serwisie.
 7. Travelist pracuje nad tym, aby Opinie były aktualne i autentyczne więc na bieżąco je weryfikuje, żeby były zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem publikowania opinii o Obiektach. Użytkownik może również edytować swoją Opinię lub zwrócić się do Travelist z prośbą o jej usunięcie.

§ 14 Środki Travelist

 1. Na zasadach opisanych w odrębnym regulaminie dotyczącym środków Travelist i kart podarunkowych, Użytkownik może otrzymać od Serwisu środki płatnicze przyznawane w formie elektronicznej do wyłącznego wykorzystania w ramach Serwisu w ramach Ofert lub Ofert Organizatora, w których wprost wskazana jest dopuszczalność ich wykorzystania ("Środki Travelist").

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin Serwisu jest dostępny w siedzibie Travelist oraz w Serwisie.
 2. Travelist zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Serwisu oraz Funkcjonalności Serwisu z ważnych przyczyn w każdym czasie. O treści zmian Regulaminu Serwisu każdy Użytkownik zostanie poinformowany z co najmniej 14- dniowym wyprzedzeniem poprzez przesłanie na adresy poczty elektronicznej Użytkowników wskazane w Kontach lub przez umieszczenie przez Travelist na stronie Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu Serwisu zawierającej jego nowe brzmienie lub odnośnik do zmienionego Regulaminu Serwisu.
 3. Zmiana informacji zawartych w Regulaminie Serwisu, dla dokonania których Ustawa o prawach konsumenta wymaga porozumienia stron, może być dokonana po dokonaniu pierwszej Rezerwacji wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody.
 4. W przypadku braku zgody Użytkownika na zmianę Regulaminu Serwisu, może on niezwłocznie odstąpić od umowy poprzez kliknięcie opcji „Usuń Konto” w zakładce Konto w Serwisie. Usunięcie Konta nie będzie możliwe, jeśli Użytkownik będzie miał niezrealizowaną Rezerwację w systemie. Rezerwacja zostanie zrealizowana na podstawie Regulaminu Serwisu obowiązującego w dniu jej dokonania.
 5. Jeżeli pojedyncze postanowienia warunków Regulaminu Serwisu są lub okażą się nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień.
 6. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu Serwisu jest prawo polskie.

Regulamin korzystania z serwisu Travelist.pl

Stosowany do umów zawartych od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 listopada 2023 r.

Regulamin znajduje się również pod tym adresem: Regulamin korzystania z serwisu Travelist.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu („Regulamin Serwisu”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego stanowiącego powiązany funkcjonalnie zbiór stron internetowych umieszczonych pod adresem www.travelist.pl („Serwis”). Serwis prowadzony jest przez spółkę Travelist sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440014, NIP 7010359657, REGON 146394313, o kapitale zakładowym w wysokości 49.500,00 złotych („Travelist”).

 2. W Serwisie prezentowane są oferty pojedynczych usług (dalej „Oferty” lub „Oferta”) świadczonych przez współpracujących z Travelist, lub współpracujących z innymi podmiotami i serwisami pośredniczącymi (w tym podmiotami powiązanymi z Travelist) przedsiębiorców świadczących usługi zakwaterowania (np. hotele), atrakcji (np. parki tematyczne, muzea, zwiedzanie), transportu (np. wynajem samochodów, transfery, bilety lotnicze), operatorów wycieczek (dalej „Oferenci Usług”) oraz wszelkich innych produktów i usług związanych z branżą turystyczną (dalej łącznie „Usługi”). W ramach Ofert Oferentów Usług Travelist działa jako pośrednik Oferentów Usług. W Serwisie mogą być prezentowane także usługi lub produkty (w tym karty podarunkowe) oferowane bezpośrednio przez Travelist („Produkty”).

 3. W Serwisie prezentowane mogą być również oferty połączonych co najmniej kilku Usług (dalej „Pakiety”), których sprzedającym jest podmiot będący polskim lub zagranicznym organizatorem turystyki („Organizator”) w rozumieniu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2019, poz. 548, tekst jednolity) (dalej „Ustawa o Imprezach Turystycznych”). W zakresie sprzedaży Pakietów Travelist działa jako agent turystyczny Organizatora (w rozumieniu Ustawy o Imprezach Turystycznych) lub Organizator (co jest każdorazowo wprost wskazane w Ofercie Pakietu). Oferty w których prezentowane są Pakiety są zwane w dalszej części „Ofertami Organizatora”.

 4. Z funkcjonalności Serwisu mogą korzystać pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne („Użytkownicy”). Serwis umożliwia dokonywanie przez Użytkowników zamówienia, nabycia, opłacenia i dokonania rezerwacji Pakietów lub Usług Oferentów Usług przedstawionych w Ofercie/Ofercie Organizatora („Rezerwacja”). Serwis umożliwia również dokonywanie Rezerwacji grupowych.

 5. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest bezpłatne. Travelist nie pobiera od Użytkownika żadnych opłat z tytułu dokonywanych Rezerwacji, chyba, że co innego wynika z regulaminu świadczenia konkretnej usługi wskazanej w Ofercie lub Ofercie Organizatora. Serwis może przekierować Użytkownika na strony internetowe innych analogicznych serwisów – wówczas zastosowanie mają określone tam zasady, regulaminy i polityki prywatności.

 6. Uwagi i zapytania dotyczące funkcjonowania Serwisu Użytkownik może kierować do Travelist na adres e-mail: kontakt@travelist.pl lub telefonicznie pod numerem udostępnianym każdorazowo w Serwisie.

 7. Użytkownik, rozpoczynając korzystanie z funkcjonalności Serwisu (zakładając konto Użytkownika w Serwisie), zawiera w sposób dorozumiany z Travelist umowę korzystania z funkcjonalności Serwisu („Umowa”), której treść reguluje Regulamin Serwisu. Umowa nie powoduje powstania po stronie Użytkownika żadnych obowiązków, uprawnia natomiast do korzystania z funkcjonalności Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem Serwisu i funkcjonalnościami Serwisu.

 8. Poprzez rozpoczęcie z korzystania z funkcjonalności Serwisu, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż: 1) spełnia wszystkie przewidziane w Regulaminie Serwisu warunki do korzystania z funkcjonalności Serwisu; 2) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu Serwisu, a zgoda ta jest potwierdzana przez każdorazowe skorzystanie przez niego z funkcjonalności Serwisu; 3) podane przez niego dane w Serwisie są kompletne i rzetelne, oraz że uwzględniają wszelkie zastrzeżenia i przeciwwskazania co do korzystania z funkcjonalności Serwisu; 4) zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu Serwisu i innych regulaminów świadczenia konkretnych Usług wskazanych w Ofercie na podstawie poszczególnych regulaminów Usług; 5) nie będzie dostarczał w ramach korzystania z Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających prawa autorskie, dobra osobiste lub dobre obyczaje.

 9. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej w stosunku do Travelist o treści wypowiadającej Umowę na adres mailowy kontakt@travelist.pl lub w sposób wskazany w § 3 ust. 4 Regulaminu Serwisu.

 10. Regulamin Serwisu nie stanowi treści umowy świadczenia Usługi zawieranej przez Użytkownika z Oferentem Usług lub umowy świadczenia Pakietu zawieranej przez Użytkownika z Organizatorem („Umowa o świadczenie Usług”), a wszelkie jego postanowienia odnoszące się do wykonania Usługi lub Pakietu mają charakter informacyjny.

 11. Travelist udziela Użytkownikowi rzetelnych informacji, do przekazania których obowiązany jest przez obowiązujące przepisy prawa, nie ponosząc odpowiedzialności za informacje przekazywane przez Oferentów Usług lub Organizatora.

§ 2 Funkcjonalność Serwisu

 1. Podstawowym przedmiotem działania Serwisu jest udostępnianie Ofert Oferentów Usług i Ofert Organizatora oraz umożliwianie dokonywania przez Użytkowników Rezerwacji Usług określonych w Ofertach i Pakietów określonych w Ofertach Organizatora („Funkcjonalność Serwisu”). Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może rezerwować i nabywać Usługi świadczone przez Oferentów Usług oraz Pakiety Organizatora, uzyskiwać informacje o świadczonych Usługach i Pakietach oraz uzyskiwać porady i informacje od Travelist.

 2. Serwis umożliwia Użytkownikom korzystanie nieodpłatnie z takich usług elektronicznych jak: Konto Użytkownika, Newsletter, Czat, powiadomienia push.

 3. W celu skontaktowania się z Travelist Użytkownik ma możliwość skorzystania z nieodpłatnej usługi elektronicznej w postaci Czatu, jeśli jest ona dostępna w Serwisie. Rozpoczęcie korzystania z tej usługi następuje poprzez wysłanie wiadomości w dostępnym oknie Czatu. Konsultant Serwisu może odpowiedzieć na pytania Użytkownika, a po zakończeniu kontaktu wymiana wiadomości zostaje zarchiwizowana.

 4. Travelist działa jako pośrednik Oferenta Usług i jedynie Oferent Usług ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie Usługi objętej Ofertą. Szczegółowe warunki Umowy o świadczenie Usług z Oferentem Usług określone są w poszczególnych regulaminach konkretnej Usługi dostępnych w Serwisie. Każda Oferta/Oferta Organizatora zawiera odesłanie do regulaminu danej Usługi, której dotyczy.

 5. W zakresie oferowania Pakietów Travelist działa jako agent turystyczny Organizatora lub jako Organizator. Z tytułu sprzedaży Pakietów, Travelist ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Użytkownika tylko i wyłącznie w zakresie odpowiedzialności agenta Organizatora lub Organizatora, gdy sam nim jest. Treść Umowy o świadczenie Usług zawieranej przez Użytkownika z Organizatorem będzie określona na stronie Serwisu oraz w regulaminie Pakietów.

 6. W zakresie Produktów Travelist działa jako sprzedający.

 7. Z wyłączeniem przypadków, gdzie Travelist jest Organizatorem lub sprzedaje Produkty, Travelist pośredniczy wyłącznie w przekazaniu oświadczenia woli Użytkownika o akceptacji Oferty lub Oferty Organizatora i w żadnym wypadku: 1) nie jest stroną jakiejkolwiek zawartej pomiędzy Oferentem Usług/Organizatorem a Użytkownikiem umowy, w szczególności Umowy o świadczenie Usług; 2) nie jest pełnomocnikiem Oferenta Usług ani Użytkownika w zakresie zawarcia jakiejkolwiek umowy między nimi, w szczególności Umowy o świadczenie Usług, (przy czym z wyłączeniem Umowy o świadczenie Usług Użytkownika z Organizatorem, gdzie działa jako agent turystyczny Organizatora); 3) nie jest pośrednikiem działającym na zlecenie Użytkownika; 4) nie jest oferentem lub organizatorem Usług objętych Ofertą lub Pakietem; 5) nie sprzedaje, nie wynajmuje i nie oferuje żadnych Usług lub Pakietów; 6) chyba, że co innego wynika wprost z regulaminu konkretnej Usługi lub regulaminu Pakietów.

 8. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne lub nieodpłatne inne usługi na rzecz Użytkowników, związane z przedmiotem działalności Travelist lub z Usługami, Pakietami lub produktami oferowanymi przez Oferentów Usług lub Organizatorów.

 9. Travelist zastrzega możliwość zmiany Funkcjonalności Serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników, jak i zmiany w Funkcjonalności Serwisu w dowolnej chwili. Poszerzanie Funkcjonalności Serwisu o nowe usługi lub oferty będzie każdorazowo określone w odrębnych regulaminach świadczenia danych Usług.

§ 3 Konto Użytkownika

 1. Do korzystania z Funkcjonalności Serwisu konieczne jest założenie konta użytkownika w Serwisie („Konto”).

 2. Utworzenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne. Konto jest niezbywalne, utworzenie Konta odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i/lub hasła lub zaimportowanie danych z serwisu Facebook, Google lub Apple ID. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu (adresu e-mail) oraz hasła.

 3. Użytkownik w każdej chwili może zmienić dane swojego Konta, korzystając z odpowiednich opcji dostępnych po zalogowaniu w zakładce moje Konto. Zmiana nie jest możliwa w przypadku, jeśli zmiana dotyczy adresu e-mail, który został już przypisany do innego Konta.

 4. Użytkownik może usunąć Konto po zalogowaniu się i kliknięciu w zakładkę „Usuń konto”. Usunięcie Konta jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem zdania następnego. Usunięcie Konta nie będzie możliwe, jeśli Użytkownik będzie miał niezrealizowaną Rezerwację w systemie. W tym wypadku usunięcie Konta może nastąpić po zrealizowaniu Rezerwacji, jej anulowaniu lub odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usług na zasadach określonych w odrębnych regulaminach Usług.

 5. W przypadku dezaktualizacji jakichkolwiek danych Użytkownika podanych podczas utworzenia Konta, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z formularzy dostępnych w odpowiedniej zakładce Konta.

