Zmiany w Regulaminie Travelist.pl od 1.02.2022

Regulamin Płatności Bonem ważny od dnia 01.02.2022 roku

 1. Postanowienia ogólne
  1. Wszystkie wyrażenia rozpoczynające się dużą literą, o ile niniejszy regulamin płatności Bonem ("Regulamin") nie stanowi inaczej, mają takie znaczenie jakie zostało im nadane w Regulaminie Korzystania z Serwisu Travelist.pl ("Regulamin Serwisu").
  2. Przez Polski Bon Turystyczny ("Bon") należy rozumieć dokument elektroniczny potwierdzający uprawnienie do świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym, Dz. U. z 2020 r. poz. 1262 ze zm. (dalej: "Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym").
  3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkownika ze świadczenia w formie Bonu w ramach Ofert prezentowanych w Serwisie, w których wskazana jest dopuszczalność wykorzystania Bonu.
  4. Bon umożliwia dokonanie płatności za pośrednictwem Serwisu, na rzecz danego Oferenta Usług w ramach Ofert, w których wprost jego wykorzystanie jest przewidziane.
  5. Bon ma formę 16-cyfrowego kodu, generowanego w Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ("PUE ZUS”), o określonym terminie możliwości jego wykorzystania, o określonej z góry wartości wyrażonej w polskich złotych, zgodnie z przepisami Ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.
 2. Stosunek umowny
  1. Prawo do przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą Bonu przysługuje wyłącznie Oferentom Usług znajdującym się na liście przedsiębiorców turystycznych oraz organizacjom pożytku publicznego mającym prawo do przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą Bonu prowadzonej przez Polską Organizację Turystyczną ("POT"), dostępnej na stronie internetowej www.pot.gov.pl.
  2. W stosunku do Ofert, w których możliwe jest przekazanie płatności za pomocą Bonu z tytułu dokonania Rezerwacji przez Użytkowników na rzecz Oferentów Usług, Travelist działa w imieniu Oferentów Usług jako agent w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
  3. Travelist (we wskazanych w ust. 2 Ofertach) wyłącznie pośredniczy w przekazaniu Bonu otrzymanego od Użytkownika dokonującego Rezerwacji w Serwisie na rzecz Oferenta Usług i w żadnym wypadku nie jest w tym zakresie przedsiębiorcą turystycznym lub organizacją pożytku publicznego realizującą płatność za pomocą Bonu poprzez PUE ZUS w rozumieniu Ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.
 3. Przeznaczenie Bonu
  1. Bon umożliwia dokonywanie płatności za realizację Umów o świadczenie Usług przez Oferentów Usług związanych z oznaczonymi Ofertami prezentowanymi w Serwisie. W przypadku Ofert, w których Użytkownik może podać Kod Obsługi Płatności możliwe jest dokonanie płatności Bonem za Rezerwację za pośrednictwem Serwisu. W pozostałych przypadkach, nie jest możliwe opłacenie Oferty Bonem za pośrednictwem Serwisu.
  2. Bon może zostać wykorzystany wyłącznie na usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez Oferentów Usług wpisanych do rejestru POT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz dziecka, na które przyznano Bon.
  3. Bon nie podlega wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze oraz inne środki wymiany.
 4. Płatności
  1. Travelist jest upoważniony do pobrania od Użytkownika, w imieniu Oferenta Usług należności za zakupione Usługi w ramach dokonanej Rezerwacji.
  2. W celu opłacenia należności za Rezerwację przy pomocy Bonu, konieczne jest dokonanie uprzedniej aktywacji Bonu w PUE ZUS przez Użytkownika. Po aktywacji Bonu Użytkownik otrzyma kod obsługi płatności („Kod Obsługi Płatności”), który umożliwi przekazanie płatności za pośrednictwem Serwisu.
  3. W celu dokonania Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu w ramach Oferty umożliwiającej wykorzystanie Bonu, Użytkownik na etapie wyboru metod płatności za wybrane usługi może wybrać pole do wpisania informacji dotyczących Bonu. W momencie dokonywania Rezerwacji, przed dokonaniem i ostatecznym potwierdzeniem metody płatności Użytkownik podaje następujące informacje:
   1. Kod Obsługi Płatności (o ile zostanie o to poproszony, dotyczy wyłącznie Ofert, w ramach których można płacić Bonem za pośrednictwem Serwisu),
   2. kwotę na jaką chce zrealizować Bon,
   3. numer telefonu osoby uprawnionej do realizacji Bonu oraz
   4. adres e-mail osoby uprawnionej do realizacji Bonu.
  4. Po wyborze metody płatności, po wprowadzeniu powyższych informacji dotyczących Bonu i zaakceptowaniu Rezerwacji kwota do zapłaty za Usługi w ramach Oferty obniży się o podaną przez Użytkownika wartość Bonu.
  5. W przypadku gdy cena Oferty przekracza wartość Bonu wskazaną przez Użytkownika, Użytkownik powinien pokryć różnicę pomiędzy wartością Bonu a ceną Oferty. Rezerwacja będzie mogła być zrealizowana pod warunkiem zapłaty przez Użytkownika różnicy pomiędzy podaną przez Użytkownika wartością Bonu a ceną Oferty.
  6. Możliwość zapłaty Bonem dotyczy Płatności z góry i Płatności zadatkiem (o których mowa w Regulaminie Usługi Zakwaterowania) lub innych metod płatności w zależności od warunków danej Oferty. Przekazanie Kodu Obsługi Płatności następuje podczas Rezerwacji wyłącznie w tych przypadkach, gdy możliwa jest płatność Bonem za pośrednictwem Serwisu.
  7. Wysokość ceny, którą należy uiścić za daną Ofertę automatycznie zostaje pomniejszona o wartość Bonu, którą wskazał Użytkownik. Różnica pomiędzy wartością Bonu a ceną Oferty może zostać pokryta przez Użytkownika w zależności od warunków Oferty według kanałów płatności dostępnych w Serwisie dla tej Oferty.
