Polityka prywatności serwisu internetowego Travelist

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności serwisu internetowego Travelist („Polityka Prywatności”) stanowi część regulaminu korzystania z serwisu internetowego („Regulamin”) znajdującego się pod adresem: www.travelist.pl („Serwis”). Wszelkie pojęcia pisane dużą literą a niezdefiniowane w Polityce Prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie.
 2. Polityka Prywatności określa zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) („RODO”) oraz obowiązujące w zakresie danych osobowych przepisy prawa krajowego.
 3. Serwis jest prowadzony przez spółkę Travelist spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000440014, posiadającą NIP 7010359657 oraz REGON 146394313 („Travelist”). Travelist jest administratorem danych osobowych („Administrator”) gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych w związku z korzystaniem przez użytkowników z Serwisu („Użytkownicy”).
 4. Z Administratorem można skontaktować się drogą pisemną pod adresem: Travelist sp. z o.o., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@travelist.pl lub telefonicznie pod numerem 22 1134044, w tym w związku z pośredniczeniem przez Travelist przy rezerwacji usług dostępnych w Serwisie przez Użytkowników Serwisu ("Rezerwacja"), w szczególności z przyjmowaniem i przekazywaniem przez Travelist na rzecz podmiotów świadczących usługi określone w Serwisie płatności Użytkowników za Rezerwację.
 5. Travelist wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw drogą pisemną: Travelist sp. z o.o., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@travelist.pl.