 6. Travelist zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta w przypadku stwierdzenia prób nadużycia lub działania na szkodę Serwisu.

§ 4 Newsletter

 1. Travelist w ramach działalności Serwisu świadczy na rzecz Użytkowników („Subskrybent”) usługę dostarczenia Newslettera („Newsletter”). Newsletter jest treścią cyfrową w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta obejmującą informacje handlowe dotyczące bieżącej działalności Serwisu.

 2. W celu zapisu na Newsletter wysyłany za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub wiadomości tekstowej SMS Subskrybent powinien wejść na stronę internetową Serwisu i w odpowiednim formularzu wpisać adres poczty elektronicznej i/lub numer telefonu, podjąć kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Serwisu oraz zaakceptować odpowiednie zgody, jeśli są dostępne i wymagane w Serwisie.

 3. Subskrybent może się zapisać na Newsletter wysyłany za pośrednictwem poczty elektronicznej również w koncie Klienta w sekcji Ustawienia e-mail w Serwisie Travelist.

 4. Umowa o dostarczenie Newslettera polega na bezpłatnym informowaniu o promocjach, treściach dotyczących Magazynu Travelist, nowościach w ofertach Travelist w ramach Serwisu, a także o usługach świadczonych przez Travelist, w tym również o poradach, wydarzeniach targowych i innych poprzez wysyłanie wybranych treści drogą poczty elektronicznej na podany przez Subskrybenta adres poczty elektronicznej lub za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS na numer telefonu podany przez Subskrybenta.

 5. Dokonanie zapisu na Newsletter wysyłany za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub wiadomości tekstowej SMS jest równoznaczne z zawarciem Umowy o dostarczenie Newslettera.

 6. Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

 7. Administrator informuje, a Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że: 1) terminy dostarczania Newsletterów nie są z góry określone; 2) dostarczanie Newslettera następuje za pomocą poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany przez Subskrybenta w formularzu lub za pomocą wiadomości tekstowej SMS na wskazany numer telefonu.

 8. Subskrybent może wypowiedzieć Umowę o dostarczenie Newslettera drogą mailową w każdym czasie poprzez: 1) kliknięcie w link anulujący subskrypcję w treści e-mail; 2) kliknięcie „Zrezygnuj z Newslettera” w koncie użytkownika w sekcji Ustawienia e-mail w Serwisie Travelist; 3) wysłanie e-mail na adres iod@travelist.pl lub kontakt@travelist.pl.

 9. Subskrybent może wypowiedzieć Umowę o dostarczenie Newslettera za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS w każdym czasie poprzez wysłanie e-mail na adres iod@travelist.pl lub kontakt@travelist.pl.

 10. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Travelist stanowić może naruszenie prawa.

 11. Travelist zastrzega, że w przypadku uznania, że w wyniku zmian technicznych usługa dostarczenia Newslettera może ograniczyć jego dostępność, Travelist poinformuje o tym Subskrybenta, a Subskrybent ma możliwość wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez kliknięcie w link anulujący subskrypcję zawartym w treści maila.

 12. Travelist ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Użytkownika.

§ 5 Oferty

 1. W Ofercie prezentowane są informacje (w tym zdjęcia i opisy) tworzone na podstawie informacji przekazywanej i dostarczonej lub zaakceptowanej przez Oferenta Usług.

 2. Każdy Oferent Usług jest wyłącznie odpowiedzialny za informacje podane w Ofercie, w tym jej dostępność.

 3. W każdej Ofercie zostaną podane aktualne i pełne dane Oferenta Usług (w tym m.in. nazwa/firma, siedziba, adres, numer NIP) oraz mające zastosowanie w zakresie Usług objętych treścią Oferty stosowne informacje wymagane przepisami prawa.

 4. Każda Oferta będzie zawierała informacje o warunkach i terminach dokonywania zmian lub anulowania Rezerwacji. Użytkownik ma prawo dokonać zmiany lub anulowania Rezerwacji na warunkach przedstawionych w Ofercie, a jeżeli Oferta nie będzie przewidywała możliwości dokonania zmiany lub anulowania Rezerwacji, informacja ta zostanie wprost wskazana w treści Oferty.

 5. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 5 Regulaminu Serwisu Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia w całości lub w części od Umowy o świadczenie Usług w przypadkach wskazanych w art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014 r. poz. 827) („Ustawa o prawach konsumenta”). Tym samym Oferta może nie przewidywać możliwości jej zmiany lub anulacji.

 6. Oferty wyświetlane na stronie internetowej Serwisu są uporządkowane według konkretnych parametrów. Na pozycję Oferty wyświetlanej w liście wyników wyszukiwania mają wpływ m.in. takie kryteria jak: 1) popularność obiektu Oferenta, czyli liczba kliknięć danej Oferty; 2) prowizja oraz jej wysokość; 3) konwersja; 4) dostępność pokoi w danym obiekcie Oferenta.

 7. Zdarza się, że podczas domyślnego sortowania Ofert Serwis korzysta z jednego, dwóch lub kilku parametrów jednocześnie.

 8. Użytkownicy mogą wyszukiwać Ofert również zgodnie ze swoimi kryteriami za pomocą filtrów (region, rodzaj obiektu, udogodnienia, termin) dostępnych w wyszukiwarce Serwisu.

 9. Jeśli Użytkownik nie korzysta z powyżej wymienionych kryteriów może posortować Oferty również według popularności, ceny oraz oceny danego obiektu Oferenta.

 10. Serwis zastrzega, że bez względu na zastosowane przez Użytkownika filtry czy opcje sortowania może uwzględnić również dodatkowe parametry.

§ 6 Oferty Organizatora

 1. W Ofercie Organizatora prezentowane są informacje (w tym zdjęcia i opisy) tworzone na podstawie informacji przekazywanej i dostarczonej lub zaakceptowanej przez Organizatora.

 2. Organizator jest wyłącznie odpowiedzialny za informacje podane w Ofercie Organizatora w tym jej dostępność.

 3. W każdej Ofercie Organizatora zostaną zawarte informacje o których mowa w art. 40 ust. 1 Ustawy o Imprezach Turystycznych.

 4. Każda zmiana w Ofercie Organizatora, w tym w zakresie informacji o których mowa w ust. 3, zostanie niezwłocznie wprowadzona w Ofercie Organizatora publikowanej w Serwisie.

 5. Każda Oferta Organizatora będzie zawierała informacje o warunkach i terminach dokonywania zmian lub anulowania Rezerwacji. Użytkownik ma prawo dokonać zmiany lub anulowania Rezerwacji na warunkach przedstawionych w Ofercie Organizatora, a jeżeli Oferta nie będzie przewidywała możliwości dokonania zmiany lub anulowania Rezerwacji, informacja ta zostanie wprost wskazana w treści Oferty.

 6. Użytkownik może odstąpić od Umowy o świadczenie Usług z Organizatorem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, jeśli Umowa o świadczenie Usług została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy o prawach konsumenta oraz w przypadkach wprost wskazanych w Umowie o świadczenie Usług.

 7. W terminie najpóźniej na 7 dni przed realizacją Pakietu Użytkownik może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Pakiecie wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy o świadczenie Usług uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z niej obowiązki. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, będzie wiązać się dla Organizatora z dodatkowymi kosztami, może żądać ich zapłaty. Przeniesienie obowiązków następuje za pośrednictwem Travelist, drogą mailową na adres kontakt@travelist.pl.

 8. Za nieuiszczoną część ceny Pakietu oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany podróżnego uczestniczącego w realizacji Pakietu Użytkownik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

§ 7 Rezerwacje

 1. Aby dokonać Rezerwacji Użytkownik aktywuje widoczne w Serwisie odpowiednie opcje (wypełnia formularz) i postępuje zgodnie ze wskazówkami podawanymi na każdym etapie procedury Rezerwacji.

 2. Wypełniając formularz Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe i pełne dane wymagane do dokonania Rezerwacji.

 3. Po dokonaniu Rezerwacji Użytkownik otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem dokonania skutecznej Rezerwacji na adres e-mail podany w toku założenia Konta. Dokument ten stanowi potwierdzenie dokonania skutecznej Rezerwacji i jest równoznaczny z zawarciem Umowy o świadczenie Usług.

 4. Serwis zastrzega sobie prawo anulowania Rezerwacji w przypadku niedokonania przez Użytkownika płatności za Rezerwację zgodnie z warunkami Oferty/Oferty Organizatora i odpowiednio regulaminu konkretnej Usługi lub regulaminu Pakietu. Anulacja może wiązać się z zatrzymaniem części kwoty Rezerwacji z tytułu poniesionych przez Oferenta Usług/Organizatora kosztów.

 5. Oferta może przewidywać możliwość odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług. Szczegółowe warunki odstąpienia wskazane są w regulaminie konkretnej Usługi.

§ 8 Płatności

 1. Travelist jest upoważniony do pobrania od Użytkownika, w imieniu Oferenta Usług należności za zakupione Usługi w ramach Oferty lub w imieniu Organizatora należności za zakupione Pakiety w ramach Oferty Organizatora. Każdorazowo płatności dokonywane są na rzecz drugiej strony Umowy o świadczenie Usług. Jeżeli Użytkownik chce otrzymać od Oferenta Usług/Organizatora fakturę VAT za zakupione Usługi podczas dokonywania Rezerwacji musi podać numer NIP oraz wszelkie inne wymagane w Serwisie dane podmiotu na jaki ma zostać wystawiona przez Oferenta Usług/Organizatora faktura. W innym przypadku wystawienie faktury będzie niemożliwe. Użytkownik powinien podać numer NIP oraz inne wymagane w Serwisie dane także w wypadku zakupu Produktów oferowanych bezpośrednio przez Travelist.

 2. Płatności dokonywane są za pośrednictwem kanałów płatności aktualnie dostępnych w Serwisie. Użytkownik może zostać przekierowany na stronę internetową prowadzoną przez podmioty trzecie, umożliwiającą dokonanie płatności za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi płatnicze.

 3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu obsługi płatności elektronicznych zewnętrznego dostawcy usługi płatności.

 4. Szczegóły dotyczące płatności są uregulowane w regulaminach poszczególnych usług.

 5. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur potwierdzających zakup Usługi lub Produktu w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Użytkownika w Serwisie. Faktury korygujące i duplikaty do faktur będą przesyłane w ten sam sposób. Użytkownik ma prawo wyrazić sprzeciw lub wycofać akceptację na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej w dowolnym czasie.

§ 9 Uwarunkowania techniczne

 1. Do pełnego korzystania z Funkcjonalności Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika: 1) urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu; 2) aktywnego konta poczty elektronicznej; 3) aktywnego numeru telefonu; 4) przeglądarki internetowej; 5) systemu operacyjnego.

 2. Zmiana wymogów co do warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Funkcjonalności Serwisu nie stanowi zmiany Regulaminu Serwisu w przypadku, gdy nie prowadzi do ograniczenia dotychczasowych Funkcjonalności Serwisu.

 3. Travelist nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści wynikające z niezbędnych prac konserwatorskich lub innych niespodziewanych utrudnień Funkcjonalności Serwisu lub dostępności Serwisu powodujących jego czasową niedostępność lub zmniejszenie Funkcjonalności Serwisu wynikające z przyczyn niezależnych od Travelist.

§ 10 Prawa Autorskie

 1. Wyłączne prawa autorskie do Serwisu, kodu źródłowego należą do Travelist lub podmiotów z grupy kapitałowej Travelist i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Udostępnianie Ofert oraz innej zawartości Serwisu osobom trzecim oraz kopiowanie wszelkich materiałów z nimi związanych jest prawnie zabronione.

§ 11 Dane osobowe

 1. Travelist jest administratorem danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu, w tym w związku z pośredniczeniem przez Travelist przy Rezerwacji przez Użytkowników Usług/Pakietów, w tym w szczególności przyjmowaniem i przekazywaniem przez Travelist na rzecz Oferentów Usług i Organizatora płatności Użytkowników z tytułu Rezerwacji, w zakresie i na zasadach określonych w polityce prywatności, udostępnionej na stronie Serwisu („Polityka prywatności”).

§ 12 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem Usług lub Pakietów, w tym z ich standardem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem lub niezgodnością z Ofertą/Ofertą Organizatora są rozpatrywane przez Oferenta Usług lub odpowiednio Organizatora jako organizatora świadczeń objętych Umową o świadczenie Usług. Użytkownik powinien w pierwszej kolejności zgłosić reklamację bezpośrednio do Oferenta Usług lub Organizatora. Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące pobytu mogą być zgłaszane na miejscu bezpośrednio obsłudze Oferenta Usług lub Organizatora.

 2. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji także za pośrednictwem Travelist, który niezwłocznie przekaże reklamację Oferentowi Usług/Organizatorowi. Reklamacja będzie rozpatrzona na warunkach wskazanych w Umowie o świadczenie Usług.