  8. W przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu Płatności zadatkiem Użytkownik wybiera czy kwota zadatku ma zostać opłacona, w zależności od udostępnionych w Serwisie możliwości: Bonem, środkami płatniczymi czy jednym i drugim. Każdorazowo Użytkownik ma obowiązek wskazać kwotę na jaką Bon ma być zrealizowany w ramach Rezerwacji. W przypadku wyboru zapłaty zadatku Bonem w całości lub w części, Oferent Usług może skontaktować się z Użytkownikiem w sposób wskazany w pkt 4.10 Regulaminu poniżej, przy czym warunkiem dokonania Rezerwacji jest zapłata zadeklarowanej części lub całości zadatku środkami płatniczymi w trakcie procesu Rezerwacji. Punkt 4.14 poniżej ma zastosowanie w przypadku deklaracji płatności całości zadatku Bonem.
  9. W przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu Płatności z góry (jeżeli taki sposób będzie możliwy dla danej Oferty), Użytkownik wybiera jaka kwota ma zostać opłacona Bonem, a jaka środkami płatniczymi. Każdorazowo Użytkownik ma obowiązek wskazać kwotę na jaką Bon ma być zrealizowany w ramach Rezerwacji. Oferent Usług w celu dokonania płatności Bonem może skontaktować się z Użytkownikiem w sposób wskazany w pkt 4.10 poniżej przy czym warunkiem dokonania Rezerwacji jest zapłata pozostałej części płatności środkami płatniczymi w trakcie procesu Rezerwacji. Postanowienia o anulowaniu Rezerwacji o których mowa w pkt 4.11 mają odpowiednie zastosowanie.
  10. W celu realizacji płatności za dokonaną Rezerwację za pomocą Bonu, Oferent Usług może skontaktować się z Użytkownikiem na podany w trakcie Rezerwacji adres e-mail oraz numer telefonu w celu weryfikacji danych Bonu i dokonania płatności Bonem przez Użytkownika. Oferent Usług podejmie wówczas co najmniej dwie próby kontaktu, w tym jedną przy pomocy adresu e-mail, a drugą przy użyciu numeru telefonu podanych przez Użytkownika.
  11. Rezerwacja Użytkownika w ramach której zadeklarował płatność Bonem może zostać anulowana w następujących przypadkach spełnionych łącznie:
   1. w terminie 72 h od chwili dokonania przez Użytkownika Rezerwacji, Oferent Usług mimo podjęcia próby mailowej i telefonicznej (określonej w pkt 4.10 zd. drugie) nie zdołał skontaktować się z Użytkownikiem w celu realizacji płatności za pomocą Bonu oraz
   2. wartość Rezerwacji, która ma zostać opłacona za pomocą Bonu wynosi więcej niż 70% (siedemdziesiąt procent) wartości całej Rezerwacji lub jeśli Użytkownik przy wyborze Płatności zadatkiem zadeklarował, że cała kwota zadatku (tj. 30%) zostanie opłacona za pomocą Bonu.
   W przypadku anulowania Rezerwacji uiszczona przez Użytkownika kwota Rezerwacji nie podlega zwrotowi.
  12. W sytuacji, gdy płatność za Rezerwację jest dokonywana przy pomocy więcej niż jednego Bonu do których realizacji jest uprawniona więcej niż jedna osoba, warunkiem zrealizowania płatności za pomocą Bonu jest przekazanie danych tych osób niezbędnych do przyjęcia płatności przez Oferenta Usług, tj. imienia i nazwiska, nr telefonu oraz adresu e-mail przez Użytkownika bezpośrednio Oferentowi Usług. W przypadku nieprzekazania tych danych, Rezerwacja zostanie anulowana na zasadach określonych w punkcie 4.11 Regulaminu.
  13. W przypadku gdy pomiędzy dokonaniem Rezerwacji a rozpoczęciem świadczenia usług przez Oferenta Usług (jednak przed dokonaniem płatności Bonem) okaże się, że Oferent Usług nie posiada lub utracił możliwość przyjmowania płatności Bonem wówczas taka Rezerwacja może zostać anulowana, przy czym wszystkie dokonane przez Użytkownika płatności w ramach takiej Rezerwacji podlegają zwrotowi.
  14. Utrata przez Oferenta Usług statusu podmiotu uprawnionego do przyjmowania płatności Bonem w przypadku Rezerwacji opłaconych nie wpływa na możliwość realizacji usługi przez Oferenta Usług.
 5. Dodatkowe postanowienia
  1. Użytkownik dokonujący zapłaty za Rezerwację przy użyciu Bonu, ma możliwość zmiany terminu rozpoczęcia realizacji usług objętych Ofertą wskazanym w Rezerwacji zgodnie z pkt 2 Regulaminu Zakwaterowania.
  2. W przypadku ofert zwrotnych (charakteryzujących się możliwością anulacji dokonanej Rezerwacji oferty zwrotnej przez Użytkownika na warunkach określonych każdorazowo w treści Oferty i w ściśle określonym w jej treści terminie przed rozpoczęciem pobytu), Bon nie może być faktycznie zrealizowany przez Oferenta Usług przed upływem terminu na zwrot oferty zwrotnej. W takim wypadku prawo anulowania Rezerwacji, o którym mowa w punkcie 4.11 powyżej, ma odpowiednie zastosowanie, przy czym upływ 72h liczony jest od upływu terminu na zwrot Oferty.
  3. Bon może być również wykorzystany w przypadku dokonania Rezerwacji na mniej niż 24h przed rozpoczęciem realizacji usług objętych Ofertą. W takim przypadku Rezerwacja nie może zostać anulowana przed planowanym terminem rozpoczęcia świadczenia Usług. Postanowienia pkt 5.6 poniżej dotyczące niepojawienia się Użytkownika u Oferenta Usług stosuje się odpowiednio.
  4. Możliwość płatności Bonem za Rezerwację nie jest możliwa w połączeniu z możliwością zapłaty Kartą Podarunkową lub Środkami Travelist.
  5. W przypadku naruszenia przez Oferenta Usług postanowienia o którym mowa w punkcie 5.2 zd. 2 Regulaminu, jak również w przypadku pobrania kwoty Bonu nienależnie, w szczególności gdy realizacja płatności Bonem nie była prawnie dopuszczalna, do zwrotu środków na rzecz Użytkownika, otrzymanych przez Oferenta Usług w ramach płatności Bonem zobowiązany jest tylko i wyłącznie Oferent Usług. Zwrot zostanie dokonany za pośrednictwem systemu PUE ZUS.
