Polityka prywatności serwisu internetowego Travelist

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności ("Polityka Prywatności") stanowi część regulaminu korzystania z serwisu www.travelist.pl ("Regulamin", "Serwis").
 2. Polityka Prywatności określa zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (”RODO”) oraz obowiązujące w zakresie danych osobowych przepisy prawa krajowego.
 3. Serwis jest prowadzony przez spółkę Travelist Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000440014, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 7010359657 oraz numer statystyczny REGON 146394313, o kapitale zakładowym w wysokości 49.500 złotych ("Travelist"). Travelist jest administratorem danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych w związku z korzystaniem przez użytkowników z Serwisu („Użytkownicy”), w tym w związku z pośredniczeniem przez Travelist przy rezerwacji przez Użytkowników Serwisu usług ("Rezerwacja"), w szczególności z przyjmowaniem i przekazywaniem przez Travelist na rzecz hoteli lub Biur Podróży płatności użytkowników za Rezerwację.
 4. Travelist wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Mateusza Sawaryna, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod adresem e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w ust. 3 powyżej.
 5. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może składać Oferty rezerwacji usług hotelarskich świadczone przez obiekty hotelowe współpracujące z Serwisem ("Hotel", "Hotele"), Oferty rezerwacji wycieczek organizatorów turystyki w tym w szczególności biur podróży („Biuro Podróży”, „Biura Podróży”) oraz usługi dodatkowe oferowane przez Hotele lub Biura Podróży (dalej łącznie "Usługi"), a tym samym doprowadzić do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Hotelem lub pomiędzy użytkownikiem a Biurem Podróży umowy o świadczenie Usług.

§ 2 Dane osobowe, cele i podstawy przetwarzania

 1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu może wiązać się ze zbieraniem i przetwarzaniem przez Travelist danych użytkowników oraz osób korzystających z Usług Hotelu lub Biura Podróży na podstawie Rezerwacji.
 2. Część danych zbieranych i przetwarzanych przez Travelist stanowi dane osobowe. Travelist może także przetwarzać zbiorcze informacje o Użytkownikach Serwisu lub osobach korzystających z Usług na podstawie Rezerwacji, oraz świadczonych im przez Hotele/Biura Podróży Usługach.
 3. Travelist zbiera dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji użytkownika w Serwisie lub podjęcia przez użytkownika czynności związanych z dokonaniem przez niego złożenia Oferty Rezerwacji Usług objętych Zaproszeniem w ramach Serwisu.
 4. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane w następujących celach:
  1. w celu skorzystania z funkcjonalności Serwisu i dokonania Rezerwacji Usług objętych Zaproszeniem za pośrednictwem Serwisu, w tym przyjęcia płatności na rzecz Hotelu/Biura Podróży, a tym samym w celu zawarcia umowy pomiędzy użytkownikiem a Hotelem/Biurem Podróży lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym do eksportu danych do systemów CRM Hoteli lub Biur Podróży (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących i ciążących na nas, w szczególności w celach księgowych i podatkowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. w celach analitycznych, w tym w szczególności badania rynku, zachowań i preferencji użytkowników, dostosowania oferty Serwisu do oczekiwań użytkowników, polepszenia jakości świadczonych usług, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w tym dopełnienia obowiązku rozliczalności wynikającego z RODO, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. w celu badania satysfakcji użytkowników i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  7. w celu oferowania przez Travelist produktów i usług bezpośrednio użytkownikom (marketing bezpośredni i remarketing), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb użytkowników z pomocą profilowania, które jednak nie będzie istotnie wpływać na sytuację ani wywoływać skutków prawnych wobec Użytkownika (o czym poniżej), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  8. w celu udostępnienia partnerom biznesowym Travelist, w szczególności Facebook, Google i Criteo w celach analitycznych związanych z personalizacją reklam (o czym poniżej), co jest naszym uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  9. w celu obsługi konta i rozwiązywania problemów technicznych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  10. w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i usług, oraz przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  11. w celu organizacji akcji promocyjnych, programów lojalnościowych i kampanii, w których mogą wziąć udział Użytkownicy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do korzystania z Serwisu i złożenia Oferty oraz dokonania Rezerwacji Usług Hotelu lub Biura Podróży, w tym przyjmowania i przekazywania przez Travelist płatności od użytkowników na rzecz Hotelu lub Biura Podróży, jak również w celu rozpoznawania reklamacji na zasadach wskazanych w Regulaminie.