 3. Wszelkie reklamacje Użytkowników związane z działaniem Serwisu, powinny być kierowane do Travelist na adres poczty elektronicznej Travelist: kontakt@travelist.pl. Oceny przedmiotu takiej reklamacji oraz jej zasadności Travelist dokonuje w ciągu 30 (trzydziestu) dni, a w przypadku jeśli przedmiotem reklamacji jest dostawa towaru ciągu 14 (czternastu) dni. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji i jej powodach Travelist poinformuje Użytkownika wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany podczas założenia Konta lub wskazany w toku postępowania reklamacyjnego, w tym adres z którego Użytkownik wysłał reklamację.

 4. W przypadku, gdy podmiotem zgłaszającym reklamację jest osoba trzecia, która korzystała z Usług/Pakietów będących przedmiotem Rezerwacji, jednak nie jest Użytkownikiem, Travelist zastrzega sobie prawo do żądania otrzymania od takiej osoby trzeciej informacji umożliwiających identyfikację tej osoby i konkretnej rezerwacji, której dotyczy reklamacja, w postaci: numeru Rezerwacji, imienia, nazwiska i adresu mailowego osoby zgłaszającej reklamację.

 5. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Travelist lub Oferentem Usług/Organizatorem a Użytkownikiem co do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl.

§ 13 Opinie użytkowników

 1. Użytkownicy korzystający z Serwisu mają możliwość wyrażenia opinii na temat usług hotelarskich świadczonych przez obiekty (“Obiekty”) i przyznawania ocen po zakończeniu pobytu w Obiekcie danego Oferenta („Opinia”).

 2. Użytkownik przesyłając do Serwisu Opinię akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad publikowania Opinii, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz Regulaminie publikowania opinii o Obiektach, który jest dostępny w Serwisie.

 3. Użytkownik publikując Opinię wyraża zgodę na jej wykorzystanie (w całości lub w części) według uznania Travelist (w celach marketingowych, promocyjnych lub w celu ulepszenia Usług/Pakietów) i umieszczona w Serwisie lub w mediach społecznościowych, w Newsletterze, specjalnych promocjach lub za pośrednictwem innych kanałów informacyjnych należących lub wykorzystywanych przez Travelist.

 4. Jeśli w Serwisie wyświetla się wiele Opinii to najnowsze będą widoczne u góry, a najstarsze na dole. Niezależnie od tego istnieje możliwość sortowania/filtrowania opinii według daty czy oceny.

 5. Oferenci Obiektów mają możliwość odpowiedzi na opinie.

 6. Travelist dba o to by Serwis był miejscem, w którym każdy może podzielić się swoją Opinią, która może być również pomocna dla innych Użytkowników szukających Ofert w Serwisie.

 7. Travelist pracuje nad tym, aby Opinie były aktualne i autentyczne więc na bieżąco je weryfikuje, żeby były zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem publikowania opinii o Obiektach. Użytkownik może również edytować swoją Opinię lub zwrócić się do Travelist z prośbą o jej usunięcie.

§ 14 środki Travelist

 1. Na zasadach opisanych w odrębnym regulaminie dotyczącym środków Travelist i kart podarunkowych, Użytkownik może otrzymać od Serwisu środki płatnicze przyznawane w formie elektronicznej do wyłącznego wykorzystania w ramach Serwisu w ramach Ofert lub Ofert Organizatora, w których wprost wskazana jest dopuszczalność ich wykorzystania („środki Travelist”).

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin Serwisu jest dostępny w siedzibie Travelist oraz w Serwisie.

 2. Travelist zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Serwisu oraz Funkcjonalności Serwisu z ważnych przyczyn w każdym czasie. O treści zmian Regulaminu Serwisu każdy Użytkownik zostanie poinformowany z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez przesłanie na adresy poczty elektronicznej Użytkowników wskazane w Kontach lub przez umieszczenie przez Travelist na stronie Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu Serwisu zawierającej jego nowe brzmienie lub odnośnik do zmienionego Regulaminu Serwisu.

 3. Zmiana informacji zawartych w Regulaminie Serwisu, dla dokonania których Ustawa o prawach konsumenta wymaga porozumienia stron, może być dokonana po dokonaniu pierwszej Rezerwacji wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody.

 4. W przypadku braku zgody Użytkownika na zmianę Regulaminu Serwisu, może on niezwłocznie odstąpić od umowy poprzez kliknięcie opcji „Usuń Konto” w zakładce Konto w Serwisie. Usunięcie Konta nie będzie możliwe, jeśli Użytkownik będzie miał niezrealizowaną Rezerwację w systemie. Rezerwacja zostanie zrealizowana na podstawie Regulaminu Serwisu obowiązującego w dniu jej dokonania.

 5. Jeżeli pojedyncze postanowienia warunków Regulaminu Serwisu są lub okażą się nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień.

 6. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu Serwisu jest prawo polskie.

Regulamin korzystania z serwisu Travelist.pl

Stosowany do umów zawartych od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 maja 2023 r.

§ 1.Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu („Regulamin Serwisu”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego stanowiącego powiązany funkcjonalnie zbiór stron internetowych umieszczonych pod adresem www.travelist.pl („Serwis”). Serwis prowadzony jest przez spółkę Travelist sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440014, NIP 7010359657, REGON 146394313, o kapitale zakładowym w wysokości 49.500,00 złotych („Travelist").

 2. W Serwisie prezentowane są oferty pojedynczych usług (dalej „Oferty” lub „Oferta”) świadczonych przez współpracujących z Travelist, lub współpracujących z innymi podmiotami i serwisami pośredniczącymi (w tym podmiotami powiązanymi z Travelist) profesjonalnych dostawców zakwaterowania (np. hotele), atrakcji (np. parki tematyczne, muzea, zwiedzanie), transportu (np. wynajem samochodów, transfery, bilety lotnicze), operatorów wycieczek (dalej „Oferenci Usług”) oraz wszelkich innych produktów i usług związanych z branżą turystyczną (dalej łącznie „Usługi”). W ramach Ofert Oferentów Usług Travelist działa jako pośrednik Oferentów Usług. W Serwisie mogą być prezentowane także usługi lub produkty (w tym karty podarunkowe) oferowane bezpośrednio przez Travelist („Produkty”).

 3. W Serwisie prezentowane mogą być również oferty połączonych co najmniej kilku Usług (dalej „Pakiety”), których sprzedającym jest podmiot będący polskim lub zagranicznym organizatorem turystyki („Organizator”) w rozumieniu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2019, poz. 548, tekst jednolity) (dalej „Ustawa o Imprezach Turystycznych”). W zakresie sprzedaży Pakietów Travelist działa jako agent turystyczny Organizatora (w rozumieniu Ustawy o Imprezach Turystycznych) lub Organizator (co jest każdorazowo wprost wskazane w Ofercie Pakietu). Oferty w których prezentowane są Pakiety są zwane w dalszej części „Ofertami Organizatora”.

 4. Z funkcjonalności Serwisu mogą korzystać pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne („Użytkownicy”). Serwis umożliwia dokonywanie przez Użytkowników zamówienia, nabycia, opłacenia i dokonania rezerwacji Pakietów lub Usług Oferentów Usług przedstawionych w Ofercie/Ofercie Organizatora („Rezerwacja”). Serwis umożliwia również dokonywanie Rezerwacji grupowych.

 5. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest bezpłatne. Travelist nie pobiera od Użytkownika żadnych opłat z tytułu dokonywanych Rezerwacji, chyba, że co innego wynika z regulaminu świadczenia konkretnej usługi wskazanej w Ofercie lub Ofercie Organizatora. Serwis może przekierować Użytkownika na strony internetowe innych analogicznych serwisów – wówczas zastosowanie mają określone tam zasady, regulaminy i polityki prywatności.

 6. Uwagi i zapytania dotyczące funkcjonowania Serwisu Użytkownik może kierować do Travelist na adres e-mail: kontakt@travelist.pl lub telefonicznie pod numerem udostępnianym każdorazowo w Serwisie.

 7. Użytkownik, rozpoczynając korzystanie z funkcjonalności Serwisu (zakładając konto Użytkownika w Serwisie), zawiera w sposób dorozumiany z  Travelist umowę korzystania z funkcjonalności Serwisu („Umowa”), której treść reguluje Regulamin Serwisu. Umowa nie powoduje powstania po stronie Użytkownika żadnych obowiązków, uprawnia natomiast do korzystania z funkcjonalności Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem Serwisu i funkcjonalnościami Serwisu.

 8. Poprzez rozpoczęcie z korzystania z funkcjonalności Serwisu, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż: a) spełnia wszystkie przewidziane w Regulaminie Serwisu warunki do korzystania z funkcjonalności Serwisu; b) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu Serwisu, a zgoda ta jest potwierdzana przez każdorazowe skorzystanie przez niego z funkcjonalności Serwisu; c) podane przez niego dane w Serwisie są kompletne i rzetelne, oraz że uwzględniają wszelkie zastrzeżenia i przeciwwskazania co do korzystania z funkcjonalności Serwisu; d) zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu Serwisu i innych regulaminów świadczenia konkretnych Usług wskazanych w Ofercie na podstawie poszczególnych regulaminów Usług; e) nie będzie dostarczał w ramach korzystania z Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających prawa autorskie, dobra osobiste lub dobre obyczaje.

 9. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej w stosunku do Travelist o treści wypowiadającej Umowę na adres mailowy kontakt@travelist.pl lub w sposób wskazany w pkt 3.5 Regulaminu Serwisu.

 10. Regulamin Serwisu nie stanowi treści umowy świadczenia Usługi zawieranej przez Użytkownika z Oferentem Usług lub umowy świadczenia Pakietu zawieranej przez Użytkownika z Organizatorem („Umowa o świadczenie Usług”), a wszelkie jego postanowienia odnoszące się do wykonania Usługi lub Pakietu mają charakter informacyjny.

 11. Travelist udziela Użytkownikowi rzetelnych informacji, do przekazania których obowiązany jest przez obowiązujące przepisy prawa, nie ponosząc odpowiedzialności za informacje przekazywane przez Oferentów Usług lub Organizatora.

§ 2.Funkcjonalność Serwisu

 1. Podstawowym przedmiotem działania Serwisu jest udostępnianie Ofert Oferentów Usług i Ofert Organizatora oraz umożliwianie dokonywania przez Użytkowników Rezerwacji Usług określonych w Ofertach i Pakietów określonych w Ofertach Organizatora („Funkcjonalność Serwisu”). Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może rezerwować i nabywać Usługi świadczone przez Oferentów Usług oraz Pakiety Organizatora, uzyskiwać informacje o świadczonych Usługach i Pakietach oraz uzyskiwać porady i informacje od Travelist.

 2. Travelist działa jako pośrednik Oferenta Usług i jedynie Oferent Usług ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie Usługi objętej Ofertą. Szczegółowe warunki Umowy o świadczenie Usług z Oferentem Usług określone są w poszczególnych regulaminach konkretnej Usługi dostępnych w Serwisie. Każda Oferta/Oferta Organizatora zawiera odesłanie do regulaminu danej Usługi, której dotyczy.

 3. W zakresie oferowania Pakietów Travelist działa jako agent turystyczny Organizatora lub jako Organizator. Z tytułu sprzedaży Pakietów, Travelist ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Użytkownika tylko i wyłącznie w zakresie odpowiedzialności agenta Organizatora lub Organizatora gdy sam nim jest. Treść Umowy o świadczenie Usług zawieranej przez Użytkownika z Organizatorem będzie określona na stronie Serwisu oraz w regulaminie Pakietów.

 4. W zakresie Produktów Travelist działa jako sprzedający.

 5. Z wyłączeniem przypadków gdzie Travelist jest Organizatorem lub sprzedaje Produkty, Travelist pośredniczy wyłącznie w przekazaniu oświadczenia woli Użytkownika o akceptacji Oferty lub Oferty Organizatora i w żadnym wypadku: a) nie jest stroną jakiejkolwiek zawartej pomiędzy Oferentem Usług/Organizatorem a Użytkownikiem umowy, w szczególności Umowy o świadczenie Usług; b) nie jest pełnomocnikiem Oferenta Usług ani Użytkownika w zakresie zawarcia jakiejkolwiek umowy między nimi, w szczególności Umowy o świadczenie Usług, (przy czym z wyłączeniem Umowy o świadczenie Usług Użytkownika z Organizatorem, gdzie działa jako agent turystyczny Organizatora); c) nie jest pośrednikiem działającym na zlecenie Użytkownika; d) nie jest oferentem lub organizatorem Usług objętych Ofertą lub Pakietem; e) nie sprzedaje, nie wynajmuje i nie oferuje żadnych Usług lub Pakietów, chyba, że co innego wynika wprost z regulaminu konkretnej Usługi lub regulaminu Pakietów.