  6. W przypadku dokonania płatności za Rezerwację z wykorzystaniem Bonu, czy to w całości czy w części (zależnie od wybranego sposobu płatności), braku zwrotu oferty zwrotnej w terminie w niej przewidzianym oraz niepojawienia się Użytkownika u Oferenta Usług w dniu rozpoczęcia świadczenia Usługi, Oferent Usług ma prawo zatrzymać środki otrzymane z tytułu płatności za Rezerwację, w tym płatność dokonaną Bonem i nie jest zobowiązany do ich zwrotu na rzecz Użytkownika. Jeżeli w ramach Rezerwacji doszło już do pobrania płatności z Bonu Oferent Usług nie dokonuje zwrotu Bonu na rzecz Użytkownika.
  7. W przypadku dokonania anulacji Rezerwacji oferty zwrotnej w terminie w niej przewidzianym, zwrot płatności dokonanej za pomocą Bonu zostanie dokonany przez Oferenta Usług za pośrednictwem systemu PUE ZUS. W związku z tym, w przypadku anulowania Rezerwacji oferty zwrotnej opłaconej Bonem, zwrot w Środkach Travelist nie przysługuje w tej części, w jakiej płatność ceny Rezerwacji została dokonana za pomocą Bonu.
  8. O anulacji Rezerwacji Użytkownik zostanie każdorazowo powiadomiony na adres mailowy wskazany podczas Rezerwacji.
 6. Reklamacja
  1. W przypadku wystąpienia problemów w dokonaniu Rezerwacji przy użyciu Bonu, Użytkownik zgłosi powyższe do Serwisu za pośrednictwem infolinii lub wiadomości e-mail na adres: [email protected].
  2. Reklamacje związane z Bonami będą rozpatrywane przez Serwis zgodnie z zasadami reklamacji określonymi w pkt 11 Regulaminu Serwisu.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Z chwilą wyboru przez Użytkownika sposobu płatności Bonem i dokonania Rezerwacji, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin.
  2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Regulaminu Serwisu, Polityki Prywatności Serwisu Internetowego Travelist, innych Regulaminów Usług oraz przepisy prawa.
  3. Travelist zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw Użytkowników, którzy dokonali Rezerwacji przy użyciu Bonu przed zmianą Regulaminu.
  4. O każdorazowej zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem Serwisu.


Regulamin Płatności Bonem ważny od dnia 03.02.2021 roku

 1. Postanowienia ogólne
  1. Wszystkie wyrażenia rozpoczynające się dużą literą, o ile niniejszy regulamin płatności Bonem ("Regulamin") nie stanowi inaczej, mają takie znaczenie jakie zostało im nadane w Regulaminie Korzystania z Serwisu Travelist.pl ("Regulamin Serwisu").
  2. Przez Polski Bon Turystyczny ("Bon") należy rozumieć dokument elektroniczny potwierdzający uprawnienie do świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym, Dz. U. z 2020 r. poz. 1262 ze zm. (dalej: "Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym").
  3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkownika ze świadczenia w formie Bonu w ramach Zaproszeń do Składania Ofert prezentowanych w Serwisie, w których wskazana jest dopuszczalność wykorzystania Bonu.
  4. Bon umożliwia dokonanie płatności za pośrednictwem Serwisu, na rzecz danego Hotelu/Biura podróży w ramach Zaproszenia do Składania Ofert w którym wprost jego wykorzystanie jest przewidziane.
  5. Bon ma formę 16-cyfrowego kodu, generowanego w Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ("PUE ZUS”), o określonym terminie możliwości jego wykorzystania, o określonej z góry wartości wyrażonej w polskich złotych, zgodnie z przepisami Ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.
 2. Stosunek umowny
  1. Prawo do przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą Bonu przysługuje wyłącznie Hotelom/Biurom podróży znajdującym się na liście przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego mających prawo do przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą Bonu prowadzonej przez Polską Organizację Turystyczną ("POT"), dostępnej na stronie internetowej www.pot.gov.pl.
  2. W stosunku do Zaproszeń do Składania Ofert, w których możliwe jest przekazanie płatności za pomocą Bonu z tytułu dokonania Rezerwacji przez Użytkowników na rzecz Hoteli/Biur podróży, Travelist działa w imieniu Hotelu/Biura podróży jako agent w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
  3. Travelist (we wskazanych w ust. 2 Zaproszeniach do Składania Ofert) wyłącznie pośredniczy w przekazaniu Bonu otrzymanego od Użytkownika dokonującego Rezerwacji w Serwisie na rzecz Hotelu/Biura podróży i w żadnym wypadku nie jest w tym zakresie przedsiębiorcą turystycznym lub organizacją pożytku publicznego realizującą płatność za pomocą Bonu poprzez PUE ZUS w rozumieniu Ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.
 3. Przeznaczenie Bonu
  1. Bon umożliwia dokonywanie płatności za realizację Umów przez Hotele/Biura podróży związanych z oznaczonymi Zaproszeniami do Składania Ofert, prezentowanymi w Serwisie. W przypadku Zaproszeń do Składania Ofert, w których Użytkownik może podać Kod Obsługi Płatności, jest możliwe dokonanie płatności Bonem za Rezerwację, za pośrednictwem Serwisu. W pozostałych przypadkach Zaproszeń do Składania Ofert, nie jest możliwa płatność Bonem za pośrednictwem Serwisu, płatność Bonem następuje wtedy wyłącznie na miejscu w Hotelu/Biurze podróży.
  2. Bon może zostać wykorzystany wyłącznie na usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez Hotele/Biura podróży wpisane do rejestru POT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz dziecka, na które przyznano Bon.
  3. Bon nie podlega wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze oraz inne środki wymiany.
 4. Płatności
  1. Travelist jest upoważniony do pobrania od Użytkownika, w imieniu Hotelu/Biura podróży należności za zakupione usługi w ramach dokonanej Rezerwacji.