  § 3 Uprawnienia użytkowników:

  1. Użytkownik ma prawo do:
   1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
   3. usunięcia danych - jeżeli zdaniem użytkownika nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali jego dane;
   4. ograniczenia przetwarzania danych - jeżeli zdaniem użytkownika mamy nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub użytkownik nie chce, żebyśmy je usunęli, bo są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez użytkownika sprzeciwu względem przetwarzania danych;
   5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego w tym profilowania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni z przyczyn uzasadnionych szczególną sytuacją użytkownika;
   6. przenoszenia danych – użytkownik prawo otrzymać od Travelist w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane swoje dane osobowe, które dostarczył Travelist na podstawie umowy lub zgody oraz gdy przetwarzanie odbywa się automatycznie, użytkownik może też zlecić Travelist przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
   7. wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli użytkownik uważa, że przetwarzamy jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
   8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Travelist przetwarza na podstawie jego zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  2. W przypadku, gdy w ramach składania Oferty i dokonywania Rezerwacji użytkownik wskazuje osoby fizyczne korzystające z Usług Hotelu lub Biura Podróży na podstawie Rezerwacji, Travelist jest również administratorem danych osobowych tych osób fizycznych i przetwarza je w związku ze złożeniem Oferty i dokonaniem Rezerwacji w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności. Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez Travelist, mają następujące prawa (opisane w ust. 1 powyżej) (i) prawo dostępu do treści ich danych oraz otrzymania ich kopii, (ii) prawo żądania poprawiania danych, (iii) sprostowania, (iv) usunięcia, (v) ograniczenia przetwarzania, (vi) prawo do przenoszenia danych, (vii) sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz (viii) wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Travelist przetwarza na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Travelist informuje, że wszelkie dane takich osób fizycznych Travelist uzyskał od użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do (i) poinformowania tych osób fizycznych o przekazaniu ich danych osobowych do Travelist, (ii) w sytuacji w której użytkownik nie podaje adresu e-mail osób, których dane dotyczą, poinformowania ich o przysługującym im prawie dostępu do treści ich danych oraz otrzymania ich kopii, prawie żądania poprawiania danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, które Travelist przetwarza na podstawie zgody, oraz, (iii) na żądanie Travelist, przedstawienia dowodu spełnienia tych zobowiązań.
  4. W związku z pozyskiwaniem przez Travelist od użytkowników danych o których mowa w ust. 2 powyżej, informujemy, że przetwarzamy dane osobowe w następujących kategoriach: podstawowe dane identyfikacyjne, elektroniczne dane identyfikacyjne, dane finansowe, reklamacje, dane dotyczące podróży oraz przemieszczania się, dane dot. małżeństwa lub innej formy związku, dane dotyczące innych członków rodziny, dane dotyczące zamieszkania, nagrania dźwięku rozmowy telefonicznej(art. 14 ust. 1 lit. d) RODO).
  5. Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu do swoich danych i ich poprawiania poprzez ich samodzielną weryfikację w formularzu rezerwacyjnym. Dodatkowo użytkownik oraz inne osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane w związku z dokonaną przez użytkownika Rezerwacją, mogą skorzystać ze swojego prawa wglądu do danych osobowych oraz do ich poprawiania a także z prawa do wycofania udzielonych zgód po zalogowaniu do Serwisu, w zakładce Moje Konto oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres [email protected] a także poprzez kontakt telefoniczny z Infolinią Travelist, pod numerem 22 1134044.