 6. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne lub nieodpłatne inne usługi na rzecz Użytkowników, związane z przedmiotem działalności Travelist lub z Usługami, Pakietami lub produktami oferowanymi przez Oferentów Usług lub Organizatorów.

 7. Travelist zastrzega możliwość zmiany Funkcjonalności Serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników, jak i zmiany w Funkcjonalności Serwisu w dowolnej chwili. Poszerzanie Funkcjonalności Serwisu o nowe usługi lub oferty będzie każdorazowo określone w odrębnych regulaminach świadczenia danych Usług.

§ 3. Konto Użytkownika

 1. Do korzystania z Funkcjonalności Serwisu konieczne jest założenie konta użytkownika w Serwisie („Konto”).

 2. Utworzenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne. Konto jest niezbywalne, utworzenie Konta odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i/lub hasła lub zaimportowanie danych z serwisu Facebook, Google lub Apple ID. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu (adresu e-mail) oraz hasła.

 3. Tworząc Konto Użytkownik może wyrazić zgodę (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola) na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych o nowościach i promocjach dostępnych w Serwisie oraz innych wysyłanych przez Travelist we własnym imieniu lub w imieniu osób trzecich („Newsletter”) lub zgodę na kontakt telefoniczny, w tym otrzymywanie wiadomości SMS w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przez Travelist, a także na otrzymywanie innych informacji, o ile taka możliwość została udostępniona w Serwisie.

 4. Użytkownik w każdej chwili może zmienić dane swojego Konta, korzystając z odpowiednich opcji dostępnych po zalogowaniu w zakładce moje Konto. Zmiana nie jest możliwa w przypadku, jeśli zmiana dotyczy adresu e-mail, który został już przypisany do innego Konta.

 5. Użytkownik może usunąć Konto po zalogowaniu się i kliknięciu w zakładkę „Usuń konto”. Usunięcie Konta jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem zdania następnego. Usunięcie Konta nie będzie możliwe, jeśli Użytkownik będzie miał niezrealizowaną Rezerwację w systemie. W tym wypadku usunięcie Konta może nastąpić po zrealizowaniu Rezerwacji, jej anulowaniu lub odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usług na zasadach określonych w odrębnych regulaminach Usług.

 6. W przypadku dezaktualizacji jakichkolwiek danych Użytkownika podanych podczas utworzenia Konta, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z formularzy dostępnych w odpowiedniej zakładce Konta.

 7. Travelist zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta w przypadku stwierdzenia prób nadużycia lub działania na szkodę Serwisu.

§ 4. Oferty

 1. W Ofercie prezentowane są informacje (w tym zdjęcia i opisy) tworzone na podstawie informacji przekazywanej i dostarczonej lub zaakceptowanej przez Oferenta Usług.

 2. Każdy Oferent Usług jest wyłącznie odpowiedzialny za informacje podane w Ofercie, w tym jej dostępność.

 3. W każdej Ofercie zostaną podane aktualne i pełne dane Oferenta Usług (w tym m.in. nazwa/firma, siedziba, adres, numer NIP) oraz mające zastosowanie w zakresie Usług objętych treścią Oferty stosowne informacje wymagane przepisami prawa.

 4. Każda Oferta będzie zawierała informacje o warunkach i terminach dokonywania zmian lub anulowania Rezerwacji. Użytkownik ma prawo dokonać zmiany lub anulowania Rezerwacji na warunkach przedstawionych w Ofercie, a jeżeli Oferta nie będzie przewidywała możliwości dokonania zmiany lub anulowania Rezerwacji, informacja ta zostanie wprost wskazana w treści Oferty.

 5. Z zastrzeżeniem pkt 6.5 Regulaminu Serwisu Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia w całości lub w części od Umowy o świadczenie Usług w przypadkach wskazanych w art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014 r. poz. 827) („Ustawa o prawach konsumenta”). Tym samym Oferta może nie przewidywać możliwości jej zmiany lub anulacji.

§ 5. Oferty Organizatora

 1. W Ofercie Organizatora prezentowane są informacje (w tym zdjęcia i opisy) tworzone na podstawie informacji przekazywanej i dostarczonej lub zaakceptowanej przez Organizatora.

 2. Organizator jest wyłącznie odpowiedzialny za informacje podane w Ofercie Organizatora w tym jej dostępność.

 3. W każdej Ofercie Organizatora zostaną zawarte informacje o których mowa w art. 40 ust. 1 Ustawy o Imprezach Turystycznych.

 4. Każda zmiana w Ofercie Organizatora, w tym w zakresie informacji o których mowa w ust. 3, zostanie niezwłocznie wprowadzona w Ofercie Organizatora publikowanej w Serwisie.

 5. Każda Oferta Organizatora będzie zawierała informacje o warunkach i terminach dokonywania zmian lub anulowania Rezerwacji. Użytkownik ma prawo dokonać zmiany lub anulowania Rezerwacji na warunkach przedstawionych w Ofercie Organizatora, a jeżeli Oferta nie będzie przewidywała możliwości dokonania zmiany lub anulowania Rezerwacji, informacja ta zostanie wprost wskazana w treści Oferty.

 6. Użytkownik może odstąpić od Umowy o Świadczenie Usług z Organizatorem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, jeśli Umowa o Świadczenie Usług została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy o prawach konsumenta oraz w przypadkach wprost wskazanych w Umowie o Świadczenie Usług.

 7. W terminie najpóźniej na 7 dni przed realizacją Pakietu Użytkownik może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Pakiecie wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy o Świadczenie Usług uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z niej obowiązki. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, będzie wiązać się dla Organizatora z dodatkowymi kosztami, może żądać ich zapłaty. Przeniesienie obowiązków następuje za pośrednictwem Travelist, drogą mailową na adres kontakt@travelist.pl.

 8. Za nieuiszczoną część ceny Pakietu oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany podróżnego uczestniczącego w realizacji Pakietu Użytkownik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

§ 6. Rezerwacje

 1. Aby dokonać Rezerwacji Użytkownik aktywuje widoczne w Serwisie odpowiednie opcje (wypełnia formularz) i postępuje zgodnie ze wskazówkami podawanymi na każdym etapie procedury Rezerwacji.

 2. Wypełniając formularz Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe i pełne dane wymagane do dokonania Rezerwacji.

 3. Po dokonaniu Rezerwacji Użytkownik otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem dokonania skutecznej Rezerwacji na adres e-mail podany w toku założenia Konta. Dokument ten stanowi potwierdzenie dokonania skutecznej Rezerwacji i jest równoznaczny z zawarciem Umowy o świadczenie Usług.

 4. Serwis zastrzega sobie prawo anulowania Rezerwacji w przypadku niedokonania przez Użytkownika płatności za Rezerwację zgodnie z warunkami Oferty/Oferty Organizatora i odpowiednio regulaminu konkretnej Usługi lub regulaminu Pakietu. Anulacja może wiązać się z zatrzymaniem części kwoty Rezerwacji z tytułu poniesionych przez Oferenta Usług/Organizatora kosztów.

 5. Oferta może przewidywać możliwość odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług. Szczegółowe warunki odstąpienia wskazane są w regulaminie konkretnej Usługi.

§ 7. Płatności

 1. Travelist jest upoważniony do pobrania od Użytkownika, w imieniu Oferenta Usług należności za zakupione Usługi w ramach Oferty lub w imieniu Organizatora należności za zakupione Pakiety w ramach Oferty Organizatora. Każdorazowo płatności dokonywane są na rzecz drugiej strony Umowy o Świadczenie Usług. Jeżeli Użytkownik chce otrzymać od Oferenta Usług/Organizatora fakturę VAT za zakupione Usługi podczas dokonywania Rezerwacji musi podać numer NIP oraz wszelkie inne wymagane w Serwisie dane podmiotu na jaki ma zostać wystawiona przez Oferenta Usług/Organizatora faktura. W innym przypadku wystawienie faktury będzie niemożliwe. Użytkownik powinien podać numer NIP oraz inne wymagane w Serwisie dane także w wypadku zakupu Produktów oferowanych bezpośrednio przez Travelist.

 2. Płatności dokonywane są za pośrednictwem kanałów płatności aktualnie dostępnych w Serwisie. Użytkownik może zostać przekierowany na stronę internetową prowadzoną przez podmioty trzecie, umożliwiającą dokonanie płatności za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi płatnicze.

 3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu obsługi płatności elektronicznych zewnętrznego dostawcy usługi płatności.

 4. Szczegóły dotyczące płatności są uregulowane w regulaminach poszczególnych usług.

 5. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur potwierdzających zakup Usługi lub Produktu w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Użytkownika w Serwisie. Faktury korygujące i duplikaty do faktur będą przesyłane w ten sam sposób. Użytkownik ma prawo wyrazić sprzeciw lub wycofać akceptację na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej w dowolnym czasie.

§ 8. Uwarunkowania techniczne

 1. Do pełnego korzystania z Funkcjonalności Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika: a) urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu; b) aktywnego konta poczty elektronicznej; c) aktywnego numeru telefonu; d) przeglądarki internetowej; e) systemu operacyjnego.

 2. Zmiana wymogów co do warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Funkcjonalności Serwisu nie stanowi zmiany Regulaminu Serwisu w przypadku, gdy nie prowadzi do ograniczenia dotychczasowych Funkcjonalności Serwisu.

 3. Travelist nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści wynikające z niezbędnych prac konserwatorskich lub innych niespodziewanych utrudnień Funkcjonalności Serwisu lub dostępności Serwisu powodujących jego czasową niedostępność lub zmniejszenie Funkcjonalności Serwisu wynikające z przyczyn niezależnych od Travelist.

§ 9. Prawa Autorskie

 1. Wyłączne prawa autorskie do Serwisu, kodu źródłowego należą do Travelist lub podmiotów z grupy kapitałowej Travelist i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Udostępnianie Ofert oraz innej zawartości Serwisu osobom trzecim oraz kopiowanie wszelkich materiałów z nimi związanych jest prawnie zabronione.

§ 10. Dane osobowe

 1. Travelist jest administratorem danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu, w tym w związku z pośredniczeniem przez Travelist przy Rezerwacji przez Użytkowników Usług/Pakietów, w tym w szczególności przyjmowaniem i przekazywaniem przez Travelist na rzecz Oferentów Usług i Organizatora płatności Użytkowników z tytułu Rezerwacji, w zakresie i na zasadach określonych w polityce prywatności, udostępnionej na stronie Serwisu („Polityka prywatności").

§ 11. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem Usług lub Pakietów, w tym z ich standardem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem lub niezgodnością z Ofertą/Ofertą Organizatora są rozpatrywane przez Oferenta Usług lub odpowiednio Organizatora jako organizatora świadczeń objętych Umową o świadczenie Usług. Użytkownik powinien w pierwszej kolejności zgłosić reklamację bezpośrednio do Oferenta Usług lub Organizatora. Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące pobytu mogą być zgłaszane na miejscu bezpośrednio obsłudze Oferenta Usług lub Organizatora.

 2. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji także za pośrednictwem Travelist, który niezwłocznie przekaże reklamację Oferentowi Usług/Organizatorowi. Reklamacja będzie rozpatrzona na warunkach wskazanych w Umowie o świadczenie Usług.

 3. Wszelkie reklamacje Użytkowników związane z działaniem Serwisu, powinny być kierowane do Travelist na adres poczty elektronicznej Travelist: kontakt@travelist.pl. Oceny przedmiotu takiej reklamacji oraz jej zasadności Travelist dokonuje w ciągu 30 (trzydziestu) dni, a w przypadku jeśli przedmiotem reklamacji jest dostawa towaru ciągu 14 (czternastu) dni. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji i jej powodach Travelist poinformuje Użytkownika wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany podczas założenia Konta lub wskazany w toku postępowania reklamacyjnego, w tym adres z którego Użytkownik wysłał reklamację.

 4. W przypadku, gdy podmiotem zgłaszającym reklamację jest osoba trzecia, która korzystała z Usług/Pakietów będących przedmiotem Rezerwacji, jednak nie jest Użytkownikiem, Travelist zastrzega sobie prawo do żądania otrzymania od takiej osoby trzeciej informacji umożliwiających identyfikację tej osoby i konkretnej rezerwacji, której dotyczy reklamacja, w postaci: numeru Rezerwacji, imienia, nazwiska i adresu mailowego osoby zgłaszającej reklamację.

 5. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Travelist lub Oferentem Usług/Organizatorem a Użytkownikiem co do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl.

§ 12. Opinie użytkowników

 1. Użytkownicy mają możliwość wyrażenia opinii na temat Usługi/Pakietu i przyznanie jej oceny o ile taka możliwość przewidziana jest w Ofercie/Ofercie Organizatora („Opinia").

 2. Użytkownik przesyłając do Serwisu Opinię akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad dodawania Opinii, o których mowa w niniejszym paragrafie.