  2. W celu opłacenia należności za Rezerwację przy pomocy Bonu, konieczne jest dokonanie uprzedniej aktywacji Bonu w PUE ZUS przez Użytkownika. Po aktywacji Bonu Użytkownik otrzyma kod obsługi płatności („Kod Obsługi Płatności”), który umożliwi przekazanie płatności za pośrednictwem Serwisu lub płatność na miejscu w Hotelu/Biurze podróży.
  3. W celu złożenia Oferty w odpowiedzi na Zaproszenie do Składania Ofert prezentowane w Serwisie i dokonania Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu umożliwiającej wykorzystaniu Bonu, Użytkownik na etapie wyboru metod płatności za wybrane usługi może wybrać pole do wpisania informacji dotyczących Bonu. W momencie składania Oferty, przed dokonaniem i ostatecznym potwierdzeniem metody płatności Użytkownik podaje następujące informacje:
   1. Kod Obsługi Płatności (o ile zostanie o to poproszony, dotyczy wyłącznie Zaproszeń do Składania Ofert, w ramach których można płacić Bonem za pośrednictwem Serwisu; w pozostałych przypadkach płatność Bonem następuje na miejscu w Hotelu/Biurze podróży),
   2. kwotę na jaką chce zrealizować Bon,
   3. numer telefonu osoby uprawnionej do realizacji Bonu oraz
   4. adres e-mail osoby uprawnionej do realizacji Bonu.
  4. Po wyborze metody płatności, po wprowadzeniu powyższych informacji dotyczących Bonu i zaakceptowaniu Rezerwacji kwota do zapłaty za usługi w ramach Oferty obniży się o podaną przez Użytkownika wartość Bonu.
  5. W przypadku gdy cena Oferty przekracza wartość Bonu wskazaną przez Użytkownika, Użytkownik powinien pokryć różnicę pomiędzy wartością Bonu a ceną Oferty. Rezerwacja będzie mogła być zrealizowana pod warunkiem zapłaty przez Użytkownika różnicy pomiędzy podaną przez Użytkownika wartością Bonu a ceną Oferty.
  6. Możliwość zapłaty Bonem dotyczy Płatności z góry, Płatności zaliczką, Płatności na miejscu lub innych metod płatności w zależności od warunków danego Zaproszenia do Składania Oferty. Przekazanie Kodu Obsługi Płatności następuje podczas Rezerwacji, wyłącznie w tych przypadkach, gdy możliwa jest płatność Bonem za pośrednictwem Serwisu.
  7. Wysokość ceny, którą należy uiścić za daną Ofertę automatycznie zostaje pomniejszona o wartość Bonu, którą wskazał Użytkownik. Różnica pomiędzy wartością Bonu a ceną Oferty może zostać pokryta przez Użytkownika w zależności od warunków Oferty według jednego, dwóch lub wszystkich następujących sposobów płatności: szybkim przelewem internetowym na rachunek bankowy Travelist, kartą płatniczą, przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist lub w inny sposób oferowany podczas procesu Rezerwacji, w tym na miejscu gotówką lub kartą w zależności od dostępnej w Hotelu/Biurze podróży opcji.
  8. W przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu Płatności zaliczką Użytkownik wybiera czy kwota zaliczki ma zostać opłacona, w zależności od udostępnionych w Serwisie możliwości: Bonem, środkami płatniczymi czy jednym i drugim. Każdorazowo Użytkownik ma obowiązek wskazać kwotę na jaką Bon ma być zrealizowany w ramach Rezerwacji. W przypadku wyboru zapłaty zaliczki Bonem w całości lub w części, Hotel/Biuro podróży może skontaktować się z Użytkownikiem w sposób wskazany w pkt 4.11 Regulaminu poniżej, przy czym warunkiem dokonania Rezerwacji jest zapłata zadeklarowanej części lub całości zaliczki środkami płatniczymi w trakcie procesu Rezerwacji. Punkt 4.15 poniżej ma zastosowanie w przypadku deklaracji płatności całości zaliczki Bonem.
  9. W przypadku wyboru przez Użytkownika metody Płatności na miejscu Hotel/Biuro podróży dokona pre-autoryzacji, na zasadach określonych w punkcie 7.10 Regulaminu Serwisu, z tym zastrzeżeniem, że Hotel/Biuro podróży dokona pre-autoryzacji w wysokości kwoty różnicy pomiędzy wartością Bonu a ceną Oferty na karcie płatniczej Użytkownika. Również w przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu Płatności na miejscu, Hotel/Biuro podróży ma prawo skontaktowania się z Użytkownikiem w celu żądania dokonania zapłaty Bonem zgodnie z pkt 4.11 przy czym w każdym czasie przed rozpoczęciem realizacji usługi przez Hotel. Postanowienia o anulowaniu Rezerwacji o których mowa w pkt 4.12 mają odpowiednie zastosowanie.
  10. W przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu Płatności z góry (jeżeli taki sposób będzie możliwy dla danego Zaproszenia do Składania Oferty), Użytkownik wybiera jaka kwota ma zostać opłacona Bonem, a jaka środkami płatniczymi. Każdorazowo Użytkownik ma obowiązek wskazać kwotę na jaką Bon ma być zrealizowany w ramach Rezerwacji. Hotel/Biuro podróży w celu dokonania płatności Bonem może skontaktować się z Użytkownikiem w sposób wskazany w pkt 4.11 Regulaminu poniżej przy czym warunkiem dokonania Rezerwacji jest zapłata pozostałej części płatności środkami płatniczymi w trakcie procesu Rezerwacji. Postanowienia o anulowaniu Rezerwacji o których mowa w pkt 4.12 mają odpowiednie zastosowanie.
  11. W celu realizacji płatności za dokonaną Rezerwację za pomocą Bonu, Hotel/Biuro podróży może skontaktować się z Użytkownikiem na podany w trakcie Rezerwacji adres e-mail oraz numer telefonu w celu weryfikacji danych Bonu i dokonania płatności Bonem przez Użytkownika. Hotel/Biuro podróży podejmie wówczas co najmniej dwie próby kontaktu, w tym jedną przy pomocy adresu e-mail, a drugą przy użyciu numeru telefonu podanych przez Użytkownika.