§ 2 Dane osobowe, cele i podstawy przetwarzania

 1. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu może wiązać się ze zbieraniem i przetwarzaniem przez Travelist danych osobowych Użytkowników.
 2. Travelist zbiera informacje o Użytkownikach . Może to obejmować informacje, które są przekazywane podczas korzystania z Serwisu, przy rejestracji i zakładaniu wypełniania formularzy, dokonywania Rezerwacji, korespondowania z Travelist, subskrybowania list mailingowych, biuletynów lub innych form komunikacji marketingowej, odpowiadania na ankietę oraz przesyłania opinii lub zapytań, korzystania z promocji, udziału w konkursie lub korzystania z innej dostępnej funkcjonalności w Serwisie. Travelist zbiera również dane osobowe od Użytkowników pośrednio, takie jak informacje o stronach, które Użytkownicy przeglądają w Serwisie lub informacje o urządzeniu, którego używają do przeglądania Serwisu.
 3. Travelist może zbierać następujące kategorie danych osobowych:
  1. Dane powiązane z Kontem w Serwisie: Travelist zbiera informacje powiązane z Kontem Użytkownika takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), płeć, rok urodzenia, preferencje dotyczące podróży (składu osobowego, kierunku podróży etc.) powiązane z Kontem Użytkownika, jak również informacje dotyczące Rezerwacji, kart podarunkowych oraz środków Travelist Użytkownika;
  2. Zapytania, komentarze i opinie: Kiedy Użytkownik kontaktuje się z Travelist bezpośrednio, np. e-mailem, telefonem, pocztą lub wypełniając formularz online Travelist rejestruje wszelkie zapytania, komentarze i opinie. Travelist rejestruje również komentarze i opinie, które wyraża dany Użytkownik, odpowiadając na ankiety, przystępując do konkursów lub biorąc udział w organizowanych przez Travelist promocjach;
  3. Informacje o płatnościach i transakcjach: Travelist prowadzi ewidencję metod płatności, które są używane do transakcji płatniczych. Travelist wykorzystuje informacje o płatnościach i transakcjach do przetworzenia płatności za każdą Rezerwację. Travelist nie przechowuje żadnych danych finansowych, takich jak numery kart płatniczych oraz kart kredytowych, ponieważ używa zewnętrznego dostawcy płatności do przetwarzania wszelkich płatności dokonywanych za pośrednictwem Serwisu;
  4. Dane logowania do strony internetowej i aplikacji: gdy Użytkownik założy Konto w Serwisie, Travelist zachowa jego nazwę użytkownika i hasło. Jeśli Użytkownik otrzyma możliwość zalogowania się za pomocą sieci społecznościowej, na przykład za pomocą Facebooka lub za pośrednictwem konta Google, Travelist nie otrzyma hasła ani innych danych logowania do danego Konta Użytkownika. Travelist nie będzie publikować żadnych danych w danej sieci społecznościowej Użytkownika lub jego znajomych, obserwatorów lub kontaktów bez jego zgody.
  5. Preferencje: Travelist zbiera informacje o preferencjach ustawionych dla powiadomień, komunikacji marketingowej oraz sposobu wyświetlania Serwisu przez Użytkownika.
  6. Informacje o tym, jak Użytkownicy korzystają z Serwisu i łączą się z nim: Travelist zbiera informacje o tym, jak Użytkownicy korzystają z Serwisu. Obejmuje to informacje takie jak: strony oraz podstrony odwiedzane przez Użytkowników, czas dostępu do Serwisu (jak długo Użytkownicy korzystają z Serwisu), jak również wszelkie wybory dokonywane przez Użytkowników podczas korzystania z Serwisu. Obejmuje to również informacje o komputerze, tablecie, smartfonie lub innym urządzeniu elektronicznym, którego Użytkownicy używają do łączenia się z Serwisem. Informacje te mogą obejmować szczegóły dotyczące typu urządzenia, unikalnego urządzenia identyfikującego numery, systemy operacyjne, przeglądarki i aplikacje połączone z Serwisem za pośrednictwem urządzenia, dostawców usług internetowych lub sieci komórkowej, adres IP i numer telefonu urządzenia (jeśli dotyczy);
  7. Informacje o lokalizacji: Travelist nie gromadzi informacji o dokładnej lokalizacji, z wyjątkiem informacji, które Użytkownik decyduje się przekazać Travelist. Adres IP urządzenia może pomóc Travelist określić jedynie przybliżoną lokalizację. Travelist nie będzie gromadzić ani śledzić dokładnej lokalizacji Użytkownika bez jego zgody. Tam, gdzie to konieczne, Travelist zwróci się do Użytkownika z prośbą o zgodę przed wykorzystaniem informacji o jego dokładnej lokalizacji.
  8. Informacje dostarczane przez innych Użytkowników: Czasami Użytkownicy odwiedzający Serwis Travelist dostarczają informacje, które są powiązane z innymi osobami. Tam, gdzie Użytkownicy Serwisu zapraszają inne osoby fizyczne do korzystania z Serwisu lub do dzielenia się informacjami na temat usługi lub ofert Serwisu w tym usług Hoteli lub Biura Podróży dostępnych w Serwisie, Travelist może wykorzystywać dane osobowe, które zostaną dostarczone przez takich Użytkowników. Travelist wykorzystuje dane osobowe podane przez innych Użytkowników wyłącznie wtedy, gdy wskażą, że dana osoba fizyczna wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ten sposób.
 4. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach:
  1. w celu skorzystania przez Użytkowników z funkcjonalności Serwisu, w tym do weryfikacji tożsamości Użytkowników, przetwarzania płatności i Rezerwacji oraz przekazywania informacji odpowiednim stronom trzecim (takim jak Hotele lub Biura Podróży) – jeśli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. w celu obsługi Konta i rozwiązywania problemów technicznych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. w celu komunikowania się z Użytkownikami na temat usług świadczonych przez Travelist oraz na temat zapytań, problemów lub reklamacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  4. w celu zapewnienia obsługi klienta i wsparcia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  5. w celu organizacji akcji promocyjnych, programów lojalnościowych i kampanii, w których mogą wziąć udział Użytkownicy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b );
  6. w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących i ciążących na Travelist, w szczególności w celach księgowych i podatkowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  7. w celach analitycznych, w tym w szczególności badania rynku, zachowań i preferencji Użytkowników, dostosowania oferty Serwisu do oczekiwań użytkowników, polepszenia jakości świadczonych usług, co jest prawnie uzasadnionym interesem Travelist (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  8. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w tym dopełnienia obowiązku rozliczalności wynikającego z RODO, co jest prawnie uzasadnionym interesem Travelist (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  9. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Travelist (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  10. w celu badania satysfakcji Użytkowników i określania jakości obsługi Travelist, co jest prawnie uzasadnionym interesem Travelist (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  11. w celu oferowania przez Travelist produktów i usług bezpośrednio Użytkownikom (marketing bezpośredni i remarketing), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Użytkowników z pomocą profilowania, które jednak nie będzie istotnie wpływać na sytuację ani wywoływać skutków prawnych wobec Użytkownika, co jest prawnie uzasadnionym interesem Travelist (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  12. w celu oferowania przez Travelist produktów i usług stron trzecich będących partnerami Travelist, bezpośrednio Użytkownikom (marketing bezpośredni i remarketing), w tym dobieranie ich pod kątem potrzeb Użytkowników z pomocą profilowania, które jednak nie będzie istotnie wpływać na sytuację ani wywoływać skutków prawnych wobec Użytkownika, co jest prawnie uzasadnionym interesem strony trzeciej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  13. w celu udostępnienia partnerom biznesowym Travelist, w szczególności Facebook, Google i Criteo w celach analitycznych związanych z personalizacją reklam, co jest uzasadnionym interesem Travelist (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  14. w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i usług, oraz przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. W pozostałych przypadkach dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu wyrażonym w jej treści (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli Użytkownicy wyrażą zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym w szczególności dokonania Rezerwacji, jak również przetwarzania płatności i Rezerwacji oraz przekazywania informacji odpowiednim stronom trzecim (takim jak Hotele lub Biura Podróży), jak również w celu rozpoznawania reklamacji na zasadach wskazanych w Regulaminie.