 3. Opinia Użytkownika może zostać wykorzystana (w całości lub w części) według uznania Travelist (w celach marketingowych, promocyjnych lub w celu ulepszenia Usług/Pakietów) i umieszczona w Serwisie lub w mediach społecznościowych, w Newsletterze, specjalnych promocjach lub za pośrednictwem innych kanałów informacyjnych należących do lub wykorzystywanych przez Travelist.

 4. Travelist zastrzega sobie prawo do odrzucania oraz usuwania Opinii bez podania przyczyny, jeśli łamią one zasady dodawania Opinii wskazane poniżej.

 5. W szczególności Travelist nie akceptuje Opinii, które: a) naruszają (także poprzez użyty Pseudonim) obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawierają treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za obraźliwe, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje, wulgaryzmy; b) naruszają (także poprzez użyty Pseudonim) dobra osobiste i prawa osób trzecich w tym w szczególności zawierają ataki personalne w kierunku pracowników Oferenta Usług lub Organizatora; c) zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym; d) zawierają adresy stron www; e) zawierają dane osobowe lub kontaktowe (w tym imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu lub adres e-mail); f) nie dotyczą w całości lub części Usługi lub Pakietu; g) nie mają wartości merytorycznej, a w szczególności wyrażają subiektywne oceny rzeczy lub okoliczności mogących być różnie interpretowane przez inne osoby; h) dotyczą sytuacji, które zostały pozytywnie rozstrzygnięte w drodze reklamacji.

 6. W celu opublikowania Opinii Użytkownik powinien podać prawidłowe dane wymagane przez Serwis (niewidoczne dla innych Użytkowników) oraz dowolne oznaczenie Użytkownika („Pseudonim”), które będzie widoczne w Serwisie.

 7. Mając na uwadze konieczność weryfikacji Opinii, Travelist zastrzega sobie prawo do ich opublikowania z opóźnieniem, w terminie do 30 dni od dnia ich przesłania przez Użytkownika.

§ 13. Środki Travelist

 1. Na zasadach opisanych w odrębnym regulaminie dotyczącym środków Travelist i kart podarunkowych, Użytkownik może otrzymać od Serwisu środki płatnicze przyznawane w formie elektronicznej do wyłącznego wykorzystania w ramach Serwisu w ramach Ofert lub Ofert Organizatora, w których wprost wskazana jest dopuszczalność ich wykorzystania ("Środki Travelist").

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin Serwisu jest dostępny w siedzibie Travelist oraz w Serwisie.

 2. Travelist zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Serwisu oraz Funkcjonalności Serwisu z ważnych przyczyn w każdym czasie. O treści zmian Regulaminu Serwisu każdy Użytkownik zostanie poinformowany z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez przesłanie na adresy poczty elektronicznej Użytkowników wskazane w Kontach lub przez umieszczenie przez Travelist na stronie Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu Serwisu zawierającej jego nowe brzmienie lub odnośnik do zmienionego Regulaminu Serwisu.

 3. Zmiana informacji zawartych w Regulaminie Serwisu, dla dokonania których Ustawa o prawach konsumenta wymaga porozumienia stron, może być dokonana po dokonaniu pierwszej Rezerwacji wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody.

 4. W przypadku braku zgody Użytkownika na zmianę Regulaminu Serwisu, może on niezwłocznie odstąpić od umowy poprzez kliknięcie opcji „Usuń Konto” w zakładce Konto w Serwisie. Usunięcie Konta nie będzie możliwe, jeśli Użytkownik będzie miał niezrealizowaną Rezerwację w systemie. Rezerwacja zostanie zrealizowana na podstawie Regulaminu Serwisu obowiązującego w dniu jej dokonania.

 5. Jeżeli pojedyncze postanowienia warunków Regulaminu Serwisu są lub okażą się nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień.

 6. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu Serwisu jest prawo polskie.

Regulamin korzystania z serwisu Travelist.pl

Stosowany do umów zawartych od dnia 23 stycznia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.travelist.pl („Serwis”). Serwis prowadzony jest przez spółkę Travelist spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440014, posiadającą NIP 7010359657 oraz numer statystyczny REGON 146394313, o kapitale zakładowym w wysokości 49.500,00 złotych, adres e-mail: kontakt@travelist.pl, tel.: 22 460 21 91 („Travelist").

 2. Travelist jest administratorem danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych w związku z korzystaniem przez użytkowników z Serwisu, w tym w związku z pośredniczeniem przez Travelist przy rezerwacji przez użytkowników Serwisu usług hotelarskich świadczonych przez obiekty hotelarskie oraz innych organizatorów turystyki w tym w szczególności usług biur podróży współpracujących z Serwisem oraz usług dodatkowych oferowanych przez te podmioty, w tym w szczególności przyjmowaniem i przekazywaniem przez Travelist na rzecz obiektów hotelarskich oraz innych organizatorów turystyki, w tym w szczególności biur podróży, płatności użytkowników z tytułu takich rezerwacji, w zakresie i na zasadach określonych w polityce prywatności, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu („Polityka prywatności").

 3. W Serwisie prezentowane są zaproszenia do składania ofert na usługi świadczone przez współpracujące z Travelist hotele/biura podróży („Zaproszenia do Składania Ofert”) jako organizatorów turystyki, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. 2017.2361, dalej „Ustawa o Imprezach Turystycznych”) („Hotel/Biuro podróży”, „Hotele/Biura podróży”).

 4. Serwis pośredniczy w przekazywaniu ofert użytkowników w odpowiedzi na Zaproszenia do Składania Ofert i o treści zgodnej z Zaproszeniem do Składania Ofert („Oferta”), akceptowaniu Ofert użytkowników przez Hotele/Biura podróży i w efekcie w zawieraniu umowy pomiędzy użytkownikiem a Hotelem/Biurem podróży („Rezerwacja”).

 5. Serwis pełni funkcję platformy komunikacji pomiędzy Hotelem/Biurem podróży a użytkownikiem Serwisu.

 6. Zamieszczone w Serwisie Zaproszenia do Składania Ofert, w tym zdjęcia i opisy usług Hoteli/Biur podróży, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert na zawarcie umowy o świadczenie tych usług w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

 7. Korzystanie z Serwisu jest całkowicie darmowe dla użytkownika Serwisu. Travelist nie pobiera żadnych dodatkowych opłat od użytkownika za dokonanie Rezerwacji.

 8. Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie dostępu do sieci Internet, przeglądarki internetowej z obsługą języka javascript, akceptacja plików cookies oraz aktywne konto e-mail.

 9. Serwis może również dystrybuować różne produkty, w tym karty podarunkowe, vouchery, bilety na imprezy realizowane przez podmioty trzecie, bilety wstępu do miejsc prowadzonych przez podmioty trzecie, a także oferować różne inne usługi („Produkty"), przy czym Serwis w żadnym przypadku nie jest organizatorem tych imprez. Informacje dotyczące Produktów dystrybuowanych przez Serwis i innych usług znajdują się na stronie www.travelist.pl. Zasady nabywania Produktów zostały sprecyzowane w § 11 Regulaminu, a pozostałe zapisy Regulaminu dotyczące usług mają zastosowanie do nabywania Produktów wyłącznie, jeżeli wynika to bezpośrednio z treści Regulaminu.

2. Stosunek umowny.

 1. W wyniku dokonania Rezerwacji pomiędzy użytkownikiem a Hotelem/Biurem podróży zostaje zawarta umowa o świadczenie usług określonych w Zaproszeniu do Składania Ofert i Ofercie („Umowa”).

 2. Travelist działa w imieniu Hotelu/Biura podróży jako agent turystyczny („Agent”) w rozumieniu Ustawy o Imprezach Turystycznych.

 3. Hotel/Biuro podróży jako organizator świadczeń zawartych w Umowie ponosi wyłączną odpowiedzialność prawną za wykonanie usługi objętej Ofertą.

 4. Travelist wyłącznie pośredniczy w przekazaniu oświadczenia woli użytkownika Serwisu (przekazaniu Oferty użytkownika Hotelowi/Biuru podróży w odpowiedzi na Zaproszenie do Składania Ofert) i w żadnym wypadku nie jest:

 • stroną Rezerwacji ani jakiejkolwiek umowy zawieranej pomiędzy Hotelem/Biurem podróży a użytkownikiem Serwisu,

 • pełnomocnikiem Hotelu/Biura podróży ani użytkownika Serwisu w zakresie zawarcia jakiejkolwiek umowy między nimi,

 • pośrednikiem działającym na zlecenie użytkownika Serwisu,

 • oferentem,

 • organizatorem turystyki, o którym mowa w art. 4 pkt 8 Ustawy o Imprezach Turystycznych.

 1. Travelist jako Agent ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec użytkownika Serwisu za swoje błędy w Rezerwacji, chyba że odpowiedzialność za błąd ponosi użytkownik lub błąd ten powstał na skutek nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.

3. Zaproszenia do Składania Ofert.

 1. W Zaproszeniu do Składania Ofert prezentowane są informacje (w tym zdjęcia i opisy) tworzone na podstawie informacji przekazywanej przez Hotele/Biura podróży.

 2. Hotele/Biura podróży mają dostęp do platformy zarządzania Zaproszeniami do Składania Ofert („Extranet”), za pomocą której mają wgląd do aktualnego statusu Rezerwacji, formy i sposobu realizacji płatności, treści Zaproszenia do Składania Ofert oraz mogą zarządzać funkcjami swojego konta Extranet. Każdy Hotel/Biuro podróży jest wyłącznie odpowiedzialny za informacje podane w Zaproszeniu do Składania Ofert w tym informacje o których mowa w art. 39 i 40 Ustawy o Imprezach Turystycznych mające zastosowanie w zakresie usług objętych treścią Zaproszenia do Składania Ofert.

 3. W każdym Zaproszeniu do Składania Ofert zostaną podane aktualne i pełne dane Hotelu/Biura podróży (w tym m.in. nazwa/firma, siedziba, adres, numer NIP) oraz mające zastosowanie w zakresie usług objętych treścią Zaproszenia do Składania Ofert stosowne informacje o których mowa w art. 39 i art. 40 ust. 1 Ustawy o Imprezach Turystycznych.

 4. Każde Zaproszenie do Składania Ofert będzie zawierało informacje o warunkach i terminach dokonywania zmian lub anulowania Rezerwacji.

4. Zmiany Rezerwacji.

 1. Jeżeli Zaproszenie do Składania Oferty nie stanowi inaczej, Użytkownik w terminie 5 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji usług objętych Ofertą wskazanym w Rezerwacji może zgodnie z ust. 4.6 zwrócić się o dokonanie zmiany Rezerwacji (z zastrzeżeniem poniższych pkt 4.2 - 4.6) w odniesieniu do terminu podróży (niezależnie od liczby pokoi objętych Rezerwacją), której skuteczność wymaga akceptacji przez dany Hotel/Biuro podróży („Zmiana Terminu Rezerwacji”). Zmiana Rezerwacji po terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nie jest możliwa. Zmiana Rezerwacji może zostać dokonana tylko raz w ramach danej Oferty.

 2. Forma płatności (§ 7) pierwotnie wybrana przez użytkownika w Ofercie w ramach Rezerwacji nie podlega zmianie.

 3. Travelist nie pobiera od użytkownika opłaty za Zmianę Terminu Rezerwacji. Hotel/Biuro podróży może pobrać od użytkownika opłatę z tytułu Zmiany Terminu Rezerwacji. Z tytułu Zmiany Terminu Rezerwacji Hotel/Biuro podróży pobierze od użytkownika opłatę w wysokości 100,00 zł brutto, powiększającą kwotę dokonanej Rezerwacji. Opłata zostanie pobrana w recepcji / biurze Hotelu zgodnie z dostępnymi formami płatności, z chwilą stawiennictwa użytkownika w Hotelu. W przypadku Zmiany Terminu Rezerwacji na termin, w którym koszt Rezerwacji jest wyższy, użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy pomiędzy ceną pierwotnie zrobionej Rezerwacji i nowej Rezerwacji. Dopłata z tytułu różnicy ceny pomiędzy pierwotnym terminem Rezerwacji a nowym terminem Rezerwacji zostanie dokonana w sposób uprzednio uzgodniony pomiędzy użytkownikiem a pracownikiem Biura Obsługi Klienta Travelist.

 4. Zmiana Terminu Rezerwacji następuje zgodnie z ogólnymi warunkami danego Hotelu/Biura podróży.

 5. Każda Zmiana Terminu Rezerwacji, wymaga indywidualnej akceptacji Hotelu/Biura podróży działającym w porozumieniu z Travelist. Travelist nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Hoteli/Biur podróży w sprawach dotyczących Zmiany Terminu Rezerwacji w tym za wysokość opłat pobieranych przez Hotel/Biuro Podróży z tytułu Zmiany Terminu Rezerwacji.