  12. Rezerwacja Użytkownika w ramach której zadeklarował płatność Bonem może zostać anulowana w następujących przypadkach spełnionych łącznie:
   1. w terminie 72 h od chwili dokonania przez Użytkownika Rezerwacji, Hotel mimo podjęcia próby mailowej i telefonicznej (określonej w pkt 4.11 zd. drugie) nie zdołał skontaktować się z Użytkownikiem w celu realizacji płatności za pomocą Bonu oraz
   2. wartość Rezerwacji, która ma zostać opłacona za pomocą Bonu wynosi więcej niż 70% (siedemdziesiąt procent) wartości całej Rezerwacji lub jeśli Użytkownik przy wyborze Płatności zaliczką zadeklarował, że cała kwota zaliczki (tj. 30%) zostanie opłacona za pomocą Bonu.
   W przypadku anulowania Rezerwacji uiszczona przez Użytkownika kwota Rezerwacji nie podlega zwrotowi.
  13. W sytuacji, gdy płatność za Rezerwację jest dokonywana przy pomocy więcej niż jednego Bonu do których realizacji jest uprawniona więcej niż jedna osoba, warunkiem zrealizowania płatności za pomocą Bonu jest przekazanie danych tych osób niezbędnych do przyjęcia płatności przez Hotel/Biuro podróży, tj. imienia i nazwiska, nr telefonu oraz adresu e-mail przez Użytkownika bezpośrednio Hotelowi/Biuru podróży. W przypadku nieprzekazania tych danych, Rezerwacja zostanie anulowana na zasadach określonych w punkcie 4.15 Regulaminu.
  14. W przypadku gdy pomiędzy dokonaniem Rezerwacji a rozpoczęciem świadczenia usług przez Hotel/Biuro podróży (jednak przed dokonaniem płatności Bonem) okaże się, że Hotel/Biuro podróży nie posiada lub utracił możliwość przyjmowania płatności Bonem wówczas taka Rezerwacja może zostać anulowana, przy czym wszystkie dokonane przez Użytkownika płatności w ramach takiej Rezerwacji podlegają zwrotowi.
  15. Utrata przez Hotel/Biuro Podróży statusu podmiotu uprawnionego do przyjmowania płatności Bonem w przypadku Rezerwacji opłaconych nie wpływa na możliwość realizacji usługi przez Hotel/Biuro podroży.
 5. Dodatkowe postanowienia
  1. Użytkownik dokonujący zapłaty za Rezerwację przy użyciu Bonu, ma możliwość zmiany terminu rozpoczęcia realizacji usług objętych Ofertą wskazanym w Rezerwacji zgodnie z pkt 4 Regulaminu Serwisu.
  2. W przypadku Ofert przewidujących możliwość ich zwrotu przez Użytkownika w określonym terminie („Oferta Zwrotna”), Bon nie może być faktycznie zrealizowany przez Hotel przed upływem terminu na zwrot Oferty Zwrotnej. W takim wypadku prawo anulowania Rezerwacji, o którym mowa w pkt 4 ust. 13 powyżej, ma odpowiednie zastosowanie, przy czym upływ 72h liczony jest od upływu terminu na zwrot Oferty.
  3. Bon może być również wykorzystany w przypadku dokonania Rezerwacji na mniej niż 24h przed rozpoczęciem realizacji usług objętych Ofertą. W takim przypadku Rezerwacja nie może zostać anulowana przed planowanym terminem rozpoczęcia świadczenia usług. Postanowienia pkt 5.6 poniżej dotyczące niepojawienia się Użytkownika w Hotelu stosuje się odpowiednio.
  4. Możliwość płatności Bonem za Rezerwację nie jest możliwa w połączeniu z możliwością zapłaty Kartą Podarunkową lub Środkami Travelist.
  5. W przypadku naruszenia przez Hotel/Biuro podróży postanowienia o którym mowa w punkcie 5.2 zd. 2 Regulaminu, jak również w przypadku pobrania kwoty Bonu nienależnie, w szczególności gdy realizacja płatności Bonem nie była prawnie dopuszczalna, do zwrotu środków na rzecz Użytkownika, otrzymanych przez Hotel/Biuro podróży w ramach płatności Bonem zobowiązany jest tylko i wyłącznie Hotel. Zwrot zostanie dokonany za pośrednictwem systemu PUE ZUS.
  6. W przypadku dokonania płatności za Rezerwację z wykorzystaniem Bonu, czy to w całości czy w części (zależnie od wybranego sposobu płatności), braku zwrotu Oferty Zwrotnej w terminie w niej przewidzianym oraz niepojawienia się Użytkownika w Hotelu w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi, Hotel/Biuro podróży ma prawo zatrzymać środki otrzymane z tytułu płatności za Rezerwację, w tym płatność dokonaną Bonem i nie jest zobowiązany do ich zwrotu na rzecz Użytkownika. W przypadku wyboru metody Płatności na miejscu Hotel/Biuro Podróży będzie uprawniony do obciążenia karty płatniczej Użytkownika na kwotę równą kwocie zablokowanej na karcie płatniczej Użytkownika w ramach pre-autoryzacji dokonanej zgodnie z pkt 4.10 Regulaminu. Jeżeli w ramach Rezerwacji doszło już do pobrania płatności z Bonu Hotel/Biuro podróży nie dokonuje zwrotu Bonu na rzecz Użytkownika.
  7. W przypadku zwrotu Oferty zwrotnej w terminie w niej przewidzianym, zwrot płatności dokonanej za pomocą Bonu zostanie dokonany przez Hotel/Biuro podróży za pośrednictwem systemu PUE ZUS.
  8. O anulacji Rezerwacji Użytkownik zostanie każdorazowo powiadomiony na adres mailowy wskazany podczas Rezerwacji.
 6. Reklamacja
  1. W przypadku wystąpienia problemów w dokonaniu Rezerwacji przy użyciu Bonu, Użytkownik zgłosi powyższe do Serwisu za pośrednictwem infolinii lub wiadomości e-mail na adres: [email protected].