§ 3 Uprawnienia Użytkowników

 1. Użytkownik ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. usunięcia danych – jeżeli zdaniem Użytkownika nie ma podstaw do tego, aby Travelist przetwarzał jego dane;
  4. ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli zdaniem Użytkownika Travelist posiada nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarza je bezpodstawnie; lub Użytkownik nie chce, żeby Travelist je usunął, bo są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Użytkownika sprzeciwu względem przetwarzania danych;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym profilowania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni z przyczyn uzasadnionych szczególną sytuacją Użytkownika;
  6. przenoszenia danych – Użytkownik prawo otrzymać od Travelist w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane swoje dane osobowe, które dostarczył Travelist na podstawie umowy lub zgody oraz gdy przetwarzanie odbywa się automatycznie, Użytkownik może też zlecić Travelist przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli Użytkownik uważa, że Travelist przetwarza jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
  8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Travelist przetwarza na podstawie jego zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. W przypadku, gdy podczas dokonywania Rezerwacji Użytkownik wskazuje osoby fizyczne korzystające z Usług Hotelu lub Biura Podróży na podstawie Rezerwacji, Travelist jest również administratorem danych osobowych tych osób fizycznych i przetwarza je w związku ze złożeniem Oferty i dokonaniem Rezerwacji w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności. Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez Travelist, mają następujące prawa (opisane w ust. 1 powyżej) (i) prawo dostępu do treści ich danych oraz otrzymania ich kopii, (ii) prawo żądania poprawiania danych, (iii) sprostowania, (iv) usunięcia, (v) ograniczenia przetwarzania, (vi) prawo do przenoszenia danych, (vii) sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz (viii) wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Travelist przetwarza na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Travelist informuje, że wszelkie dane takich osób fizycznych zostały pozyskane przez Travelist od danego Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do (i) poinformowania tych osób fizycznych o przekazaniu ich danych osobowych do Travelist, (ii) w sytuacji w której Użytkownik nie podaje adresu e-mail osób, których dane dotyczą, poinformowania ich o przysługującym im prawie dostępu do treści ich danych oraz otrzymania ich kopii, prawie żądania poprawiania danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, które Travelist przetwarza na podstawie zgody, oraz, (iii) na żądanie Travelist, przedstawienia dowodu spełnienia tych zobowiązań.
 4. W związku z pozyskiwaniem przez Travelist od Użytkowników danych o których mowa w ust. 2 powyżej, Travelist informuje, że przetwarza dane osobowe w następujących kategoriach: podstawowe dane identyfikacyjne, elektroniczne dane identyfikacyjne, dane finansowe, reklamacje, dane dotyczące podróży oraz przemieszczania się, dane dotyczące małżeństwa lub innej formy związku, dane dotyczące innych członków rodziny, dane dotyczące zamieszkania.
 5. Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu do swoich danych i ich poprawiania poprzez ich samodzielną weryfikację w formularzu rezerwacyjnym. Dodatkowo Użytkownik oraz inne osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane w związku z dokonaną przez Użytkownika Rezerwacją, mogą skorzystać ze swojego prawa wglądu do danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także z prawa do wycofania udzielonych zgód po zalogowaniu do Serwisu, w zakładce „Moje konto” oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres kontakt@travelist.pl, a także poprzez kontakt telefoniczny z Infolinią Travelist, pod numerem 22 1134044.