 6. W celu Zmiany Terminu Rezerwacji użytkownik skontaktuje się bezpośrednio z Travelist lub Hotelem/Biurem Podróży. Aby Zmiana Terminu Rezerwacji stała się skuteczna, użytkownik musi otrzymać potwierdzenie dokonania Zmian Terminu Rezerwacji bezpośrednio od Hotelu/Biura podróży lub za pośrednictwem Travelist.

 7. Użytkownik może bez zgody Hotelu/Biura podróży przenieść na osobę spełniającą warunki uczestnictwa wskazane w Ofercie będącej przedmiotem Rezerwacji uprawnienia z tytułu Umowy pod warunkiem przejęcia przez tę osobę trzecią wszystkich wynikających z Umowy obowiązków oraz zawiadomienia na trwałym nośniku o tym fakcie Hotelu/Biura podróży nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji usług będących przedmiotem Rezerwacji wskazanym w Ofercie („Zawiadomienie o Przeniesieniu”). Niezwłocznie po złożeniu Zawiadomienia o Przeniesieniu użytkownik zawiadomi Travelist drogą mailową na adres: kontakt@travelist.pl o dokonaniu stosownej zmiany w Rezerwacji wskazując dane osoby (imię, nazwisko, adres email) na którą mają zostać przeniesione prawa i obowiązki wynikające z Umowy, z zastrzeżeniem uzyskania przez użytkownika zgody takiej osoby trzeciej na ich przekazanie. Przeniesienie uprawnień o którym mowa w niniejszym ustępie wymaga uprzedniego założenia konta w Serwisie przez osobę trzecią zgodnie z ust. 5 Regulaminu lub mailowego potwierdzenia przez taką osobę trzecią okoliczności zapoznania się i akceptacji Regulaminu. Powstałe z tytułu przeniesienia uprawnień o którym mowa w niniejszym ustępie koszty dodatkowe obciążają solidarnie pierwotnego użytkownika i osobę na którą przeniesione zostały prawa i obowiązki wynikające z Umowy. Wysokość kosztów dodatkowych ustalana jest przez Hotel/Biuro podróży i może zmieniać się w zależności od zbliżającego się terminu wyjazdu, dostępności pokoi, itp.

 8. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia w całości lub w części od Umowy w przypadkach wskazanych w art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014 r. poz. 827) („Ustawa o prawach konsumenta”).

5. Konto użytkownika i newsletter.

 1. Do korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu w tym dokonywania Rezerwacji konieczne jest założenie konta użytkownika w Serwisie („Konto”).

 2. Utworzenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne. Konto jest niezbywalne, utworzenie Konta odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła lub zaimportowanie danych z serwisu Facebook. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu (adresu e-mail) oraz hasła. W przypadku, gdy użytkownik zapomni hasła, po prawidłowym wypełnieniu formularza odzyskiwania hasła i weryfikacji danych przez system Travelist użytkownik otrzyma przypomnienie drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji.

 3. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy haseł dostępu do Konta. Wszelkie czynności dokonane przez jakąkolwiek osobę trzecią z wykorzystaniem hasła dostępu do Konta traktuje się, jako czynności wykonane przez użytkownika, na którego one wskazują.

 4. Tworząc Konto użytkownik może wyrazić zgodę (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru) na otrzymywanie drogą elektroniczną niezamówionych informacji handlowych o nowościach i promocjach dostępnych w Serwisie oraz innych wysyłanych przez Travelist we własnym imieniu lub w imieniu osób trzecich („Newsletter”).

 5. Użytkownik w każdej chwili może zmienić dane swojego Konta (w tym częstotliwość otrzymywania Newslettera) korzystając z odpowiednich opcji dostępnych po zalogowaniu w zakładce moje Konto.

 6. Użytkownik może usunąć Konto po zalogowaniu się i kliknięciu w zakładkę „Usuń konto”.

 7. W przypadku dezaktualizacji jakichkolwiek danych użytkownika podanych podczas utworzenia Konta, użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z formularzy dostępnych w odpowiedniej zakładce Konta.

6. Złożenie Oferty i dokonanie Rezerwacji.

 1. Aby złożyć Ofertę użytkownik aktywuje widoczne w serwisie odpowiednie opcje (wypełnia formularz) i postępuje zgodnie ze wskazówkami podawanymi na każdym etapie procedury składania Oferty.

 2. Wypełniając formularz użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe i pełne dane wymagane do złożenia Oferty.

 3. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji Rezerwacji w szczególności przekazywania danych osobowych do Hotelu/Biura podróży.

 4. Po złożeniu Oferty użytkownik otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem złożenia Oferty na adres e-mail podany w toku rejestracji. Potwierdzenie złożenia Oferty jest jedynie dokumentem potwierdzającym wybór wycieczki, hotelu, dat, pokoju, liczby osób oraz warunków pakietu. Dokument ten nie stanowi jeszcze potwierdzenia dokonania Rezerwacji.

 5. Przyjęcie lub odrzucenie przez Serwis złożonej Oferty następuje do 48 godzin od chwili wysłania formularza Oferty na Zaproszenie do Składania Ofert. Zasada ta nie dotyczy umów zawartych za pośrednictwem Serwisu z Biurami podróży, które mogą odrębnie regulować zasady dokonywania Zmian Rezerwacji.

 6. W przypadku odrzucenia Oferty, użytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie poprzez wiadomość e-mailową z oświadczeniem o odrzuceniu Oferty wysłaną nie później niż do 48 godzin od chwili wysłania formularza Oferty na Zaproszenie do Składania Ofert na adres e-mail podany w toku rejestracji. Brak odpowiedzi na złożoną Ofertę w przeciągu 48 godzin od chwili wysłania formularza Oferty na Zaproszenie do Składania Ofert oznacza akceptację złożonej przez użytkownika Oferty i tym samym dokonanie Rezerwacji. Zasada ta nie dotyczy umów zawartych za pośrednictwem Serwisu z Biurami podróży, które mogą odrębnie regulować zasady dokonywania Zmian Rezerwacji.

 7. Rezerwację uważa się za dokonaną albo z chwilą upływu wskazanych wyżej 48 godzin albo z chwilą otrzymania potwierdzenia Rezerwacji od Travelist, otrzymanego przed upływem wskazanego terminu 48 godzin, z zastrzeżeniem innych zasad określanych przez umowy zawierane z Biurem podróży.

 8. W przypadku złożenia Oferty na rezerwację usług, których świadczenie ma rozpocząć się w terminie krótszym niż 72 godziny od chwili złożenia Oferty, Rezerwację uważa się za dokonaną w przypadku braku otrzymania odpowiedzi na Ofertę w terminie 4 godzin od chwili złożenia Oferty na Zaproszenie do Składania Ofert lub w chwili otrzymania potwierdzenia Rezerwacji, jeżeli takowe zostanie wysłane przed upływem wskazanych wyżej 4 godzin - z zastrzeżeniem innych zasad określanych przez umowy zawierane z Biurem podróży, jeżeli zasady takie zostały ustalone.

 9. Serwis zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Oferty bez podawania przyczyn. W przypadku odmowy przyjęcia Oferty, na rzecz użytkownika zostaje niezwłocznie zwrócone 100% wpłaconych przez niego środków finansowych z tytułu płatności ceny za taką Ofertę.

7. Płatności.

 1. Travelist jest upoważniony do pobrania od użytkownika, w imieniu Hotelu/Biura podróży należności za zakupione usługi w ramach Oferty.

 2. Użytkownik ma do wyboru co najmniej jedną z następujących metod płatności:

 • płatność całości kwoty należnej Hotelowi/Biuru podróży tytułem Rezerwacji w momencie składania Oferty („Płatność z góry”);

 • płatność zaliczki na poczet kwoty należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji w wysokości 30% (słownie: trzydziestu procent) w momencie składania Oferty oraz pozostałej części tej kwoty w momencie rozpoczęcia pobytu w Hotelu („Płatność zaliczką”);

 • płatność zaliczki na poczet kwoty należnej Hotelowi/dla Biura podróży tytułem Rezerwacji w wysokości 30% (słownie: trzydziestu procent) w momencie składania Oferty oraz pozostałej części tej kwoty tj. 70% ceny Rezerwacji najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem pobytu w Hotelu, w zakresie usług Hotelu/Biura podróży – płatność zaliczki na poczet kwoty należnej Hotelowi/ dla Biura podróży w wysokości określonej w ogólnych warunkach umowy/warunkach imprez turystycznych obowiązujących w Hotelu/Biurze podróży w momencie składania Oferty oraz pozostałej części tej kwoty w terminie najpóźniej na 36 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej a w przypadku imprezy turystycznej przewidującej dojazd własny użytkownika najpóźniej na 50 dni przed rozpoczęciem takiej imprezy („Płatność dwuczęściowa”);

 • płatność na miejscu w Hotelu, z chwilą rozpoczęcia pobytu w Hotelu („Płatność na miejscu”).

 1. Użytkownik dokonujący wyboru metody Płatności z góry w zależności od warunków Oferty będzie mógł dokonać płatności według jednego, dwóch lub wszystkich, wskazanych poniżej sposobów płatności:
 • przelewem internetowym na rachunek bankowy Travelist;

 • kartą płatniczą;

 • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist.

 1. W przypadku dokonania przez użytkownika wyboru metody Płatności z góry oraz sposobu płatności przelewem internetowym na rachunek bankowy Travelist:
 • po dokonaniu złożenia Oferty użytkownik zostanie przekierowany na odpowiednią stronę internetową umożliwiającą dokonanie płatności całości kwoty tytułem Rezerwacji za pośrednictwem serwisu obsługi płatności elektronicznych PayU.pl prowadzonego przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495 (dalej: „PayU”);

 • Istnieje również możliwość wyboru rozłożenia płatności ww. kwoty na raty – „Raty PayU decyzja ratalna w kilkanaście minut” za pośrednictwem serwisu PayU, z zastrzeżeniem, iż powyższa możliwość dotyczy płatności mieszczących się w przedziale od 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) do 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Usługa ta polega na umożliwieniu użytkownikom złożenia wniosku o pożyczkę (dalej: „Wniosek”) w celu sfinansowania transakcji dokonanej w ramach Serwisu. W celu złożenia Wniosku użytkownik powinien wybrać Raty PayU jako metodę płatności w Serwisie. Podmiotem udzielającym pożyczki jest jeden z partnerów pożyczkowych – Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, mBank S.A. z siedzibą w Warszawie albo Monedo Now, oferowane przez Kreditech Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Partner Pożyczkowy”). Travelist oświadcza, że nie jest stroną umowy, którą użytkownik zawiera z Partnerem Pożyczkowym. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego pożyczkobiorcy (użytkownika) przez Partnera Pożyczkowego. Szczegółowe zasady i opis wykorzystania metody płatności, jak również szczegóły oferty i warunki udzielania pożyczki znajdują się na http://payu.pl/payu-raty-dla-ciebie. W celu uniknięcia wątpliwości, zasady wnioskowania, udzielania oraz wykorzystania pożyczki odbywają się na zasadach określonych dla Rat PayU, zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem: http://payu.pl/payu-raty-dla-ciebie oraz na zasadach określonych odrębnie przez Partnerów Pożyczkowych, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.

 • w zależności od wyboru metody płatności – tj. po dokonaniu płatności całości kwoty tytułem Rezerwacji w sposób określony powyżej, bądź - w przypadku wyboru rozłożenia płatności ww. kwoty na raty - po otrzymaniu pozytywnej decyzji Partnera Pożyczkowego, użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie Rezerwacji.

 1. W przypadku dokonania przez użytkownika wyboru metody Płatności z góry oraz sposobu płatności kartą płatniczą:
 • po złożeniu Oferty użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową, na której zostanie poproszony o złożenie oświadczeń i podanie danych wymaganych w celu umożliwienia obciążenia przez Travelist karty płatniczej użytkownika to jest: imienia, nazwiska, numeru karty płatniczej, daty ważności karty płatniczej oraz kodu zabezpieczającego;

 • Travelist obciąży kartę płatniczą użytkownika kwotą należną z tytułu Rezerwacji, a następnie użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie Rezerwacji.

 1. W przypadku dokonania przez użytkownika wyboru metody Płatności z góry oraz sposobu płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist:
 • po złożeniu Oferty użytkownik niezwłocznie otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej informację określającą dane niezbędne do dokonania płatności całości kwoty tytułem Rezerwacji przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist (dalej „Dane do Przelewu”);

 • użytkownik zobowiązany jest do dokonania przelewu całości kwoty tytułem Rezerwacji na rachunek bankowy Travelist w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia przesłania użytkownikowi Danych do Przelewu, nie później jednak niż na 2 (dwa) dni przed dniem rozpoczęcia pobytu w Hotelu;

 • momentem dokonania przelewu jest moment uznania rachunku bankowego Travelist całością kwoty tytułem Rezerwacji przelaną przez użytkownika;

 • po dokonaniu płatności całości kwoty tytułem Rezerwacji w sposób określony powyżej, użytkownik po upływie co najmniej 48 h od zaksięgowania dokonania kwoty tytułem Rezerwacji - otrzyma potwierdzenie Rezerwacji.