  2. Reklamacje związane z Bonami będą rozpatrywane przez Serwis zgodnie z zasadami reklamacji określonymi w pkt 9 Regulaminu Serwisu.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Z chwilą wyboru przez Użytkownika sposobu płatności Bonem i dokonania Rezerwacji, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin.
  2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Regulaminu Serwisu, Polityki Prywatności Serwisu Internetowego Travelist, innych Regulaminów Usług oraz przepisy prawa.
  3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Serwisu. Travelist zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw Użytkowników, którzy dokonali Rezerwacji przy użyciu Bonu przed zmianą Regulaminu.
  4. O każdorazowej zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem Serwisu.


Regulamin Płatności Bonem i Promocji 10% gratis ważny do dnia 02.02.2021 roku

 1. Postanowienia ogólne
  1. Wszystkie wyrażenia rozpoczynające się dużą literą, o ile niniejszy regulamin płatności Bonem i Promocji 10% gratis ("Regulamin") nie stanowi inaczej, mają takie znaczenie jakie zostało im nadane w Regulaminie Korzystania z Serwisu Travelist.pl ("Regulamin Serwisu").
  2. Przez Polski Bon Turystyczny ("Bon") należy rozumieć dokument elektroniczny potwierdzający uprawnienie do świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym, Dz. U. z 2020 r. poz. 1262 ze zm. (dalej: "Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym").
  3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkownika ze świadczenia w formie Bonu w ramach Zaproszeń do Składania Ofert prezentowanych w Serwisie, w których wskazana jest dopuszczalność wykorzystania Bonu.
  4. Bon umożliwia dokonanie płatności za pośrednictwem Serwisu, na rzecz danego Hotelu/Biura podróży w ramach Zaproszenia do Składania Ofert w którym wprost jego wykorzystanie jest przewidziane.
  5. Bon ma formę 16-cyfrowego kodu, generowanego w Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ("PUE ZUS”), o określonym terminie możliwości jego wykorzystania, o określonej z góry wartości wyrażonej w polskich złotych, zgodnie z przepisami Ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.
 2. Stosunek umowny
  1. Prawo do przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą Bonu przysługuje wyłącznie Hotelom/Biurom podróży znajdującym się na liście przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego mających prawo do przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą Bonu prowadzonej przez Polską Organizację Turystyczną ("POT"), dostępnej na stronie internetowej www.pot.gov.pl.
  2. W stosunku do Zaproszeń do Składania Ofert, w których możliwe jest przekazanie płatności za pomocą Bonu z tytułu dokonania Rezerwacji przez Użytkowników na rzecz Hoteli/Biur podróży, Travelist działa w imieniu Hotelu/Biura podróży jako agent w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
  3. Travelist (we wskazanych w ust. 2 Zaproszeniach do Składania Ofert) wyłącznie pośredniczy w przekazaniu Bonu otrzymanego od Użytkownika dokonującego Rezerwacji w Serwisie na rzecz Hotelu/Biura podróży i w żadnym wypadku nie jest w tym zakresie przedsiębiorcą turystycznym lub organizacją pożytku publicznego realizującą płatność za pomocą Bonu poprzez PUE ZUS w rozumieniu Ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.
 3. Przeznaczenie Bonu
  1. Bon umożliwia dokonywanie płatności za realizację Umów przez Hotele/Biura podróży związanych z oznaczonymi Zaproszeniami do Składania Ofert, prezentowanymi w Serwisie. W przypadku Zaproszeń do Składania Ofert, w których Użytkownik może podać Kod Obsługi Płatności, jest możliwe dokonanie płatności Bonem za Rezerwację, za pośrednictwem Serwisu. W pozostałych przypadkach Zaproszeń do Składania Ofert, nie jest możliwa płatność Bonem za pośrednictwem Serwisu, płatność Bonem następuje wtedy wyłącznie na miejscu w Hotelu/Biurze podróży.
  2. Bon może zostać wykorzystany wyłącznie na usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez Hotele/Biura podróży wpisane do rejestru POT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz dziecka, na które przyznano Bon.
  3. Bon nie podlega wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze oraz inne środki wymiany.
 4. Płatności
  1. Travelist jest upoważniony do pobrania od Użytkownika, w imieniu Hotelu/Biura podróży należności za zakupione usługi w ramach dokonanej Rezerwacji.
  2. W celu opłacenia należności za Rezerwację przy pomocy Bonu, konieczne jest dokonanie uprzedniej aktywacji Bonu w PUE ZUS przez Użytkownika. Po aktywacji Bonu Użytkownik otrzyma kod obsługi płatności („Kod Obsługi Płatności”), który umożliwi przekazanie płatności za pośrednictwem Serwisu lub płatność na miejscu w Hotelu/Biurze podróży.
  3. W celu złożenia Oferty w odpowiedzi na Zaproszenie do Składania Ofert prezentowane w Serwisie i dokonania Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu umożliwiającej wykorzystaniu Bonu, Użytkownik na etapie wyboru metod płatności za wybrane usługi może wybrać pole do wpisania informacji dotyczących Bonu. W momencie składania Oferty, przed dokonaniem i ostatecznym potwierdzeniem metody płatności Użytkownik podaje następujące informacje:
   1. Kod Obsługi Płatności (o ile zostanie o to poproszony, dotyczy wyłącznie Zaproszeń do Składania Ofert, w ramach których można płacić Bonem za pośrednictwem Serwisu; w pozostałych przypadkach płatność Bonem następuje na miejscu w Hotelu/Biurze podróży),
   2. kwotę na jaką chce zrealizować Bon,
   3. numer telefonu osoby uprawnionej do realizacji Bonu oraz
   4. adres e-mail osoby uprawnionej do realizacji Bonu.
  4. Po wyborze metody płatności, po wprowadzeniu powyższych informacji dotyczących Bonu i zaakceptowaniu Rezerwacji kwota do zapłaty za usługi w ramach Oferty obniży się o podaną przez Użytkownika wartość Bonu.