§ 4 Odbiorcy danych

 1. Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć następujące kategorie podmiotów:
  1. upoważnieni pracownicy i współpracownicy Travelist;
  2. współpracujące Hotele lub Biura Podróży, które w zależności od charakteru współpracy mogą być także odrębnymi administratorami danych;
  3. dostawcy usług zaopatrujących Travelist w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umowy świadczenia usług funkcjonalności Serwisu oraz zarządzanie organizacją Administratora (w szczególności firmy kurierskie i pocztowe, podmioty świadczące usługi IT, marketingowe, dostawcy usług prawnych i doradczych oraz ich upoważnieni pracownicy), w szczególności Emarsys UK Ltd., 100 Euston Street, London NW1 2HQ, Wielka Brytania, więcej informacji na temat prawa ochrony danych można znaleźć na stronie internetowej pod adresem https://emarsys.com/privacy-policy/ oraz Salesforce.com EMEA Limited, village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, Londyn EC2N 4AY, Wielka Brytania, więcej informacji na temat prawa ochrony danych można znaleźć na stronie internetowej https://www.salesforce.com/company/privacy/;
  4. podmioty dokonujące analityki danych w celu personalizacji reklam i będące w tym zakresie odrębnymi administratorami danych, w szczególności Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, więcej informacji na temat prawa ochrony danych można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: https://policies.google.com/privacy oraz Criteo GmbH, Gewürzmühlstraße 11, 80538 München, Niemcy, więcej informacji na temat prawa ochrony danych można znaleźć na stronie internetowej pod adresem https://www.criteo.com/privacy/;
  5. podmioty udostępniające narzędzia w zakresie analizy, optymalizacji i sprawnego działania usług Administratora, będące w tym zakresie odrębnymi administratorami, w szczególności Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, udostępniające usługę Facebook Pixel; Administrator korzysta z funkcji Facebook Pixel do wyświetlania opublikowanych reklam na portalu Facebook wyłącznie użytkownikom portalu Facebook, którzy wykazali zainteresowanie usługami Administratora lub którzy mają pewne wspólne współczynniki; funkcja Facebook Pixel pozwala również zrozumieć skuteczność reklam na portalu Facebook dla celów statystycznych i badania rynku; więcej informacji na temat prawa ochrony danych można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation oraz Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta, więcej informacji na temat prawa ochrony danych można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: https://www.hotjar.com/privacy/gdpr-compliance;
  6. podmioty w zakresie ich wykorzystania przy realizacji procesów płatności za zakupione usługi – operatorzy płatności, będący w tym zakresie odrębnymi administratorami danych, w szczególności PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań, więcej informacji na temat prawa ochrony danych można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: https://static.payu.com/sites/terms/files/payu_terms_of_service_single_transaction_pl_pl.pdf;
  7. organy publiczne w ramach walki z oszustwami i nadużyciami;
  8. podmioty z grupy Administratora, w tym w szczególności Secret Escapes Ltd., 20 Holborn, 4th Floor, London, EC1N 2TD, Wielka Brytania, więcej informacji na temat prawa ochrony danych można znaleźć na stronie internetowej: https://www.secretescapes.com/privacy-policy.

§ 5 Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

 1. Travelist nie będzie przekazywać ani zezwalać na przekazywanie danych osobowych poza terytorium EOG za wyjątkiem podmiotów wobec, których podjęte zostaną środki niezbędne do zapewnienia, że przekazanie jest zgodne z RODO. Przedmiotowe środki mogą obejmować w szczególności przekazywanie danych osobowych odbiorcy w kraju, który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych, bądź przekazanie danych osobowych odbywać się będzie w oparciu o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Unię Europejską.

§ 6 Dzieci

 1. Serwis nie został zaprojektowany z myślą o dzieciach do 16 (słownie: szesnastego) roku życia, ani też nie jest adresowany do dzieci.