  § 4 Odbiorcy danych

  1. Dostęp do danych osobowych użytkownika mogą mieć następujące kategorie podmiotów:
   1. upoważnieni pracownicy i współpracownicy Travelist;
   2. współpracujące Hotele i Biura Podróży, które w zależności od charakteru współpracy mogą być także odrębnymi administratorami danych;
   3. dostawcy usług zaopatrujących Travelist w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umowy świadczenia usług funkcjonalności Serwisu oraz zarządzanie organizacją administratora (w szczególności firmy kurierskie i pocztowe, podmioty świadczące usługi IT, marketingowe, dostawcy usług prawnych i doradczych oraz ich upoważnieni pracownicy);
   4. podmioty dokonujące analityki danych w celu personalizacji reklam i będące w tym zakresie odrębnymi administratorami – Google, Facebook, Criteo;
   5. organy publiczne w ramach walki z oszustwami i nadużyciami,
   6. podmioty z grupy Administratora w tym w szczególności Secret Escapes Ltd.

  § 5 Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

  1. Dane będą przekazywane także odbiorcom w państwach trzecich tj. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, California (Stany Zjednoczone),podlegającego certyfikacji w ramach Privacy Shield, co w każdej chwili możesz sprawdzić pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list /.
  2. Wszelkie przekazywanie danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez Travelist może następować jedynie w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi będą m.in. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Unię Europejską.

  § 6 Dzieci

  Serwis nie został zaprojektowany z myślą o dzieciach do szesnastego roku życia, ani też nie jest adresowany do dzieci.

  § 7 Okres przechowywania danych

  Dane osobowe przekazane przez użytkownika będą przetwarzane w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Okres ten nie jest możliwy do jednoznacznego określenia i zależy od decyzji dotyczących korzystania z funkcjonalności Serwisu, w związku z którymi dane zostały pozyskane. W związku z Umowami, które wygasły lub zostały rozwiązane, czas przetwarzania danych osobowych przez Travelist determinują okresy przedawnienia roszczeń z Kodeksu Cywilnego oraz obowiązki Travelist z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, a zatem nie będziemy przetwarzać danych dłużej niż 6 lat od zakończenia umowy. Dane osobowe przetwarzane w celach objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane w tych celach do czasu odwołania zgody.

  § 8 Środki bezpieczeństwa

  1. Travelist traktuje prywatność i bezpieczeństwo danych użytkowników z najwyższym priorytetem w związku z czym wdrożył odpowiednie, zgodne z wymogami prawa środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
  2. W szczególności, za pomocą szyfrowania Travelist zapewnia zabezpieczenie integralności i poufności danych osobowych przekazywanych przez internet.

  § 9 Polityka plików cookies i usługi Google

  1. Dane użytkownika mogą być także zbierane przez pliki cookies.
  2. W wyniku dostępu do Zaproszeń Hoteli w Serwisie i korzystania z Serwisu, w urządzeniach użytkownika mogą być przechowywane pliki tekstowe (tzw. ciasteczka - cookies), których celem jest ułatwienie użytkownikowi dostępu do Serwisu i korzystania z niego, a także badanie preferencji i zachowań użytkownika, aby umożliwić dostarczenie spersonalizowanych treści w Serwisie oraz polepszyć funkcjonowanie Serwisu. Dane są zbierane przez pliki cookies także w celach statystycznych.
  3. Jeśli użytkownik nie wyłączył plików cookies, przyjmuje się, że wyraził zgodę na umieszczenie i przechowywanie ich w swoich urządzeniach. Użytkownik może wyłączyć umieszczanie i przechowywanie plików cookies z poziomu używanej przez siebie przeglądarki internetowej. Sposób wyłączenia plików cookies zależy od stosowanej przez użytkownika przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookies może spowodować, że Serwis, a w konsekwencji możliwość dokonywania Rezerwacji w Serwisie, nie będzie działał poprawnie.