  5. W przypadku gdy cena Oferty przekracza wartość Bonu wskazaną przez Użytkownika, Użytkownik powinien pokryć różnicę pomiędzy wartością Bonu a ceną Oferty. Rezerwacja będzie mogła być zrealizowana pod warunkiem zapłaty przez Użytkownika różnicy pomiędzy podaną przez Użytkownika wartością Bonu a ceną Oferty.
  6. Możliwość zapłaty Bonem dotyczy Płatności z góry, Płatności zaliczką, Płatności na miejscu lub innych metod płatności w zależności od warunków danego Zaproszenia do Składania Oferty. Przekazanie Kodu Obsługi Płatności następuje podczas Rezerwacji, wyłącznie w tych przypadkach, gdy możliwa jest płatność Bonem za pośrednictwem Serwisu.
  7. Wysokość ceny, którą należy uiścić za daną Ofertę automatycznie zostaje pomniejszona o wartość Bonu, którą wskazał Użytkownik. Różnica pomiędzy wartością Bonu a ceną Oferty może zostać pokryta przez Użytkownika w zależności od warunków Oferty według jednego, dwóch lub wszystkich następujących sposobów płatności: szybkim przelewem internetowym na rachunek bankowy Travelist, kartą płatniczą, przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Travelist lub w inny sposób oferowany podczas procesu Rezerwacji, w tym na miejscu gotówką lub kartą w zależności od dostępnej w Hotelu/Biurze podróży opcji.
  8. W przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu Płatności zaliczką Użytkownik wybiera czy kwota zaliczki ma zostać opłacona, w zależności od udostępnionych w Serwisie możliwości: Bonem, środkami płatniczymi czy jednym i drugim. Każdorazowo Użytkownik ma obowiązek wskazać kwotę na jaką Bon ma być zrealizowany w ramach Rezerwacji. W przypadku wyboru zapłaty zaliczki Bonem w całości lub w części, Hotel/Biuro podróży może skontaktować się z Użytkownikiem w sposób wskazany w pkt 4.11 Regulaminu poniżej, przy czym warunkiem dokonania Rezerwacji jest zapłata zadeklarowanej części lub całości zaliczki środkami płatniczymi w trakcie procesu Rezerwacji. Punkt 4.15 poniżej ma zastosowanie w przypadku deklaracji płatności całości zaliczki Bonem.
  9. W przypadku wyboru przez Użytkownika metody Płatności na miejscu Hotel/Biuro podróży dokona pre-autoryzacji, na zasadach określonych w punkcie 7.10 Regulaminu Serwisu, z tym zastrzeżeniem, że Hotel/Biuro podróży dokona pre-autoryzacji w wysokości kwoty różnicy pomiędzy wartością Bonu a ceną Oferty na karcie płatniczej Użytkownika. Również w przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu Płatności na miejscu, Hotel/Biuro podróży ma prawo skontaktowania się z Użytkownikiem w celu żądania dokonania zapłaty Bonem zgodnie z pkt 4.11 przy czym w każdym czasie przed rozpoczęciem realizacji usługi przez Hotel. Postanowienia o anulowaniu Rezerwacji o których mowa w pkt 4.12 mają odpowiednie zastosowanie.
  10. W przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu Płatności z góry (jeżeli taki sposób będzie możliwy dla danego Zaproszenia do Składania Oferty), Użytkownik wybiera jaka kwota ma zostać opłacona Bonem, a jaka środkami płatniczymi. Każdorazowo Użytkownik ma obowiązek wskazać kwotę na jaką Bon ma być zrealizowany w ramach Rezerwacji. Hotel/Biuro podróży w celu dokonania płatności Bonem może skontaktować się z Użytkownikiem w sposób wskazany w pkt 4.11 Regulaminu poniżej przy czym warunkiem dokonania Rezerwacji jest zapłata pozostałej części płatności środkami płatniczymi w trakcie procesu Rezerwacji. Postanowienia o anulowaniu Rezerwacji o których mowa w pkt 4.12 mają odpowiednie zastosowanie.
  11. W celu realizacji płatności za dokonaną Rezerwację za pomocą Bonu, Hotel/Biuro podróży może skontaktować się z Użytkownikiem na podany w trakcie Rezerwacji adres e-mail oraz numer telefonu w celu weryfikacji danych Bonu i dokonania płatności Bonem przez Użytkownika. Hotel/Biuro podróży podejmie wówczas co najmniej dwie próby kontaktu, w tym jedną przy pomocy adresu e-mail, a drugą przy użyciu numeru telefonu podanych przez Użytkownika.
  12. Rezerwacja Użytkownika w ramach której zadeklarował płatność Bonem może zostać anulowana w następujących przypadkach spełnionych łącznie:
   1. w terminie 72 h od chwili dokonania przez Użytkownika Rezerwacji, Hotel mimo podjęcia próby mailowej i telefonicznej (określonej w pkt 4.11 zd. drugie) nie zdołał skontaktować się z Użytkownikiem w celu realizacji płatności za pomocą Bonu oraz
   2. wartość Rezerwacji, która ma zostać opłacona za pomocą Bonu wynosi więcej niż 70% (siedemdziesiąt procent) wartości całej Rezerwacji lub jeśli Użytkownik przy wyborze Płatności zaliczką zadeklarował, że cała kwota zaliczki (tj. 30%) zostanie opłacona za pomocą Bonu.
   W przypadku anulowania Rezerwacji uiszczona przez Użytkownika kwota Rezerwacji nie podlega zwrotowi.
  13. W sytuacji, gdy płatność za Rezerwację jest dokonywana przy pomocy więcej niż jednego Bonu do których realizacji jest uprawniona więcej niż jedna osoba, warunkiem zrealizowania płatności za pomocą Bonu jest przekazanie danych tych osób niezbędnych do przyjęcia płatności przez Hotel/Biuro podróży, tj. imienia i nazwiska, nr telefonu oraz adresu e-mail przez Użytkownika bezpośrednio Hotelowi/Biuru podróży. W przypadku nieprzekazania tych danych, Rezerwacja zostanie anulowana na zasadach określonych w punkcie 4.15 Regulaminu.