§ 7 Okres przechowywania danych

 1. Travelist będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane tj.:
  1. w zakresie realizacji zawartych z Travelist umów przez okres ich obowiązywania, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów Travelist, w tym dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  2. w zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Travelist przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
  3. w przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Travelist lub stron trzecich, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności przez okres do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  4. w przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody – do momentu wycofania takiej zgody.
  Okres ten nie jest możliwy do jednoznacznego określenia i zależy od decyzji dotyczących korzystania z funkcjonalności Serwisu, w związku z którymi dane zostały pozyskane.

§ 8 Środki bezpieczeństwa

 1. Travelist traktuje prywatność i bezpieczeństwo danych Użytkowników z najwyższym priorytetem w związku z czym wdrożył odpowiednie, zgodne z wymogami prawa środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 2. Travelist przestrzega zasad określonych w RODO, w tym w szczególności: odpowiednio zabezpiecza dane osobowe przed niezgodnym z prawem dostępem do danych osobowych przez osoby trzecie, w szczególności szyfruje dane osobowe, archiwizuje dane osobowe, dokonuje oceny środków zabezpieczających dane osobowe, zapewnia poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

§ 9 Polityka plików cookies

 1. Dane Użytkownika mogą być także zbierane przez pliki cookies.
 2. W wyniku korzystania przez Użytkownika z Serwisu, w urządzeniach Użytkownika mogą być przechowywane pliki tekstowe (tzw. ciasteczka - cookies), których celem jest ułatwienie Użytkownikowi dostępu do Serwisu i korzystania z niego, a także badanie preferencji i zachowań Użytkownika, aby umożliwić dostarczenie spersonalizowanych treści w Serwisie oraz polepszyć funkcjonowanie Serwisu. Dane są zbierane przez pliki cookies także w celach statystycznych.
 3. Jeśli Użytkownik nie wyłączył plików cookies, przyjmuje się, że wyraził zgodę na umieszczenie i przechowywanie ich w swoich urządzeniach. Użytkownik może wyłączyć umieszczanie i przechowywanie plików cookies z poziomu używanej przez siebie przeglądarki internetowej. Sposób wyłączenia plików cookies zależy od stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookies może spowodować, że Serwis, a w konsekwencji możliwość dokonywania Rezerwacji w Serwisie, nie będzie działał poprawnie.
 4. Dodatkowe objaśnienia do plików cookies

  1. Czym są pliki "cookies"?
   Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies są nieszkodliwe dla Użytkownika oraz jego danych, jak również dla urządzenia, z którego korzysta.
  2. Jakich plików "cookies" używamy?
   Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików "cookies" – "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika. Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności Użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. Wyróżnić można szczegółowy podział cookies, ze względu na:
  • A. Ze względu na niezbędność do realizacji usługi:
  Rodzaj Opis
  Niezbędne Są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności, z których użytkownik chce skorzystać
  Funkcjonalne Są ważne dla działania serwisu:
  - służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika,
  - służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu, bez ustawień zapisanych w pliku cookie może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej,
  - służą bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.
  Biznesowe Umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu o który udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności serwisu, ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu. Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe.
  • B. Ze względu na czas przez jaki cookie będzie umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika:
  Rodzaj Opis
  Cookies tymczasowe (session cookies) Cookie umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu
  Cookies stałe (persistent cookies) Nie jest kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostaje w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny
  • C. Ze względu na pochodzenie - administratora serwisu, który zarządza cookies:
  Rodzaj Opis
  Cookie własne (first-party cookie) Cookie umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona
  Cookie zewnętrzne (third-party cookie) Cookie umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny
  • Uwaga: cookie mogą być wywołane przez administratora za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera, umiejscowionych w innej lokalizacji - innym kraju lub nawet zupełnie innym systemie prawnym. W przypadku wywołania przez administratora witryny komponentów serwisu pochodzących spoza systemu administratora mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki cookies niż polityka prywatności / cookies administratora witryny

  • D. Ze względu na cel jakiemu służą:
  Rodzaj Opis
  Konfiguracja serwisu Umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie
  Bezpieczeństwo i niezawodność serwisu Umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności serwisu
  Uwierzytelnianie Umożliwiają informowanie, gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje
  Stan sesji Umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookie służące do zapisywania tzw. "stanu sesji" pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron
  Procesy Umożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na niej funkcji
  Reklamy Umożliwiają wyświetlać reklamy, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny)
  Lokalizacja Umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika
  Analiza i badania, audyt oglądalności Umożliwiają właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel witryny lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników
  • E. Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika:
  Rodzaj Opis
  Nieszkodliwe Obejmuje cookies:
  - niezbędne do poprawnego działania witryny
  - potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika
  Badające Wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika
  1. Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe
   Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
  2. Usuwanie plików "cookies"
   Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