  Dodatkowe objaśnienia do plików cookies

  1. Czym są pliki "cookies"?
   Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  2. Jakich plików "cookies" używamy?
   Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików "cookies" - "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. Wyróżnić można szczegółowy podział cookies, ze względu na:
  • A. Ze względu na niezbędność do realizacji usługi:
  RodzajOpis
  Niezbędne Są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności, z których użytkownik chce skorzystać
  Funkcjonalne Są ważne dla działania serwisu:
  - służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika,
  - służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu, bez ustawień zapisanych w pliku cookie może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej,
  - służą bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.
  Biznesowe Umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu o który udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności serwisu, ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu. Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe.
  • B. Ze względu na czas przez jaki cookie będzie umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika:
  RodzajOpis
  Cookies tymczasowe (session cookies) Cookie umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu
  Cookies stałe (persistent cookies) Nie jest kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostaje w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny
  • C. Ze względu na pochodzenie - administratora serwisu, który zarządza cookies:
  RodzajOpis
  Cookie własne (first-party cookie) Cookie umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona
  Cookie zewnętrzne (third-party cookie) Cookie umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny
  • Uwaga: cookie mogą być wywołane przez administratora za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera, umiejscowionych w innej lokalizacji - innym kraju lub nawet zupełnie innym systemie prawnym. W przypadku wywołania przez administratora witryny komponentów serwisu pochodzących spoza systemu administratora mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki cookies niż polityka prywatności / cookies administratora witryny

  • D. Ze względu na cel jakiemu służą:
  RodzajOpis
  Konfiguracja serwisu Umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie
  Bezpieczeństwo i niezawodność serwisu Umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności serwisu
  Uwierzytelnianie Umożliwiają informowanie, gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje
  Stan sesji Umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookie służące do zapisywania tzw. "stanu sesji" pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.
  Procesy Umożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na niej funkcji
  Reklamy Umożliwiają wyświetlać reklamy, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny)
  Lokalizacja Umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika
  Analiza i badania, audyt oglądalności Umożliwiają właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel witryny lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników
  • E. Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika:
  RodzajOpis
  Nieszkodliwe Obejmuje cookies:
  - niezbędne do poprawnego działania witryny
  - potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika
  Badające Wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika

  1. Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe
   Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
  2. Usuwanie plików "cookies"
   Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
  1. W ramach prowadzenia Serwisu Travelist korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Ireland Limited („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. Dane zbierane za pomocą plików cookies przez Google Analytics (włącznie z Państwa adresem IP) są przekazywane Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli Serwis anonimizuje adresy IP, adres IP użytkownika zostanie obcięty przez Google na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego zanim adres ten zostanie przesłany do Stanów Zjednoczonych. Wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP użytkownika zostanie przesłany na serwery Google w Stanach Zjednoczonych i obcięty na miejscu. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny sposobu korzystania z Serwisu przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów serwisów oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na serwisach internetowych i korzystaniem z internetu. Google nie będzie łączył adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jego posiadaniu.
  2. Korzystając z Serwisu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej w ust. 4. Użytkownik może uniemożliwić Google zbieranie danych z plików cookies i przetwarzanie ich (w tym adresu IP) poprzez pobranie i zainstalowanie odpowiednich aplikacji na swoich urządzeniach.
  3. W ramach prowadzenia Serwisu Travelist korzysta z usług Google, gdzie Google jest odrębnym administratorem danych osobowych użytkowników. Promujemy nasze usługi za pomocą Google AdWords. Dane, które zbieramy o użytkownikach pomagają nam w lepszym ukierunkowaniu naszych reklam i promocji, a także pomagają nam opracowywać kampanie remarketingowe. Dalsze informacje na temat celu i zasięgu przetwarzania danych osobowych przez Google, jak i możliwości uniemożliwienia zbierania danych z plików cookies i przetwarzanie ich (w tym adresu IP) znajdą Państwo na stronie Google w odpowiedniej zakładce (Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=en).
  4. W ramach Serwisu Travelist aktywna jest również usługa Facebook Conversion Pixel i Facebook Remarketing. Dzięki tej technologii użytkownicy, którzy odwiedzili naszą stronę poprzez reklamę na innej witrynie internetowej partnera Facebook, mogą ponownie zobaczyć naszą reklamę. Można również na podstawie tych danych kierować reklamy do użytkowników, którzy są podobni do tych, którzy odwiedzili Serwis Travelist. Technologia remarketingowa również używa plików cookies.
  5. W ramach prowadzenia Serwisu Travelist korzysta również z usług Criteo SA na podobnych zasadach jak w przypadku Google, gdzie Criteo niezależnie od świadczenia usług dla Travelist, także jest odrębnym administratorem danych osobowych użytkowników. Polityka prywatności: https://www.criteo.com/privacy/.