  14. W przypadku gdy pomiędzy dokonaniem Rezerwacji a rozpoczęciem świadczenia usług przez Hotel/Biuro podróży (jednak przed dokonaniem płatności Bonem) okaże się, że Hotel/Biuro podróży nie posiada lub utracił możliwość przyjmowania płatności Bonem wówczas taka Rezerwacja może zostać anulowana, przy czym wszystkie dokonane przez Użytkownika płatności w ramach takiej Rezerwacji podlegają zwrotowi.
  15. Utrata przez Hotel/Biuro Podróży statusu podmiotu uprawnionego do przyjmowania płatności Bonem w przypadku Rezerwacji opłaconych nie wpływa na możliwość realizacji usługi przez Hotel/Biuro podroży.
 5. Dodatkowe postanowienia
  1. Użytkownik dokonujący zapłaty za Rezerwację przy użyciu Bonu, ma możliwość zmiany terminu rozpoczęcia realizacji usług objętych Ofertą wskazanym w Rezerwacji zgodnie z pkt 4 Regulaminu Serwisu.
  2. W przypadku Ofert przewidujących możliwość ich zwrotu przez Użytkownika w określonym terminie („Oferta Zwrotna”), Bon nie może być faktycznie zrealizowany przez Hotel przed upływem terminu na zwrot Oferty Zwrotnej. W takim wypadku prawo anulowania Rezerwacji, o którym mowa w pkt 4 ust. 13 powyżej, ma odpowiednie zastosowanie, przy czym upływ 72h liczony jest od upływu terminu na zwrot Oferty.
  3. Bon może być również wykorzystany w przypadku dokonania Rezerwacji na mniej niż 24h przed rozpoczęciem realizacji usług objętych Ofertą. W takim przypadku Rezerwacja nie może zostać anulowana przed planowanym terminem rozpoczęcia świadczenia usług. Postanowienia pkt 5.6 poniżej dotyczące niepojawienia się Użytkownika w Hotelu stosuje się odpowiednio.
  4. Możliwość płatności Bonem za Rezerwację nie jest możliwa w połączeniu z możliwością zapłaty Kartą Podarunkową lub Środkami Travelist.
  5. W przypadku naruszenia przez Hotel/Biuro podróży postanowienia o którym mowa w punkcie 5.2 zd. 2 Regulaminu, jak również w przypadku pobrania kwoty Bonu nienależnie, w szczególności gdy realizacja płatności Bonem nie była prawnie dopuszczalna, do zwrotu środków na rzecz Użytkownika, otrzymanych przez Hotel/Biuro podróży w ramach płatności Bonem zobowiązany jest tylko i wyłącznie Hotel. Zwrot zostanie dokonany za pośrednictwem systemu PUE ZUS.
  6. W przypadku dokonania płatności za Rezerwację z wykorzystaniem Bonu, czy to w całości czy w części (zależnie od wybranego sposobu płatności), braku zwrotu Oferty Zwrotnej w terminie w niej przewidzianym oraz niepojawienia się Użytkownika w Hotelu w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi, Hotel/Biuro podróży ma prawo zatrzymać środki otrzymane z tytułu płatności za Rezerwację, w tym płatność dokonaną Bonem i nie jest zobowiązany do ich zwrotu na rzecz Użytkownika. W przypadku wyboru metody Płatności na miejscu Hotel/Biuro Podróży będzie uprawniony do obciążenia karty płatniczej Użytkownika na kwotę równą kwocie zablokowanej na karcie płatniczej Użytkownika w ramach pre-autoryzacji dokonanej zgodnie z pkt 4.10 Regulaminu. Jeżeli w ramach Rezerwacji doszło już do pobrania płatności z Bonu Hotel/Biuro podróży nie dokonuje zwrotu Bonu na rzecz Użytkownika.
  7. W przypadku zwrotu Oferty zwrotnej w terminie w niej przewidzianym, zwrot płatności dokonanej za pomocą Bonu zostanie dokonany przez Hotel/Biuro podróży za pośrednictwem systemu PUE ZUS.
  8. O anulacji Rezerwacji Użytkownik zostanie każdorazowo powiadomiony na adres mailowy wskazany podczas Rezerwacji.
 6. Bonus 10% gratis
  1. W przypadku dokonania płatności za Rezerwację przy pomocy Bonu i zrealizowania pobytu w Hotelu zgodnie z Rezerwacją, Użytkownik otrzyma od Serwisu Środki Travelist, o których mowa w pkt. 10 Regulaminu Serwisu w wysokości 10% kwoty (po zaokrągleniu w górę do 1 złotego) w jakiej wykorzystany został Bon, w ramach dokonanej Rezerwacji, bez względu na wartość Rezerwacji.
  2. Powyższe Środki Travelist zostaną przyznane wyłącznie w przypadku zrealizowanego pobytu w Hotelu. Okres ważności Środków Travelist o których mowa w niniejszym punkcie wynosi 1 rok od dnia ich przyznania.
  3. Środki Travelist zostaną zarejestrowane na koncie Użytkownika w ciągu dwóch dni roboczych od dnia wymeldowania się z Hotelu, a Serwis wyśle na adres e-mail Użytkownika informację o jego przyznaniu.
 7. Reklamacja
  1. W przypadku wystąpienia problemów w dokonaniu Rezerwacji przy użyciu Bonu, Użytkownik zgłosi powyższe do Serwisu za pośrednictwem infolinii lub wiadomości e-mail na adres: [email protected].
  2. Reklamacje związane z Bonami będą rozpatrywane przez Serwis zgodnie z zasadami reklamacji określonymi w pkt 9 Regulaminu Serwisu.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Z chwilą wyboru przez Użytkownika sposobu płatności Bonem i dokonania Rezerwacji, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin.
  2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Regulaminu Serwisu, Polityki Prywatności Serwisu Internetowego Travelist, innych Regulaminów Usług oraz przepisy prawa.
  3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Serwisu. Travelist zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw Użytkowników, którzy dokonali Rezerwacji przy użyciu Bonu przed zmianą Regulaminu.
  4. O każdorazowej zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem Serwisu.
Używamy plików Cookies, aby optymalizować naszą witrynę. Możesz zaktualizować ustawienia przeglądarki, jeśli nie wyrażasz na to zgody.
Polityka plików Cookies