 1. W przypadku wyboru przez użytkownika metody płatności zaliczką, postanowienia od ust. 7.3 do ust. 7.6 Regulaminu dotyczące płatności z góry całości kwoty tytułem Rezerwacji mają odpowiednie zastosowanie do płatności zaliczką, przy czym:
 • pozostałą część kwoty tytułem Rezerwacji użytkownik zobowiązany jest zapłacić bezpośrednio Hotelowi z chwilą rozpoczęcia pobytu w Hotelu;

 • wszelkie roszczenia wynikające z ewentualnego braku uregulowania należności użytkownika wobec Hotelu dotyczące pozostałych 70% części kwoty będą dochodzone od użytkownika przez Hotel bez udziału Travelist i nie dotyczą Travelist.

 1. Dla uchylenia jakichkolwiek wątpliwości, ilekroć w postanowieniach od ust. 7.3 do ust. 7.6. Regulaminu mowa jest o całości kwoty (należnej Hotelowi/Biuru podróży) tytułem Rezerwacji — w przypadku wyboru metody płatności zaliczką należy rozumieć, że mowa jest o zaliczce na poczet kwoty należnej Hotelowi/Biuru podróży tytułem Rezerwacji. Zaliczka stanowi formę zabezpieczenia – w przypadku niewykorzystania Rezerwacji przez użytkownika kwota wpłaconej zaliczki nie podlega zwrotowi.

 2. W przypadku wyboru przez użytkownika metody płatności dwuczęściowej, postanowienia od ust. 7.3 do ust. 7.6 Regulaminu dotyczące Płatności z góry całości kwoty tytułem Rezerwacji mają odpowiednie zastosowanie do płatności dwuczęściowej, przy czym płatność pierwszej części kwoty tytułem Rezerwacji w wysokości 30% (słownie: trzydziestu procent) będzie miała miejsce w momencie złożenia Oferty przez użytkownika, a płatność pozostałej części tej kwoty tj. 70% ceny Rezerwacji najpóźniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji usług objętych Ofertą wskazanych w Rezerwacji. Dla uchylenia jakichkolwiek wątpliwości, ilekroć w postanowieniach od ust. 7.3 do ust. 7.6. Regulaminu mowa jest o całości kwoty tytułem Rezerwacji — w przypadku wyboru metody Płatności dwuczęściowej należy rozumieć, że mowa jest odpowiednio o pierwszej części kwoty i drugiej części kwoty na poczet kwoty należnej tytułem Rezerwacji.

 3. W przypadku wyboru przez użytkownika metody Płatności na miejscu możliwa jest płatność na następujących zasadach:

 • W przypadku gdy do terminu realizacji usług określonych w Zaproszeniu do Składania Ofert pozostaje mniej niż 72 godziny:

użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową, na której zostanie poproszony o złożenie oświadczeń i podanie danych wymaganych w celu umożliwienia pre-autoryzacji przez Hotel kwoty należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji na karcie płatniczej użytkownika;

Hotel będzie uprawniony do pre-autoryzacji karty płatniczej z wykorzystaniem terminalu POS w ciągu 24 godzin od dokonania Rezerwacji przez użytkownika. Pre-autoryzacja polegać będzie na sprawdzeniu karty płatniczej użytkownika i zablokowaniu na karcie płatniczej użytkownika kwoty odpowiadającej kwocie należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji do czasu dokonania płatności przez użytkownika w Hotelu;

Travelist prześle dane wymienione powyżej Hotelowi używając systemu płatności dostarczanego przez Paymento S.A.;

Hotel zobowiązuje się do wykorzystania wymienionych powyżej danych wyłączenie do pre-autoryzacji kwoty odpowiadającej wartości Rezerwacji na karcie płatniczej użytkownika;

użytkownik otrzyma potwierdzenie Rezerwacji po podaniu danych i złożeniu oświadczeń wymaganych w celu umożliwienia pre-autoryzacji przez Hotel kwoty należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji na karcie płatniczej użytkownika; potwierdzenie Rezerwacji zostanie przekazane przez Travelist Hotelowi po podaniu przez użytkownika danych i złożeniu oświadczeń wymaganych w celu umożliwienia pre-autoryzacji przez Hotel kwoty należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji na karcie płatniczej użytkownika;

powyższe potwierdzenie Rezerwacji będzie stanowić warunkowe potwierdzenie Rezerwacji;

w przypadku niemożności dokonania blokady pre-autoryzacyjnej (autoryzacja negatywna) z powodu braku środków na karcie płatniczej użytkownika Rezerwacja nie dochodzi do skutku; wówczas Hotel skontaktuje się z użytkownikiem w celu zagwarantowania płatności wyznaczając użytkownikowi termin 24 godzin na wskazanie innej karty płatniczej użytkownika; jeżeli użytkownik nie wskaże nowej karty płatniczej lub ponownie będzie miała miejsce autoryzacja negatywna, następuje anulacja Rezerwacji zgodnie z ust. 7.11 poniżej, a Oferta Hotelu ponownie jest publikowana w Serwisie; w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek przypadku autoryzacji negatywnej Hotel w sposób określony w ust 7.11 zawiadomi o tym fakcie Travelist w terminie nie dłuższym niż 24 h (dwadzieścia cztery godziny) od zaistnienia zdarzenia;

w przypadku autoryzacji pozytywnej Hotel blokuje na karcie płatniczej użytkownika kwotę odpowiadającą kwocie należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji do czasu dokonania płatności przez użytkownika w Hotelu;

 • W przypadku gdy do terminu realizacji usług określonych w Zaproszeniu do Składania Ofert pozostaje więcej niż 72 godziny:

zastosowanie ma procedura określona w ust. 7.10.1. pkt lit. a) -g), przy czym Hotel dokona pre-autoryzacji o której mowa w ust. 7.10.1 pkt lit. b) niezwłocznie;

w przypadku autoryzacji pozytywnej Hotel blokuje na karcie płatniczej użytkownika kwotę odpowiadającą kwocie należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji – w przypadku karty debetowej – na 7 dni, a w przypadku karty kredytowej – 14 dni;

niezależnie od blokady o której mowa w pkt lit. b) powyżej, na 7 dni przed datą rozpoczęcia świadczenia usług określonych w Zaproszeniu do Składania Ofert Hotel ponownie dokonuje pre-autoryzacji karty płatniczej zgodnie z postanowieniami ust. 7.10.1 pkt lit. b). W przypadku autoryzacji pozytywnej środki zostają zablokowane do czasu dokonania płatności przez użytkownika w Hotelu, w przypadku autoryzacji negatywnej zastosowanie mają postanowienia ust. 7.10.1 pkt lit. g) powyżej;

przy czym w każdym ze wskazanych w ust. 7.10.1 i 7.10.2 przypadków z chwilą rozpoczęcia pobytu w Hotelu użytkownik jest zobowiązany do zapłaty kwoty należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji, a jeśli użytkownik nie stawi się w Hotelu w terminie rozpoczęcia pobytu określonym w Rezerwacji lub odwoła Rezerwację po upływie terminu na jej odwołanie, Hotel będzie uprawniony do obciążenia karty płatniczej użytkownika na kwotę równą kwocie należnej Hotelowi tytułem Rezerwacji, zablokowaną na tej karcie płatniczej w ramach pre-autoryzacji karty płatniczej.

 1. W każdym przypadku anulowania przez Hotel Rezerwacji, Hotel przekaże Travelist oświadczenie o anulowaniu Rezerwacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni od dnia dokonania anulowania Rezerwacji. Informacja o której mowa w zdaniu poprzednim zostaje uznana za przekazaną w przypadku jej przesłania na adres kontakt@travelist.pl w taki sposób, że Travelist może zapoznać się z jej treścią. W przypadku nieprzekazania Travelist przez Hotel powyższego oświadczenia w terminie, Rezerwację uznaje się za opłaconą w całości przez użytkownika. Oświadczenie Hotelu o anulowaniu Rezerwacji zostanie przekazane przez Travelist użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8. Uprawnienia i odpowiedzialność Travelist.

 1. Travelist dołoży wszelkich starań, aby zapewnić pełną funkcjonalność Serwisu.

 2. Travelist zastrzega sobie prawo do zwiększania lub zmniejszania funkcjonalności Serwisu ze względu na niezbędne prace konserwatorskie lub inne niespodziewane utrudnienia funkcjonalności lub dostępności Serwisu. Wystąpienie takich okoliczności może doprowadzić do utraty danych i z tego powodu Travelist nie gwarantuje pełnej dostępności Serwisu, czy pełnego zabezpieczenia przed utratą danych.

 3. Travelist nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści wynikające z czasowej niedostępności lub zmniejszonej funkcjonalności Serwisu wynikające z okoliczności opisanych w ust 8.2. powyżej oraz z przyczyn niezależnych od Travelist.

 4. Travelist zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta użytkownika w przypadku stwierdzenia prób nadużycia lub działania na szkodę Serwisu.

 5. Travelist w każdym wypadku udziela użytkownikowi rzetelnych informacji, do przekazania których obowiązany jest przez obowiązujące przepisy prawa, nie ponosząc odpowiedzialności za informacje przekazywane przez Hotele/Biura podróży.

9. Reklamacje.

 1. Z zastrzeżeniem ust. 9.2. poniżej, użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem świadczonych usług objętych Ofertą bezpośrednio w lub do Hotelu lub za pośrednictwem Travelist zgodnie z ust. 9.4.

 2. Dla uniknięcia wątpliwości Travelist informuje, że wszelkie reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem usług objętych Rezerwacją, w tym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, niezgodnością usług z Zaproszeniem do Składania Ofert są rozpatrywane przez Hotel/Biuro podróży jako organizatora świadczeń objętych Umową na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa danej imprezy turystycznej i to wyłącznie od decyzji Hotelu/Biura podróży zależy ostateczna decyzja w zakresie złożonej reklamacji. Za standard usług oraz za odstępstwa i niezgodności z Zaproszeniem do Składania Ofert i Rezerwacją odpowiada Hotel.

 3. W przypadku, gdy reklamacje, o których mowa powyżej w ust. 9.1, 9.2. zostaną złożone Travelist, Travelist niezwłocznie przekaże reklamację Hotelowi/do Biura podróży, którego usługi dotyczy reklamacja, zaś w przypadku gdy reklamacje dotyczące Serwisu kierowane do Travelist zostaną złożone Hotelowi/do Biura Podróży, Hotel/Biuro Podróży niezwłocznie przekaże reklamacje Travelist.

 4. Wszelkie reklamacje użytkowników związane z działaniem Serwisu, w tym związane z dokonywaniem za pośrednictwem Travelist płatności („Reklamacje”) powinny być kierowane do Travelist na adres poczty elektronicznej Travelist: kontakt@travelist.pl.

 5. W przypadku gdy podmiotem zgłaszającym reklamację jest osoba trzecia, która korzystała z usług będących przedmiotem Rezerwacji, jednak nie jest użytkownikiem Serwisu, Travelist zastrzega sobie prawo do żądania otrzymania od takiej osoby trzeciej informacji umożliwiających identyfikację tej osoby i konkretnej Rezerwacji której dotyczy reklamacja, w postaci: numeru Rezerwacji, imienia, nazwiska i adresu mailowego osoby zgłaszającej reklamację.

 6. Oceny przedmiotu Reklamacji oraz jej zasadności Travelist dokonuje w ciągu 30 (trzydziestu) dni.

 7. O odmowie uwzględnienia Reklamacji i jej powodach Travelist poinformuje użytkownika wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej użytkownika, podany podczas składania pierwszej Oferty. Jeśli Travelist nie odniesie się do Reklamacji w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że Reklamacja została uznana za uzasadnioną.

 8. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Travelist a użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia Reklamacji, użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa roszczenia przysługujące użytkownikowi w zakresie, o którym mowa w niniejszym ustępie przedawniają się z upływem 3 lat.

10. Środki Travelist.

 1. Na zasadach niżej opisanych, użytkownik może otrzymać od Serwisu środki płatnicze przyznawane w formie elektronicznej do wyłącznego wykorzystania w ramach Serwisu ("Środki Travelist").

 2. Środki Travelist umożliwiają wyłącznie składanie Ofert na rezerwacje usług świadczonych przez polskie hotele oraz wybrane zagraniczne hotele, prezentowane w Serwisie oraz dokonanie płatności, za pośrednictwem Serwisu, na rzecz danego Hotelu.