  § 10 Otrzymywanie informacji handlowych

  1. W związku z rejestracją użytkownika na stronie Serwisu, Serwis będzie przetwarzał dane osobowe użytkownika w zakresie prowadzenia marketingu bezpośredniego na potrzeby prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – w zakresie przesyłania użytkownikowi informacji handlowych związanych z funkcjonalnościami Serwisu, w tym zawierających informacje o promocjach i nowościach w Serwisie.
  2. Niezależnie od powyższego, poprzez złożenie przez użytkownika zamówienia na otrzymywanie ofert promocyjnych prezentowanych w Serwisie użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o promocjach i nowościach dostępnych w Serwisie, a także innych informacji wysłanych przez Travelist w imieniu własnym lub na jego zlecenie na adres poczty elektronicznej lub/i nanumer telefonu podany przez użytkownika przy składaniu Oferty i dokonywaniu Rezerwacji, w tym także po zakończeniu korzystania przez użytkownika z Serwisu. Zgody, o których mowa powyżej, mogą być w każdej chwili odwołane.
  3. Uzyskiwanie przez Serwis zgody użytkownika na przesyłanie informacji handlowych o promocjach i nowościach dostępnych w Serwisie w formie newslettera przesyłanego na adres poczty elektronicznej lub w wiadomości SMS związane jest z funkcjonalnością Serwisu, polegającą na prezentowaniu takich informacji. Serwis dba, aby otrzymywanie takich informacji handlowych przez użytkownika Serwisu odpowiadało jego oczekiwaniom otrzymywania promocyjnych ofert Serwisu.
  4. Z uwagi na prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora w zakresie prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz na podstawie wyrażonych przez użytkownika zgód, o których mowa w ust. 2 powyżej, informacje handlowe mogą być przesyłane do użytkownika w formie newslettera na adres poczty elektronicznej lub/i w formie wiadomości SMS na podany numer telefonu. Informacje handlowe, o których mowa w zdaniu poprzednim zawierają treści wygenerowane na podstawie aktywności użytkownika w Serwisie.
  5. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez kliknięcie w służący do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych link ("Nie chcesz już otrzymywać tego newslettera? Możesz wypisać się tutaj.") znajdujący się w stopce każdej wiadomości e-mail lub poprzez zmianę ustawień konta Użytkownika, po zalogowaniu się na konto w Serwisie. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji handlowych za pośrednictwem SMS poprzez kontakt mailowy z Biurem Obsługi Klienta pod adresem e-mail: [email protected] lub poprzez kontakt telefoniczny z Infolinią Travelist pod numerem 22 1134044.
Używamy plików Cookies, aby optymalizować naszą witrynę. Możesz zaktualizować ustawienia przeglądarki, jeśli nie wyrażasz na to zgody.
Polityka plików Cookies