§ 10 Otrzymywanie informacji handlowych

 1. W związku z rejestracją Użytkownika na stronie Serwisu, Serwis będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika w zakresie prowadzenia marketingu bezpośredniego na potrzeby prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Travelist lub strony trzecie – w zakresie przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych związanych z funkcjonalnościami Serwisu, w tym zawierających informacje o promocjach i nowościach w Serwisie. Serwis może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w związku z przesyłaniem informacji handlowych dotyczących partnerów biznesowych Travelist lub innych stron trzecich między innymi związanych z usługami dostępnymi w Serwisie lub oferującymi produkty lub usługi między innymi związane z usługami dostępnymi w Serwisie.
 2. Niezależnie od ust. 1 powyżej, poprzez złożenie przez Użytkownika zamówienia na otrzymywanie ofert promocyjnych prezentowanych w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o promocjach i nowościach dostępnych w Serwisie, a także innych informacji wysłanych przez Travelist w imieniu własnym lub na jego zlecenie na adres poczty elektronicznej lub/i na numer telefonu podany przez Użytkownika, oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Travelist na zlecenie stron trzecich dotyczących towarów i usług tych podmiotów. Zgody, o których mowa powyżej, mogą być w każdej chwili odwołane.
 3. Uzyskiwanie przez Serwis zgody Użytkownika na przesyłanie informacji handlowych o promocjach i nowościach dostępnych w Serwisie lub związanych w usługami dostępnymi w Serwisie w formie newsletteru przesyłanego na adres poczty elektronicznej lub w wiadomości SMS związane jest z funkcjonalnością Serwisu, polegającą na prezentowaniu takich informacji. Travelist dba, aby otrzymywanie takich informacji handlowych przez Użytkownika Serwisu odpowiadało jego oczekiwaniom otrzymywania promocyjnych ofert Serwisu.
 4. Z uwagi na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Travelist lub strony trzecie w zakresie prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz na podstawie wyrażonych przez Użytkownika zgód, o których mowa w ust. 2 powyżej, informacje handlowe mogą być przesyłane do Użytkownika w formie newsletteru na adres poczty elektronicznej lub/i w formie wiadomości SMS na podany przez niego numer telefonu. Informacje handlowe, o których mowa w zdaniu poprzednim zawierają treści wygenerowane na podstawie aktywności Użytkownika w Serwisie.
 5. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez kliknięcie w służący do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych link ("Nie chcesz już otrzymywać tego newslettera? Możesz wypisać się tutaj.") znajdujący się w stopce każdej wiadomości e-mail lub poprzez zmianę ustawień konta Użytkownika, po zalogowaniu się na Konto w Serwisie. Użytkownik może również w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji handlowych za pośrednictwem SMS poprzez kontakt mailowy z Biurem Obsługi Klienta pod adresem e-mail: kontakt@travelist.pl lub poprzez kontakt telefoniczny z Infolinią Travelist pod numerem 22 1134044.
 6. Jeśli Użytkownik korzysta z Serwisu, Travelist może również wysyłać Użytkownikowi powiadomienia web push, jeśli Użytkownik akceptuje ich otrzymywanie. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić preferencje dotyczące otrzymywania powiadomień web push w ustawieniach swojej przeglądarki.

§ 11 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Od czasu do czasu Travelist może aktualizować niniejszą Politykę Prywatności, dlatego należy okresowo ją przeglądać. Gdy w istotny sposób Travelist dokona zmiany w Polityce Prywatności, zaktualizuje datę „ostatniej modyfikacji” pod treścią Polityki Prywatności. Zmiany w dokonane w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują, gdy zostaną opublikowane na stronie Serwisu.
Używamy plików Cookies, aby optymalizować naszą witrynę. Możesz zaktualizować ustawienia przeglądarki, jeśli nie wyrażasz na to zgody.
Polityka plików Cookies