 3. Środki Travelist mają formę kodu cyfrowo - liczbowego, generowanego przez Serwis, przypisanego do konkretnego użytkownika, o określonym terminie możliwości ich wykorzystania, o określonej z góry wartości wyrażonej w polskich złotych ("Wartość Środków Travelist"). Środki Travelist nie są kartą płatniczą, ani nie są instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

 4. Przyznane Środki Travelist są widoczne na koncie użytkownika. Serwis wyśle na adres e-mail użytkownika informację o przyznaniu Środków Travelist. Środki Travelist są ważne, tj. uprawniają do działań określonych w ust. 10.2 w okresie w nich wskazanym. Środki Travelist mogą mieć zastrzeżoną minimalną wartość Rezerwacji od której można dokonać Płatności za ich pomocą („Wartość Minimalna”). Informacje o terminie ważności Środków Travelist i Wartości Minimalnej wskazane są w mailu zawierającym informację o ich przyznaniu. Termin ważności Środków Travelist i Wartość Minimalna zależy od uznania Serwisu.

 5. Środki Travelist podlegają sumowaniu. Wykorzystanie Środków Travelist następuje przy pierwszej Rezerwacji, przy której użytkownik wybiera jedną z opcji płatności: przelewem internetowym na rachunek bankowy Travelist, kartą płatniczą, przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist – możliwość zapłaty Środkami Travelist dotyczy jedynie Płatności z góry, Płatności zaliczką i Płatności dwuczęściowej Środki Travelist nie mogą zostać wykorzystane w przypadku Płatności na miejscu. Wysokość opłaty, którą należy uiścić wraz ze złożeniem Oferty automatycznie zostaje pomniejszona o wartość przyznanych użytkownikowi Środków Travelist.

 6. Środki Travelist są przyznawane przez Serwis w przypadku:

 • polecenia Serwisu przez użytkownika osobie niebędącej do chwili polecenia użytkownikiem Serwisu,

 • pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej przez użytkownika Serwisu,

 • wybranych akcji marketingowych Serwisu, z zastrzeżeniem poniżej opisanych zasad.

 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji użytkownika, Serwis może przyznać Środki Travelist w wysokości według własnego uznania. W takim przypadku Serwis skontaktuje się z użytkownikiem drogą mailową i poinformuje go o przyznaniu Środków Travelist, zgodnie z ust. 10.4 powyżej. Użytkownik ma prawo odmowy przyjęcia przyznanych Środków Travelist.

 2. W przypadku polecenia Serwisu przez użytkownika innej osobie, nie będącej dotychczas użytkownikiem Serwisu, polecającemu użytkownikowi przysługuje premia za polecenie w postaci Środków Travelist o wartości 50,00 zł za każdą poleconą osobę.

 3. Środki Travelist za polecenie Serwisu innej osobie są przyznawane użytkownikowi dopiero w chwili zarejestrowania się przez tą poleconą osobę jako użytkownik Serwisu i wykonanie oraz pełne opłacenie przez tą poleconą osobę przynajmniej jednej Rezerwacji w Serwisie.

 4. Wysokość opłaty, którą należy uiścić za złożenie wybranej Oferty na Zaproszenie do Składania Ofert, zostaje automatycznie pomniejszona przez Serwis o wysokość uprzednio przyznanych użytkownikowi Środków Travelist.

 5. Wszystkie posiadane przez użytkownika Środki Travelist mogą zostać wykorzystane wyłącznie do dokonania jednej Rezerwacji. Oznacza to, że w przypadku, gdy wartość Oferty jest niższa od posiadanej przez użytkownika Wartości Środków Travelist, różnica między wartością Oferty a Wartością Środków Travelist przepada - nie podlega późniejszemu wykorzystaniu przez użytkownika, wypłacie użytkownikowi jako „reszta” i nie jest możliwa inna forma spieniężenia Wartości Środków Travelist pozostałych po dokonaniu Rezerwacji.

 6. W przypadku, gdy wartość Oferty przekracza posiadaną przez użytkownika Wartość Środków Travelist, rezerwacja będzie mogła być zrealizowana pod warunkiem zapłaty przez użytkownika różnicy pomiędzy posiadaną Wartością Środków Travelist a ceną Oferty.

 7. Środki Travelist są odczytywane wyłącznie w środowisku elektronicznym, tj. każda operacja podlega weryfikacji w zakresie jej dopuszczalności oraz ustalenia Wartości Środków Travelist wyłącznie w Serwisie.

 8. Serwis ma prawo odmówić realizacji płatności Środkami Travelist w następujących przypadkach:

 • upływu terminu ważności Środków Travelist,

 • braku odpowiednich środków - Wartości Środków Travelist - w stosunku do ceny prezentowanej w wybranej przez użytkownika Ofercie,

 • wystąpienia problemów natury technicznej uniemożliwiających realizację Środków Travelist, które wystąpiły z przyczyn niezależnych od Serwisu. W takim wypadku Serwis w miarę możliwości techniczno-organizacyjnych podejmie kroki niezbędne do usunięcia zaistniałych przeszkód w realizacji Środków Travelist,

 • w przypadku Płatności na miejscu,

 • w przypadku gdy Wartość Minimalna nie będzie wystarczająca na dokonanie Rezerwacji.

 1. Reklamacje związane z Środkami Travelist będą rozpatrywane przez Serwis zgodnie z zasadami reklamacji określonymi w § 9 Regulaminu.

 2. Środki Travelist w żadnym przypadku nie podlegają wymianie na pieniądze lub gotówkę.

11. Nabywanie Produktów.

 1. Zamówienia dotyczące nabywania Produktów przyjmowane są poprzez stronę internetową www.travelist.pl.

 2. Przedmiotem sprzedaży są tylko Produkty (w tym karty podarunkowe i vouchery) przedstawione w chwili składania zamówienia w Serwisie.

 3. Szczegółowe zasady sprzedaży poszczególnych Produktów będą każdorazowo określane w regulaminach sprzedaży konkretnego Produktu. Regulamin Kart Podarunkowych znajduje się pod adresem: https://travelist.pl/statics/owu. Formy płatności przewidziane w §7 Regulaminu w odniesieniu do konkretnych Produktów mogą podlegać ograniczeniom (np. w przypadku dokonywania płatności za kartę podarunkową opcje płatności nie podlegają łączeniu, zaś w przypadku zakupu voucheru możliwa jest jedynie Płatność z góry).

 4. Serwis zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Produktów z Serwisu, przy czym wycofanie danego towaru nie będzie mieć wpływu na realizację wcześniej złożonego przez użytkownika zamówienia.

 5. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Produktów do Serwisu.

 6. Informacje umieszczone przy poszczególnych Produktach w Serwisie nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

 7. Złożenie zamówienia na Produkt następuje poprzez aktywowanie widocznych w Serwisie odpowiednich opcji, dostępnych przy każdym Produkcie i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi użytkownikowi na każdym etapie procedury składania zamówienia. W procesie składania zamówienia użytkownik ma możliwość zaakceptowania treści Regulaminu i wyrażenia zgody na stosowanie Regulaminu. Brak akceptacji treści Regulaminu i wyrażenia zgody na jego stosowanie powoduje, że nie jest możliwe złożenie zamówienia za pośrednictwem Serwisu. Specyfika Produktu może powodować, iż warunkiem nabycia Produktu będzie wyrażenie dodatkowej zgody, której nie wyrażenie spowoduje, że nie będzie możliwe złożenie zamówienia za pośrednictwem Serwisu.

 8. Travelist zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przyjętego zamówienia, w sytuacji, gdy użytkownik w terminie 7 dni od momentu wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Serwis nie dokona płatności za zamówiony Produkt, z wyjątkiem zamówień, za które opłata zostanie pobrana przy odbiorze.

 9. Akceptując Regulamin użytkownik zamawiający Produkt żąda wystawienia faktury VAT lub noty księgowej w przypadkach gdy wystawienie faktury VAT przez wzgląd na specyfikę stosunku jest niemożliwe. Do realizacji zamówienia oraz do wystawienia faktury/noty księgowej, konieczne jest podanie przez użytkownika potrzebnych danych wskazanych na stronie Serwisu.

 10. Serwis może kontaktować się z użytkownikiem na podany przez użytkownika adres e-mail lub telefonicznie, jeśli użytkownik podał swój nr telefonu w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

 11. Jeżeli dostarczenie do użytkownika Produktu ma nastąpić w drodze elektronicznej, Produkt zostanie dostarczony użytkownikowi niezwłocznie jak to jest możliwe, najpóźniej 7 dnia od złożenia zamówienia, wraz z fakturą VAT/notą księgową. W innym przypadku Produkt zostanie wysłany do użytkownika w wybranej formie, przy czym faktura VAT/nota księgowa może zostać wysłana w postaci elektronicznej.

 12. Zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. W innych przypadkach użytkownikowi będącemu konsumentem, przysługuje na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Ustawy o prawach konsumenta.

 13. Do reklamacji Produktów stosuje się odpowiednio § 9.2 Regulaminu.

12. Opinie użytkowników.

 1. Użytkownicy, którzy zrealizowali pobyt w Hotelu lub nabyli Produkt mają możliwość wyrażenia opinii na temat swojego pobytu w tym Hotelu lub nabytego Produktu oraz przyznanie mu oceny za poszczególne aspekty pobytu, a także opinii na temat nabytego Produktu („Opinia"/ „Opinie").

 2. Użytkownik przesyłając do Serwisu Opinię akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad dodawania Opinii, o których mowa w niniejszym paragrafie.

 3. Opinia użytkownika może zostać wykorzystana (w całości lub w części) według uznania Travelist (w celach marketingowych, promocyjnych lub w celu ulepszenia usług) i umieszczona w Serwisie lub w mediach społecznościowych, w Newsletterze, specjalnych promocjach lub za pośrednictwem innych kanałów informacyjnych należących do lub wykorzystywanych przez Travelist.

 4. Opinie, mogą być dodawane przez określony czas (30 dni) po zrealizowaniu pobytu lub nabyciu Produktu, a każda opinia dostępna będzie przez określony czas (12 miesięcy) od jej opublikowania.

 5. Travelist zastrzega sobie prawo do odrzucania oraz usuwania Opinii bez podania przyczyny, jeśli łamią one zasady dodawania opinii wskazane poniżej.

 6. W szczególności Travelist nie akceptuje Opinii, które:

 • naruszają obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawierają treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgaryzmy, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje;

 • naruszają prawa osób trzecich w tym w szczególności zawierają ataki personalne w kierunku obsługi hotelu;

 • zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym;

 • zawierają adresy stron www;

 • zawierają dane osobowe lub kontaktowe (w tym imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu lub adres e-mail);

 • nie dotyczą w całości lub części pobytu w opiniowanym Hotelu lub nabytego Produktu;

 • nie mają wartości merytorycznej, a w szczególności wyrażają subiektywne oceny rzeczy lub okoliczności mogących być różnie interpretowane przez inne osoby.

 1. W celu opublikowania opinii użytkownik powinien podać prawidłowe dane wymagane przez Serwis (niewidoczne dla innych użytkowników Serwisu) oraz dowolne oznaczenie użytkownika („Pseudonim”), które będzie widoczne w Serwisie.

 2. Pseudonim użytkownika nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa i praw osób trzecich w szczególności dóbr osobistych oraz dobrych obyczajów. Jeżeli Travelist uzna, że użyty przez użytkownika Pseudonim jest niestosowny przysługuje mu prawo żądania dokonania jego zmiany lub odmowy publikacji albo usunięcia Opinii.

13. Prawa własności intelektualnej

Wszystkie materiały udostępnione w Serwisie są objęte ochroną prawną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W związku z tym zabronione jest ich kopiowanie oraz wykorzystywanie do innych celów bez uprzedniej wyraźnej zgody właściciela praw do materiałów.

14. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Travelist oraz w Serwisie.

 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018.

 3. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.

 4. Travelist zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn w każdym czasie. O treści zmian Regulaminu każdy użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Travelist na stronie głównej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu lub jego nowe brzmienie i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez Travelist poprzez przesłanie na ich adres poczty elektronicznej informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu lub Regulaminu w nowym brzmieniu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy użytkownik posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Travelist w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do już dokonanych Rezerwacji.

 5. Zmiana informacji zawartych w Regulaminie, dla dokonania których Ustawa o prawach konsumenta wymaga porozumienia stron, może być dokonana po dokonaniu pierwszej Rezerwacji wyłącznie po wyrażeniu przez użytkownika zgody.

 6. Użytkownik jest uprawniony do wstawiania komentarzy na temat Hotelu i wykonywanych przez niego usług w terminie do 30 dni od dnia zakończenia korzystania z usług Hotelu. Komentarze umieszczanie po tym terminie nie będą publikowane w Serwisie.

 7. W przypadku braku zgody użytkownika na zmianę Regulaminu, może on niezwłocznie odstąpić od umowy poprzez kliknięcie opcji „Usuń Konto” w zakładce Konto w Serwisie.

 8. Jeżeli pojedyncze postanowienia warunków Regulaminu są lub okażą się nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień.

 9. Wszystkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

 10. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.